Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima, u godini 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 10. i članka 28. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92. i 74/97.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. ožujka 1998., donosi

ODLUKU

O UVJETIMA POD KOJIMA SE SMATRA DA JE OSIGURANIK UZDRŽAVAO ČLANA OBITELJI I O UVJETIMA PRESTANKA PRAVA NA MIROVINU USLIJED NASTALE PROMJENE U IMOVNOM STANJU, ODNOSNO PRIHODIMA, U GODINI 1998.

1. U slučaju kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu uvjetovano uzdržavanjem, smatrat će se da je član obitelji uzdržavan:

- ako mu osnovica iz prihoda od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne premašuje svotu od 732,92 kn godišnje;

- ako mu drugi stalni prihod ne premašuje svotu od 323,31 kn mjesečno;

- ako član obitelji, osim katastarskog prihoda ima i druge prihode, katastarski prihod dijeli se sa 7,33, a mjesečna svota svih ostalih prihoda sa 3,23 pa ako zbroj obaju količnika ne premašuje 100, smatra se da član obitelji nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

2. Dio katastarskog prihoda od vlastitog poljoprivrednog imanja koji otpada na člana obitelji za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, izračunava se tako da se dijeli na sve članove poljoprivrednog kućanstva koji žive na tome poljoprivrednom kućanstvu.

3. Ako član obitelji, za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, živi i ostvaruje prihode na drugom poljoprivrednom kućanstvu, u vlastiti prihod toga člana obitelji od poljoprivredne djelatnosti uračunat će se razmjerni dio katastarskog prihoda od toga poljoprivrednog kućanstva.

Razmjerni dio katastarskog prihoda, koji u smislu stavka 1. ove točke dolazi na člana obitelji za kojega se određuje pravo na obiteljsku mirovinu, izračunava se tako da se katastarski prihod njegova poljoprivrednog kućanstva podijeli na sve članove toga poljoprivrednog kućanstva.

4. Smatrat će se da je osiguranik osiguravao sredstva za uzdržavanje člana obitelji koji je živio izvan njegova kućanstva ako mu je redovito davao materijalna sredstva u prosječnoj vrijednosti od najmanje 388,10 kn mjesečno, a drugi prihodi takvog člana obitelji ne premašuju visinu prihoda iz točke 2. ove odluke.

5. Smatrat će se da uzdržavanje nije prekinuto ni za vrijeme dok je osiguranik, od kojega član obitelji izvodi svoje pravo na obiteljsku mirovinu, bio privremeno spriječen da stvarno uzdržava člana obitelji, zbog objektivnih okolnosti.

6. Ako kod korisnika obiteljske mirovine, kojemu je priznato pravo na obiteljsku mirovinu na osnovi utvrđenog uzdržavanja u smislu ove odluke, naknadno nastanu promjene u imovnom stanju, zbog kojih vlastiti prihodi premašuju svote određene ovom odlukom, prestaje pravo na obiteljsku mirovinu s prvim danom idućega mjeseca, nakon nastale promjene.

7. Ova odluka stupa na snagu idućega dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 141-13/98-01/1833
Urbroj: 343-99-01/98-15
Zagreb, 23. ožujka 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.