Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 8.7.1998 Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite prirode
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

Na temelju članka 25. stavak 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93), ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša donosi

PRAVILNIK

O ISKAZNICI INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice koju nose inspektori zaštite prirode u Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša, inspektori zaštite prirode u županijskom uredu i uredu Grada Zagreba nadležnim za poslove zaštite prirode i obrazac iskaznice koju nose službenici Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša koje za poslove inspekcije zaštite prirode ovlasti ravnatelj, način izdavanja i zamjene iskaznice i vođenje evidencije o izdanim i vraćenim iskaznicama.

Članak 2.

Iskaznica inspektora zaštite prirode, odnosno ovlaštenog službenika za poslove inspekcije zaštite prirode (u daljem tekstu: iskaznica) izrađena je kao plastična kartica pravokutnog oblika, svijetlozelene boje, dimenzija 85x55 mm.

Iskaznica se izdaje prema obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Inspektor zaštite prirode (u daljem tekstu: inspektor), odnosno ovlašteni službenik za poslove inspekcije zaštite prirode (u daljem tekstu: ovlašteni službenik) u obavljanju inspekcijskih poslova nosi iskaznicu u crnom kožnom povezu na kojem je s prednje strane zlatnom bojom utisnut grb Republike Hrvatske.

Članak 3.

Iskaznicu izdaje:

- inspektoru u Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša, ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša,

- inspektoru u županijskom uredu nadležnom za poslove zaštite prirode, župan,

- inspektoru u uredu Grada Zagreba nadležnim za poslove zaštite prirode, gradonačelnik Grada Zagreba,

- ovlaštenom službeniku u Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša, ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša.

Članak 4.

Iskaznica se smije koristiti samo u okviru zakonske nadležnosti obavljanja poslova inspekcije zaštite prirode.

Svaka zlouporaba iskaznice povlači stegovnu i kaznenu odgovornost.

Iskaznicu je zabranjeno davati drugim osobama na korištenje.

Članak 5.

Iskaznica vrijedi od dana njenog izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova inspekcije zaštite prirode.

Članak 6.

Inspektor, odnosno ovlašteni službenik kojem prestane radni odnos ili koji bude razriješen dužnosti, dužan je nakon prestanka radnog odnosa ili razrješenja, iskaznicu predati neposrednom čelniku.

Vraćena iskaznica se poništava i pohranjuje.

Inspektoru odnosno ovlaštenom službeniku privremeno će se oduzeti iskaznica ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica, do okončanja postupka.

Članak 7.

Inspektor odnosno ovlašteni službenik koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome izvijestiti neposrednog čelnika.

Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 8.

O izdanim i vraćenim iskaznicama vodi se evidencija u tijelu državne uprave nadležnom za njezino izdavanje.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime inspektora odnosno ovlaštenog službenika kojem je izdana iskaznica, broj iskaznice i evidencijski broj, datum izdavanja, datum povratka odnosno poništenja iskaznice, potpis inspektora odnosno ovlaštenog službenika te odjeljak za napomenu.

Članak 9.

Izdane iskaznice za obavljanje poslova inspekcije zaštite prirode zamijenit će se iskaznicama utvrđenim ovim Pravilnikom u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora zaštite prirode ("Narodne novine", broj 52/96.).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-07/98-36/03
Urbroj: 432-08-AM-98-01
Zagreb, 10. lipnja 1998.

Ravnatelj
dr. Ante Kutle, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.