Zakoni i propisi - Pravni savjeti 167 31.12.1998 Državni proračun Republike Hrvatske za 1999. godinu

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1999. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 1999. godinu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 18. prosinca 1998.

Broj: 081-98-2278/1
Zagreb, 24. prosinca 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

DRŽAVNI PRORAČUN
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1999. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 1999. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

                      BILANCA PRIHODA I IZDATAKA
                                                                                      u kunama

                                                                                       

                PRORAČUN             
           ZA 1999.
   UKUPNI PRIHODI    

49.047.850.000

   NETO FINANCIRANJE                                   0
   UKUPNI PRIHODI I NETO
   FINANCIRANJE

49.047.850.000

   UKUPNI IZDACI           49.047.850.000
   RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK                                 0


                                            RAČUN FINANCIRANJA

                                                                                           u kunama

                    PRORAČUN    
             ZA 1999.                     
        PRIMICI FINANCIRANJA          

3.831.017.329

        IZDACI FINANCIRANJA  

         3.831.017.329          

        NETO FINANCIRANJE

                   0

Članak 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvr|uju se u Bilanci prihoda i izdataka za 1999. godinu, kako slijedi:

                                                            A. PRIHODI

____________________________________________________________________
SKU-  POD-      PRIHODI         SVOTA
PINA  SKUP.
____________________________________________________________________
1    2         3            4
____________________________________________________________________          
        UKUPNI PRIHODI (I.+II.)     49.047.850.000
I.       TEKUĆI PRIHODI (1.+2.)     44.642.150.000
1.       PRIHODI OD POREZA        42.547.792.400
000       POREZ I PRIREZ NA DOHODAK    4.603.535.000
    10   Porez i prirez na dohodak    4.603.535.000
005       POREZ NA DOBIT          2.936.380.000
    10   Porez na dobit          2.936.380.000
015       POREZ NA PROMET 
        NEKRETNINA             349.715.000
    40   Povremeni porezi na imovinu    349.715.000
        Porez na promet nekretnina     349.715.000
020       POREZ NA DODANU 
        VRIJEDNOST, POSEBNI POREZI
        I POREZI NA PROMET I 
        POTROŠNJU            29.791.316.700
    10   Porez na dodanu vrijednost   22.521.719.671
    20   Posebni porezi (trošarine)    6.619.597.029
        Poseban porez na naftne derivate 3.626.685.000
        Poseban porez na alkohol      200.927.000
        Poseban porez na pivo       331.097.000
        Poseban porez na bezalkoholna pića 96.701.029
        Poseban porez na duhanske 
        prerađevine           2.139.242.000
        Poseban porez na kavu        85.094.000
        Poseban porez na osobne automobile, 
        ostala motorna vozila, plovila i 
        zrakoplove             139.851.000
    30   Porez na promet 650.000.000
025       CARINE I CARINSKE PRISTOJBE   4.333.565.000
    10   Carine i carinske pristojbe   4.333.565.000
030       OSTALI POREZI, PRISTOJBE I 
        DOPRINOSI             533.280.700
    10   Administrativni porezi       482.297.700
        Državne upravne pristojbe 
        (u gotovom novcu)         132.297.700
        Sudske pristojbe (u gotovom novcu) 350.000.000
    20   Ostali neraspoređeni porezi     50.983.000
2.       NEPOREZNI PRIHODI        2.094.357.600
035       PRIHODI OD PODUZETNIČKIH 
        AKTIVNOSTI I IMOVINE       1.325.866.000
    10   Naknade za koncesije        232.512.000
    20   Prihodi od nefinancijskih javnih 
        institucija i javnih financijskih 
        institucija           1.070.000.000
        Prihodi od viška prihoda nad 
        rashodima HNB           200.000.000
        Prihodi od dobiti po posebnim 
        propisima             800.000.000
        Prihodi od dividendi        70.000.000
    30   Prihodi od kamata i tečajnih 
        razlika               2.420.000
    40   Ostali prihodi od poduzetničkih 
        aktivnosti i imovine        20.934.000
040       UPRAVNE PRISTOJBE, 
        NEGOSPODARSTVENA I 
        POPRATNA TRGOVINA         119.237.600
    10   Ostale upravne pristojbe      119.237.600
045       PRIHODI PO POSEBNIM 
        PROPISIMA             642.604.000
    10   Novčane kazne           391.270.000
    20   Prihodi državne uprave       190.618.000
    50   Naknade za ceste          60.716.000
050       PRIHODI OD VLASTITE 
        DJELATNOSTI             6.650.000
    60   Prihodi od vlastite djelatnosti 
        uplaćeni u proračun/ministarstvu   6.650.000
II.       KAPITALNI PRIHODI        4.405.700.000
055       PRIHODI OD PRODAJE 
        IMOVINE (KAPITALA)        4.405.700.000
    10   Prihod od prodaje zemljišta      200.000
    20   Prihodi od prodaje građevinskih 
        objekata u državnom vlasništvu   300.500.000
        Prihodi od prodaje stanova na 
        kojima postoji stanarsko pravo   135.500.000
        Prihodi od prodaje vojnih stanova 165.000.000
    60   Ostali kapitalni prihodi od 
        prodaje imovine           5.000.000
    70   Prihodi od privatizacije/prodaja 
        udjela u poduzeću        4.100.000.000

                           
                          B. IZDACI
_________________________________________________________________________
SKU-  POD-      PRIHODI              SVOTA
PINA  SKUP.
_________________________________________________________________________
1    2         3                 4
_________________________________________________________________________
        UKUPNI IZDACI (I. DO IV.)        49.047.850.000
I.       TEKUĆI IZDACI              39.220.268.398
100       IZDACI POSLOVANJA            16.956.683.015
    10   Izdaci za zaposlene           14.685.627.476
    20   Izdaci za materijal, energiju, 
        komunalne i ostale usluge za 
        redovne potrebe             1.555.941.592
    30   Izdaci za tekuće održavanje        706.313.947
    40   Izdaci za materijal i usluge za 
        obavljanje vlastite proizvodne i 
        uslužne djelatnosti             8.800.000
200       FINANCIJSKI I OSTALI 
        VANJSKI IZDACI              5.968.979.527
    10   Izdaci u poljoprivredi i šumarstvu     40.835.148
    20   Izdaci za školstvo             62.899.051
    25   Izdaci za geodetski prostorni sustav    29.507.000
    30   Izdaci za očuvanje prirode i okoliša    25.001.682
    40   Financijski izdaci            2.369.847.928
    50   Izdaci za statistička istraživanja     15.720.859
    60   Izdaci za zdravstvo             14.769.593
    65   Izdaci za obranu             2.534.083.363
    70   Izdaci za javni red i sigurnost      251.000.000
    75   Izdaci vezani za sigurnost 
        kopnenog, pomorskog i zračnog 
        prometa                   6.800.000
    80   Ostali nespomenuti izdaci         618.514.903
300       TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE 
        PRORAČUNIMA I PRORAČUN-
        SKIM KORISNICIMA             1.805.351.026
    10   Tekući prijenosi sredstava državnim 
        institucijama              1.308.914.748
    20   Tekući prijenosi sredstava između 
        pojedinih državnih razina         461.736.278
    30   Tekući prijenosi sredstava između 
        korisnika državnog proračuna unutar 
        nadležnog ministarstva/razdjela       7.930.000
    40   Tekući prijenosi sredstava na istoj 
        državnoj razini između 
        ministarstva/razdjela            3.220.000
    50   Ostali tekući prijenosi sredstava 
        proračunskim korisnicima          23.550.000
310       TEKUĆI PRIJENOSI I POTPO-
        RE IZVANPRORAČUNSKIM 
        KORISNICIMA I U 
        INOZEMSTVO               11.287.855.382
    10   Tekući prijenosi sredstava 
        građanima, kućanstvima i 
        nefinancijskim organizacijama      3.340.351.670
    20   Prijenos sredstava neprofitnim 
        organizacijama               714.127.579
    30   Tekući prijenosi sredstava 
        financijskim institucijama i 
        monetarnim vlastima             1.130.900
    40   Tekući prijenosi sredstava 
        izvanproračunskim fondovima       6.492.937.297
    50   Tekući prijenosi sredstava u 
        inozemstvo                 721.717.936
    60   Ostale tekuće potpore i prijenosi 
        sredstava izvanproračunskim 
        korisnicima                 17.590.000
400       SUBVENCIJE                1.085.590.000
    10   Subvencije u poljoprivredi         997.270.000
    20   Ostale subvencije              88.320.000
500       OSTALI TEKUĆI PRIJENOSI I 
        POTPORE                 2.115.809.448
    10   Tekući prijenosi sredstava i 
        potpore poduzećima            2.115.809.448
II.       KAPITALNI IZDACI             8.037.585.886
600       IZDACI ZA NABAVU, IZGRAD-
        NJU I INVESTICIJSKO 
        ODRŽAVANJE KAPITALNIH 
        SREDSTAVA                4.712.560.534
    10   Zemljišta i šume u državnom 
        vlasništvu                 315.120.000
    20   Građevinski objekti u državnom 
        vlasništvu                1.106.501.620
    30   Uredski namještaj i oprema u 
        državnom vlasništvu            270.732.243
    40   Prijevozna sredstva u državnom 
        vlasništvu                 19.254.000
    50   Tvornička postrojenja, strojevi i 
        oprema u državnom vlasništvu         7.000.000
    60   Ostala materijalna imovina u 
        državnom vlasništvu             23.123.000
    70   Nematerijalna imovina u 
        državnom vlasništvu            202.816.030
    75   Nabava zaliha                3.267.000
    80   Gradnja kapitalnih objekata       2.287.392.707
    90   Investicijsko održavanje          477.353.934
700       KAPITALNI PRIJENOSI 
        PRORAČUNIMA I PRORA-
        ČUNSKIM KORISNICIMA           1.811.514.423
    10   Kapitalni prijenosi državnim 
        institucijama                2.450.000
    20   Kapitalni prijenosi između 
        pojedinih državnih razina         101.800.000
    30   Kapitalni prijenosi na istoj 
        državnoj razini unutar nadležnog 
        ministarstva/razdjela            53.150.000
    40   Kapitalni prijenosi između 
        korisnika proračuna između 
        nadležnog ministarstva/razdjela      250.590.000
    50   Ostali kapitalni prijenosi 
        proračunskim korisnicima         1.403.524.423
710       KAPITALNI PRIJENOSI 
        IZVANPRORAČUNSKIM 
        KORISNICIMA I U 
        INOZEMSTVO                1.513.510.929
    10   Kapitalni prijenosi poduzećima       221.068.968
    20   Kapitalni prijenosi građanima i 
        kućanstvima                200.000.000
    40   Kapitalni prijenosi financijskim 
        institucijama i monetarnim vlastima     5.000.000
    50   Kapitalni prijenosi sredstava 
        izvanproračunskim fondovima        288.168.110
    60   Ostali kapitalni prijenosi 
        izvanproračunskim korisnicima       789.273.851
    70   Kapitalni prijenosi u inozemstvo      10.000.000
III.      DANI DRŽAVNI ZAJMOVI I 
        UDIO U GLAVNICI             2.039.995.716
800       DANI DRŽAVNI ZAJMOVI I 
        UDIO U GLAVNICI             2.039.995.716
    10   Dani tuzemni zajmovi           1.424.096.616
    30   Udio u glavnici              615.899.100
IV.       OTPLATA (POVRAT) DANIH 
        DRŽAVNIH ZAJMOVA             -250.000.000
810       OTPLATA (POVRAT) DANIH 
        DRŽAVNIH ZAJMOVA             -250.000.000
    10   Povrat danih tuzemnih zajmova       -250.000.000                       C. RAČUN FINANCIRANJA

_________________________________________________________________________
SKU-  POD-      PRIHODI              SVOTA
PINA  SKUP.
_________________________________________________________________________
1    2         3                 4
_________________________________________________________________________
        DRŽAVNI DUG (ZADUŽIVANJE 
        UMANJENO ZA OTPLATE) 
I.       ZADUŽIVANJE               3.831.017.329
070   20   Inozemni državni dug
        Dugoročni zajmovi
        Krediti Svjetske banke
        Hitan zajam za obnovu (I)          9.700.000
        Zajam za obnovu (II) - 
        Prometna infrastruktura i razminiranje  208.850.000
        Zajam za ceste 118.301.000
        Zajam za prilagodbu financijskog 
        sektora i poduzeća (EFSAL)        296.000.000
        Zajam za tržište kapitala          8.177.000
        Zajam za obnovu i zaštitu 
        obalnih šuma               120.000.000
        Zajam za privatni sektor 
        poljoprivrede               32.500.000
        Zajam za tehničku pomoć          10.920.000
        Zajam za tehničku pomoć (II)        13.000.000
        Zajam za modernizaciju 
        Hrvatskih željeznica            55.039.500
        Zajam za obnovu Istočne 
        Slavonije, Baranje i Zap. Srij. (HV)    86.183.000
        Ukupno Svjetska banka           958.670.500
        Krediti Europske banke za 
        obnovu i razvoj
        Oprema za kontrolu zračnog 
        prometa                  12.372.492
        Zajam za projekt veletržnica        34.872.777
        Zajam za modernizaciju 
        Hrvatskih željeznica            40.000.000
        Ukupno Europska banka za 
        obnovu i razvoj              87.245.269
        Krediti Fonda Vijeća Europe 
        za socijalni razvoj
        Zajam za obnovu zdravstvene 
        infrastrukture u Istočnoj Slavoniji    84.941.274
        Zajam za obnovu škola u 
        Istočnoj Slavoniji             25.701.300
        Ukupno Fond Vijeća Europe 
        za socijalni razvoj            110.642.574
        Zajam za ceste (Bechtel)        1.205.708.896
        Dugoročno tuzemno i inozemno 
        zaduživanje (euro-obveznice, 
        sindicirani kredit i sl.)        1.436.385.500
        Kratkoročno tuzemno i inozemno 
        zaduživanje                32.364.590
        Ukupno ostalo zaduživanje        2.674.458.986
        Ukupno 20                3.831.017.329
II.       OTPLATE                 3.831.017.329
900   10   Tuzemni državni dug
        Otplata glavnice po staroj 
        deviznoj štednji            1.085.000.000
        Otkup stare devizne štednje - 
        za posebne namjene             20.000.000
        Otplata glavnice po obveznicama 
        serije JDA                101.000.000
        Otplata glavnice po obveznicama 
        serije JDB                189.000.000
        Otplata glavnice na obveznice za 
        obnovu                   6.400.000
        Otplata glavnice na velike 
        obveznice serije I            110.000.000
        Otplata glavnice na velike 
        obveznice serije A II           37.200.000
        Otplata glavnice na obveznice 
        PBZ III                  33.500.000
        Otplata glavnice na obveznice 
        PBZ IV DEM                289.000.000
        Otplata glavnice - DAB obveznice 
        za sanaciju Riječke i Splitske banke    96.000.000
        Otplata glavnice na DAB obveznice 
        II (PBZ DEM)                16.500.000
        Otplata glavnice na DAB obveznice 
        III (PBZ kn)                35.000.000
        Otplata glavnice na DAB obveznice 
        IV (PBZ kn)                23.500.000
        Otplata glavnice na kredite za 
        stanoobnovu                41.567.385
        Otplata naknada za preuzetu 
        imovinu                  178.850.000
        Otplata glavnice na tuzemne 
        kredite za Hrvatske ceste         18.143.944
        Otplata glavnice na obveznice za 
        sanaciju Dubrovačke banke         45.000.000
        Ukupno 10                2.325.661.329
900   20   Inozemni državni dug
        Otplata glavnice na kredite Hrvat-
        skih cesta (IBRD, EIB, EBRD)        94.232.000
        Otplata glavnice na kredite 
        Pariškog kluba              335.000.000
        Otplata glavnice na kredite 
        Londonskog kluba             140.000.000
        Otplata glavnice na kredit 
        HYPO banke                 9.200.000
        Otplata glavnice na kredit 
        za Istarski vodovod            18.708.000
        Otplata glavnice na kredite 
        komercijalnih banaka           425.000.000
        Otplata glavnice na Zajam za 
        kontrolu zračnog prometa (EBRD)      16.350.000
        Otplata glavnice za CEF, 
        Vijeće Europe                 616.000
        Otplata glavnice na Projekt 
        hitne obnove                41.700.000
        Otplata glavnice na kredit 
        za "Canadair"               16.100.000
        Otplata glavnice na kredit za 
        pamuk (I)                  3.650.000
        Otplata glavnice na kredite 
        Croatia Airlinesa             200.000.000
        Otplata glavnice na kredite 
        Hrvatskih željeznica           204.800.000
        Ukupno 20                1.505.356.000

POSEBNI DIO

ČLANAK 3.

Izdaci u proračunu u svoti od 49,047,850,000 kuna i izdaci financiranja od 3,831,017,329 kuna raspoređuju se po nositeljima , korisnicima i posebnim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Državni proračun

(podijeljen na 16 dijelova radi lakšeg učitavanja)

I. dio

II. dio

III. dio

IV. dio

V. dio

VI. dio

VII. dio

VIII. dio

IX. dio

X. dio

XI. dio

XII. dio

XIII. dio

XIV. dio

XV. dio

XVI. dio

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Kapitalna ulaganja i kapitalni projekti s pripadnim tekućim izdacima sastavni su dio Proračuna.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999. godine.

Klasa: 400-06/98-01/13
Zagreb, 18. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
 Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
 Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.