Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 8.4.1998 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju članka 38. stavak 1. točke 3. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93. i 138/97.), glavni direktor Zavoda za platni promet propisuje

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I UPORABI OBRAZACA PLATNOG PROMETA

Članak 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa ("Narodne novine" broj: 81/96., 109/96., 49/97. i 94/97.), u članku 3. stavku trećem dodaje se rečenica koja glasi:

"Iznimku također čini Opća uplatnica - obrazac broj 10-1 koju Ministarstvo financija Republike Hrvatske tiska za svoje potrebe, koja ima rozetu zelene boje i tiska se na papiru sa zaštitom, a on nije samokopirni."

Članak 2.

U članku 11. točki 10) briše se tekst "naplaćena naknada,".

Članak 3.

U članku 48. stavku drugom dodaje se rečenica koja glasi:

"Jedna stranica Zbrojnog naloga za prijenos može sadržavati najviše dvadeset Posebnih naloga za prijenos."

Članak 4.

U članku 48. stavak treći se briše.

Članak 5.

Članak 50. mijenja se i glasi:

"Zbrojni nalog za prijenos tiska se u jednom primjerku i kopiji.

Zbrojni nalog za prijenos podnosi se Zavodu u jednom primjerku bez kopije. Kopija ostaje kod nalogodavca.

Zbrojni nalog za prijenos ostaje u Zavodu kao dokument o zaduženju računa nalogodavca odnosno o odobrenju računa primatelja sredstava.

Ako nalogodavac u Zavod uz Zbrojni nalog za prijenos podnese i kopiju, ona mu se potvrđena vraća.

Uz Zbrojni nalog za prijenos nalogodavac može podnijeti magnetni nosilac podataka, koji mora sadržavati sve elemente pojedinačnih naloga iz Zbrojnog naloga za prijenos. Redoslijed podataka na Zbrojnom nalogu za prijenos i magnetnom nosiocu moraju biti isti.

Nalogodavac podnosi magnetni nosilac podataka iz stavka 5. ovog članka prema standardima što ih primjenjuje Zavod u obradi i prijenosu podataka.

Standarde iz stavka 6. ovog članka Zavod mora dostaviti zainteresiranim sudionicima platnog prometa."

Članak 6.

U članku 60. prva rečenica mijenja se i glasi:

"Prijava uplata uporabljuje se za obračun gotovine što ju je pošta ili jedinica Zavoda primila od građana na osnovi svih uplata (u Zavodu samo onih objavljenih uplatnicama koje nisu propisane ovim Pravilnikom), štednih uloga, novca od prodaje stranih sredstava plaćanja na osnovi zaključenih ugovora o mjenjačkim poslovima ili drugih uplata."

Članak 7.

U članku 63. dodaje se treći stavak koji glasi:

"Prijava isplata uporabljuje se i za obračun isplaćenih mirovina neposredno preko pošte temeljem ugovora između HPT-a i RFMIORH."

Članak 8.

Članak 73. stavak 9. mijenja se i glasi:

"Zavod, banka odnosno štedionica i pošta neće na izvršenje primati naloge platnog prometa koji u donjem kutu iza oznake ZAP nemaju naziv "Javno poduzeće Narodne novine, Zagreb", koji su nepravilno popunjeni, nečitljivi i nepotpuni."

Članak 9.

U Prilogu broj 1, Pregled veznih oznaka i objašnjenje za upisivanje brojeva veznih oznaka u obrasce platnog prometa, u tabeli kod vezne oznake 73 u nazivu vezne oznake riječi "glavnog direktora" zamjenjuju se riječima "upravnog odbora".

U tekstualnom dijelu istog priloga pod 34) riječi "glavnog direktora" zamjenjuju se riječima "upravnog odbora".

Članak 10.

U Prilogu broj 2, Pregled osnovnih modela "poziva na broj" s objašnjenjem za njihovu primjenu u točki 2, kod objašnjenja za uporabu modela 13 mijenja se stavak drugi i glasi:

"Podatak P1 ima 10 znamenaka, od kojih je prva znamenka broj 3, a posljednja kontrolni broj.

Članak 11.

