Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-700/1994 od 27. svibnja 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi M. Ž. iz S., na sjednici održanoj dana 27. svibnja 1998. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

1. Usvaja se ustavna tužba i ukida se:

 – rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-510/1993-2 od 1. veljače 1994. godine.

2. Predmet se vraća Vrhovnom sudu Republike Hrvatske na ponovni postupak.

3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

M. Ž. iz S., po punomoćniku Z. M., odvjetniku iz Z., podnio je ustavnu tužbu povodom rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-510/1993-2 od 1. veljače 1994. godine, kojim je, kao nedopuštena, odbačena revizija podnositelja izjavljena protiv presude Okružnog suda u Z., broj: Gž-987/92 od 8. listopada 1992. godine. Tom je presudom odbijena žalba podnositelja i potvrđena presuda Općinskog suda u Z., broj: P-1848/89 od 13. svibnja 1991. godine.

Prvostupanjskom presudom odbijen je podnositeljev zahtjev za predaju u posjed 1/3 dijela nekretnina pobliže označenih u izreci te presude.

Podnositelj ustavne tužbe smatra da je rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kojim je odbačena revizija kao nedopuštena, povrijeđeno ustavno načelo vladavine prava iz članka 3. Ustava, te ustavna prava iz članaka 35., 48. i 56. stavak 1. Ustava, dok iz sadržaja ustavne tužbe proizlazi da zapravo ukazuje na povredu ustavnog prava iz članka 18. Ustava Republike Hrvatske.

Ustavna tužba je osnovana.

Vrhovni sud Republike Hrvatske je odbacio podnositeljevu reviziju kao nedopuštenu na temelju odredbe članka 382. stavak 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 91/92).

Prema toj odredbi, u sporovima u kojima se tužbeni zahtjev odnosi na potraživanje u novcu, na predaju stvari ili izvršenje kakve druge činidbe, revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijanog dijela pravomoćne presude ne prelazi 8,000.000 tadašnjih dinara (Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku, "Službeni list SFRJ", broj 57 od 29. rujna 1989. koji je stupio na snagu 7. listopada 1989.).

Budući da se podnositeljev tužbeni zahtjev nije odnosio na novčani iznos, nego na predaju u posjed, vrijednost predmeta spora se utvrđuje primjenom članka 40. Zakona o parničnom postupku. Stavkom 2. tog članka propisano je da je u takvim slučajevima mjerodavna vrijednost predmeta spora koju je tužitelj u tužbi naznačio.

Prema stavku 3. istog članka, ako je tužitelj vrijednost predmeta spora očito suviše visoko ili suviše nisko naznačio, tako da se postavlja pitanje stvarne nadležnosti, sastava suda ili prava na izjavljivanje revizije, sud će, najkasnije na pripremnom ročištu, a ako pripremno ročište nije održano, onda na glavnoj raspravi prije početka rasprave o glavnoj stvari, brzo i na prikladan način provjeriti točnost naznačene vrijednosti.

Podnositelj je u tužbi koju je predao sudu 13. listopada 1989. godine, označio vrijednost predmeta spora sa 5,000.000 tadašnjih dinara. Potom je na glavnoj raspravi, prije početka raspravljanja o glavnoj stvari, povisio prvobitno označeni iznos na 10,000.000 tadašnjih dinara.

Prema odredbama članka 40. stavka 2. i članka 186. stavka 2. Zakona o parničnom postupku, za ocjenu dopuštenosti revizije mjerodavna je vrijednost predmeta spora naznačena u tužbi. Samo bi sud mogao, u određenim slučajevima, izmijeniti vrijednost predmeta spora što ju je u smislu odredbe članka 40. stavka 2. Zakona o parničnom postupku naznačio tužitelj.

Uvidom u spis Općinskog suda u Z., utvrđeno je da je sud na glavnoj raspravi, prije početka rasprave o glavnoj stvari, prihvatio izmijenjenu vrijednost predmeta spora. Osim toga, sud je odredio visinu sudskih taksa na tužbu i presudu prema izmijenjenoj vrijednosti predmeta spora iz čega se može zaključiti da je on prihvatio učinjenu izmjenu.

Budući da je sud prihvatio vrijednost predmeta spora naznačenu na glavnoj raspravi prije početka raspravljanja o glavnoj stvari, a koja bi bila dovoljna za izjavljivanje revizije, ne može se podnositelju ustavne tužbe uskratiti pravo na reviziju.

Slijedom iznijetog, Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da je rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojim je, kao nedopuštena, odbačena revizija podnositelja ustavne tužbe, povrijeđeno podnositeljevo ustavno pravo iz članka 18. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je, na temelju odredbi članaka 59. i 62. stavak 3. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), donesena odluka kao u izreci.

Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-III-700/1994
Zagreb, 27. svibnja 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: