Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 31.7.1998 Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Mediocredito Centrale S.p.A.,Rim, koji će koristiti Transeuropska autocesta d.o.o., Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, klasa: 441-03/98-01/09; urbroj: 5030115-98-2 od 30. travnja 1998. godine i u sklopu ovlaštenja iz odredbe čl. 7. st. 2. i čl. 10. st. 5. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine", br. 43 od 31. svibnja 1996.), Ministarstvo financija Republike Hrvatske postupajući u ime Vlade Republike Hrvatske u svezi s odredbom čl. 43. st. 1. i čl. 44. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu ("Narodne novine", br. 141 od 30. prosinca 1997. i br. 90 od 1. srpnja 1998.), donijelo je 30. srpnja 1998. godine slijedeću

ODLUKU

O IZDAVANJU JAMSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OTPLATU KREDITA MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. RIM, KOJI ĆE KORISTITI TRANSEUROPSKA AUTOCESTA d.o.o., ZAGREB

I.

Ministarstvo financija je ovlašteno od Vlade Republike Hrvatske izdati, a ministar financija ili zamjenik ministra financija potpisati jamstvo u korist Mediocredito Centrale S.p.A. iz Rima, kao kreditora i zastupnika drugih sudjelujućih banaka (dalje u tekstu "Banka") za otplatu kredita koji je Banka ugovorila s korisnikom kredita: Transeuropska autocesta, društvo za razvitak, izgradnju i upravljanje autocestom Zagreb-Goričan d.o.o. Zagreb, Prisavlje 14 (dalje u tekstu "Društvo").

II.

Jamstvo za otplatu kredita u svoti od 225.000.000,00 DEM daje se uz sljedeće uvjete:

namjena: privremeno financiranje projekta autoceste Zagreb-Goričan

korištenje: jednokratno ili u obrocima od najmanje 30.000.000,00 DEM s time da prvo povlačenje bude u razdoblju od najviše šest mjeseci od potpisivanja ugovora o kreditu

otplata: u punom iznosu glavnice i kamata na dan okončanja operativnosti kredita

datum okončanja operativnosti kredita: radnje od datuma koji pada 364 dana nakon potpisivanja ugovora o kreditu ili kada se zatvori financiranje projekta autoceste Zagreb-Goričan

mogućnost ranije otplate kredita: ranija otplata moguća je bez plaćanja premije ili zateznih kamata na kraju bilo kojeg kamatnog razdoblja u najmanjem iznosu od 30.000.000,00 DEM

kamatna razdoblja: jedan, tri ili šest mjeseci po odabiru zajmoprimca

kamata: LIBOR (DEM) u odabranom kamatnom razdoblju plus 0,30% godišnje, plativo zadnjeg dana kamatnog razdoblja

naknade:

1. commitment fee: 0,125% na nepovučeni iznos kredita, računajući od datuma potpisivanja ugovora o kreditu, unaprijed tromjesečno

2. front and fee: 0,30% na iznos kredita, a plaća se na raniji od sljedeća dva datuma: 10-oga dana od dana potpisivanja ugovora o kreditu ili na dan povlačenja prvog obroka kredita

III.

Zadužuje se i ovlašćuje ministar pomorstva, prometa i veza da u ime Republike Hrvatske kao članice Društva, poduzima sve radnje kako bi se ispunili svi uvjeti iz ugovora o kreditu za koji je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o izdavanju jamstva te Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o kreditu kao i Odluku o dodjeli koncesije za gospodarenje autocestom Zagreb-Goričan (dalje u tekstu "Odluka o koncesiji").

IV.

Obvezuje se Društvo namjenski koristiti sredstva kredita za svrhe utvrđene Odlukom o koncesiji, te da Društvo uredno otplati kredit iz točke II. ove Odluke, u skladu s odredbama ugovora o kreditu i obvezama Društva za urednim ispunjenjem obveza Društva prema Banci.

V.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

VI.

Odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/98-01/03
Urbroj: 513-14/98-10
Zagreb, 30. srpnja 1998.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.