Zakoni i propisi - Pravni savjeti 75 27.5.1998 Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Zadru
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i 29/97), članka 10. stavka 2. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", broj 59/96 - pročišćeni tekst) i članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 1998. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U ZADRU

Članak 1.

Ovom uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom Visoka učiteljska škola u Zadru.

Sjedište Visoke učiteljske škole u Zadru (u daljnjem tekstu: Škola) je u Zadru, Obala Petra Krešimira IV/2.

Članak 2.

Osnivač Škole je Republika Hrvatska koja odmah ovom Uredbom osnivačka prava prenosi na Sveučilište u Splitu (u daljnjem tekstu: Sveučilište).

Škola djeluje u sastavu Sveučilišta.

Nastavni program donosi senat Sveučilišta.

Članak 3.

Djelatnost Škole je:

- ustrojavanje i izvođenje stručnih i dodiplomskih i poslijediplomskih studija za naobrazbu učitelja u osnovnom školstvu te odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima,

- ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja učitelja i odgojitelja,

- obavljanje stručnog i znanstvenog rada iz područja društvenih i humanističkih znanosti,

- izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastave i stručnog rada.

Članak 4.

Škola može ustrojavati i izvoditi stručne studije za naobrazbu učitelja jedno i dvopredmetne nastave o osnovnom školstvu, uz uvjet da se za taj studij donese nastavni program u propisanom postupku.

Članak 5.

Tijela Škole su dekan i nastavničko vijeće.

Članak 6.

Dekan upravlja Školom, njen je čelnik i voditelj.

Dekana bira nastavničko vijeće na način i u postupku utvrđenom statutom Škole. Za dekana može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju profesora visoke škole, na vrijeme od dvije godine s tim što ista osoba može biti birana dva puta uzastopce.

Dekana potvrđuje Upravno vijeće Sveučilišta.

Ako Upravno vijeće Sveučilišta u roku od dva mjeseca ne uskrati suglasnost, smatra se da je dalo suglasnost.

Dekan obavlja sljedeće poslove:

- ustrojava i vodi rad i poslovanje Škole,

- predstavlja i zastupa Školu,

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,

- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

- daje pismenu punomoć drugoj osobi u granicama svoje ovlasti, da zastupa Školu u pravnom prometu,

- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,

- predsjedava nastavničkim vijećem,

- donosi statut Škole na prijedlog nastavničkog vijeća,

- donosi akt o ustrojstvu radnih mjesta na prijedlog nastavničkog vijeća,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Škole.

Dekan je odgovoran za zakonitost rada Škole.

Članak 7.

Škola ne može bez suglasnosti Sveučilišta sklapati poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina.

Škola ne može bez suglasnosti Sveučilišta steći, otuđiti ili opteretiti drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 200.000,00 kuna.

Članak 8.

Nastavničko vijeće je stručno vijeće Škole.

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju i zvanju profesora visoke škole, višeg predavača i predavača te predstavnici suradnika i studenata na način određen statutom Škole.

Članak 9.

Nastavničko vijeće obavlja sljedeće poslove:

- bira dekana,

- predlaže dekanu statut Škole i akt o ustroju radnih mjesta,

- predlaže nastavne programe senatu Sveučilišta,

- imenuje nastavnička i stručna povjerenstva,

- provodi izbore u zvanja u skladu sa dobivenom ovlasti,

- provodi postupak priznavanja istovrijednosti odnosno potpune istovrijednosti diploma,

- obavlja ostale stručne i druge poslove utvrđene statutom Škole.

Članak 10.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Škole i druga važna pitanja za djelatnost Škole.

Članak 11.

Sredstva za osnivanje i početak rada osiguravaju se u iznosu od 50.000,00 kn iz državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta.

Sredstva za redovnu djelatnost Škole osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta iz vlastitih prihoda.

Članak 12.

Škola nema za cilj stjecanje dobiti. Ukoliko Škola u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole.

Članak 13.

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem kao i za svoje obveze, Škola odgovara cijelom svojom imovinom.

Sveučilište solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.

Članak 14.

Upravno vijeće Sveučilišta imenovat će privremenog dekana Škole u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 15.

Privremeni dekan obavit će pripreme za početak rada Škole, a naročito pribaviti mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu o ispunjavanju standarda vrsnoće za ustrojstvo i izvedbu studija i dopusnicu ministra znanosti i tehnologije za početak obavljanja djelatnosti, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Privremeni dekan donijet će statut prije početka obavljanja djelatnosti Škole.

Članak 16.

Nastavni program donijet će se prije početka djelatnosti Škole.

Članak 17.

Škola može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.

Članak 18.

Odredba članka 2. ove Uredbe postat će valjana nakon što Sveučilište dade suglasnost o prijenosu osnivačkih prava sa Republike Hrvatske na Sveučilište.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-04/98-01/12
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 21. svibnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: