Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 8.7.1998 Odluka o opsegu, obliku i sadržaju programa revizije i izvještaja o reviziji banaka i štedionica
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 54. i članka 67., stavka 1. točke 21. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 1. srpnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

O OPSEGU, OBLIKU I SADRŽAJU PROGRAMA REVIZIJE I IZVJEŠTAJA O REVIZIJI BANAKA I ŠTEDIONICA

I. OPĆE ODREDBE

1. Ovom Odlukom Hrvatska narodna banka određuje opseg, oblik i sadržaj programa revizije i izvještaja o reviziji banaka i štedionica.

2. Opseg, oblik i sadržaj programa revizije čine sva ispitivanja i ocjenjivanja financijskih izvještaja radi dobivanja realne i objektivne slike financijskog stanja i rezultata poslovanja banaka i štedionica (u daljnjem tekstu: banke), a posebice o tome je li:

a) vrijednost aktive pokriva vrijednost obveza i kapitala,

b) kapital banke primjeren opsegu i rizicima njezina poslovanja,

c) banka upravlja rizicima svoga poslovanja na način koji osigurava stabilnost i sigurnost poslovanja,

d) banka posluje u skladu s odredbama Zakona o bankama i štedionicama, Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, Odluka Hrvatske narodne banke i svih drugih zakona i podzakonskih akata koji uređuju poslovanje banaka.

3. Revizija se obavlja u skladu sa Zakonom o reviziji ("Narodne novine" broj 90/1992), revizijskim standardima i svim drugim propisima kojima se uređuje poslovanje banaka.

4. Revizor izrađuje i dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci izvještaj o reviziji banke do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Za reviziju koja se obavlja u tijeku kalendarske godine, revizor je obavezan dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci izvještaj o reviziji u roku od tri mjeseca od dana za čije stanje se obavlja revizija.

5. Revizor je dužan prije dostave konačnog izvještaja o reviziji banke dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci nacrt izvještaja. Ako Hrvatska narodna banka na temelju uvida u nacrt izvještaja ustanovi da izvještaj nije sastavljen u skladu s odredbama ove Odluke ili nije potpun, ona ima pravo zatražiti dopunu nacrta u roku od 15 dana od datuma njegove dostave. Iznimno Hrvatska narodna banka može tražiti prije dostave konačnog izvještaja uvid u radnu dokumentaciju revizora radi potvrde činjenica iznesenih u nacrtu izvještaja.

6. Banka mora obavijestiti Hrvatsku narodnu banku do 5. srpnja tekuće godine o odlukama skupštine banke koje se odnose na izvještaj o reviziji banke za prethodnu godinu.

7. Svi izvještaji moraju biti potpisani od odgovornih osoba banke i revizora.

8. Ako Hrvatska narodna banka ocijeni da izvještaj o reviziji ne daje realnu i objektivnu sliku o financijskom stanju i rezultatima poslovanja banke, ona može odbiti izvještaj i zahtijevati od banke da osigura i u određenom roku dostavi novi izvještaj kojeg će na trošak banke izraditi druga revizorska tvrtka.

II. IZVJEŠTAJ O REVIZIJI BANKE

9. Izvještaj o reviziji banke sadrži:

1) izvještaj i mišljenje revizora,

2) analize uz financijske izvještaje,

3) prikaz i ocjenu kvaliteta poslovanja banke,

4) prikaz vlasničkih i organizacijskih osnova banke te plana razvitka njezina poslovanja,

5) sažetak izvještaja o reviziji banke,

6) priloge uz izvještaje o reviziji.

II.1 IZVJEŠTAJ I MIŠLJENJE REVIZORA

10. Izvještaj o obavljenoj reviziji sastavlja revizor, a sastoji se od:

1) izvještaja revizora;

2) financijskih izvještaja koji su ispitivani i ocjenjivani (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o gotovinskom toku, bilješke uz financijske izvještaje u kojima se iznose važni podaci i informacije sadržani u financijskim izvještajima, bilješke o zakonskim propisima, općim aktima i računovodstvenim politikama primijenjenim u njihovom sastavljanju kao i iskaze bilančnih stavaka prema prilozima uz izvještaj),

3) izvještaj može sadržati dopunske podatke i informacije prema posebnim zahtjevima banke (revizor daje obvezatnu ocjenu tih podataka i informacija).

11. Izvještaj revizora u skladu sa standardima revizije sadrži:

a) obrazloženje o opsegu obavljene revizije u kojem se navode potpuni naziv pravne osobe i financijskih izvještaja koje je ispitivao revizor, te navod revizijskih standarda koji su bili primijenjeni te navod revizijskih standarda koji nisu bili primijenjeni i obrazloženje zašto nisu bili primijenjeni,

b) obrazloženje osnova na kojima su financijski izvještaji sastavljeni (računovodstvena načela i računovodstveni standardi),

c) mišljenje revizora o tome prikazuju li financijski izvještaji realno i objektivno financijsko stanje i rezultate poslovanja.

12. Mišljenje revizora sadrži ocjenu o stupnju realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja, a može biti:

a) pozitivno - ocjenjuje se da financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijsko stanje i poslovni rezultat banke,

b) s rezervom - izražava se rezerva glede realnosti i objektivnosti prikazivanja pojedinih kategorija u financijskim izvještajima,

c) negativno - ocjenjuje se da financijski izvještaji nisu realni i objektivni.

Ako revizor u postupku revizije ocijeni da nema dovoljno elemenata na temelju kojih se može pouzdano ocijeniti realnost i objektivnost financijskih izvještaja može se suzdržati od davanja mišljenja, uz obrazloženje takvog postupka.

13. Izvještaj o reviziji sastavlja se na temelju:

a) bilance i računa dobiti i gubitka za godinu za koju se obavlja revizija,

b) prikaza usklađenih potraživanja i obveza komitenata na dan 31. prosinca za godinu za koju se obavlja revizija,

c) prikaza rasporeda rizičnih aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavaka u skupine prema njihovoj kvaliteti ovisno o procjeni mogućnosti redovite odnosno prisilne naplate,

d) izračuna adekvatnosti kapitala banke na dan 31. prosinca za godinu za koju se obavlja revizija,

e) priloga.

14. U cilju osiguranja što kvalitetnije revizorske ocjene revizorskim pregledom financijskih izvještaja, mora biti obuhvaćeno:

Kod revizorskog pregleda prihoda i rashoda u slučajevima kada se pojedine kategorije prihoda i troškova sastoje od velikog broja stavaka pregled se može obaviti na temelju uzorka izabranog na osnovi stupnja pouzdanosti sustava internih kontrola. Kod revizorskog pregleda aktive i pasive, kada se pojedine bilančne stavke kao što su stambeni i potrošački krediti stanovništvu, odnosno štedni i oročeni depoziti građana, sastoje od velikog broja podstavaka pregled se može obaviti na temelju uzorka izabranog na osnovi stupnja pouzdanosti sustava internih kontrola. Revizor je dužan pojedinačno pregledati korisnike kredita prema kojima ukupna izloženost banke prelazi 0,5% njezinog jamstvenog kapitala. Revizor mora navesti glavne nalaze o pojedinom dužniku za postojeći raspored u pojedine skupine prema kvaliteti (A do E) ili za eventualnu promjenu rasporeda. Opseg i vrste ispitivanja za sve bilančne stavke revizor je obvezan iznijeti u posebnom prilogu ovog izvještaja.

II.2 ANALIZE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

15. Analize uz financijske izvještaje sadrže:

a) analizu računa dobiti i gubitka,

b) analizu bilance i

c) analizu gotovinskog toka.

II.2.1 Račun dobiti i gubitka

16. Analiza računa dobiti i gubitka sadrži obrazloženje strukture i komentar svake stavke računa dobiti i gubitka prema Prilogu 1 kao i njihove usporedbe s planom poslovanja i prethodnom godinom.

II.2.2 Bilanca

17. Analiza bilance sadrži obrazloženje strukture i komentar svake bilančne stavke prema Prilogu 2 do 2M, s posebnim osvrtom na promjene tijekom godine te usporedbe s planom poslovanja i prethodnom godinom.

II.2.3 Gotovinski tok

18. Analiza gotovinskog toka sadrži obrazloženje strukture i komentar svake stavke priljeva i odljeva gotovine i novčanih ekvivalenata tijekom godine prema Prilogu 2N te usporedbe s planom i prethodnom godinom.

19. Revizor je dužan pri analizi svake stavke računa dobiti i gubitke te bilance konstatirati je li banka poštovala propise i ako nije to navesti u mišljenju.

20. Ako banka mora konsolidirati financijske izvještaje s ovisnim društvima izvješće mora sadržavati financijske izvještaje banke i konsolidirane financijske izvještaje. Revizor obrazlaže postupak konsolidacije i detaljno objašnjava utjecaj konsolidacije na pojedinačne stavke financijskih izvještaja i financijske izvještaje u cijelosti.

II.3 PRIKAZ I OCJENA KVALITETE POSLOVANJA

21. KVALITETA AKTIVE

Izvještaj mora sadržavati:

a) prikaz rasporeda rizičnih aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavaka u skupine prema njihovoj kvaliteti na Prilogu 3,

b) analizu komponenata kreditnog rizika kojem je izložena banka raščlanjenim po pojedinim dužnicima te po kreditima i izvanbilančnim obvezama prema Prilogu 3 - A1,

c) analizu kreditnog rizika kojem je izložena banka raščlanjenim po pojedinim dužnicima ovisno o stupnju naplativosti prema Prilogu 3 - B1,

d) analizu ostale rizične aktive ovisno o stupnju naplativosti prema Prilogu 3 - C1,

e) analizu i ocjenu potrebnih rezervi za sve bilančne i izvanbilančne stavke prema Prilogu 4, s posebnim osvrtom na:

kreditni portfelj (krediti, kamate i izvanbilančne obveze) i

portfelj vrijednosnih papira,.

f) ocjenu rizika koji proizlazi iz koncentracije kredita i drugih plasmana (gospodarski sektori, veliki i najveći krediti) prema Prilozima 6C, 6D, 7 i 11,

g) ocjenu rizika koji proizlazi iz kreditnih poslova s bankom povezanim osobama prema Prilogu 6E,

h) ocjenu rizika koji proizlazi iz kreditnih poslova s dužnicima koji posluju s gubicima prema Prilogu 10,

i) ocjenu rizika koji proizlazi iz ulaganja u vlasničke uloge u banke i druga trgovačka društva prema Prilogu 8 te ocjenu rizika koji proizlazi iz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu prema Prilogu 9.

22. KONTROLE NAD KREDITIRANJEM

Izvještaj mora sadržavati:

a) opis organizacije kreditne funkcije:

b) opis strategije kreditiranja,

c) pregled postojećih pismenih naputaka o postupcima na području kreditiranja:

d) ocjenu primjerenosti postupaka pri dobivanju informacija o financijskom položaju dužnika i ocjenu uporabe tih informacija,

e) ocjenu vođenja kreditnih mapa,

f) ocjenu kreditnih ograničenja (banke, ovisne i druge povezane osobe, članovi organa banke, zaposleni banke, za pojedini sektor, regije, države i dr.),

g) ocjenu politike i postupaka osiguranja potraživanja, korištenih instrumenata osiguranja naplate, posebice osiguranja s dionicama banke te ocjenu utrživosti zaloga (pravna podloga, vrijednost i dr.),

h) ocjena politike i postupaka naplaćivanja i upravljanja dospjelim potraživanjima,

i) ocjenu politike i postupaka otpisivanja potraživanja,

j) ocjenu prikladnosti metodologija pregledavanja i ocjenjivanja komitenata (učestalost, primjerenost rasporeda, koga oni izvješćuju…),

k) ocjenu politike stvaranja rezervacija (opće i posebne rezervacije, uzimanja u obzir osiguranja pri stvaranju rezervacija, iznos rezervacija koje bi banka morala stvoriti u slučaju ako ne bi uzela u obzir osiguranje kao izvor otplate),

l) ocjenu izloženosti banke potencijalnim obvezama (primjereno praćenje, opseg, mogućnost realizacije odnosno nastanka gubitka iz toga naslova),

m) ocjenu politike i postupaka upravljanja potraživanjima raspoređenim u rizičnu skupinu E,

n) preporuke revizora za poboljšanje postupaka i politike upravljanja kreditnim rizikom.

23. JAMSTVENI KAPITAL I ADEKVATNOST KAPITALA

Izvještaj mora sadržavati:

a) provjeru izračuna jamstvenog kapitala na Prilogu 5,

b) provjeru izračuna adekvatnosti kapitala na Prilozima 6A i 6B,

c) ocjenu utjecaja promjena jamstvenog kapitala i rizične ponderirane aktive u prethodnoj godini na sigurnost poslovanja banke.

24. LIKVIDNOST

Izvještaj mora sadržati:

a) prikaz ročne strukture aktive i pasive na Prilogu 12,

b) analizu ročne usklađenosti aktive i pasive (primjerenost razmjera između likvidne aktive i potencijalnih odljeva na osnovi pasivnih poslova temeljem iskustva iz prošlosti),

c) ocjenu utjecaja realizacije potencijalnih i preuzetih obveza na likvidnost,

d) opis i ocjenu primjerenosti politike sprečavanja neusklađenosti između novčanih priljeva i odljeva,

e) opis postupaka i mogućih izvora banke za pokrivanje likvidnosnoga manjka,

f) opis i ocjene planiranja novčanih tokova,

g) preporuke ovlaštenog revizora za pobošljanje postupaka i politike upravljanja rizikom nelikvidnosti.

25. KAMATNI RIZIK

Izvještaj mora sadržavati:

a) prikaz strukture aktive i pasive u odnosu na mogućnosti promjene kamatne stope na Prilogu 13,

b) ocjenu politike upravljanja kamatnim rizikom, posebice opis i ocjenu metoda i postupaka korištenih u banci za ograničenje kamatnog rizika,

c) mišljenje revizora o poslovima obavljenim po kamatnim stopama koje bitno odstupaju od tržišnih stopa i

d) preporuke revizora za poboljšanje postupaka i politike upravljanja kamatnim rizikom.

26. TEČAJNI RIZIK

Izvještaj mora sadržavati:

a) prikaz aktive i pasive u stranim sredstvima plaćanja na Prilogu 14,

b) ocjenu politike upravljanja tečajnim rizikom, posebice opis i ocjenu metoda i postupaka korištenih u banci za ograničenje tečajnog rizika,

c) mišljenje revizora o poslovima obavljenim po tečajevima koji bitno odstupaju od tržišnih tečaja i

d) preporuke revizora za poboljšanje postupaka i politike upravljanja tečajnim rizikom.

27. CJENOVNI RIZIK

Izvještaj mora sadržavati:

a) revizorovu ocjenu politike upravljanja vrijednosnim papirima i izvedenicama (ročnicama, opcijama i dr.) kod kojih postoji cjenovni rizik, te

b) metodologiju pomoću koje banka procjenjuje cjenovni rizik.

28. IZVANBILANČNE STAVKE

Izvještaj mora sadržavati:

a) prikaz strukture izbanbilančnih stavaka na Prilogu 15,

b) analizu i ocjenu stanja i promjena izvanbilančnih stavaka.

29. POSLOVI U IME I ZA RAČUN DRUGIH OSOBA

Izvještaj mora sadržavati:

a) bilancu poslova u ime i za račun drugih osoba, revizor kreira shemu bilance sam, i

b) ocjenu utjecaja tih poslova na poslovanje banke.

30. PRAVNI POSTUPCI U TIJEKU

Izvještaj mora sadržavati:

a) prikaz svih značajnih sudskih sporova koje vodi ili koji se vode protiv banke,

b) ocjenu potencijalnih troškova i prihoda koji mogu proizići iz tih sporova i njihov utjecaj na financijsko stanje i rezultat poslovanja banke.

31. SUSTAV INTERNIH KONTROLA

Izvještaj mora sadržavati ocjenu stupnja pouzdanosti sustava internih kontrola kojima se mora osigurati da:

a) se poslovi planiraju na ispravan i zakonit način i uz suglasnost s ustanovljenim politikama,

b) se poslovne transakcije obavljaju u skladu s općim ili specifičnim odobrenjem rukovodstva,

c) je rukovodstvo u mogućnosti nadzirati sredstva i kontrolirati obveze poslovanja; da postoje mjere za minimiziranje rizika gubitka koji proizlazi iz neregularnosti, pronevjere ili greške, te za njihovo trenutačno i pravovremeno otkrivanje u slučajevima kada do njih dođe,

d) knjigovodstvo i druge evidencije poslovanja osiguravaju kompletne, točne i pravovremene informacije,

e) je rukovodstvo u mogućnosti nadzirati na stalnoj osnovi, između ostalog, adekvatnost kapitala banke, likvidnost, profitabilnost i kvalitetu njezine imovine,

f) je rukovodstvo u mogućnosti identificirati, stalno procjenjivati, i tamo gdje je potrebito, kvantificirati rizik gubitka pri provođenju poslovanja tako da se:

g) je rukovodstvo u mogućnosti pripremiti cjelovite i točne izvještaje o poslovanju banke koji su u suglasnosti s naputcima o bankovnom izvješćivanju i podnositi ih na pravovremenoj osnovi.

32. INFORMATIČKI SUSTAV

Izvještaj mora sadržavati:

a) Prikaz četiriju osnovnih funkcija informacijskog sustava:

b) Ocjenu interne kontrole elektroničke obrade osobito sa stajališta:

c) Ocjenu upravljanja elektroničkom obradom podataka sa stajališta djelotvornosti organizacije upravljanja i kvalificiranosti osoblja.

d) Ocjenu razvitka i održavanja sustava elektroničke obrade podataka prema pisanim procedurama i standardima koja mora obuhvaćati sljedeće faze:

e) Ocjenu računalne obrade sa stajališta:

f) Ocjenu rješenja problema 2000. godine.

33. INTERNA REVIZIJA

Izvještaj mora sadržavati:

a) opis i ocjenu postojećeg stanja interne revizije (kadrovski sastav, ovlasti, odgovornost, stupanj nezavisnosti, izvješćivanje, planiranje zadataka),

b) ocjenu sustavnosti rada interne revizije s gledišta pouzdanosti otkrivanja, mjerenja i upravljanja rizicima koja proizlaze iz poslovanja,

c) ocjenu pravilnosti rada interne revizije s gledišta ispunjavanja zadataka u skladu s njezinim ovlastima i pismenim pravilima,

d) ocjenu rada interne revizije kod praćenja ostvarivanja prihvaćenih politika,

e) ocjenu učinkovitosti interne revizije s gledišta utjecaja njezinih nalaza i prijedloge za poboljšanje poslovanja banke,

f) preporuke ovlaštenog revizora za poboljšanje rada i uloge interne revizije u banci.

34. PRAVNE OSNOVE POSLOVANJA BANKE

Izvještaj mora sadržavati:

a) pregled akata banke (s datumima promjena i dopuna) i

b) ocjenu usklađenosti akata banke s propisima.

35. PROVJERA IZVJEŠTAVANJA HRVATSKE NARODNE BANKE

Revizor mora provjeriti ispravnost i točnost financijskih izvješća koja je prema zakonu o bankama i štedionicama, Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci, Odlukama Hrvatske narodne banke te drugim zakonima i podzakonskim aktima banka obavezna dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci. Ako utvrdi da u izvještavanju Hrvatske narodne banke ima neispravnosti, revizor ih je obavezan navesti.

II.4 PRIKAZ VLASNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH OSNOVA BANKE TE PLANA RAZVITKA NJEZINA POSLOVANJA

36. Izvještaj mora sadržavati:

a) osnovne podatke o strukturi kapitala, broju organizacijskih jedinica, broju zaposlenih i sastavu uprave i nadzornog odbora na Prilogu 16,

b) strukturu dioničara odnosno članova banke na Prilogu 17 s navodom:

c) organizacijsku shemu banke (zadaci pojedinih organizacijskih jedinica i odgovornosti rukovoditelja),

d) broj poslovnica i ispostava te predstavništava u tuzemstvu i u inozemstvu te broj zaposlenih na Prilogu 18,

e) sadržaj odobrenja za rad banke, posebice ispunjavanje uvjeta iz članaka 10. i 11. Zakona o bankama i štedionicama vezanih uz dobivanje odobrenja za rad banke odnosno podružnice inozemne banke,

f) prikaz organizacije plana i analize kao i metodologije planiranja i analize financijskih izvještaja te ocjenu godišnjeg i srednjoročnog plana,

g) osnovne karakteristike poslovanja banke i vrste financijskih usluga i važnost pojedinih usluga unutar ukupnog opsega poslovanja banke, posebice bitne promjene u poslovanju, bitne ili neobične poslove te pripreme za uvođenje novih poslova, a posebice razvoj poslovanja u usporedbi s poslovanjem banke u protekloj godini,

h) opis udjela banke na tržištu za bankovne usluge u Hrvatskoj i opis zemljopisnog područja na kome banka posluje (takmaci, gospodarska razvijenost područja, zaposlenost…),

i) razvojnu strategiju banke,

j) strategiju upravljanja dionicama i udjelima u kapitalu drugih banaka i trgovačkih društava u čijem kapitalu banka drži udio od 20% ili više, te druge poslovne odnose banke s drugim bankama i trgovačkim društvima u čijem kapitalu banka drži udio od 20% ili više,

k) pregled najznačajnijih izvještaja koje koristi rukovodstvo banke za upravljanje bankom na Prilogu 19 i ocjenu sustava izvještavanja rukovodstva.

