Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Uredba o osnivanju Visoke pomorske škole u Rijeci
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i 29/97) i članka 10. stavka 2. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", broj 59/96 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 1998. godine, donijela

UREDBU

O OSNIVANJU VISOKE POMORSKE ŠKOLE U RIJECI

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Visoka pomorska škola u Rijeci (u daljnjem tekstu: Škola).

Sjedište Škole je u Rijeci, Trg Ivana Klobučarića 1.

Članak 2.

Osnivač Škole je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 3.

Djelatnost Škole je:

_ ustrojavanje i izvođenje stručnih dodiplomskih i poslijediplomskih studija iz pomorstva;

_ ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja iz pomorstva;

_ obavljanje visokostručnog rada iz pomorstva;

_ obavljanje znanstvenoistraživačkog rada iz pomorstva uz uvjete prema posebnim propisima;

_ izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana za potrebe temeljne djelatnosti.

Članak 4.

Tijela Škole su upravno vijeće, dekan i nastavničko vijeće.

Članak 5.

Školom upravlja upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi program rada i razvoja Škole i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu, odlučuje o načinu upotrebljavanja dobiti koju Škola ostvari, donosi odluke u drugom stupnju u ostvarivanju pojedinačnih prava zaposlenika, donosi godišnji obračun, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje dekanu suglasnost na statut, daje osnivaču i dekanu prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Škole.

Članak 6.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri (4) člana koje imenuje ministar znanosti i tehnologije na četiri godine. Jednog člana imenuje se iz redova zaposlenika Škole na prijedlog dekana.

Ministar znanosti i tehnologije može razriješiti predsjednika i bilo kojeg člana upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Način rada i odlučivanje upravnog vijeća utvrđuje se statutom Škole.

Predsjednik i članovi upravnog vijeća imaju pravo na nadoknadu za svoj rad, u skladu sa statutom Škole.

Članak 7.

Čelnik i voditelj Škole je dekan.

Dekana bira nastavničko vijeće na način i u postupku utvrđenom statutom Škole. Za dekana može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju profesora visoke škole.

Dekan obavlja sljedeće poslove:

_ ustrojava i vodi rad i poslovanje Škole;

_ predstavlja i zastupa Školu;

_ poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole;

_ zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima;

_ daje pismenu punomoć drugoj osobi u granicama svoje ovlasti, da zastupa Školu u pravnom prometu;

_ određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;

_ donosi statut Škole na prijedlog nastavničkog vijeća;

_ predsjedava nastavničkim vijećem;

_ donosi akt o ustrojstvu radnih mjesta na prijedlog nastavničkog vijeća;

_ obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Škole.

Dekan je odgovoran za zakonitost rada Škole.

Članak 8.

Dekan ne može bez suglasnosti upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina.

Škola ne može bez suglasnosti osnivača steći, otuđiti ili opteretiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 200.000,00 kuna.

Članak 9.

Nastavničko vijeće je stručno vijeće Škole.

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju i zvanju profesora visoke škole, višeg predavača i predavača te predstavnici suradnika i studenata na način određen statutom Škole.

Članak 10.

Nastavničko vijeće obavlja sljedeće poslove:

_ bira dekana;

_ predlaže dekanu statut Škole i akt o ustrojstvu radnih mjesta;

_ donosi nastavne programe, uz suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije;

_ imenuje nastavnička i stručna povjerenstva;

_ provodi izbore u zvanja;

_ provodi postupak priznavanja istovrijednosti, odnosno potpune istovrijednosti diploma;

_ obavlja ostale stručne i druge poslove utvrđene statutom Škole.

Članak 11.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Škole i druga važna pitanja za djelatnost Škole.

Članak 12.

Sredstva za osnivanje i početak rada osiguravaju se u iznosu od 50.000,00 kuna iz državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta.

Sredstva za redovnu djelatnost Škole osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta i iz vlastitih prihoda.

Članak 13.

Škola nema za cilj stjecanje dobiti. Ukoliko Škola u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava is-
ključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole.

Članak 14.

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Škola odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.

Članak 15.

Ministar znanosti i tehnologije imenovat će privremenog dekana Škole u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 16.

Privremeni dekan objavit će pripreme za početak rada Škole, a naročito pribaviti mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu o ispunjavanju standarda vrsnoće za ustrojstvo i izvedbu studija i dopusnicu ministra znanosti i tehnologije za početak obavljanja djelatnosti, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Privremeni dekan donijet će statut prije početka obavljanja djelatnosti Škole.

Članak 17.

Nastavni program podvrgava se suglasnosti Ministarstva znanosti i tehnologije uz prethodno mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu.

Nastavni program donijet će se prije početka djelatnosti Škole.

Članak 18.

Škola može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-04/98-01/19
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 4. lipnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.