Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 36. stavka 1. točka 6. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" broj 27/93 i 138/97) i članka 67. stavka 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" broj 35/95 _ pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 3. lipnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem ("Narodne novine" broj 142/97) u članku 5. stavku 1. alineji 1. riječi "5.000,00 kuna" zamjenjuju se riječima "10.000,00 kuna", u alineji 2. riječi "15.000,00 kuna" zamjenjuju se riječima "30.000,00 kuna" i u alineji 3. riječi "30.000,00 kuna" zamjenjuju se riječima"50.000,00 kuna".

U stavku 2. riječi "5.000,00 kuna" zamjenjuju se riječima "10.000,00 kuna".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Izuzetno od odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka, pravna osoba koja obavlja mjenjačke poslove može odrediti blagajnički maksimum u iznosu do 50.000,00 kuna."

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

U stavku 5. riječi "3.000,00 kuna" zamjenjuju se riječima "10.000,00 kuna".

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Guverner Hrvatske narodne banke može povećati iznose iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka pravnim osobama za koje ocijeni da, zbog prirode posla, trebaju veći iznos blagajničkog maksimuma".

Članak 2.

U članku 6. alineji 2. iza riječi "osobe" stavlja se točka i briše se tekst: "koji ima račun u ovlaštenoj organizaciji".

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. alineji 1. riječi "800,00 kuna"zamjenjuju se riječima "1.000,00 kuna".

Članak 4.

U članku 11. briše se stavak 2. i 3.

Članak 5.

U članku 12. stavku 2. iza riječi "čeka" briše se zarez i dodaje riječ "i". Iza riječi "uplatnice" stavlja se točka i briše se tekst "i specifikacije iz članka 11. ove Odluke".

U stavku 3. iza riječi "sreću" dodaju se riječi "i fizička osoba koja ima sjedište djelatnosti u mjestu različitom od mjesta u kojem se nalazi ovlaštena organizacija u kojoj vodi račun". Na kraju istog stavka dodaje se novi tekst koji glasi: "Fizička osoba koja zbog prirode svoga poslovanja često mijenja mjesto boravka, uplate i isplate iz stavka 1. ovoga članka evidentira na računu kod ovlaštene organizacije najmanje jednom mjesečno".

U stavku 4. broj "1" zamjenjuje se brojem "2".

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 434/9
Zagreb, 3. lipnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: