Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Odluka o prikupljanju podataka o uslugama u međunarodnom prijevozu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članaka 55. i 56. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" broj 35/95 – pročišćeni tekst) i članka 8. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" broj 91A/93 i 36/98), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 3. lipnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

O PRIKUPLJANJU PODATAKA O USLUGAMA U MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU

I.

Radi praćenja ostvarenja Platne bilance Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka provodi statističko istraživanje za prikupljanje podataka o uslugama u međunarodnom prijevozu.

II.

Domaće pravne i fizičke osobe te predstavništva inozemnih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati podatke o uslugama u međunarodnom prijevozu na način i u rokovima propisanim ovom Odlukom.

III.

Statističko istraživanje o uslugama u međunarodnom prijevozu sastoji se od tri segmenta, u okviru kojih Hrvatska narodna banka prikuplja podatke o:

1) prihodima i rashodima hrvatskih prijevoznika od pružanja usluga nerezidentima,

2) prihodima od pružanja pratećih usluga inozemnim prijevoznicima,

3) prihodima i rashodima inozemnih prijevoznika od pružanja usluga hrvatskim rezidentima.

IV.

Podaci iz točke III. ove Odluke prikupljaju se tromjesečno na mjesečnoj razini, na obrascima koje kreira Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke.

Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke ovlaštena je po potrebi mijenjati obrasce iz prethodnog stavka tijekom provođenja istraživanja.

V.

U svrhu prikupljanja podataka o uslugama u međunarodnom prijevozu, Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke obavlja izbor godišnjeg uzorka za pojedine segmente istraživanja.

Sve pravne i fizičke osobe odabrane u bilo koji od tri uzorka iz prethodnog stavka, Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke pismeno će obavijestiti o njihovom izboru u uzorak te im pri tom dostaviti sve tiskane obrasce potrebne za udovoljavanje njihovoj obvezi izvješćivanja u skladu s točkom II. ove Odluke za čitavu godinu.

VI.

Pravne i fizičke osobe iz točke V. ove Odluke dužne su primljene obrasce popunjavati u skladu s njima priloženim uputama za popunjavanje te ih za svako tromjesečje dostavljati Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke najkasnije 15 dana po isteku tog tromjesečja.

VII.

Odluka o izradi i dostavi izvještaja o realiziranim prihodima po osnovi prijevoza robe i putnika na inozemnim relacijama i od drugih usluga u vezi s međunarodnim prometom te izvještaja o izvršenim rashodima u vezi s obavljanjem tih djelatnosti ("Narodne novine" br. 53/91.) prestaje važiti 31. 12. 1998. godine, time da su sve institucije koje podliježu obvezi izvješćivanja propisanog tom Odlukom dužne udovoljavati toj obvezi zaključno s podacima za prosinac 1998. godine.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".

O.br. 433/98.
Zagreb, 3. lipnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.