Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 31.7.1998 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98 i 88/98) i članka 14. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 4. sjednici održanoj 27. srpnja 1998. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVICAMA, STOPAMA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 34/98) u članku 6. brojka: "4" zamjenjuje se brojkom: "5".

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

"Iznos sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su prijavljene na zdravstveno osiguranje u Zavodu (članak 5. točka 11., 12. i 13. i članak 7. stavke 1. i 3. Zakona), obračunava Zavod na osnovi doprinosa visinu kojeg utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravstva i ministra financija.

Zahtjev za isplatu sredstava iz stavke 1. ovog članka Zavod dostavlja Ministarstvu financija do 5. u mjesecu za prethodni mjesec."

Članak 3.

U članku 21. stavci 1. brojka: "21" zamjenjuje se brojkom: "20".

Članak 4.

U članku 24. brojka: "24" zamjenjuje se brojkom: "23".

Članak 5.

U članku 27. u stavci 1. brojke: "26 i 27" zamjenjuju se brojkama: "25 i 26", a u stavci 3. brojka: "26" u drugom i zadnjem retku zamjenjuje se brojkom: "25".

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/98-01/99
Urbroj: 338-01-04-98-1
Zagreb, 27. srpnja 1998.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.