Zakoni i propisi - Pravni savjeti 152 24.11.1998 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-308/1998 od 9. studenoga 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu Poljoprivredne zadruge Hum na Sutli - u likvidaciji, koju zastupa punomoćnik Zlatko Mičin, odvjetnik iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti, na sjednici održanoj dana 9. studenoga 1998. godine, donio je

RJEŠENJE

I. Ne prihvaća se prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe članka 31. Zakona o zadrugama ("Narodne novine", broj 36/95).

II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Poljoprivredna zadruga Hum na Sutli - u likvidaciji, podnijela je prijedlog radi ocjene ustavnosti odredbe članka 31. Zakona o zadrugama ("Narodne novine", broj 36/95 - nastavno: Zakon).

Podnositelj prijedloga smatra da je osporena odredba protivna sljedećim odredbama Ustava Republike Hrvatske: članku 14. stavak 2. (svi su pred zakonom jednaki), članku 48. stavak 1. (jamči se pravo vlasništva), članku 49. stavak 4. (prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom) i članku 50. stavak 1. (zakonom je moguće u interesu države ograničiti ili oduzeti vlasništvo uz naknadu tržišne vrijednosti).

Prijedlog obrazlaže pozivajući se na odredbu stavka 2. članka 19. Zakona kojom je propisano da je imovina zadruge zajedničko vlasništvo zadrugara i odredbu članka 124. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93) prema kojoj se u likvidacijskom postupku, nakon podmirenja dugova trgovačkog društva, preostala imovina ima podijeliti članovima srazmjerno njihovim udjelima u kapitalu društva, budući da se postupak likvidacije zadruge provodi primjenom propisa o likvidaciji trgovačkog društva (članak 23. stavak 3. Zakona). Smatra da se temeljem osporene odredbe imovina zadruge daje u vlasništvo općini, bez naknade.

Predlaže da Sud prihvati prijedlog i ukine osporenu odredbu.

Prijedlog je dostavljen na odgovor Hrvatskom državnom saboru i na očitovanje Ministarstvu gospodarstva i Hrvatskom zadružnom savezu.

Hrvatski državni sabor izvijestio je Sud da je prijedlog upućen Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Sabora.

Ministarstvo gospodarstva i Hrvatski zadružni savez očitovali su se na podneseni prijedlog.

Ministarstvo gospodarstva prijedlog smatra neosnovanim. Ističe da upravo osporena odredba zajamčuje pravo vlasništva, jer propisuje obvezu općine da čuva imovinu zadruge koja je prestala postojati i da tu imovinu ustupi novoosnovanoj zadruzi, sve u cilju razvoja hrvatskog zadrugarstva.

Hrvatski zadružni savez također se protivi podnesenom prijedlogu.

U dostavljenom mišljenju navodi da se temeljem osporene odredbe općini ne dodjeljuje vlasništvo nad imovinom zadruge koja je prestala postojati, već se općinu obvezuje da tu imovinu dodijeli novoosnovanoj zadruzi. Smatra da se ovom odredbom štiti vlasništvo, kako onih koji imaju status zadrugara u trenutku prestanka zadruge, tako i onih zadrugara kojima je članstvo prestalo i njihovim nasljednicima.

Prijedlog nije osnovan.

Osporena odredba glasi:

"(1) Prestankom zadruge koja je postojala na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, imovina zadruge nakon podmirenja obveza prema vjerovnicima i povrata uloga zadrugarima dodjeljuje se općini na čijem području je zadruga.

(2) Općina je dužna imovinu iz stavka 1. ovoga članka dodijeliti novoosnovanoj zadruzi iste djelatnosti na tom području."

Osporena odredba nalazi se u Glavi VIII. Zakona, Prijelazne i završne odredbe, a odnosi se na imovinu zadruga koje su osnovane prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu toga Zakona.

Naime, stupanjem na snagu ovog Zakona prestao je važiti Zakon o zadrugama ("Službeni list SFRJ", broj 3/90), koji je u pravni sustav Republike Hrvatske preuzet Zakonom o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91).

Osporena odredba odnosi se na imovinu zadruga koje su osnovane i koje su poslovale prema prije važećim propisima, u sistemu društvenog vlasništva, a koje nisu provele postupak usklađivanja s odredbama Zakona do 31. prosinca 1995., kao krajnjeg roka za provođenje postupka usklađivanja propisanog odredbom članka 30. stavak 1. Zakona. Stavkom 3. istog članka propisano je da su postojeći zadrugari u postupku usklađivanja dužni omogućiti stjecanje svojstva zadrugara i onim zadrugarima (odnosno njihovim nasljednicima) kojima je prestalo članstvo u zadruzi. Navedena odredba upravo štiti vlasništvo zadrugara (kako postojećih, tako i onih kojima je prestalo članstvo u zadruzi i njihovih nasljednika), koji su svojim ulozima i poslovanjem zadruge prema prijašnjim propisima, doprinijeli u stvaranju zadružne imovine.

Stoga je neosnovano pozivanje predlagatelja na odredbu članka 19. stavak 1. Zakona prema kojoj je imovina zadruge zajedničko vlasništvo zadrugara, budući da se osporena odredba niti ne odnosi na slučajeve prestanka zadruga koje su osnovane u smislu odredaba važećeg Zakona.

Stavkom 2. osporenog članka propisana je obveza općine da dodijeli imovinu zadruge koja je prestala postojati, novoosnovanoj zadruzi iste djelatnosti na tom području. Dakle, imovina zadruge koja prestaje postojati, a koja svoje poslovanje nije uskladila s važećim propisima, protivno isticanju podnositelja prijedloga, ne dodjeljuje se bez naknade općini, odnosno ne prelazi u vlasništvo općine.

U pitanju je, dakle, tranzicijski propis putem kojeg se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje s Ustavom koji ne poznaje društveno vlasništvo, pa tako ni institut zadružnog vlasništva na način kako je to uređivao, preuzeti propis.

Slijedom izloženog, Sud je utvrdio da osporena odredba nije u nesuglasju s ustavnim odredbama, na koje ukazuje podnositelj prijedloga, niti s nekim drugim odredbama Ustava, zbog čega je odlučeno kao pod točkom I. izreke.

Odluka pod točkom II. izreke temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-I-308/1998
Zagreb, 9. studenoga 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: