Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o podnošenju isprava u carinskom postupku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA

Na temelju članka 76. stavak 3., članka 123. stavak 3., članka 164. stavak 2., članka 192. stavak 1., članka 198. stavak 1., članka 233. stavak 5. i članka 267. stavak 2. i 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91., 33/92., 106/93., 92/94. i 60/98.), ravnatelj Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU ISPRAVA U CARINSKOM POSTUPKU

Članak 1.

U Pravilniku o podnošenju isprava u carinskom postupku ("Narodne novine", br. 41/94. i 137/97.), na kraju članka 1. iza riječi "robe" dodaje se "i Deklaracija o carinskoj vrijednosti robe".

Članak 2.

Članak 16. mijenja se i glasi:

"Deklaraciju o carinskoj vrijednosti robe podnosi primatelj/uvoznik robe ili deklarant/zastupnik uz punomoć primatelja/uvoznika, koji mora raspolagati svim podatcima potrebnim za pravilno utvrđivanje carinske vrijednosti robe.

Deklaracija o carinskoj vrijednosti robe podnosi se u dva primjerka od kojih jedan zadržava carinarnica, a drugi predaje deklarantu.

Podatke o carinskoj vrijednosti robe treba prijaviti u skladu s odredbama Carinskoga zakona. Upisivanje netočnih podataka prilikom prijavljivanja carinske vrijednosti kažnjava se prema odredbama toga Zakona.

Ako se u deklaraciji o carinskoj vrijednosti robe iskažu podatci za robu raspoređenu u više od tri tarifna stavka Carinske tarife, uz tu se deklaraciju podnosi onoliko dodataka iz deklaracije o carinskoj vrijednosti robe (DCV BIS) koliko je potrebno da budu obuhvaćeni svi tarifni stavci u Carinskoj tarifi iskazani u toj uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Obrazac Deklaracije o carinskoj vrijednosti robe ne treba podnositi:

a) za robu koju uvoze fizičke osobe za svoje osobne potrebe i potrebe svojega kućanstva,

b) za uvoz besplatnih pošiljki (kada se ne plaća protuvrijednost),

c) za robu koja se uvozi na osnovi zamjene za neispravnu robu,

d) za privremeni uvoz robe te

e) za uvoz robe u najam ili leasing ako nije ugovorena kupnja robe".

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

"Deklaracija o carinskoj vrijednosti robe (u daljnjem tekstu DCV) popunjava se na način kako slijedi u nastavku:

1. Na obrascu pod nazivom "Deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, DCV broj -----" carinarnica ili njena ustrojstvena jedinica upisuje broj pod kojim je uvozna carinska deklaracija, uz koju se podnosi DCV, upisana u "Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija".

2. U rubriku Službena bilješka carinarnice ovlašteni carinski službenik koji provjeri podatke u DCV, stavlja svoj potpis i otisak pečata, potvrđujući time da je obavio provjeru.

U tu se rubriku unose i druge bilješke u svezi s radom carinarnice pri obradi DCV.

3. U rubriku 1. podnositelj upisuje identifikacijske podatke o osobi koja je robu prodala ili o drugoj osobi koja je izvoznik/pošiljatelj robe, i to:

- naziv tvrtke, adresu i državu sjedišta (za pravne osobe),

- ime i prezime, adresu i državu prebivališta ili stalnog boravišta (za fizičke osobe).

4. U rubriku 2a. podnositelj upisuje identifikacijske podatke o primatelju/uvozniku robe, i to:

- naziv tvrtke i adresu njegova sjedišta (za pravne osobe),

- ime i prezime i adresu u mjestu prebivališta ili stalnog boravišta (za fizičke osobe).

Primateljem (uvoznikom) smatra se osoba koja je sklopila kupoprodajni ili drugi ugovor na temelju kojega se roba uvozi ili prima ili osoba za čiji se račun roba uvozi (naznačena na računu).

5. U rubriku 2b. treba upisati identifikacijske podatke o osobi koja je podnijela DCV, a to su, u pravilu, podatci o otpremniku ako DCV nije podnio uvoznik/primatelj, i to:

- naziv tvrtke i adresu njegova sjedišta (za pravne osobe),

- ime i prezime i adresu u mjestu prebivališta ili stalnog boravišta (za fizičke osobe).

