Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRENOŠENJU SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA FONDOVIMA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA TE USKLAĐIVANJU MIROVINA

Proglašavam Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 10. srpnja 1998.

Broj: 081/98-1444/1
Zagreb, 21. srpnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O PRENOŠENJU SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA FONDOVIMA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA TE USKLAĐIVANJU MIROVINA

Članak 1.

Iz državnog proračuna Republike Hrvatske doznačit će Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske u godinama 1998., 1999., 2000., 2001. i 2002. sredstva u ukupnoj visini od 7.524.856.731 kuna, a koja odgovaraju sredstvima kojima su ovi fondovi u razdoblju od 1990. do 1997. godine i u prvom polugodištu 1998. godine financirali potrebe u sustavu mirovinskog i invalidskog osiguranja financiranje kojih nije bilo osigurano doprinosima koji čine prihode ovih fondova, te sredstava koja su podmirivali na temelju zakona o izvršavanju državnog proračuna (sredstva u ukupnoj visini od 7.028.925.089 kuna), kao i sredstava doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje koja je umjesto poduzeća u sanaciji fondovima trebao uplatiti državni proračun (sredstva u ukupnoj visini od 488.931.652 kune).

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačit će se fondovima tako da će se u 1998. godini doznačiti sredstva u visini osiguranoj Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu, a preostala sredstva u godinama 1999., 2000., 2001. i 2002. u osam jednakih obroka, po dva u svakoj godini.

Općim aktima fondova propisat će se način podjele sredstava koja će se, u okviru sredstava iz stavka 1. ovoga članka, isplatiti umirovljenicima za razdoblje od 1. rujna 1993. do 30. lipnja 1998. ovisno o ukupnim primanjima pojedinog korisnika u tom razdoblju, te rokovi u kojima će se sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka ova sredstva isplaćivati, ali najkasnije do 31. posinca 2002.

Članak 2.

Mirovine se obvezno usklađuju počev od 1. srpnja 1998. za svako polugodište tako da se mirovina usklađuje po stopi koja se dobije kao polovica zbroja stope promjene prosječnog indeksa troškova života u prethodnom polugodištu i stope promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi, a na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o kretanju troškova života i prosječnih bruto plaća.

Mirovine se mogu usklađivati u visini većoj nego prema odredbi stavka 1. ovoga članka, ako je takvo usklađivanje moguće ovisno o prihodima fondova iz članka 1. ovoga Zakona.

Mirovine se usklađuju i prije proteka roka iz stavka 1. ovoga članka, ako je polovica zbroja stopa iz stavka 1. ovoga članka, u prethodnom polugodištu, u odnosu na razdoblje koje mu prethodi veća od 3%.

Osnovica za usklađivanje mirovina iz stavka 1. ovoga članka je mirovina isplaćena za mjesec lipanj 1998. godine.

Visina i način usklađivanja mirovina utvrđuje se općim aktima fondova mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Članak 3.

Odredbe članka 2. stavka 1. do 3. i stavka 5. ovoga Zakona, odgovarajuće se primjenjuju na novčane naknade za tjelesno oštećenje, doplatak, za pomoć i njegu, naknade plaće iz članka 52. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (članak 54. i 55.) i naknade plaće za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije (članak 52. stavak 1. točka 3.).

Osnovica za usklađivanje novčanih primanja iz stavka 1. ovoga članka je svota isplaćena za mjesec lipanj 1998. godine.

Članak 4.

Danom početka primjene Zakona o mirovinskom osiguranju prestaju važiti odredbe članka 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/98-02/03
Zagreb, 10. srpnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.