Zakoni i propisi - Pravni savjeti 75 27.5.1998 Uredba o osnivanju Veleučilišta u Požegi
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i 29/97) i članka 10. stavka 2. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", broj 59/96 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 1998. godine, donijela

UREDBU

O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U POŽEGI

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Veleučilište u Požegi.

Sjedište Veleučilišta u Požegi (u daljnjem tekstu: Veleučilište) je u Požegi.

Članak 2.

Osnivač Veleučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 3.

Djelatnost Veleučilišta je:

- ustrojavanje i izvođenje stručnih dodiplomskih i poslijediplomskih studija iz područja tehničkih, biotehničkih i društvenih znanosti;

- obavljanje visokostručnog rada te znanstvenoistraživačkog rada uz uvjete prema posebnim propisima;

- ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja;

- izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana za temeljnu djelatnost.

Članak 4.

Veleučilište se ustrojava sa veleučilišnim odjelima u svom sastavu.

Statutom Veleučilišta pobliže se određuje broj i ustrojstvo odjela te druga važna pitanja za njihovo djelovanje.

Članak 5.

Tijela Veleučilišta su upravno vijeće, rektor i veleučilišni senat.

Članak 6.

Veleučilištem upravlja upravno vijeće.

Osim poslova određenih zakonom i statutom Veleučilišta, upravno vijeće:

- donosi statut Veleučilišta na prijedlog veleučilišnog senata;

- donosi akt o ustrojstvu radnih mjesta uz suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije;

- utvrđuje razvojnu i novčanu politiku Veleučilišta;

- predlaže veleučilišnom senatu predloženike u postupku izbora rektora;

- odlučuje o godišnjem obračunu Veleučilišta;

- daje suglasnost rektoru za sklapanje ugovora iznad iznosa utvrđenog statutom Veleučilšta.

Kod donošenja općih akata te odluka od razvojnog značenja, upravno vijeće dužno je zatražiti o tome prethodnu suglasnost veleučilišnog senata, a kad te odluke utječu na povećanje troškova rada, dužno je zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije.

Članak 7.

Upravno vijeće ima predsjednika i pet članova kojie imenuje ministar znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: ministar) na četiri godine.

Ministar može razriješiti predsjednika i bilo kojeg člana upravnog vijeća prije isteka vremena na koje je imenovan.

Način rada i odlučivanje upravnog vijeća utvrđuje se statutom Veleučilišta.

Članak 8.

Čelnik i voditelj Veleučilišta je rektor.

Rektor obavlja sljedeće poslove:

- predstavlja rad i poslovanje Veleučilišta;

- predstavlja i zastupa Veleučilište;

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Veleučilišta;

- zastupa Veleučilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima;

- predlaže veleučilišnom senatu i upravnom vijeću mjere za unapređenje rada Veleučilišta;

- daje pismenu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, da zastupa Veleučilište u pravnom prometu;

- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;

- predsjedava veleučilišnom senatu;

- donosi opće akte u skladu sa statutom;

- provodi odluke upravnog vijeća i veleučilišnog senata;

- sudjeluje i odlučuje u radu rektorskog zbora;

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Veleučilišta.

Članak 9.

Rektor ne može bez suglasnosti upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina.

Veleučilište ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od milijun kuna.

Članak 10.

Za rektora može biti izabran nastavnik Veleučilišta u nastavnom zvanju profesora visoke škole, nastavnik u zvanju redovitog ili izvanrednog profesora.

Rektora bira veleučilišni senat na vrijeme od četiri godine na način i u postupku koji se utvrđuje statutom Veleučilišta.

Ista osoba može biti izabrana za rektora najviše dva puta uzastopce.

Članak 11.

Rektoru u radu pomažu prorektori. Broj, uvjeti izbora, razrješenje i ovlasti prorektora pobliže se uređuju statutom Veleučilišta.

Članak 12.

Stručno vijeće Veleučilišta je veleučilišni senat (u daljnjem tekstu: senat).

Senat čine pročelnici odjela, predstavnici studenata i osobe određene statutom Veleučilišta.

Rektori i prorektori članovi su senata po funkciji.

Članak 13.

Statutom se može propisati osnivanje stručnih vijeća odjela i njihove ovlasti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga senata.

Studenti postaju članovima senata na način i u skladu s posebnim zakonom i statutom Veleučilišta.

Članak 14.

Senat:

- odlučuje o pitanjima nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Veleučilišta;

- predlaže upravnom vijeću statut Veleučilišta;

- bira rektora;

- donosi plan i program studija;

- obavlja izbore u zvanja u skladu s dobivenim ovlastima;

- imenuje povjerenstva u postupku stjecanja stručnih stupnjeva u skladu s dobivenim ovlastima;

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Veleučilišta.

Članak 15.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Veleučilišta i druga važna pitanja za njegovu djelatnost.

Članak 16.

Postojanje uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, Veleučilište će dokazati sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti visokih učilišta ("Narodne novine", broj 62/96).

Članak 17.

Sredstva za osnivanje i početak rada Veleučilišta osiguravaju se u iznosu od 50.000,00 kuna na teret državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta.

Sredstva za redovnu djelatnost Veleučilišta osiguravaju se iz državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta i iz vlastitih prihoda.

Članak 18.

Veleučilište nema za cilj stjecanje dobiti.

Ako Veleučilište u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit ona će se upotrebljavati isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Veleučilišta.

Članak 19.

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Veleučilište odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Veleučilišta.

Članak 20.

Ministar će imenovati privremenog rektora Veleučilišta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 21.

Privremeni rektor obavit će pripreme za početak rada Veleučilišta, a naročito pribaviti mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu o ispunjavanju standarda vrsnoće za ustrojstvo i izvedbu studija, dopusnicu ministra za obavljanje djelatnosti i poduzeti mjere za konstituiranje senata i upravnog vijeća Veleučilišta, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Upravno vijeće donijet će statut Veleučilišta u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Veleučilište može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-04/98-01/11
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 21. svibnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.