6. U rubriku 3. upisuje se paritet isporuke robe s naznakom mjesta ili granice u skladu s ovim Pravilnikom.

7. U rubriku 4. upisuje se broj i datum izdanog računa o kupoprodaji robe za koju se podnosi DCV.

8. U rubriku 5. upisuje se broj i datum ugovora na temelju kojeg je zaključena kupoprodaja, a ako nema ugovora, broj i datum narudžbe.

9. U rubriku 6. upisuje se broj i datum bilo kojeg prethodnog rješenja (mišljenja) carinarnice koje se odnosi na rubrike 7, 8 ili 9.

10. U smislu rubrike 7.:

a) smatra se da su ekskluzivni zastupnici povezani s prodavateljem samo kada pored ugovora o ekskluzivnom zastupstvu, postoji i drugačija povezanost (navedeno pod zvjezdicom),

b) smatra se da činjenica što su kupac i prodavatelj povezani sama po sebi ne može biti temelj da se transakcijska vrijednost smatra neprihvatljivom. U takvu slučaju bit će ispitane okolnosti prodaje i transakcijska će se vrijednost prihvatiti pod uvjetom da srodstvo nije utjecalo na cijenu.

U podrubriku 7c. upisuju se carinske vrijednosti koje su u posljednjih 6 mjeseci prije podnošenja ove deklaracije o carinskoj vrijednosti robe bile utvrđene za istu ili sličnu robu. Treba navesti carinarnicu i akt te carinarnice (npr. broj i datum carinske deklaracije).

11. U rubriku 8. upisuje se, primjerice:

- da se roba može koristiti samo za proizvodnju određenog proizvoda ili da je robu dozvoljeno obraditi samo prema određenom postupku;

- da je cijena uvozne robe bila određena pod uvjetom uzajamne isporuke roba (kompenzacijski poslovi);

- da je cijena bila određena npr. pod uvjetom da će kupac u svezi s uvezenom ili drugom robom obaviti odgovarajuća (dogovorena) ispitivanja i rezultate besplatno dostaviti prodavatelju ili trećim osobama.

12. U rubriku 9. upisuju se naknade i troškovi u svezi s rubrikama 9a. i 9b. Treba ih specificirati i njihovu vrijednost naznačiti u rubrikama 15. i 16.

13. U rubriku 10a. upisuje se broj listova DCV BIS-a koji se podnose uz deklaraciju o carinskoj vrijednosti robe.

14. U rubriku 10b. upisuje se mjesto i datum podnošenja DCV-a, potpis odgovorne osobe za primatelja/uvoznika ili deklaranta/zastupnika i pečat tvrtke primatelja/uvoznika ili deklaranta zastupnika, koji svojim potpisom i pečatom jamče za istinitost i potpunost podataka.

Odgovornom osobom smatra se uvoznik/primatelj ili deklarant/zastupnik ili osoba koja u njegovo ime i za njegov račun podnosi predmetnu DCV.

15. U smislu rubrike 11. smatra se kako slijedi u nastavku:

Neto-vrijednost u pravilu je konačan iznos računa, stvarno plaćen ili plativ (bruto-iznos umanjen za popuste npr. rabat, kasa-skonto i dr.). Neto-vrijednost u valutnoj jedinici računa upisuje se u decimalnom iznosu.

Popust koji je dogovoren do trenutka određivanja carinske vrijednosti, ali još nije realiziran ne odbija se od bruto-iznosa računa. Ta se odredba ne primjenjuje ako je carinarnici moguće dokazati da će popust biti ostvaren. Na popuste treba upozoriti u rubrici "Napomena".

Skonto se može odbiti samo ako je bio dogovoren u skladu s uvjetima plaćanja i ako se radi o skontu koji je uobičajen s obzirom na vrstu posla. Veći skonto od uobičajenog može se odobriti samo uz dokaz da će se stvarno ostvariti.

