Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 8.7.1998 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni zaposlenici Hrvatskog centra za razminiranje
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 22a. stavka 3. Zakona o razminiranju ("Narodne novine", broj 19/96. i 86/98.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI ZAPOSLENICI HRVATSKOG CENTRA ZA RAZMINIRANJE

Članak 1.

Poslove stručnog nadzora nad obavljanjem poslova razminiranja mogu obavljati zaposlenici Hrvatskog centra za razminiranje koji imaju ovlasti za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: pirotehnički nadzornik).

Članak 2.

Ovlast za obavljanje poslova pirotehničkog nadzornika može se dati zaposleniku Hrvatskog centra za razminiranje koji, uz ispunjavanje uvjeta iz članka 10. stavka 2. podstavka 1., 2., 3., 5., 6. i 7. Zakona o razminiranju ("Narodne novine", broj 19/96) ima:

- najmanje višu stručnu spremu tehničkog smjera,

- najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima pirotehničara u trgovačkom društvu ovlaštenom za obavljanje poslova razminiranja.

Članak 3.

Zahtjev za davanje ovlasti iz članka 2. ovoga Pravilnika ravnatelj Hrvatskog centra za raminiranje podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se i dokazi o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 2. ovoga Pravilnika.

Protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova o odbijanju zahtjeva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-92-40624/98
Zagreb, 29. lipnja 1998.

Ministar
mr. Ivan Penić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.