Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 6.5.1998 Pravilnik o načinu oglašavanja rada ljekarnika privatne prakse i zdravstvenih ljekarničkih ustanova u privatnom vlasništvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA

Na temelju članka 174. stavka 1. točke 12. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (pročišćeni tekst "Narodne novine" br. 1/97.) Vijeće Hrvatske ljekarničke komore na svojoj 19. sjednici od 11. veljače 1998. uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK


O NAČINU OGLAŠAVANJA RADA LJEKARNIKA PRIVATNE PRAKSE I ZDRAVSTVENIH LJEKARNIČKIH USTANOVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o načinu oglašavanja rada ljekarnika privatne prakse i zdravstvenih ljekarničkih ustanova u privatnom vlasništvu (u nastavku teksta: Pravilnik) određuje se način oglašavanja rada ljekarnika koji obavljaju privatnu praksu temeljem rješenja o odobrenju za rad ministra zdravstva.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na način oglašavanja zdravstvenih ljekarničkih ustanova u privatnom vlasništvu.

II. NAČELA OGLAŠAVANJA

Članak 2.

Sva oglašavanja ljekarničkih usluga, lijekova i drugih pripravaka te isticanje naziva ustanove ili privatne prakse moraju biti u skladu s pozitivnim propisima i odredbama Kodeksa ljekarničke etike i deontologije.

Članak 3.

Oblici oglašavanja i isticanja naziva, koje koriste ljekarnici koji obavljaju privatnu praksu i zdravstvene ljekarničke ustanove u privatnom vlasništvu, moraju biti u skladu sa sljedećim načelima:

- njihova vodilja mora biti istinsko zdravlje pučanstva,

- moraju poštivati stručni i znanstveni dignitet magistra farmacije,

- moraju biti jasni i točni i ne smiju zloupotrebljavati povjerenje javnosti,

- moraju poštivati javnu i socijalnu ulogu ljekarne i magistra farmacije u društvenoj zajednici,

- moraju poštivati načelo kolegijalnosti u akademskom zvanju,

- moraju poštivati principe prava i obveza ljekarne u sastavu opskrbe zdravstva.

Članak 4.

Oglašavanje je dozvoljeno:

- u okviru zajedničkog stručnog oglašavanja, kojeg organizira ili podupire Komora,

- unutar i na zgradi ljekarne, ako je u skladu s ranije naznačenim odredbama,

- unutar ljekarne samo kao obavijest na oglasnom panou, a na javnom mjestu kao obavijest koja označava najbližu ljekarnu i sadrži samo tekst naslova ljekarne,

- kao jednokratna akcija uz otvaranje ili ponovno otvaranje ljekarne te uz prigodu obljetnice ljekarne u jednostavnom obliku,

- kao oglas u stručnim časopisima i glasilima s imenom ljekarne i dodatnim tekstom. Dodatni tekst može sadržavati samo naznaku da ljekarna nudi asortiman naznačen u članku 69. i 72. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", pročišćeni tekst 1/97).

Članak 5.

Nedozvoljena oglašavanja, odnosno ona koja su u suprotnosti s ugledom ljekarničkog poziva su:

- svi načini oglašavanja, koji su tržišno napadni i u suprotnosti s etičkim mjerilima,

- svi načini oglašavanja koji su po sadržaju i obliku takvi da:

a) iskorištavaju praznovjerje i lakovjernost javnosti,

b) nisu u skladu s istinom, iskorištavaju je ili sadrže pretjerane tvrdnje,

c) mogu nelojalno utjecati na promet ili stvarati štetu drugoj ljekarni,

d) sadrže naznaku zajedničkih zakonskih i stručnih ljekarničkih obveza i zadaća, a koje po načinu i obliku izvođenja prikazuju se kao posebna zasluga i sadržaj samo jedne ljekarne, koja provodi tu reklamu - oglašavanje,

e) sadrži naznaku posebnih besplatnih dodatnih djelatnosti, koje se po pozitivnim propisima i stručnom mišljenju Komore ne smiju ili nisu primjerene da se izvode u ljekarni.

Članak 6.

U oglašavanje se ne ubraja obavijest o radnom vremenu ljekarne, obavijest o službi ljekarničkog dežurstva, obavijest o promjeni telefonskog i telefaks broja.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 7.

Ljekarnici i zdravstvene ljekarničke ustanove u privatnom vlasništvu, iz članka 1. ovoga Pravilnika, mogu oglašavati svoj rad na građevini u kojoj se nalaze prostorije privatne ljekarne sukladno rješenju Ministarstva zdravstva odnosno pozitivnim propisima.

Oglas, iz stavka 1. ovog članka, sadržava ime i prezime ljekarnika koji je nositelj privatne ljekarničke prakse odnosno naziv ljekarne, a mora sadržavati oznaku ljekarne, radno vrijeme te adresu.

Članak 8.

Oglas smije sadržavati posebno znakovlje samo u širem smislu uobičajenih znakova ljekarništva: zmija s kaležom, vaga, knjiga i pistil i križ zelene boje.

Članak 9.

Nije dopušteno oglašavanje privatne ljekarničke prakse u sponzoriranim i tzv. kontakt emisijama u kojima sudjeluje ljekarnik iz članka 1. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ljekarnik i zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu, iz članka 1. ovog Pravilnika, koji se želi oglašavati s drugačijim tekstom od onoga odobrenog rješenjem iz članka 7. i 8. ovog Pravilnika, za svaki oglas s novim tekstom mora zatražiti prethodno odobrenje od Komore.

Članak 11.

Ljekarniku odnosno zdravstvenoj ustanovi u privatnom vlasništvu, iz članka 1. ovog Pravilnika, koji se oglasi suprotno odredbama ovog Pravilnika izreći će se, prvi puta, pismena opomena.

Protiv ljekarnika odnosno zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu, iz članka 1. ovog Pravilnika, koji se, nakon pismene opomene, ponovno oglasi suprotno odredbama ovog Pravilnika pokrenut će se postupak pred Stegovnim sudom Komore.

Stegovni sud Komore može izreći jednu od kazni, koja je predviđena Pravilnikom o radu i kaznenim mjerama stegovnog suda, a može predložiti ministru zdravstva donošenje rješenja o prestanku odobrenja za obavljanje privatne prakse u skladu s člankom 139. stavkom 2. točkom 5. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" pročišćeni tekst 1/97.).

Članak 12.

Stegovni sud komore prvog stupnja može donijeti privremenu mjeru kojom se zabranjuje oglašavanje na način zbog kojeg se vodi stegovni postupak i to do konačnosti odluke Stegovnog suda.

U slučaju da se ljekarnik odnosno zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu i dalje oglašava suprotno stavku 2. ovog članka, svako daljnje oglašavanje smatrat će se ponovnim oglašavanjem u smislu članka 11. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Ljekarnici odnosno zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu, iz članka 1. ovog Pravilnika, obvezatni su uskladiti načine oglašavanja rada u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u "Narodnim novinama", a stupa na snagu danom davanja suglasnosti ministra zdravstva.

Broj: 02-28/4-98

Zagreb, 27. travnja 1998.

Predsjednik Vijeća
Hrvatske ljekarničke komore
mr. sc. Darko Takač, mr. ph., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.