Kamate koje treba platiti prodavatelju prema ugovoru o financiranju ne odbijaju se u ovoj rubrici već u rubrici 21.

Ako se dio robe izgubi ili ošteti prije određivanja vrijednosti, a ugovorne se stranke ne dogovore o novoj cijeni, prvotni iznos računa umanjuje se za vrijednost nedostatne količine ili za vrijednost oštećenja.

U podrubriku 11a. treba upisati i devizni tečaj za preračunavanje u domaću valutu u skladu s propisima o deviznom poslovanju.

U podrubriku 11b. upisuju se neizravna plaćanja u valuti ako su specificirana u rubrici 8. te tečaj za preračunavanje u skladu s propisima o deviznom poslovanju. Neizravna plaćanja upisuju se u decimalnom iznosu.

16. U rubriku 12. upisuje se zbroj vrijednosti iskazanih u rubrikama 11a. i 11b. u kunama preračunatim prema deviznim tečajima koji su navedeni u tim rubrikama.

17. U rubrike 13.-23. upisuju se troškovi iskazani u kunama bez naznake decimala.

Svi troškovi raspoređuju se po tarifnim stavcima u deklaraciji razmjerno vrijednosti robe u pojedinom stavku.

Na dnu stranice (rubrika označena zvjezdicom) upisuje se iznos u stranoj valuti i devizni tečaj (razrađeno po stavkama).

18. U rubrici 13. iskazuje se kako slijedi:

- u podrubrici 13a. - troškovi provizije (osim kupovne provizije),

- u podrubrici 13b. - provizije posrednika i

- u podrubrici 13c. - troškovi ambalaže ako ih je uzrokovao kupac, a nisu uključeni u stvarno plaćenu ili plativu cijenu robe.

U troškove ambalaže iz podrubrike 13c. ne ulaze:

- troškovi koje treba platiti za vraćanje ambalaže prodavatelju,

- troškovi za ambalažu koji nastanu u slobodnom prometu na carinskim područjima, a koju kupac daje na raspolaganje.

19. Pri iskazivanju podataka u rubrici 14. postupa se kako slijedi:

- Vrijednost robe koja je stavljena na raspolaganje jest njezina nabavna cijena, a ako je robu proizveo kupac ili osoba koja je s njim povezana, tada se kao vrijednost navode troškovi proizvodnje. Ako se radi o uslugama, treba navesti iznos koji se mora platiti za dobivenu ili obavljenu uslugu.

- Kada vrijednost nije moguće odrediti u skladu s navedenim u prethodnoj podtočki, a kupac je robu rabio prije nego što ju je predao prodavatelju, prodajna se vrijednost procjenjuje tako što se od prodajne cijene robe odbije odgovarajući iznos amortizacije.

- Vrijednost koja se odredi za neku robu ili uslugu mora se podijeliti razmjerno količini uvezene robe. Način podjele (npr. uključivanje cjelokupne vrijednosti kod prve pošiljke ili podjela na predviđenu cijelu proizvodnju), u skladu sa prijedlogom sudionika u carinskom postupku, potvrđuje ovlaštena carinarnica.

20. U rubrici 15. navedene podatke treba iskazati kako slijedi:

a) nadoknade za licencije koje kupac mora platiti izravno ili neizravno kao uvjet prodaje ako te nadoknade nisu uključene u cijenu stvarno plaćenu ili plativu, npr. plaćanja za patente, autorska prava, marku robe i slično;

b) nadoknade za licencije za tehnološke postupke uračunavaju se u carinsku vrijednost samo kada je ta tehnologija neodvojivo uključena u uvoznu robu;

c) nadoknade za licencije za uporabu robne marke pod kojom se uvozna roba smije prodavati, prepustiti drugome ili koristiti uračunavaju se u carinsku vrijednost samo kada se radi o uvozu robe sa zaštićenom markom robe;

d) ako visinu nadoknade za licenciju za uvoznu robu utvrđuje carinarnica (npr. stopu u postocima koji se odbijaju u slučaju nadoknade za licenciju zavisno o opsegu prodaje), isto se upisuje u rubriku 6. obrasca DCV.

21. U rubriku 16. upisuje se dio iznosa ostvaren preprodajom, ustupanjem ili uporabom uvezene robe koji se izravno ili neizravno plaća prodavatelju. U troškove se ne uračunavaju plaćanja za pravo na reprodukciju (navode se u rubrici 21.).

22. U rubriku 17. upisuju se stvarno nastali troškovi u svezi s isporukom robe do mjesta unosa robe na carinsko područje.

Ako je roba isporučena besplatno ili s prijevoznim sredstvom kupca, tada treba navesti troškove prijevoza koji bi se za isti način prijevoza obračunali po uobičajenoj prijevoznoj tarifi.

Kao mjesto unosa robe na carinsko područje upisuje se:

- carinski granični prijelaz - u cestovnom i željezničkom prometu,

- luka iskrcaja - u pomorskom prometu,

- prva odredišna zrakoplovna luka - u zračnom prometu,

- mjesto odredišne pošte - u poštanskom prometu,

- drugo mjesto, gdje roba prelazi carinsku crtu - za robu koja se prevozi na drugi način.

U prazno polje rubrike 17. upisuju se novčani rabat i druga sniženja ugovorena prije, a ostvarena poslije obavljenog uvoza ako ne odgovaraju definiciji navedenoj u rubrici 11a.

23. U rubriku 18. upisuju se ukupni troškovi u kunama koji se uračunavaju u carinsku vrijednost (zbroj rubrika 13., 14., 15., 16. i 17.).

24. U rubrike od 19. do 22. upisuju se troškovi ili plaćanja koja su uključena u prodajnu cijenu, a ne uračunavaju se u carinsku vrijednost robe. Ti troškovi moraju biti iskazani odvojeno od prodajne cijene na takav način da ih je moguće provjeriti.

25. Pri iskazivanju podataka u rubrici 19. treba postupiti kako slijedi:

a) ako je za prijevozne troškove podnesen račun kompletne cijene prijevoza, oni se odvojeno prikazuju tako da se u rubrici "Napomena" razdijele na dva dijela: za prijevoz izvan carinskog područja i unutar carinskog područja.

b) ako je roba obračunata po jedinstvenoj cijeni franko kupac, trošak za dio prijevoznog puta unutar carinskog područja ne odbija se od cijene robe. Taj dio prijevoznih troškova može se odbiti samo kada kupac dokaže carinarnici da bi cijena za robu s paritetom franko granica bila niža od cijene s paritetom franko kupac.

26. U rubriku 20. upisuju se troškovi montaže, održavanja i tehničke pomoći koji nastaju nakon uvoza.

27. U rubriku 21. upisuju se ostali troškovi, primjerice:

a) osiguranja robe u unutrašnjosti Republike Hrvatske,

b) prava na reprodukciju uvozne robe na carinskom području i umnožavanja autorskih djela;

c) za plaćanja na ime kamata u okviru kreditnog ugovora koja se odnose na kupnju uvozne robe u skladu sa Carinskim zakonom;

d) za software pod uvjetom da je vrijednost programskih podataka prikazana na računu odvojeno od vrijednosti nosača podataka.

28. U rubrici 22. odbijaju se carinske i porezne pristojbe ako su bile uključene u cijenu, i to u onoj visini u kojoj su bile obračunate na carinskom području.

29. U rubrici 23. upisuju se ukupni troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku vrijednost robe (zbroj rubrika 19., 20., 21. i 22.).

30. U rubriku 24. upisuje se carinska vrijednost robe (ukupno A + ukupno B - ukupno C)

31. U rubriku "Napomena" upisuje se:

a) podjela ukupnih troškova pošiljke po pojedinim imenovanjima,

b) podjela fakturne cijene za robu u setovima i robu koja se isporučuje rastavljena,

c) priložena dokumentacija,

d) podjela troškova prijevoza za prijevoz izvan carinskog područja i unutar tog područja, te

e) drugi podatci mjerodavni za utvrđivanje carinske vrijednosti robe.

Članak 4.

Obrazac Deklaracije o carinskoj vrijednosti robe otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. studenoga 1998. godine.

Ravnatelj
mr. Josip Knezić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.