Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 31.7.1998 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvijetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje uređaja kojima se nadzire rad vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 14. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OVLAŠTENE MJERITELJSKE LABORATORIJE ZA OVJERAVANJE UREĐAJA KOJIMA SE NADZIRE RAD VOZAČA I KRETANJA VOZILA U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje uređaja kojima se nadzire rad vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu ("Narodne novine", broj 52/97) u članku 6. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Poslove iz stavka 1. ovog članka ne mogu obavljati djelatnici koji su takve poslove obavljali u laboratoriju kojemu je rješenjem Zavoda oduzeto ovlaštenje radi njihova nestručna ili nezakonita rada.".

Članak 2.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Stručna osposobljenost djelatnika iz stavka 1. ovog članka dokazuje se ispravom pravne osobe koju je ministarstvo nadležno za obrazovanje ovlastilo za obavljanje osposobljavanja djelatnika za ovjeravanje nadzornih uređaja.".

Članak 3.

U članku 10. točka 1. se briše.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 4.

U članku 12. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Mjerna staza s valjcima ili bez njih mora biti izvedena prema građevinskim tehničkim normativima, mora biti izvan javne prometne površine i mora s laboratorijem činiti funkcionalnu i prostornu cjelinu.".

Članak 5.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Kanal, navoz ili dizalica moraju biti izvedeni prema građevinskim tehničkim normativima, moraju biti izvan javne prometne površine i mora s laboratorijem činiti funkcionalnu i prostornu cjelinu.".

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

"Laboratorij mora imati najmanje ove etalone:

1. dva etalona brzine i duljine prijeđenog puta

2. etalon za provjeru mjerila vremena u nadzornom uređaju

3. dva etalona za mjerenje prijenosnog omjera vozila.

Za ovjeravanje nadzornih uređaja smiju se upotrebljavati samo etaloni koji su umjereni i imaju valjanu ispravu o umjeravanju.".

Članak 7.

Članak 19. mijenja se i glasi:

"Laboratorij mora imati najmanje ovu ispitnu opremu:

1. uređaj za pumpanje guma s odgovarajućim tlakomjerom

2. mjernu vrpcu

3. kontrolne šablone s priborom

4. opremu za plombiranje i žigosanje

5. alat i druge ispitne uređaje i pribor prema uputama proizvođača nadzornih uređaja.

Ispitna oprema iz točaka 1. i 2. stavka 1. ovog članka mora imati valjan ovjerni žig, odnosno valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima.".

Članak 8.

U članku 20. u stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

"4. postupke preuzimanja, upotrebe i čuvanja ovjernih žigova".

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Članak 9.

Iza članka 20. dodaje se novi članak 20.a koji glasi:

"Laboratorij mora voditi evidenciju obavljenog ovjeravanja nadzornih uređaja s pomoću elektroničkog računala koja sadrži najmanje ove podatke:

1. redni broj upisa

2. datum prijama nadzornog uređaja

3. naziv i adresu podnositelja zahtjeva

4. tip, serijski broj i službenu oznaku mjerila

5. vrstu, registarsku oznaku i broj šasije vozila u koje je nadzorni uređaj ugrađen

6. broj laboratorija u kojem je prethodno ovjeravanje bilo obavljeno

7. broj ovjerne naljepnice prethodnog ovjeravanja

8. datum prethodnog ovjeravanja

9. datum ugradnje nadzornog uređaja u vozilo

10. broj ovjerne naljepnice

11. podatke o upotrijebljenim etalonima

12. tlak zraka u zračnicama vozila

13. rezultate mjerenja

14. zaključak o stanju nadzornog uređaja

15. ime osobe koja je obavila ispitivanje.

Podatke iz evidencije iz stavka 1. ovog članka laboratorij mora čuvati na primjeren način (CD ROM, diskete, magnetske trake ili sl.) najmanje dvije godine po isteku roka valjanosti ovjere.".

Članak 10.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Laboratorij mora izvješća o ispitivanju čuvati najmanje dvije godine po isteku roka valjanosti ovjere."

Članak 11.

U članku 24. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

"4. svakog prvog tjedna u kvartalu izvještavati Zavod o obavljanom ovjeravanju".

Dosadašnje točke 4., 5., 6., 7. i 8. postaju točke 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 12.

Članak 27. mijenja se i glasi:

"Laboratoriji koji su ovlašteni prema odredbama ovog pravilnika koje su bile na snazi do stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna mogu obavljati ovjeravanje nadzornih uređaja do isteka roka valjanosti danog im ovlaštenja ako najdulje do 30. rujna 1999. zadovolje uvjete propisane u člancima 15. i 20a. ovog pravilnika.".

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/98-04/5
Urbroj: 558-03/6-98-1
Zagreb, 27. srpnja 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sci. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.