U Prilogu broj 2, Pregled osnovnih modela "poziva na broj" s objašnjenjem za njihovu primjenu, u tabeli, iza modela 17 dodaju se novi brojevi modela i sadržaj:

"18 (P1)K -P2 -P3 -

 19 (P1)K -(P2)K -P3 -"

U tekstualnom dijelu istog priloga, u točki 2, iza opisa modela 17, dodaju se opisi modela 18 i 19 koji glase:

"Model 18 - podatak P1 ima kontrolni broj izračunat prema posebnom algoritmu (kao i kod modela 13) i ima do 12 znamenaka, od kojih je posljednja kontrolni broj.

Model 19 - uporabljuje se pri uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje. Podatak P1 ima 12 znamenaka računajući i kontrolni broj i sadrži identifikaciju obveznika uplate doprinosa iz Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Podatak P2 ima 3 znamenke računajući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku vrste prihoda. Podatak P3 ima 4 znamenke bez kontrolog broja i sadrži razdoblje uplate doprinosa."

Članak 12.

U Prilogu broj 2, Pregled osnovnih modela "poziva na broj" s objašnjenjem za njihovu primjenu, u tabeli, iza modela 32 dodaju se novi brojevi modela i sadržaj:

"-41 (P1)K -(P2)K -P3 -

  42 (P1 -P2 -P3)K -"

U tekstualnom dijelu istog priloga, u točki 2 iza opisa modela 32, dodaju se opisi modela 41 i 42 koji glase:

"Model 41 - uporabljuje se po posebnom zahtjevu sudionika. Podatak P1 ima kontrolni broj izračunat prema posebnom algoritmu (kao i kod modela 12). Podatak P1 ima 13 znamenaka. Podatak P2 ima kontrolni broj izračunat po modulu 11.

Model 42 - uporabljuje se po posebnom zahtjevu sudionika. Uporabljuje se kad se cijeli sadržaj "poziva na broj" stavlja pod kontrolu jednog kontrolnog broja izračunatog prema posebnom algoritmu kao za model 12."

Članak 13.

U Prilogu broj 2, Pregled osnovnih modela "poziva na broj" s objašnjenjem za njihovu primjenu, u tabeli kod modela 83 mijenja se sadržaj i glasi:

"83 (za sudionika) (P1)K -(P2)K -

(za potrebe Zavoda) (P1)K -P2 -P3 -"

U tekstualnom dijelu istog priloga, u točki 2., kod modela 83 mijenja se opis i glasi:

"Model 83 - uporabljuje se pri plaćanju naknade Zavodu za platni promet.

Model 83 ima dva različita sadržaja podataka, i to:

a) Za bezgotovinsko plaćanje naknade Zavodu model 83 ima podatak P1 koji sadrži 4 znamenke računajući i kontrolni broj po modulu 11, a predstavlja vrstu naknade iz Registra tarifnih stavaka i podatak P2 koji sadrži 16 znamenaka računajući i kontrolni broj po modulu 11 i predstavlja broj računa.

b) Model 83 sa podatkom (P1)K, P2 i P3 uporabljuje se samo u Zavodu.

Članak 14.

U Prilogu broj 2, Pregled osnovnih modela "poziva na broj" s objašnjenjem za njihovu primjenu, u tabeli iza modela 83 dodaje se model 84 i sadržaj glasi:

"84 (samo za (P1)K -P2 P3 -

potrebe Zavoda) (P1)K -P2 - -"

U tekstualnom dijelu istog priloga, u točki 2., iza modela 83 dodaje se opis za model 84 koji glasi:

"Model 84 - uporabljuje se samo u Zavodu kada se za potrebe platnog prometa zadužuje ili odobrava račun Zavoda."

Članak 15.

U Prilogu broj 2, Pregled osnovnih modela "poziva na broj" s objašnjenjem za njihovu primjenu, u točki 1) stavak treći mijenja se i glasi:

"Duljina jednog podatka ograničena je, osim kod modela broj 12, 22 i 83, na 12 znamenaka. Kod modela 12 i 41 podatak P1 i kod modela 22 podatak P2 imaju 13 znamenaka, a kod modela 83 podatak P2 ima 16 znamenaka.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Broj: III-1-1-277/98
Zagreb, 30. ožujka 1998.

Glavni direktor
Dinko Zidarević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.