Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. ožujka 1998., donosi

ODLUKU

O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U SVEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA I NAJVIŠOJ SVOTI NAKNADE SELIDBENIH TROŠKOVA
ZA GODINU 1998.

1. Naknada putnih troškova koja pripada osiguranim osobama obuhvaća:

- naknadu za troškove prijevoza u odlasku i povratku,

- naknadu za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.

2. Naknada za troškove prijevoza pripada po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa i prema najkraćoj relaciji. Ako osigurana osoba upotrebljava vlastito prijevozno sredstvo, naknada za troškove prijevoza pripada u visini cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva.

3. U hitnim i medicinski opravdanim slučajevima može se odobriti upotreba i skupljeg, odnosno posebnoga, prijevoznog sredstva (brzi ili ekspresni vlak, spavaća kola, viši razred u vlaku, automobil, zrakoplov i dr.), ako je to potrebno s obzirom na zdravstveno stanje osigurane osobe ili na dužinu puta.

Korištenje skupljeg, odnosno posebnog prijevoznog sredstva, odobrava ovlašten organ Službe Republičkog fonda, na prijedlog nadležnog liječnika zdravstvenog osiguranja, ili stručnog organa vještačenja Republičkog fonda. Osigurana osoba kojoj je odobrena upotreba prijevoznoga sredstva iz stavka 1. ove točke, dužna je za obračun naknade prijevoznih troškova podnijeti dokaz o korištenju toga prijevoznog sredstva.

4. Naknada za troškove prijevoza skupljim prijevoznim sredstvom javnog prometa pripada, osim u slučajevima iz točke 3. ove odluke i u slučaju ako su ukupni putni troškovi (točka 1.) manji od troškova koji bi nastali da se osigurana osoba koristila jeftinim prijevoznim sredstvom.

5. Naknada za troškove prehrane i izbivanja izvan mjesta prebivališta pripada u punoj ili smanjenoj svoti, ovisno o trajanju putovanja i izbivanja i iznosi 70% od dnevnice za službeno putovanje u zemlji za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Troškovi noćenja priznaju se prema računu hotelsko-ugostiteljske radne organizacije, najviše do svote za jednokrevetnu sobu, osim najskuplje kategorije.

6. Naknada iz točke 5. ove odluke pripada u punoj svoti ako je putovanje i izbivanje trajalo neprekidno najmanje 12 sati.

Ako putovanje i izbivanje traje manje od 12, a najmanje 8 sati, naknada iz stavka 1. ove točke pripada u smanjenoj svoti, i to u visini od 50% od pune svote, a ako je trajalo manje od 8 sati osigurana osoba nema pravo na naknadu.

Ako putovanje i izbivanje traje neprekidno duže od 24 sata, naknada iz stavka 1. ove točke pripada za svaka 24 sata, kao i za ostatak vremena iznad 12 sati u punoj svoti, a za ostatak vremena ispod 12, a iznad 8 sati, u smanjenoj svoti.

7. Vrijeme za koje pripada naknada iz točke 5. ove odluke računa se od polaska korištenoga prijevoznog sredstva iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta, do povratka u to mjesto.

Polazak i povratak korištenoga prijevoznog sredstva u javnom prometu, utvrđuje se prema propisanom voznom redu, uzimajući pri povratku u obzir, mogućnost korištenja prvog redovitog prijevoznog sredstva.

U vrijeme iz stavka 1. ove točke ne računa se vrijeme koje je osigurana osoba provela radi određenog ispitivanja u zdravstvenoj ili drugoj organizaciji u kojoj je imala osiguran smještaj i prehranu.

8. Pri obračunu naknade putnih troškova osigurana osoba podnosi dokaze o danu i satu odlaska na putovanje, o vremenu izbivanja i o danu i satu povratka s putovanja.

9. Naknada selidbenih troškova pripada osiguranicima koji su upućeni u drugo mjesto radi stalnog zaposlenja prema stvarnim troškovima, ali najviša svota naknade ne može iznositi više od 2.377,00 kn.

10. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 140-13/98-01/1832
Urbroj: 341-99-01/98-24
Zagreb, 23. ožujka 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.