Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzus prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 46. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85, 8/90, 40/90 i 26/93) i članka 6. točka 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. ožujka 1998., donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU DOPLATKA ZA DJECU I CENZUSA PRIHODA KAO UVJETA ZA STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U GODINI 1998.

I. USKLAĐIVANJE CENZUSA PRIHODA KAO UVJETA ZA STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U GODINI 1998.

1. Cenzus prihoda utvrđen u članku 37. stavku 1. toč. 1, 2. i 3. Zakona o doplatku za djecu (u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno u točki 1. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1997. ("Narodne novine", broj 44/97 - u daljnjem tekstu: Odluka iz godine 1997.) usklađuje se zbog porasta prosječne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u godini 1997, tako da doplatak za djecu u godini 1998. pripada korisniku:

a) ako mu prihod ostvaren po osnovi zaposlenja ne prelazi 1.067,64 kuna mjesečno po članu kućanstva;

b) ako mu osnovica poreza iz prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 116,80 kuna godišnje po članu kućanstva;

c) ako mu prihod od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 300,57 kuna godišnje po članu kućanstva.

Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegovog kućanstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 37. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli s 10,67, pod b) sa 1,16 i prihod pod c) sa 3,00, pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 38. Zakona.).

2. U smislu točke 1. ove odluke usklađuje se i cenzus prihoda utvrđen u članku 40. stavku 1. toč. 1, 2. i 3. Zakona, odnosno u točki 2. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1997, tako da doplatak za djecu u godini 1998. pripada korisniku:

a) ako mu prihod ostvaren po osnovi zaposlenja ne prelazi 1.386,57 kuna mjesečno po članu kućanstva;

b) ako mu osnovica poreza iz prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 157,68 kuna godišnje po članu kućanstva;

c) ako mu prihod od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 383,65 kuna godišnje po članu kućanstva.

Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegovog kućanstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 40. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli s 13,86, prihod pod b) s 1,57 i prihod pod c) s 3,83, pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 41. Zakona).

II. USKLAĐIVANJE DOPLATKA ZA DJECU U GODINI 1997. S KRETANJEM TROŠKOVA ŽIVOTA U PROTEKLOJ GODINI

3. Svote doplatka za djecu utvrđene u članku 39. Zakona, odnosno u točki 3. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1997. mijenjaju se pa korisniku iz toga članka pripada u godini 1998. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:

a) od 213,48 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 674,84 kn po članu kućanstva mjesečno;

b) od 129,78 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi više od 674,84 kn do 855,16 kn po članu kućanstva mjesečno;

c) od 115,85 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi više od 855,16 kn do 1.067,64 kn po članu kućanstva mjesečno.

Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode (članak 39. stavak 2. Zakona), puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 115,85 kn po djetetu.

4. U smislu točke 3. ove odluke mijenjaju se svote doplatka za djecu utvrđene u članku 42. Zakona, odnosno u točki 4. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1997. tako da korisniku iz toga članka pripada u godini 1998. doplatak za djecu u punoj mjesečnoj svoti:

a) od 311,39 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 877,87 kn po članu kućanstva mjesečno;

b) od 181,54 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi više od 877,87 kn do 1.100,17 kn po članu kućanstva mjesečno;

c) od 159,65 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi više od 1.100,17 kn do 1.386,57 kn po članu kućanstva mjesečno.

Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode (članak 42. stavak 2. Zakona), puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 159,65 kn po djetetu.

III. USKLAĐIVANJE DOPLATKA ZA DJECU KORISNICIMA KOJI PRAVO OSTVARUJU PREMA ZAKONU O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

5. Korisnicima doplatka za djecu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 108/96) doplatak se od 1. 1. 1998. određuje u svoti od 311,39 kn mjesečno po djetetu.

IV. USKLAĐIVANJE DOPLATKA ZA DJECU KORISNICIMA SA STATUSOM PROGNANIKA PREMA ZAKONU O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA ("NARODNE NOVINE") BROJ 96/93)

6. Korisnicima doplatka za djecu sa statusom prognanika odnosno povratnika doplatak za djecu se od 1. 1. 1998. godine određuje u svoti od 213,48 kn mjesečno po djetetu.

7. Korisnicima doplatka za djecu sa statusom prognanika odnosno povratnika koji sami uzdržavaju svoju djecu (čl. 10. Zakona o doplatku za djecu) doplatak za djecu se od 1. 1. 1998. godine određuje u svoti od 311,39 kn mjesečno po djetetu.

V. ZAJEDNIČKE ODREDBE O USKLAĐIVANJU

1. Usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će, prema ovoj odluci, područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka iz godine 1997.

3. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 140-13/98-01/1832
Urbroj: 341-99-01/98-25
Zagreb, 23. ožujka 1988.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.