II.5 SAŽETAK NALAZA REVIZIJE

37. Izvještaj mora sadržavati:

1. Sažetak nalaza iz točke II.2 ANALIZE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE,

2. Sažetak nalaza iz točke II. 3 PRIKAZ I OCJENA KVALITETE POSLOVANJA BANKE.

II.6 PRILOZI UZ IZVJEŠTAJ O REVIZIJI

38. Sastavni dio izvještaja o reviziji čine i Prilozi od 1 do 19. Guverner Hrvatske narodne banke donosi upute za popunjavanje Priloga uz izvještaj o reviziji banaka.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

39. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se prvi put na reviziju financijskih izvještaja banaka i štedionica za 1998. godinu.

O.br. 448/98.
Zagreb, 1. srpnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

                                             

               Godina za koju Prethodna
                 se obavlja 
                revizija    godina
                 __________    __________ PR-1.  PRIHODI OD KAMATA I 
SLIČNI PRIHODI         __________   _________
PR-2.  PRIHODI OD PROVIZIJA  __________   _________
PR-3.  PRIHODI OD VLASNIČKIH 
VRIJEDNOSNIH PAPIRA       __________   _________
PR-4.  OSTALI PRIHODI I 
IZVANREDNI PRIHODI       __________   _________
UKUPNO PRIHODI         __________   _________
RA-1.  TROŠKOVI KAMATA I 
SLIČNI TROŠKOVI         __________   _________
RA-2.  TROŠKOVI PROVIZIJA ZA 
USLUGE I SLIČNI TROŠKOVI    __________   _________
RA-3.  OPĆI I ADMINISTRATIVNI 
TROŠKOVI            __________   _________
RA-4.  OSTALI TROŠKOVI I 
IZVANREDNI RASHODI       __________   _________
UKUPNO RASHODI         __________   _________
RA-5.  VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 
(REZERVIRANJA ZA RIZIKE) I 
ISPRAVCI VRIJEDNOSTI      __________   _________
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA    __________   _________
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA ILI 
GUBITAK             __________   _________
POREZ NA DOBIT         __________   _________
DOBIT ILI GUBITAK POSLIJE 
OPOREZIVANJA          __________   _________
DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA 
ILI GUBITAK           __________   _________
DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE 
GODINE             __________   _________Godina za koju Prethodna   se obavlja revizija godina  __________    __________ PRIHODI PR-1. Prihodi od kamata i slični prihodi (PR-1.1. do PR-1.6.) PR-1.1. Kamate na plasmane poduzećima PR-1.2. Kamate na plasmane financ. institucijama PR-1.3. Kamate na plasmane javnom sektoru PR-1.4. Kamate na plasmane neprofitnim organizacijama PR-1.5. Kamate na plasmane stanovništvu PR-1.6. Kamate na plasmane stranim osobama PR-2. Prihodi od provizija (PR-2.1. do PR-2.6.) PR-2.1. Provizije za usluge poduzećima PR-2.2. Provizije za usluge financ. institucijama PR-2.3. Provizije za usluge javnom sektoru PR-2.4. Provizije za usluge neprofitnim ogranizacijama PR-2.5. Provizije za usluge stanovništvu PR-2.6. Provizije za usluge stranim osobama PR-3. Prihodi od vlasničkih vrijednosnih papira (PR-3.1. do PR-3.2) PR-3.1. Prihodi po vrijednosnim papirima, sudjelujućim interesima i udjelima u povezanim poduzećima - razni korisnici PR-3.2. Prihodi po vrijednosnim papirima, sudjelujućim interesima i udjelima u povezanim poduzećima - financijske institucije PR-4. Ostali prihodi i izvanredni prihodi (PR-4.1. do PR-4.6.) PR-4.1. Pozitivni saldo tečajnih razlika zbog svođenja pozicija bilance na srednji tečaj PR-4.2. Pozitivni saldo tečajnih razlika po kupoprodaji deviza PR-4.3. Prihodi po osnovi kamata iz ranijih godina PR-4.4. Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (isknjižena iz bilance) PR-4.5. Ostali prihodi (razrada po potrebi) PR-4.6. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI (PR-1. + PR-2. + PR-3. + PR-4.)
Godina za koju Prethodna   se obavlja revizija godina  __________    __________ RASHODI RA-1. Troškovi kamata i slični troškovi (RA-1.1. do RA-1.8.) RA-1.1. Kamate na sredstva poduzeća RA-1.2. Kamate na sredstva financ. institucija RA-1.3. Kamate na sredstva javnog sektora RA-1.4. Kamate na sredstva neprofitnih organizacija RA-1.5. Kamate na sredstva stanovništva RA-1.6. Premije na osiguranje štednih uloga RA-1.7. Kamate i troškovi po dužničkim i ostalim vrijednosnim papirima RA-1.8. Kamate na sredstva stranih osoba RA-2. Troškovi provizija za usluge i slični troškovi (RA-2.1. do RA-2.6.) RA-2.1. Provizije za usluge financ. institucija RA-2.2. Provizije za usluge ZAP-a RA-2.3. Provizije za usluge pošta RA-2.4. Provizije za usluge ovlaštenih mjenjača RA-2.5. Ostale provizije i ostali slični troškovi za usluge domaćih osoba RA-2.6. Provizije za usluge stranih osoba RA-3. Opći administrativni troškovi (RA-3.1. do RA-3.4.) RA-3.1. Troškovi plaća i naknada plaća osoblju (bruto) RA-3.2. Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaće RA-3.3. Troškovi usluga, materijala i ostali troškovi RA-3.4. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje materijalne i nematerijalne imovine i revalorizacija amortizacije RA-4. Ostali troškovi i izvanredni rashodi (RA-4.1. do RA-4.7.) RA-4.1. Negativni saldo tečajnih razlika zbog svođenja pozicija bilance na srednji tečaj RA-4.2. Negativni saldo tečajnih razlika po kupoprodaji deviza RA-4.3. Troškovi kamata iz ranijih godina RA-4.4. Porezi, doprinosi i članarine iz prihoda RA-4.5. Izdaci za novčane kazne za prekršaje i prijestupe RA-4.6. Ostali troškovi (razrada po potrebi) RA-4.7. Izvanredni rashodi RA-5. Vrijednosna usklađivanja (rezerviranja za rizike) i ispravci vrijednosti (RA-5.1. do RA-5.2.) RA-5.1. Vrijednosna usklađivanja - razni korisnici RA-5.2. Vrijednosna usklađivanja - financijskih institucija UKUPNO RASHODI (RA+1. + RA-2. + RA-3. + RA-4. + RA-5.) RAZLIKA PRIHODA I RASHODA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA ILI GUBITAK POREZ NA DOBIT DOBIT ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA ILI GUBITAK DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE
Godina za koju Prethodna    se obavlja AKTIVA   revizija godina         __________    __________ A-1. NOVČANA SREDSTVA __________ _________ A-2. DEPOZITI KOD NARODNE BANKE __________ _________ A-3. KRATKOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI I TEKUĆA DOSPIJEĆA DUGOROČNIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA __________ _________ A-4. KRATKOROČNI KREDITI, DRUGI PLASMANI I TEKUĆA DOSPIJEĆA DUGOR. KREDITA ODOBRENIH BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA __________ _________ A-5. KRATKOROČNI KREDITI, DRUGI PLASMANI I TEKUĆA DOSPIJEĆA DUGOROČNIH KREDITA __________ _________ A-6. OBRAČUNANE KAMATE, NAKNADE I OSTALA AKTIVA __________ _________ A-7. DUGOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI __________ _________ A-8. TRAJNA ULAGANJA U DIONICE, UDJELE I SUDJELUJUĆE INTERESE __________ _________ A-9. DUGOROČNI KREDITI I DRUGI PLASMANI DANI BANKAMA I DRUGIM FINANC. ORGANIZACIJAMA __________ _________ A-10. DUGOROČNI KREDITI I DRUGI PLASMANI __________ _________ A-11. KUPLJENA POTRAŽIVANJA I PRAVA NA POTRAŽIVANJA IZ POSLOVA ISPORUKE ROBE I USLUGA __________ _________ A-12. MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA __________ _________ UKUPNO AKTIVA: __________ _________ Godina za koju Prethodna PASIVA        se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ P-1. DEPOZITI PO VIĐENJU __________ _________ P-2. KRATKOROČNI DEPOZITI I TEKUĆA DOSPIJEĆA DUGOROČNIH DEPOZITA __________ _________ P-3. OBVEZE PO KRATKOROČNIM KREDITIMA I TEKUĆA DOSPIJEĆA DUGOROČNIH KREDITA __________ _________ P-4. IZDANI KRATKOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI I TEKUĆA DOSPIJEĆA DUGOROČNIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA _________ _________ P-5. OBVEZE PO OBRAČUNANIM KAMATAMA, NAKNADAMA I OSTALA PASIVA __________ _________ P-6. DUGOROČNI DEPOZITI __________ _________ P-7. OBVEZE PO DUGOROČNIM KREDITIMA __________ _________ P-8. IZDANI DUGOROČNI VRIJEDNOSNI __________ _________ PAPIRI P-9. TEMELJNI KAPITAL __________ _________ P-10. DOPUNSKI KAPITAL __________ _________ P-11. REZERVE __________ _________ P-12. POSEBNE REZERVE __________ _________ P-13. DOBITAK ILI GUBITAK __________ _________ UKUPNO PASIVA: __________ _________
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ A. AKTIVA A.1. NOVČANA SREDSTVA A.1.1.NOVČANA SREDSTVA U DOMAĆOJ VALUTI A.1.1.1. Žiro-račun A.1.1.2. Blagajna A.1.1.3. Ostala novčana sredstva A.1.2. DEVIZNA NOVČANA SREDSTVA A.1.2.1. Devizni tekući računi u inozemstvu A.1.2.2. Devizni tekući računi kod domaćih banaka A.1.2.3. Efektivni strani novac A.1.2.4. Ostala novčana sredstva A.1.3. PLEMENITI I DRUGI METALI A.1. UKUPNO (A.1.1. + A.1.2. + A.1.3.) A.2. DEPOZITI KOD NARODNE BANKE A.2.1. OBVEZNI DEPOZITI KOD CENTRALNE BANKE A.2.1.1. Izdvojena obvezna rezerva A.2.1.2. Privremeno korištena obvezna rezerva A.2.1.3. Posebna obvezna rezerva A.2.2. OSTALI OBVEZNI DEPOZITI KOD CENTRALNE BANKE A.2.3. DEVIZNI DEPOZITI KOD CENTRALNE BANKE A.2. UKUPNO (A.2.1. + A.2.2. + A.2.3.) A.3. KRATKOR. VRIJEDNOSNI PAPIRI I TEKUĆA DOSPIJEĆA DUGOR. VRIJED. PAPIRA A.3.1. KRATKOR. VRIJEDNOSNI PAPIRI U DOMAĆOJ VALUTI A.3.1.1. Komercijalni zapisi A.3.1.3. Blagajnički zapisi A.3.1.5. Riznični zapisi financ. institucija A.3.1.6. Riznični zapisi javnog sektora A.3.1.7. Kratk. mjenice i tekuća dospijeća dugoročnih mjenica poduzeća A.3.1.8. Kratk. mjenice i tekuć. dosp. dugoroč. mjenica i akceptirane mjenice banaka A.3.1.9. Kratk. mjenice i tekuća dosp. dugor. mj. javnog sektora A.3.1.10. Kratk. mjenice i tekuća dosp. dugor. mj. stranih osoba A.3.1.11. Dionice - tekuća ulaganja u poduzeća
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ A.3.1.12. Dionice - tekuć. ulaganja u financ. institucije A.3.1.13. Tekuć. ulaganja u dionice str. osoba A.3.1.14. Obveznice - tekuća dosp. dugoroč. obvez. poduzeća A.3.1.16. Obveznice - tekuća dosp. dugoroč. obvez. javnog sektora A.3.1.17. Obveznice - tekuća dosp. dugoroč. obvez. stranih osoba A.3.1.18. Ostali kratk. vrijednosni papiri A.3.1.19. Ostali kratk. vrijednosni papiri financijskih institucija A.3.1.20. Čekovi A.3.1.21. Potraživanja po osnovi akceptiranih mjenica A.3.2. KRATKOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI U DEVIZAMA A.3.2.1. Plasmani u kratk. dužničke vrijed. papire i tekuća dosp. dugor. vrijedn. pap. poduzeća u devizama A.3.2.2. Plasmani u kratk. dužničke vrijed. papire i tekuća dosp. dugor. vrijedn. pap. financijskih instit. u devizama A.3.2.3. Plasmani u kratk. dužničke vrijed. papire i tekuća dosp. dugor. vrijed. papira javnog sektora u devizama A.3.2.4. Plasmani u kratk. dužničke vrijed. papire i tekuća dosp. dugor. vrijed. papira stranih osoba u devizama A.3.2.5. Čekovi u stranoj valuti A.3. UKUPNO (A.3.1. + A.3.2.) A.4. KRATKOR. KRED. I DRUGI PLAS. ODOBRENI BANKAMA I DRUGIM FIN. ORGANIZAC. A.4.1. KRATK. KREDITI, DRUGI PLASMANI I TEK. DOSP. DUGOR. KREDITA A.4.1.1. Kratk. krediti i tekuća dosp. dugoroč. kredita financijskim institucijama A.4.1.2. Potraž. od financijskih institucija za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima A.4.1.3. Kratk. depoziti i tekuća dosp. dug. depozita kod financ. institucija A.4.1.4. Ulaganja u zajedničke pothvate s financijskim institucijama A.4.1.5. Iskorišteni okvirni krediti po žiro računima financ. institucija
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ A.4.2. KRATK. KREDITI I TEKUĆA DOSPIJEĆA DUGOR. KREDITA I OSTALIH POTRAŽ. U DEVIZAMA A.4.2.1. Potraž. od financ. institucija za izvršena plaćanja po garancijama i drugim jamstvima u devizama A.4.2.2. Kratk. dev. depozit i tekuća dosp. dugor. dev. depozita kod banaka A.4.2.3. Potraž u devizama od banaka s područja bivše Jugoslavije po osnovi pretvaranja dev. depozita u javni dug A.4.2.4. Kratk. dev. kredit i tek dosp. dug. dev. kredita fin. institucijama A.4.2.5. Kratk. refinanc. devizni krediti i tekuća dosp. dug. kredita bankama A.4.2.6. Kratk. refinanc. devizni krediti i tekuća dosp. dug. kredita razvojnim bankama A.4.2.7. Kratk. refinanc. devizni krediti i tekuća dosp. dug. kredita osiguravajućim društvima A.4.2.8. Kratk. refinanc. devizni krediti i tekuća dosp. dug. kredita bankama s područ. bivše Jugoslavije A.4. UKUPNO (A.4.1. + A.4.2.) A.5. KRATKOR. KREDITI, DRUGI PLASMANI I TEK. DOSP. DUGOR. KREDITA A.5.1. KRATKOROČNI KREDITI, DRUGI PLASMANI I DOSPIJ. DUG. KRED. U DOM. VALUTI A.5.1.1. Kratk. krediti i tekuća dospijeća dug. kredit. poduzećima A.5.1.2. Kratk. krediti i tekuća dospijeća dug. kred. javnom sektoru A.5.1.3. Kratk. krediti i tekuća dospijeća dug. kred. neprof. organizacijama A.5.1.4. Kratk. krediti i tekuća dospijeća dug. kredita stanovništvu A.5.1.5. Kratk. krediti i tek. dosp. dug. kred. stranim osobama u dom. valuti A.5.1.6. Iskorišteni okvirni krediti po žiro i tekućim računima A.5.2. POTRAŽ. ZA IZVRŠENA PLAĆANJA PO GARANCIJAMA I DRUGIM JAMSTVIMA A.5.2.1. Potraž. od poduzeća za izvršena plaćanja po garanc. i drugim jamstvima A.5.2.2. Potraž. od javnog sektora za izvršena plaćanja po garanc. i drugim jamstvima A.5.2.3. Potraž. od javnog sektora za izvršena plaćanja po garanc. i drugim jamstvima A.5.2.4. Potraž. od stanov. za izvrš. plaćanja po garancijama i drugim jamstvima A.5.2.5. Potraž. od stranih osoba za izvrš. plaćanja po garanc i dr. jamstvima
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ A.5.3. KUPLJENA POTRAŽ. I PRAVA NA POTR. IZ POSLOVA ISPORUKE ROBE I USLUGE _ KRATKOROČNA A.5.3.1. Kupljena potraživanja i prava na potraživanja iz poslova isporuke robe i usluga _ javna poduzeća A.5.3.2. Kupljena potraž. i prava na potraž. iz poslova isporuke robe i usluga _ druga poduzeća A.5.3.3. Kupljena potraž. i prava na potraž. iz poslova isporuke robe i usluga _ dužnici strane osobe A.5.4. ULAGANJA U ZAJEDNIČKE POTHVATE A.5.4.1. Ulaganja u zajedničke pothvate s javnim poduzećima A.5.4.2. Ulaganja u zajedničke pothvate s drugim poduzećima A.5.4.3. Ulaganja u zajedničke pothvate sa stranim osobama A.5.5. KRATKOR, KREDITI I TEKUĆA DOSPIJEĆA DUGOR. KREDITA I DRUGIH POTRAŽ. U DEVIZAMA A.5.5.1. Potraž. za izvršena plaćanja po osnovi garanc. i drugim jamstvima u devizama A.5.5.2. Kratk. devizni depoziti i tekuća dosp. dug. depozita kod stranih osoba u devizama A.5.5.3. Kratk. dev. krediti i tekuća dosp. dug. deviznih kredita od poduzeća A.5.5.4. Kratk. dev. krediti i tekuća dosp. dugor. dev. kredita javnom sektoru A.5.5.5. Kratk. dev. krediti i tekuća dosp. dugor. dev. kredita neprof. organizacija A.5.5.6. Kratk. dev. kredit i tekuća dosp. dugor. dev. kredita stanovništvu A.5.5.7. Kratk. dev. krediti i tekuća dosp. dugor. dev. kredita stranim osobama A.5.5.8. Refinancirani dev. krediti poduzećima i tekuća dospijeća A.5.5.9. Refinancirani dev. krediti javnom sektoru i tekuća dospijeća A.5.5.10. Refinancirani dev. krediti stranim osobama s područja bivše Jugoslavije i tekuća dospjeća A.5. UKUPNO (A.5.1. + A.5.2. + A.5.3. + A.5.4. + A.5.5.)
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ A.6. OBRAČUNATE KAMATE, NAKNADE I OSTALA AKTIVA A.6.1. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI KAMATA U DOM. VALUTI A.6.1.1. Potraž. po osnovi kamata od poduzeća A.6.1.2. Potraž po osnovi kamata od financijskih institucija A.6.1.3. Potraž. po osnovi kamata od jav. sektora A.6.1.4. Potraž. po osnovi kamata od neprofitnih organizacija A.6.1.5. Potraž. po osnovi kamata od stanovništva A.6.1.6. Potraž. po osnovi kamata od stranih osoba u domaćoj valuti A.6.2. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI KAMATA U DEVIZAMA A.6.2.1. Potraž. u devizama po osnovi kamata od poduzeća A.6.2.2. Potraž. u devizama po osnovi kamata od financijskih institucija A.6.2.3. Potraž. u devizama po osnovi kamata od javnog sektora A.6.2.4. Potraž. u devizama po osnovi kamata od neprofit. organizacija A.6.2.5. Potraž. u devizama po osnovi kamata od stanovništva A.6.2.6. Potraž. u devizama po osnovi kamata od stranih osoba A.6.3. POTRAŽ. PO OSNOVI NAKNADE U DOM. VALUTI A.6.4. POTRAŽ. PO OSNOVI NAKNADE U DEVIZAMA A.6.5. OSTALA AKTIVA U DOMAĆOJ VALUTI A.6.6. OSTALA AKTIVA U DEVIZAMA A.6. UKUPNO (A.6.1. + A.6.2. + A.6.3. + A.6.4. + A.6.5. + A.6.6.) A.7. DUGOR. VRIJEDNOSNI PAPIRI A.7.1. DUGOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI U DOMAĆOJ VALUTI A.7.2. DUGOR. VRIJEDNOSNI PAPIRI U DEVIZAMA A.7. UKUPNO (A.7.1. + A.7.2.) A.8. TRAJNA ULAGANJA U DIONICE, UDJELE I SUDJELUJUĆE INTERESE A.8.1. TRAJNA ULAGANJA U DIONICE I DR. VRIJEDN. PAPIRE U DOMAĆOJ VALUTI - PODUZEĆA
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ A.8.2. TRAJNA ULAGANJA U DIONICE I DR. VRIJEDN. PAPIRE U DOM. VALUTI - FINANC. INSTITUCIJE A.8.3. SUDJELUJUĆI INTERESI U DOM. VALUTI JAVNA PODUZEĆA A.8.4. SUDJELUJUĆI INTERESI U DOM. VALUTI FINAN. ORGANIZACIJE A.8.5. TRAJNA ULAGANJA U DIONICE I DRUGE VRIJEDNOSNE PAPIRE U DEVIZAMA A.8.6. SUDJELUJUĆI INTERESI U DEVIZAMA A.8.7. UDJELI (DIONICE) U POVEZANIM PODUZEĆIMA A.8.7.1. Udjeli (dionice) u poduzećima A.8.7.2. Udjeli (dionice) u banke A.8.7.3. Udjeli (dionice) u štedionice A.8.7.4. Udjeli (dionice) u ostale financ. instit. A.8.8. UDJELI (DIONICE) KOD STRANIH OSOBA A.8.9. POTRAŽ ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL A.8.10. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE ILI UDJELI A.8. UKUPNO (A.8.1. + A.8.2. + A.8.3. + A.8.4. + A.8.5. + A.8.6. + A.8.7. + A.8.8. + A.8.9. + A.8.10.) A.9. DUGOR. KRED. DANI BANKAMA I DR. FIN. INSTITUCIJAMA A.9.1. DUGOROČNI KREDITI I DRUGI PLASMANI U DOM. VALUTI A.9.2. ULAGANJA U ZAJEDNIČKE POTHVATE U DOM. VALUTI A.9.3. DUGOROČNI KREDITI I DRUGI PLASMANI U DEVIZAMA A.9.3.1. Dugoročni devizni depoziti kod banaka A.9.3.2. Dugoročni devizni depoziti kod stranih banaka A.9.4. DUGOROČNI DEVIZNI KREDITI A.9.5. REFINANCIRANI DEVIZNI KREDITI A.9.5.1. Refinancirani devizni krediti bankama A.9.5.2. Refinancirani devizni krediti razvojnim bankama A.9.5.3. Refinancirani devizni krediti osiguravajućim društvima A.9.5.4. Refinancirani devizni krediti bankama s područja bivše Jugoslavije A.9. UKUPNO (A.9.1. + A.9.2. + A.9.3. + A.9.4. + A.9.5.)
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ A.10. DUGOROČNI KREDITI I DRUGI PLASMANI A.10.1. DUGOROČNI KREDITI A.10.1.1. Dugoročni krediti poduzećima A.10.1.2. Dugoročni krediti javnom sektoru A.10.1.3. Dugoročni krediti neprofitnim organizacijama A.10.1.4. Dugoročni krediti stanovništvu A.10.1.5. Dugoročni krediti stranim osobama A.10.2. ULAGANJE U ZAJEDNIČKE PODUHVATE A.10.2.1. Ulaganja u zajedničke poduhvate s javnim poduzećima A.10.2.2. Ulaganja u zajedničke poduhvate s drugim poduzećima A.10.2.3. Ulaganja u zajedničke poduhvate sa stranim osobama A.10.3. DUGOROČNI KREDITI I PLASMANI U DEVIZAMA A.10.3.1. Dugoročni devizni krediti poduzećima A.10.3.2. Dugoročni devizni krediti javnom sektoru A.10.3.3. Dugoročni devizni krediti neprofitnim organizacijama A.10.3.4. Dugoročni devizni krediti stanovništvu A.10.3.5. Dugoročni devizni krediti stran. osobama A.10.4. REFINANCIRANI DEVIZNI KREDITI A.10.4.1. Refinancirani devizni krediti poduzećima A.10.4.2. Refinancirani devizni krediti javnom sektoru A.10.4.3. Refinancirani devizni krediti stranim osobama A.10. UKUPNO (A.10.1 + A.10.2. + A.10.3. + A.10.4.) A.11. KUPLJENA POTRAŽ. I PRAVA NA POTR. IZ POSLOVA ISPORUKE ROBE I USLUGA DUGOROČNO A.11.1. KUPLJENA POTRAŽ. I PRAVA NA POTR. IZ POSLOVA ISPORUKE ROBE I USLUGE - JAVNA PODUZEĆA A.11.2. KUPLJENA POTRAŽ. I PRAVA NA POTR. IZ POSLOVA ISPORUKE ROBE I USLUGE - DRUGA PODUZEĆA A.11. UKUPNO (A.11.1. + A.11.2.)
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ A.12. MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA A.12.1. IMOVINA A.12.2. NEMATERIJALNA IMOVINA A.12.3. MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI A.12.4. KRATKOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA A.12.5. MATERIJALNA IMOVINA PREUZETA U ZAMJENU ZA NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA A.12. UKUPNO (A.12.1. + A.12.2. + A.12.3. + A.12.4. + A.12.5.) UKUPNA AKTIVA (A. 1. do A. 12.)
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ P. PASIVA P.1. DEPOZITI PO VIĐENJU P.1.1. DEPOZITI ŽIRO I TEKUĆIH RAČUNA U DOMAĆOJ VALUTI P.1.1.1. Depoziti žiro i tekućih računa raznih korisnika P.1.1.2. Depoziti žiro i tekućih računa financijskih institucija P.1.2. OSTALI DEPOZITI I ŠTEDNI ULOZI PO VIĐENJU U DOMAĆOJ VALUTI P.1.2.1. Ostali depoziti i štedni ulozi po viđenju raznih korisnika P.1.2.2. Ostali depoziti i štedni ulozi po viđenju financijskih institucija P.1.3. REDOVNI DEVIZNI RAČUNI P.1.3.1. Redovni dev. računi raznih korisnika P.1.3.2. Redovni dev. računi financ. institucija P.1.4. POSEBNI DEVIZNI RAČUNI P.1.4.1. Posebni devizni računi i štedni ulozi po viđenju raznih korisnika P.1.4.2. Posebni devizni računi i štedni ulozi po viđenju financijskih institucija P.1.4.3. Depoziti za podmirenje obveza prema inozemnim kreditorima P.1. UKUPNO (P.1.1. + P.1.2. + P.1.3. + P.1.4.) P.2. KRATKOR. DEPOZITI I TEK. DOSP. DUGOR. DEPOZITA P.2.1. KRATKOR. DEPOZITI I TEK. DOSPIJEĆA DUGOR. DEP. U DOM. VALUTI P.2.1.1. Depoziti raznih korisnika P.2.1.2. Depoziti raznih institucija P.2.2. KRATKOR. DEPOZITI I TEKUĆA DOSPIJEĆA DUGOR. DEPOZITA U DEVIZAMA P.2.2.1. Depoziti raznih korisnika P.2.2.2. Depoziti financijskih institucija P.2.3. DEPOZITI ZA PODMIRENJE DOSP. NEIZMIRENIH OBV. PREMA INOZEMNIM KREDITIMA P.2.3.1. Depoziti raznih korisnika P.2.3.2. Depoziti financijskih institucija P.2. UKUPNO (P.2.1. + P.2.2. + P.2.3.)
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ P.3. OBVEZE PO KRATKOR. KRED. I TEK. DOSP. DUGOR. KRED. P.3.1. OBVEZE PO KRATK. KREDITIMA I TEK. DOSPIJEĆU DUGOR. KREDITA U DOM. VALUTI P.3.1.1. Krediti raznih korisnika P.3.1.2. Krediti financijskih institucija P.3.2. OBVEZE PO KRATK. KRED. I TEKUĆA DOSPIJEĆA DUGOR. KREDITA U DEVIZ. P.3.2.1. Krediti raznih korisnika P.3.2.2. Krediti financijskih institucija P.3.2.3. Refinancirani devizni krediti od raznih korisnika - tekuća dospijeća P.3.2.4. Refinancirani devizni krediti od financijskih institucija - tekuća dospijeća P.3.2.5. Refinancirani devizni krediti od stranih poduzeća P.3. UKUPNO (P.3.1. + P.3.2.) P.4. IZDANI KRATKOR. VRIJED. PAPIRI I TEK. DOSP. DUGOR. VRIJED. PAPIRA P.4.1. VRIJEDNOSNI PAPIRI U DOM. VALUTI P.4.2. VRIJEDNOSNI PAPIRI U DEVIZAMA P.4. UKUPNO (P.4.1. + P.4.2.) P.5. OBVEZE PO OBRAČUNATIM KAMATAMA, NAKNADAMA I OSTALA PASIVA P.5.1. OBVEZE PO OBRAČUNATIM KAMATAMA U DOM. VALUTI P.5.1.1. Obveze po osnovi kamata prema poduzećima P.5.1.2. Obveze po osnovi kamata prema javnom sektoru P.5.1.3. Obveze po osnovi kamata prema neprofitnim organizacijama P.5.1.4. Obveze po osnovi kamata prema stanovništvu P.5.1.5. Obveze po osnovi kamata prema stranim osobama P.5.1.6. Obveze po osnovi kamata prema financijskim institucijama P.5.2. OBVEZE PO OBRAČUNATIM KAMATAMA U DEVIZ. P.5.2.1. Obveze u devizama po osnovi kamata prema poduzećima P.5.2.2. Obveze u devizama po osnovi kamata prema javnom sektoru P.5.2.3. Obveze u devizama po osnovi kamata prema neprofitnim organizacijama
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ P.5.2.4. Obveze u devizama po osnovi kamata prema stranim pravnim osobama P.5.2.5. Obveze u devizama po osnovi kamata prema stranim fizičkim osobama P.5.2.6. Obveze u devizama po osnovi kamata prema financijskim institucijama P.5.2.7. Obveze u devizama po osnovi kamata prema stranim poduzećima P.5.2.8. Obveze u devizama po osnovi kamata prema stanovništvu P.5.2.9. Obveze u devizama po osnovi kamata stranim državama P.5.3. OBVEZE PO OBRAČUNATIM NAKNADAMA U DOM. VALUTI P.5.4. OBVEZE PO OBRAČUNATIM NAKNADAMA U DEVIZAMA P.5.5. OSTALA PASIVA U DOM. VALUTI P.5.5.1. Obveze za plaće i druge troškove osoblja P.5.5.2. Obveze iz prihoda i dobiti za porez na promet P.5.5.3. Obveze po ostalim osnovama P.5.5.4. Obveze iz internih odnosa organizacijskih dijelova banke P.5.5.5. Pozitivne tečajne razlike P.5.6. OSTALA PASIVA U DEVIZAMA P.5.6.1. Obveze po ostalim osnovama u devizama P.5.6.2. Obveze iz internih odnosa organizac. dijelova banke u devizama P.5. UKUPNO (P.5.1. + P.5.2. + P.5.3. + P.5.4. + P.5.5. + P.5.6.) P.6. DUGOROČNI DEPOZITI P.6.1. DUGOROČNI DEPOZITI U DOM. VALUTI P.6.1.1. Dugoročni depoziti raznih korisnika P.6.1.2. Dugoročni depoziti financijskih institucija P.6.2. DUGOROČNI DEPOZITI U DEVIZAMA P.6.2.1. Dugoročni depoziti raznih korisnika P.6.2.2. Dugoročni depoziti financijskih institucija P.6. UKUPNO (P.6.1. + P.6.2.) P.7. KREDITI P.7.1. DUGOROČNI KREDITI U DOMAĆOJ VALUTI P.7.1.1. Dugoročni krediti - razni korisnici P.7.1.2. Dugoročni krediti - financ. institucije
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ P.7.2. DUGOROČ. KREDITI U DEVIZAMA P.7.2.1. Dugoročni krediti - razni korisnici P.7.2.2 Dugoročni krediti - financ. institucije P.7.2.3. Dugoročni refinancirani krediti - od raznih korisnika P.7.2.4. Dugoročni refinancirani krediti - od financijskih institucija P.7. UKUPNO (P.7.1. + P.7.2.) P.8. IZDANI DUGOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI P.8.1. DUGOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI U DOMAĆOJ VALUTI P.8.2. DUGOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI U DEVIZAMA P.8. UKUPNO (P.8.1. + P.8.2.) P.9. TEMELJNI KAPITAL P.9.1. DIONICE ILI UDJELI P.9.1.1. Dionice ili udjeli u vlasništvu raznih korisnika P.9.1.2. Dionice ili udjeli u vlasništvu financijskih institucija P.9.2. VLASTITE DIONICE ILI UDJELI P.9.3. KAPITALNI DOBITAK ILI GUBITAK P.9.4. REVALORIZACIJA TEMELJNOG KAPITALA P.9.5. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL P.9.5.1. Upisani a neupl. kapital - razni korisnici P.9.5.2. Upisani a neupl. kapital - financijske institucije P.9. UKUPNO (P.9.1. + P.9.2. + P.9.3. + P.9.4. + P.9.5.) P.10. DOPUNSKI KAPITAL P.10.1. POSEBNI ULOZI P.10.1.1. Posebni ulozi - razni korisnici P.10.1.2. Posebni ulozi - financijske institucije P.10.1.3. Dopunski kapital pribavljen emisijom vlastitih dugoroč. vrijednosnih papira P.10.1.4. Posebne rezerve za osiguranje od neidentificiranih potencijalnih gubitaka P.10. UKUPNO (P.10.1.1. + P.10.1.2. + P.10.1.3. + P.10.1.4.) P.11. REZERVE P.11.1. REZERVE P.11.2. REZERVE ZA STANOVE. NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO P.11. UKUPNO (P.11.1. + P.11.2.)
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ P.12. POSEBNE REZERVE P.12.1. POSEBNE REZERVE - OSTALI KORISNICI P.12.2. POSEBNE REZERVE - FINANCIJSKE INSTITUCIJE. P.12. UKUPNO (P.12.1. + P.12.2.) P.13. DOBIT ILI GUBITAK P.13.1. PRENIJETA (ZADRŽANA) DOBIT P.13.2. PRENIJETI GUBITAK P.13.3. DOBIT TEKUĆE GODINE P.13.4. DOBIT U TIJEKU GODINE P.13.5. GUBITAK TEKUĆE GODINE P.13.6. GUBITAK U TIJEKU GODINE P.13. UKUPNO (P.13.1. + P.13.2. + P.13.3. + P.13.4. + P.13.5. + P.13.6.) UKUPNA PASIVA (P.1. do P.13.) IA. IZVANBILANČNA AKTIVA IA.1. Aktivni izvanbilančni zapisi za potencijalne obveze u domaćoj valuti IA.2. Aktivni izvanbilančni zapisi za potencijalne obveze u stranoj valuti IA. UKUPNO (IA.1. + IA.2.) IP. IZVANBILANČNA PASIVA IP.1. Pasivni izvanbilančni zapisi za potencijalne obveze u domaćoj valuti IP.2. Pasivni izvanbilančni zapisi za potencijalne obveze u stranoj valuti IP. UKUPNO (IP.1. + IP.2.)
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ Novčani tijekovi od poslovnih aktivnosti 1._________________ 2._________________ 3._________________ x._________________ Novčani tijekovi od ulagateljskih aktivnosti 1._________________ 2._________________ 3._________________ y._________________ Novčani tijekovi od financijskih aktivnosti 1._________________ 2._________________ 3._________________ z._________________ Učinci promjena tečajeva na novac i novčane ekvivalente Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Red. broj POTRAŽIVANJA A B C D E Ukupno 1 2 3 4 5 6 7 8 I. I. PLASMANI 1. Kratkoročni krediti 2. Dugoročni krediti 3. Plasmani i potraživanja po depozitima 4. Plasmani u vrijednosne papire 5. Ostali dugoročni i kratkoročni plasmani koji nisu uključeni u pozicijama 1. do 4. 6. Ukupan iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 45 dana 7. Ukupan iznos dospjelih, sumnjivih i spornih potraživanja po potencijalnim obvezama (garancije, jamstva, avali i sl.) 8. Ukupan iznos dospjelih, sumnjivih i spornih potraživanja po osnovi kupljenih potraživanja, prava na potraživanje iz poslova isporuke robe i usluga i ulaganja u zajedničke pothvate 9. Sumnjiva i sporna potraživanja po kreditima i vrijednosnim papirima 10. Ispravak vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja po kreditima, vrijednosnim papirima i drugim potraživanjima a) UKUPNO KREDITI: (1. do 9. minus 10.) 11. Obračunata kamata 12. Sumnjiva i sporna potraživanja po kamatama 13. Ispravci vrijednosti stvoreni po kamatama b) UKUPNO KAMATA: (11.+12.-13.)Red. broj POTRAŽIVANJA A B C D E Ukupno 1 2 3 4 5 6 7 8 14. Obračunana provizija i naknada 15. Sumnjiva i sporna potraživanja po proviziji i naknadi 16. Ispravak vrijednosti stvoren po provizijama i naknadama c) UKUPNO NAKNADA: (14.+15.-16.) 17. Ostala rizična aktiva 18. Ispravak vrijednosti po ostaloj rizičnoj aktivi d) UKUPNO OSTALA RIZIČNA AKTIVA: (17.-18.) I. UKUPNO PLASMANI (a+b+c+d) II. IZVANBILANČNA AKTIVA 1. Garancije 2. Nepokriveni akreditivi 3. Avalirane i akceptirane mjenice 4. Odobreni neiskorišteni okvirni krediti 5. Ostale potencijalne obveze e) II. UKUPNO IZVANBILANČNA AKTIVA (1. do 5.) III. UKUPNA RIZIČNA AKTIVA I IZVANBILANČNA AKTIVA (I.+II.) IV. AKTIVA KOJA SE NE RASPOREĐUJE V. UKUPNA AKTIVA I IZVANBILANČNA AKTIVA (III.+IV.) VI. POTENCIJALNI GUBICI 25%B+50%C+75%D+100%E od a), d) i e) za kamatu i naknadu 25%b+100%C, D i E od b) i e)
Analiza promjena stanja rezervi za osiguranje od potencijalnih Posebne Opće gubitaka (prema točkama 2. i 3. Odluke o visini i načinu formira- rezerve rezerve nja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka (NN _____________ ____________ br. 107/93 i 15/94)) 1 2 1. Početno stanje godine za koju se obavlja revizija 2. Povećanje troškova rezerviranja - troškovi novih rezerviranja 3. Smanjenje troškova rezerviranja a) Smanjenje troškova rezerviranja uslijed poboljšanja kreditne sposobnosti dužnika, naplativosti rizične aktive odnosno smanjenje općih rizika poslovanja b) Naplate ranije otpisanih potraživanja c) Otpis potraživanja na teret rezerviranja 4. Neto efekt promjene deviznih tečajeva 5. Završno stanje godine za koju se obavlja revizija
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ 1. Uplaćeni temeljni kapital 2. Upisani a neuplaćeni temeljni kapital 3. Zakonske rezerve 4. Statutarne rezerve 5. Rezerve za vlastite dionice 6. Ostale rezerve 7. Zadržana dobit 8. Dobit tekuće godine (9.) Vlastite dionice i udjeli (10.) Upisani a neuplaćeni temeljni kapital (11.) Prenijeti gubitak (12.) Gubitak tekuće godine I. TEMELJNI KAPITAL (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)-(9.+10.+11.+12.) 13. Posebne rezerve za osiguranje od potencijalnih gubitaka (toč. 3. Odluke o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka (NN br. 107/93) 14. Ulozi u banku-štedionicu koji ispunjavaju uvjete iz točke 8. podtočke 2. Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica 15. Sredstva prikupljena emisijom vlastitih dugoročnih vrijednosnih papira II. DOPUNSKI KAPITAL (13.+14.+15.) III. NAJVEĆI MOGUĆI IZNOS JAMSTVENOG KAPITALA (I.+II.)*** (16.) Izravna i neizravna ulaganja u banke i štedionice (17.) Iznosi kredita odobreni suprotno čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama (18.) Iznos kredita odobrenih u skladu s čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama, ali pod uvjetima koji odstupaju od uobičajenih uvjeta na tržištu IV. JAMSTVENI KAPITAL (III.-(16.+17.+18.)) __________ * Dobit tekuće godine - samo onaj dio tekuće dobiti za koji se predviđa raspored u temeljni kapital ** Vlastite dionice i udjeli - vrijednost vlastitih otkupljenih običnih i povlaštenih dionica ili poslovnih udjela zajedno s pripisanom revalorizacijom *** Najveći mogući iznos jamstvenog kapitala: u ovu poziciju se pod rednim brojem II. Dopunski kapital može ubrojiti najviše do visine 50% temeljnog kapitala.
Godina za koju Prethodna             se obavlja                  revizija godina                 __________    __________ 1. Ukupno rizična aktiva (redni broj I. iz priloga 6B) 2. Ukupno izvanbilančna rizična aktiva (redni broj II. iz priloga 6B) 3. Ukupno veliki krediti (redni broj III. iz priloga 6B) 4. Ukupno najveći krediti (redni broj IV. iz priloga 6B) 5. Ukupno krediti dani osobama navedenim u čl. 22. st. 1. i čl. 23. st. 1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama (redni broj V. iz priloga 6B) I. UKUPNA PONDERIRANA RIZIČNA AKTIVA ZA IZRAČUNAVANJE ADEKVATNOSTI KAPITALA (stavke 1. do 5.) II. JAMSTVENI KAPITAL (prilog 5) III. KOEFICIJENT ADEKVATNOSTI KAPITALA (II./I.) IV. MANJAK KAPITALA BANKE (0.80 x I. - II.) V. VIŠAK KAPITALA BANKE (II. - 0.08 x I.)
A) BILANČNE STAVKE 1. a) novčana sredstva i depoziti kod NBH b) vrijednosni papiri RH i NBH c) plasmani Republici Hrvatskoj i drugi plasmani pokriveni garancijom RH d) strani vrijednosni papiri izdani ili pokriveni jamstvom Vlade ili središnje banke jedne od zemalja članica OECD, Europske unije, MMF-a, Svjetske banke e) krediti fizičkim i pravnim osobama do iznosa pokrivenog depozitom 2. strani vrijednosni papiri (izdani od međunarodnih razvojnih banaka) 3. a) plasmani u materijalnu i nematerijalnu imovinu b) krediti fizičkim i pravnim osobama pokriveni hipotekom do visine pokrića hipotekom c) vrijednosni papiri koji su osigurani hipotekom ili odgovarajućim jamstvom 4. krediti javnim poduzećima 5. ostala aktiva I. UKUPNO RIZIČNA AKTIVA (1.-5.) B) IZVANBILANČNE STAVKE 1. akreditivi i garancije do iznosa pokrića depozitom 2. garancije pokrivene jamstvom RH 3. činidbene garancije 4. potencijalne i preuzete obveze pokrivene hipotekom 5. garancije javnim poduzećima 6. ostala rizična izvanbilančna aktiva II. UKUPNO IZVANBILANČNA RIZIČNA AKTIVA (1.-6.) III. UKUPNO VELIKI KREDITI (ponderirani iznos iz priloga 6C pod II.) IV. UKUPNO NAJVEĆI KREDITI (ponderirani iznos iz priloga 6D pod II.) V. UKUPNO KREDITI DANI OSOBAMA NAVEDENIM u čl. 22. st. 1. i čl. 23. st. 1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama (ponderirani iznos iz priloga 6E pod II:) VI. UKUPNO PONDERIRANA RIZIČNA AKTIVA (I.-V.)
Iznos potraživanja _________________________ Ponderirani Redni Naziv Naziv iz bilančne iz izvanbilančne Stupanj iznos broj komitenta potraživanja aktive aktive rizičnosti (5+6)x7/100 ____________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 ____________________________________________________________________________________________________________ I. UKUPNO ____________________________________________________________________________________________________________ II. PONDERIRANI IZNOS 200% ____________________________________________________________________________________________________________ U tablicu se ne unose krediti dani osobama navedenim u članku 22. st. 1. i čl. 23. st. 1 i 2. Zakona o bankama i štedionicama koji se upisuju u prilog 6E. U stupac 3 kod pojedinih korisnika kredita navesti naziv pojedinih potraživanja koja imaju stupanj rizičnosti ispod 100% (npr. kredit s hipotekom, depozitom pokriven akreditiv, ........) a zatim s rizikom 100%. U stupac 4 i 5 unijeti podatke o kreditima, drugim potraživanjima i izvanbilančnim potraživanjima koji prema knjigovodstvenom stanju prelaze 20% jamstvenog kapitala banke odnosno štedionice. U stupac 7 redak ŻI. UKUPNOŽ zbroj ponderiranih iznosa pomnožiti sa 200% i upisati pod ŻII. PONDERIRANI IZNOSŽ.
Iznos potraživanja _________________________ Ponderirani Redni Naziv Naziv iz bilančne iz izvanbilančne Stupanj iznos broj komitenta potraživanja aktive aktive rizičnosti (5+6)x7/100 ____________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ I. UKUPNO ____________________________________________________________________________________________________________ II. PONDERIRANI IZNOS 200% ____________________________________________________________________________________________________________ U tablicu se ne unose krediti dani osobama navedenim u članku 22. st. 1. i čl. 23. st. 1 i 2. Zakona o bankama i štedionicama koji se upisuju u prilog 6E. U stupac 3 kod pojedinih korisnika kredita navesti naziv pojedinih potraživanja koja imaju stupanj rizičnosti ispod 100% (npr. kredit s hipotekom, depozitom pokriven akreditiv, ........) a zatim s rizikom 100%. U stupac 4 i 5 unijeti podatke o kreditima, drugim potraživanjima i izvanbilančnim potraživanjima koji prema knjigovodstvenom stanju iznose 30% i više od 30% jamstvenog kapitala banke odnosno štedionice. U stupac 7 redak "I. UKUPNO" zbroj ponderiranih iznosa pomnožiti sa 200% i upisati pod "II. PONDERIRANI IZNOS".
Iznos potraživanja _________________________ Ponderirani Redni Naziv Naziv iz bilančne iz izvanbilančne Stupanj iznos broj komitenta potraživanja aktive aktive rizičnosti (5+6)x7/100 ____________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 ____________________________________________________________________________________________________________ I. UKUPNO ____________________________________________________________________________________________________________ II. PONDERIRANI IZNOS 200% ____________________________________________________________________________________________________________ U stupac 2 unijeti osobe navedene u čl. 22. st. 1 i čl. 23. st. 1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama. U stupac 4 kod pojedinog korisnika kredita navesti naziv potraživanja koje ima stupanj rizičnosti ispod 100% (npr. kredit s hipotekom, depozitom pokriven akreditiv) a zatim s rizikom 100%. U stupac 7 unijeti odgovarajući stupanj rizičnosti prema točki 4. Odluke. U stupac 8 pod ŻI. UKUPNOŽ zbroj ponderiranih iznosa pomnožiti sa 300% i upisati pod ŻII. PONDERIRANI IZNOSŽ.
Redni Naziv Druga Izvanbilančna Ukupno broj dužnika Krediti potraživanja potraživanja (3 + 4 + 5) % kapitala ____________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ NAPUTCI ZA POPUNJAVANJE OBRASCA 1. Ovaj se prilog izrađuje samo za one dužnike - zajmoprimce, čije ukupne obveze prema banci ili štedionici iznose više od 30% jamstvenog kapitala. 2. Stupac 7 ovog obrasca izračunava se tako da se ukupan iznos plasmana iskazan u stupcu 6 podijeli s jamstvenim kapitalom utvrđenim u prilogu 5 i dobiveni iznos pomnoži sa 100.
Naziv banke, Iznos Redni trgovačkog društva osnivačkih broj ili drugog subjekta ulaganja _____________________________________________________ 1 2 3 _____________________________________________________ _____________________________________________________ I. UKUPNO ULAGANJA: _____________________________________________________ II. IZNOS JAMSTVENOG KAPITALA: _____________________________________________________ III. ODNOS ULAGANJA I JAMSTVENOG KAPITALA I.: II. x 100: _____________________________________________________
Redni Pozicija Iznos broj ulaganja _____________________________________________________ 1 2 3 _____________________________________________________ 1. Ulaganja u zemljišta, zgrade, opremu i uređenje poslovnih prostorija _____________________________________________________ 2. Iznos jamstvenog kapitala iz priloga 5. sa stanjem na dan izračuna koeficijenta _____________________________________________________ 3. ODNOS ULAGANJA / JAMSTVENOG KAPITALA (1./2. x 100): _____________________________________________________
                                       Iznos                          Dospjela Oznaka                 Dužnik Matični Iznos dužnikova Ukupna nenaplaćena rizične                  broj gubitka kapitala potraživanja potraživanja skupine ________________________________________________________________________________________________________________________                  1          2   3 4    5 6 7 _________________________________________________________________________________________________________________________ 1.____________________________ 2.____________________________ 3.____________________________ 4.____________________________ 5.____________________________ 6.____________________________ 7.____________________________ 8.____________________________ 9.____________________________ 10.___________________________ 11.___________________________ 12.___________________________ X.____________________________ UKUPNO
