Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Odluka o obavješćivanju Hrvatske narodne banke o zaduženju pojedinog dužnika kod banke u iznosu većem od pet (5) milijuna kuna
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 17. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 46/97 – pročišćeni tekst) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" broj 35/95 – pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 3. lipnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

O OBAVJEŠĆIVANJU HRVATSKE NARODNE BANKE O ZADUŽENJU POJEDINOG DUŽNIKA KOD BANKE U IZNOSU VEĆEM OD PET (5) MILIJUNA KUNA

I.

Banke i štedionice (u daljnjem tekstu: banke) dužne su obavješćivati Hrvatsku narodnu banku o dužnicima čije zaduženje u bilo kojem trenutku za vrijeme tri kalendarska mjeseca prije datuma prijave premašuje iznos od pet (5) milijuna kuna.

Banke izrađuju i dostavljaju izvješća iz stavka 1. ove točke za prethodno tromjesečje do 15. siječnja, 15. travnja, 15. srpnja i 15. listopada.

II.

Zaduženjem pojedinog dužnika kod banke u smislu ove Odluke smatraju se: svi dospjeli i nedospjeli kratkoročni i dugoročni krediti, obračunate kamate, ulaganja u dužničke vrijednosne papire, ostala potraživanja koja se mogu rasporediti na dotičnog dužnika i potencijalne obveze (izdane garancije, avali, nepokriveni akreditivi, odobreni a neiskorišteni okvirni krediti i drugi oblici jamstava na osnovi kojih za banku mogu nastati obveze plaćanja).

III.

Pod dužnikom iz točke 2. ove Odluke smatraju se i povezane osobe.

IV.

Povezane osobe u smislu ove Odluke su pravno samostalna društva koja u međusobnom odnosu mogu stajati kao: društvo koje u drugom društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, ovisno i vladajuće društvo, društva koncerna, društva s uzajamnim udjelima i društva povezana poduzetničkim ugovorima, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, pravne osobe koje su u većinskom vlasništvu jedne fizičke osobe ili osoba iz stavka 2. ove točke.

Povezane osobe u smislu ove Odluke smatraju se i fizičke osobe koje su u bračnoj zajednici te srodstvu roditelja i djece.

Povezane osobe iz stavka 1. i 2. ove točke tretiraju se kao jedan dužnik, a zaduženje se iskazuje za svaku osobu pojedinačno.

V.

Banke izvješćuju Hrvatsku narodnu banku o provođenju ove Odluke na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke.

VI.

U slučaju posebnog zahtjeva Hrvatske narodne banke, banka izrađuje izvješće i prema stanju na dan iz zahtjeva Hrvatske narodne banke, i u roku koji odredi Hrvatska narodna banka.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 432/98.
Zagreb, 3. lipnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: