Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 8.7.1998 Pravilnik o pošiljkama proizvoda životinjskog podrijetla za koje ne postoje veterinarsko-zdravstvene smetnje pri uvozu u Republiku Hrvatsku i provozu preko teritorija Republike Hrvatske
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 68. stavka 10. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 70/97) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O POŠILJKAMA PROIZVODA ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA ZA KOJE NE POSTOJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENE SMETNJE PRI UVOZU U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZU PREKO TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju pošiljke proizvoda za koje nije potrebno rješenje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - Uprave za veterinarstvo o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz i provoz.

Članak 2.

Članak 1. ne odnosi se na pošiljke kojima se mogu prenositi određene zarazne bolesti ukoliko potječu iz zemalja za koje je na snazi zabrana uvoza i provoza zbog opasnosti od unošenja u Republiku Hrvatsku određenih zaraznih bolesti.

II.

POŠILJKE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U UVOZU

Članak 3.

Utvrđuje se da rješenje o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz nije potrebno za slijedeće pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla:

1. pošiljke toplinski obrađenih proizvoda životinjskog podrijetla, bez obzira na njihovu namjenu, uz uvjet da nadležni veterinar zemlje izvoznice u međunarodnoj svjedodžbi o zdravstvenoj ispravnosti pošiljke, koja mora pratiti pošiljku potvrdi:

- da je proizvod dobiven od zdravih životinja pod kontrolom nadležne veterinarske inspekcije, da je pri proizvodnji podvrgnut određenom toplinskom postupku, koji isključuje mogućnost prijenosa zaraznih bolesti i štetnog djelovanja na korisnike tih proizvoda, uključujući i razinu štetnih ostataka (rezidua) pesticida, antibiotika, sulfonamida, hormona, teških metala i dr.;

- da proizvod potječe iz objekta registriranog za izvoz i da je taj objekt pod stalnim veterinarskim nadzorom;

- da razina radiološke kontaminacije proizvoda u pošiljci nije veća od dopuštene u Republici Hrvatskoj.

Pod toplinski obrađenim proizvodima razumijevaju se: konzerve svih vrsta, proizvodi koji su prije ili tijekom proizvodnje podvrgnuti toplinskoj obradi postizanjem temperature u središtu proizvoda od najmanje 700C ili su podvrgnuti toplinskoj obradi u hermetički zatvorenoj ambalaži sa Fo vrijednosti 3 i više, sterilizirano i pasterizirano mlijeko u maloprodajnoj ambalaži, pasterizirani i sterilizirani mliječni proizvodi, osim sireva, u maloprodajnoj ambalaži, mlijeko u prahu, mesni ekstrakt, sladoled, želatina i maslac;

2. pošiljke mliječnih čokolada, slatkiša, tjestenina punjenih mesom, sirom ili jajima, ukoliko ih prati međunarodna svjedodžba o zdravstvenoj ispravnosti pošiljke, te ukoliko gore navedeni proizvodi potječu iz objekata koji su registrirani za izvoz i pod nadzorom veterinarske inspekcije u zemlji podrijetla;

3. pošiljke sirila i starter kultura koje se upotrebljavaju u proizvodnji mliječnih proizvoda, pošiljke aditiva i kultura mikroorganizama koji se koriste u mesnoj industriji;

4. pošiljke štavljenih ili poluštavljenih (piklovanih, kromiranih, wet blue i sl.) koža, tvornički prerađene vune (prana, češljana, bijeljena, tops, moher i sl.) dlake i perja ako su tvornički prani i sortirani, i puževih kućica, uz uvjet da te pošiljke prati međunarodna svjedodžba o zdravstenoj ispravnosti pošiljke kojom se potvrđuje stupanj obrade i njihova ispravnost;

5. pošiljke hrane za akvarijske ribe, hrane za pse i mačke i druge kućne ljubimce, hrane za laboratorijske životinje, ukoliko nadležni veterinar zemlje izvoznice u međunarodnoj svjedodžbi o zdravstvenoj ispravnosti pošiljke koja prati pošiljku potvrdi:

- da hrana potječe iz mjesta u kojima ne vladaju zarazne bolesti životinja i da je proizvodni proces pod stalnom veterinarskom kontrolom, čime se osigurava da se tom pošiljkom ne mogu prenijeti zarazne bolesti životinja;

- da hrana u ovoj pošiljci ne sadrži štetne tvari (pesticide, antibiotike, hormone, sulfonamide i dr.) u skladu sa Pravilnikom o kakvoći stočne hrane ("Narodne novine" 26/98);

- da nije kontaminirana radioaktivnim Cezijem 134 i 137;

- da je hrana mikrobiološki ispravna;

6. pošiljke sirovina i aditiva, koji nisu životinjskog podrijetla, a služe za proizvodnju stočne hrane, ukoliko odgovaraju uvjetima propisanima Pravilnikom o kakvoći stočne hrane ("Narodne novine" br. 26/98), mlijeko u prahu za prehranu stoke.

III.

POŠILJKE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U PROVOZU

Članak 4.

Utvrđuje se da rješenje o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za provoz nije potrebno za pošiljke navedene u članku 3. ovog Pravilnika, te za slijedeće pošiljke:

1. pošiljke ribljeg mesa i proizvoda od riba, rakova, školjkaša, puževa i drugih mekušaca (sipa, lignja, hobotnica), uz uvjet da ovlašteni veterinar zemlje izvoznice u međunarodnoj svjedodžbi o zdravstvenoj ispravnosti pošiljke, koja mora pratiti pošiljku, potvrdi da je pošiljka zdrava i da su prethodno navedeni proizvodi pripravljeni ili prerađeni, skladišteni i prevoženi u skladu sa zdravstvenim uvjetima za proizvodnju ribljih proizvoda;

2. pošiljke majoneze u maloprodajnoj ambalaži;

3. pošiljke stočne hrane, ukoliko nadležni veterinar zemlje izvoznice u međunarodnoj svjedodžbi o zdravstvenoj ispravnosti pošiljke što prati pošiljku potvrdi:

- da hrana potječe iz mjesta u kojima ne vladaju zarazne bolesti životinja i da je proizvodni proces pod stalnom veterinarskom kontrolom, čime se osigurava da se tom pošiljkom ne mogu prenijeti zarazne bolesti životinja;

- da hrana u ovoj pošiljci ne sadrži štetne tvari (pesticide, antibiotike, hormone, sulfonamide i dr.) u količinama većim od dopuštenih u zemlji destinacije;

- da je razina radioaktivnosti pošiljke ispod dopuštene u zemlji destinacije;

- da je hrana mikrobiološki ispravna.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pošiljkama proizvoda životinjskog podrijetla za koje ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje pri uvozu i provozu ("Narodne novine", br. 86/93).

Klasa: 322-1/98-1/571
Urbroj: 525-06-98-01
Zagreb, 30. lipnja 1998.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.