BILANČNA POTRAŽIVANJA Potrebna posebna Sektorska podjela A B C D E rezerva Ukupno 1 2 3 4 5 6 7 1. Poljoprivreda, lov i šumarstvo 2. Ribarstvo 3. Rudarstvo 4. Prerađivačka industrija a. Proizvodnja hrane i pića b. Proizvodnja kemikalija i kem. proizvoda c. Izdavačka i tiskarska djelatnost d. Proizvodnja odjeće; dorada i bojanje krzna e. Proiz. ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda f. Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava g. Ostala prerađivačka industrija 5. Opskrba električnom energijom, plinom i vodom 6. Građevinarstvo 7. Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i predmeta za kućanstvo 8. Hoteli i restorani 9. Prijevoz, skladištenje i veze 10. Financijsko posredovanje 11. Poslovanje nekretn., iznajmljivanje i posl. usluge 12. Javna uprava i obrana 13. Obrazovanje 14. Zdravstvena zaštita i socijalna skrb 15. Ostale društv., socijalne i osobne uslužne djelat. 16. Strane osobe 17. Stanovništvo UKUPNO
IZVANBILANČNE OBVEZE
         Potrebna posebna Sektorska podjela A B C D E rezerva      Ukupno 1 2 3 4 5 6 7 1. Poljoprivreda, lov i šumarstvo 2. Ribarstvo 3. Rudarstvo 4. Prerađivačka industrija a. Proizvodnja hrane i pića b. Proizvodnja kemikalija i kem. proizvoda c. Izdavačka i tiskarska djelatnost d. Proizvodnja odjeće; dorada i bojanje krzna e. Proiz. ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda f. Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava g. Ostala prerađivačka industrija 5. Opskrba električnom energijom, plinom i vodom 6. Građevinarstvo 7. Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i predmeta za kućanstvo 8. Hoteli i restorani 9. Prijevoz, skladištenje i veze 10. Financijsko posredovanje 11. Poslovanje nekretn., iznajmljivanje i posl. usluge 12. Javna uprava i obrana 13. Obrazovanje 14. Zdravstvena zaštita i socijalna skrb 15. Ostale društv., socijalne i osobne uslužne djelat. 16. Strane osobe 17. Stanovništvo UKUPNO
ROČNOST Na Do Od 1 do Od 3 do Od 6 do Preko 1 do Preko Ukupno viđenje 1 mjeseca 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 2 godine 2 godine AKTIVA A-1. Novčana sredstva A-2. Depoziti kod Hrvatske narodne banke A-3. Kratkoročni vrijednosni papiri i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira A-4. Kratkoročni krediti, drugi plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih kredita odobrenih bankama i drugim financijskim organizacijama A-5. Kratkoročni krediti, drugi plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih kredita A-6. Obračunate kamate, naknade i ostala aktiva A-7. Dugoročni vrijednosni papiri A-8. Trajna ulaganja u dionice, udjele i sudjelujuće interese A-9. Dugoročni krediti, drugi plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih kredita odobrenih bankama i drugim financijskim organizacijama A-10. Dugoročni krediti i drugi plasmani A-11. Kupljena potraživanja i prava na potraživanja iz poslova isporuke robe i usluga A-12. Materijalna i nematerijalna imovina I. UKUPNA AKTIVA
ROČNOST Na Do Od 1 do         Od 3 do        Od 6 do         Preko 1 do   Preko Ukupno viđenje 1 mjeseca 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 2 godine 2 godine PASIVA P-1. Depoziti po viđenju P-2. Kratkoročni depoziti i tekuća dospijeća dugoročnih depozita P-3. Obveze po kratkoročnim kreditima i tekuća dospijeća dugoročnih kredita P-4. Izdani kratkoročni vrijednosni papiri i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira P-5. Obveze po obračunatim kamatama, naknadama i ostala pasiva P-6. Dugoročni depoziti P-7. Obveze po dugoročnim kreditima P-8. Izdani dugoročni vrijednosni papiri P-9. Temeljni kapital P-10. Dopunski kapital P-11. Rezerve P-12. Posebne rezerve P-13. Dobit ili gubitak II. UKUPNA PASIVA III. ROČNA NEUSKLAĐENOST BILANCE (I.-II.) IV. ODLJEVI NA OSNOVI POTENCIJALNIH I PREUZETIH OBVEZA V. UKUPNA ROČNA NEUSKLAĐENOST (I.-II.-IV.)
ROK U KOME JE MOGUĆA PROMJENA KAMATNE STOPE Bez Do Preko 1 do Preko 3 do Preko 1 do Preko kamate Odmah 1 mjeseca 3 mjeseca 12 mjeseci 3 godine 3 godine Ukupno AKTIVA A-1. Novčana sredstva A-2. Depoziti kod Hrvatske narodne banke A-3. Kratkoročni vrijednosni papiri i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira A-4. Kratkoročni krediti, drugi plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih kredita odobrenih bankama i drugim financijskim organizacijama A-5. Kratkoročni krediti, drugi plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih kredita A-6. Obračunate kamate, naknade i ostala aktiva A-7. Dugoročni vrijednosni papiri A-8. Trajna ulaganja u dionice, udjele i sudjelujuće interese A-9. Dugoročni krediti, drugi plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih kredita odobrenih bankama i drugim financijskim organizacijama A-10. Dugoročni krediti i drugi plasmani A-11. Kupljena potraživanja i prava na potraživanja iz poslova isporuke robe i usluga A-12. Materijalna i nematerijalna imovina I. UKUPNA AKTIVA
ROK U KOME JE MOGUĆA PROMJENA KAMATNE STOPE Bez Do Preko 1 do Preko 3 do Preko 1 do Preko kamate Odmah 1 mjeseca 3 mjeseca 12 mjeseci 3 godine 3 godine Ukupno PASIVA P-1. Depoziti po viđenju P-2. Kratkoročni depoziti i tekuća dospijeća dugoročnih depozita P-3. Obveze po kratkoročnim kreditima i tekuća dospijeća dugoročnih kredita P-4. Izdani kratkoročni vrijednosni papiri i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira P-5. Obveze po obračunatim kamatama, naknadama i ostala pasiva P-6. Dugoročni depoziti P-7. Obveze po dugoročnim kreditima P-8. Izdani dugoročni vrijednosni papiri P-9. Temeljni kapital P-10. Dopunski kapital P-11. Rezerve P-12. Posebne rezerve P-13. Dobit ili gubitak II. UKUPNA PASIVA III. KAMATNA NEUSKLAĐENOST = I.-II.
U HRK bez U HRK s devizne deviznom U drugim Ukupno klauzule klauzulom U DEM U USD valutama ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 1 2 3 4 5 6 AKTIVA A-1. Novčana sredstva A-2. Depoziti kod Hrvatske narodne banke A-3. Kratkoročni vrijednosni papiri i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira A-4. Kratkoročni krediti, drugi plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih kredita odobrenih bankama i drugim financijskim organizacijama A-5. Kratkoročni krediti, drugi plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih kredita A-6. Obračunate kamate, naknade i ostala aktiva A-7. Dugoročni vrijednosni papiri A-8. Trajna ulaganja u dionice, udjele i sudjelujuće interese A-9. Dugoročni krediti, drugi plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih kredita odobrenih bankama i drugim financijskim organizacijama A-10. Dugoročni krediti i drugi plasmani A-11. Kupljena potraživanja i prava na potraživanja iz poslova isporuke robe i usluga A-12. Materijalna i nematerijalna imovina I. UKUPNA AKTIVA
U HRK bez U HRK s devizne deviznom U drugim Ukupno klauzule klauzulom U DEM U USD valutama ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 1 2 3 4 5 6         PASIVA P-1. Depoziti po viđenju P-2. Kratkoročni depoziti i tekuća dospijeća dugoročnih depozita P-3. Obveze po kratkoročnim kreditima i tekuća dospijeća dugoročnih kredita P-4. Izdani kratkoročni vrijednosni papiri i tekuća dospijeća dugoročnih vrijednosnih papira P-5. Obveze po obračunatim kamatama, naknadama i ostala pasiva P-6. Dugoročni depoziti P-7. Obveze po dugoročnim kreditima P-8. Izdani dugoročni vrijednosni papiri P-9. Temeljni kapital P-10. Dopunski kapital P-11. Rezerve P-12. Posebne rezerve P-13. Dobit ili gubitak II. UKUPNA PASIVA III. VALUTNA NEUSKLAĐENOST = I.-II.
           Stanje na Plaćanja            Stanje na  Novonastale Smanjenja kraju godine izvršena u          Vrste obveza           početku godine obveze obveza (=1 + 2 - 3) tijeku godine            ______________ ______________ ______________ ______________ ______________            1 2 3 4 5 I. GARANCIJE I.1. Plative a) kunske - kratkoročne - dugoročne b) devizne - kratkoročne - dugoročne I.2. Činidbene a) kunske b) devizne II. AKREDITIVI a) kunski b) devizni III. MJENICE IV. OKVIRNI KREDITI V. OSTALE POTENCIJALNE OBVEZE UKUPNO
Datum osnivanja banke: ________________________________________________ Datum upisa u sudski registar: ________________________________________________ 31. prosinca godine 31. prosinca za koju se  prethodne obavlja revizija    godine Uplaćeni temeljni kapital (u '000 HRK)                
                  Udio običnih dionica (u %)                                 Udio povlaštenih dionica (u %)                                                                         Udio domaćih dioničara odn. članova (u%)                   Udio inozemnih dioničara odn. članova (u%)                 Ukupni broj operativnih organizacijskih jedinica (podružnica, poslovnica, ispostava)                        Ukupni broj predstvništava                                 Broj redovno zaposlenih djelatnika                        Prosječan broj redovno zaposlenih djelatnika u             prethodnih 12 mjeseci Predsjednik uprave na dan 31. prosinca godine za koju se obavlja revizija _________________________ Članovi uprave na dan 31. prosinca godine za koju se obavlja revizija ________________________________________________ Predsjednik nadzornog odbora na dan 31. prosinca godine za koju se obavlja revizija _________________________ Članovi nadzornog odbora na dan 31. prosinca godine za koju se obavlja revizija ________________________________________________ Napomena: Kod banaka u pravnom obliku društva s ograničenom odgovornošću stavke "Udio običnih dionica (u %)" i "Udio povlaštenih dionica (u %)" se ne popunjavaju. Ako kod dotičnih banaka društveni ugovor definira različita prava pojedinih članova, prava svakog člana te njegov udjel u temeljnom kapitalu moraju biti posebno navedeni.

Nominalna vrijednost Udio u Udio u dioni- Broj dionica (u '000 HRK) temeljnom cama s običnih povlaštenih obične povlaštene kapitalu pravom glasa dionice dionice (u %) (u %) Domaći dioničari: a) Privatni dioničari ili dioničari u potpunom ili pretežitom privatnom vlasništvu 1. (dioničar a) 2. (dioničar b) x. (dioničar u) b) Državni dioničari ili dioničari u potpunom ili pretežitom državnom vlasništvu 1. (dioničar c) 2. (dioničar č) y. (dioničar v) Ukupno domaći dioničari Inozemni dioničari: a) Privatni dioničari ili dioničari u potpunom ili pretežitom privatnom vlasništvu 1. (dioničar d) 2. (dioničar e) x. (dioničar z) b) Državni dioničari ili dioničari u potpunom ili pretežitom državnom vlasništvu 1. (dioničar f) 2. (dioničar g) y. (dioničar ž) Ukupno inozemni dioničari
Nominalna vrijednost Udio u poslovnih udjela temeljnom kapitalu (u '000 HRK) (u %) Domaći članovi: a) Privatni članovi ili članovi u potpunom ili pretežitom privatnom vlasništvu 1. (član a)_________ 2. (član b)_________ x. (član u)_________ b) Državni članovi ili članovi u potpunom ili pretežitom državnom vlasništvu 1. (član c)_________ 2. (član č)_________ y. (član v)_________ Ukupno domaći članovi Inozemni članovi: a) Privatni članovi ili članovi u potpunom ili pretežitom privatnom vlasništvu 1. (član a)_________ 2. (član b)_________ x. (član u)_________ b) Državni članovi ili članovi u potpunom ili pretežitom državnom vlasništvu 1. (član c)_________ 2. (član č)_________ y. (član v)_________ Ukupno inozemni članovi
Broj zaposlenih na dan 31. Broj zaposlenih na dan 31. prosinca godine za koju se prosinca prethodne godine obavlja revizija Sjedište banke (općina i ulica): ________________________________________________________________ Poslovnice, ispostave i druge operativne organizacijske jedinice (naziv jedinice i lokacija (općina i ulica): 1. (Poslovnica/ispostava a:) 2. (Poslovnica/ispostava b:) 3. (Poslovnica/ispostava c:) v. Poslovnica/ispostava x: Ukupni broj zaposlenih u poslovnicama, ispostavama i drugim operativnim jedinicama: Predstavništva (lokacija: država, općina i ulica): 1. (Predstavništvo a:) 2. (Predstavništvo b:) 3. (Predstavništvo c:) y. (Predstavništvo z:) Napomena: Tekst naveden u zagradama pod rednim brojevima 1. do v. i 1. do y. služi samo kao primjer kako ispravno popuniti obrazac.
Naziv izvještaja Pripremljen od sektora/direkcije/odjela Korisnici Svrha Sadržaj Učestalost 1. __________________________ __________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ 2. __________________________ __________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ 3. __________________________ __________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ X. __________________________ __________________________ ____________ ____________ ____________ ____________