Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 6.5.1998 Odluka o osnivanju Povjerenstva za pitanja kloniranja i ljudskog genoma
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. travnja 1998. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PITANJA KLONIRANJA I LJUDSKOG GENOMA

I.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za pitanja kloniranja i ljudskog genoma (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo djeluje pri Vladi Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlada).

II.

Zadaća je Povjerenstva da sustavno prati probleme i pomaže u rješavanju pitanja istraživanja na ljudskom genomu i kloniranja za potrebe drugih organa, organizacija i pravnih osoba, kao i da savjetuje Vladu u predlaganju odluka u tome području.

U ostvarivanju svoje zadaće, Povjerenstvo osobito:

1. sustavno prati stanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini i s tim u svezi rad na izradi nacionalnog izvješća u području koje je obuhvaćeno Općom deklaracijom o ljudskom genomu i ljudskim pravima (dalje u tekstu: Opća deklaracija),

2. daje preporuke Vladi, putem Ministarstva znanosti i tehnologije, u cilju daljnjeg učinkovitijeg promicanja osnovnih principa Opće deklaracije,

3. potiče intelektualne uvjete usmjerene prema slobodnoj provedbi istraživanja na ljudskom genomu, uz puno poštivanje principa sadržanih u Općoj deklaraciji, napose uvažavanja ljudskih prava, ljudskog dostojanstva i zaštite općeg zdravlja,

4. prati korištenje rezultata istraživanja na ljudskom genomu, kako se oni ne bi koristili u druge svrhe, osim mirotvornih,

5. daje mišljenja vezana uz etička, pravna i društvena pitanja koja su nužna posljedica istraživanja na ljudskom genomu i njihovoj primjeni,

6. prati stanje na području istraživanja kojima se ustanovljuju, zaštićuju i tretiraju genetski utemeljene ili genetski uvjetovane bolesti, posebice rijetke i endemičke, a koje pogađaju velik broj svjetske populacije,

7. prati, na međunarodnom planu, širenja znanstvenih spoznaja koje se odnose na ljudski genom, ljudsku raznolikost, genetsko istraživanje i kloniranje životinjskih vrsta i u tom smislu daje preporuke radi poticanja znanstvene i kulturne suradnje, posebice između industrijski razvijenih i zemalja u razvoju,

8. radi na promidžbi osnovnih postavki sadržanih u Općoj deklaraciji, kroz obrazovanje, provedbu istraživanja i obučavanja u interdisciplinarnim područjima kao i promicanjem bioetike na svim razinama obrazovanja,

9. daje preporuke za donošenje novih zakona ili izmjene postojećih, kako bi se poštivala osnovna načela sadržana u Općoj deklaraciji,

10. predlaže Vladi i drugim ovlaštenim tijelima financiranje iz državnog proračuna i drugih izvora pojedinih programa značajnih za promicanje osnovnih postavki sadržanih u Općoj deklaraciji,

11. prati načine rada kao i rezultate sličnih povjerenstava i drugih vladinih tijela u drugim državama, neposrednim vezama s tim tijelima ili putem diplomatskih službi, te praćenjem međunarodnih skupova o pitanjima i problemima istraživanja na ljudskom genomu,

12. surađuje i usklađuje svoj rad s drugim odgovarajućim povjerenstvima i tijelima u Republici Hrvatskoj na ostvarivanju zadaća iz ove Odluke,

13. surađuje neposredno s odgovarajućim ministarstvima i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj na ostvarivanju zadaća iz ove Odluke.

III.

U Povjerenstvo se imenuju:

za predsjednika:

akademik Andrija Kaštelan,            Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

za članove:

prof. dr. Veselko Grizelj,                Klinički bolnički centar, Zagreb,

dr. Neven Henisberg,                     Ministarstvo zdravstva,

prof. dr. Nenad Hlača,                   Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci,

prof. dr. Sibila Jelaska,                   Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

prof. dr. Stipan Jonjić,                    Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,

prof. dr. Ivica Kostović,                 Ministarstvo znanosti i tehnologije,

prof. dr. Vinko Kozumplik,            Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

prof. dr. Vladimir Ljubanović,        Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku,

prof. dr. Zdenko Makek,              Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

prof. dr. Krešimir Pavelić,              Institut Ruđer Bošković, Zagreb,

prof. dr. Valentin Pozaić,               Katoličko bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

prof. dr. Ivo Rogić,                       Institut "Ivo Pilar",

prof. dr. Zvonimir Šeparović,         Hrvatsko žrtvoslovno društvo,

prof. dr. Jure Zovko,                      Filozofski fakultet u Zadru Sveučilišta u Splitu.

Povjerenstvo bira tajnika iz redova članova Povjerenstva.

IV.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljat će Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu.

V.

Povjerenstvo je obvezatno o svom radu pisanim putem izvješćivati Vladu Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje.

Povjerenstvo donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

VI.

Organizacija i način rada Povjerenstva uređuje se poslovnikom koji donosi Povjerenstvo.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/98-02/06
Urbroj: 5030104-98-3
Zagreb, 30. travnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.