Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju mjerno-redukcijske stanice (MRS) Magadenovac
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94 i 35/94), a povodom prijedloga INA – Industrije nafte d.d., Zagreb, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU MJERNO-REDUKCIJSKE STANICE (MRS) MAGADENOVAC

I.

Izgradnja mjerno-redukcijske stanice Magadenovac, na dijelu k.č. broj 433 (novooblikovana k.č. broj 433/1) upisane u z.k. ul. broj 6, k.o. Beničanci, je od interesa za Republiku Hrvatsku.

II.

Interes Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju parcelacijskoga elaborata i lokacijske dozvole (klasa: UP/I-350-05/95-01/82, urbroj: 2158-04/2-01-95-03), od 27. prosinca 1995. godine, izdane od strane Osječko-baranjske županije, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osijek, Ispostava Donji Miholjac.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/98-01/05
Urbroj: 5030116-98-2
Zagreb, 4. lipnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.