Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 8.4.1998 Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1259/1997 od 31. ožujka 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu predsjednik Suda Jadranko Crnić te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu mr. Slaviše Perovića iz Umaga u postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 1998. godine, donio je

ODLUKU i RJEŠENJE

I. Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ("Narodne novine", broj 32/92).

II. Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Naredbe za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na području prometa nekretnina ("Narodne novine", broj 32/92, 23/93) i ta se Naredba ukida.

III. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Mr. Slaviša Perović iz Umaga podnio je prijedlog da se pokrene postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti u izreci navedene Uredbe i Naredbe i da se ti akti ukinu. Smatra da su suprotne odredbama članka 5. i 19. Ustava Republike Hrvatske.

Tijekom postupka pribavljeno je stručno mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa.

Prijedlog u odnosu na rečenu Uredbu nije dopušten.

Uredba je, naime, stavljena izvan snage Uredbom za provođenje Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sankcija protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) ("Narodne novine", broj 41/93). Ali, ni ta Uredba nije na snazi jer je stavljena izvan snage Zakonom za provođenje rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbija i Crna Gora) ("Narodne novine", broj 109/93).

Kako je, dakle, osporena Uredba prestala važiti i prije nego što je prijedlog za njezinu ocjenu upućen ovom Sudu, to je temeljem odredbe članka 76. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 - dalje: Ustavni zakon) valjalo riješiti kao u izreci pod I.

Prijedlog u odnosu na rečenu Naredbu je osnovan.

Naredba, naime, nije ni jednim pravnim aktom stavljena izvan snage. Dapače, kada su Uredbom za provođenje Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sankcija protiv tzv. SRJ (Srbija i Crna Gora) ("Narodne novine", broj 41/93) stavljene izvan snage ostale Naredbe utemeljene na osporenoj Uredbi za predmetnu je Naredbu rečeno da se ostavlja na snazi.

Iz dokumentacije prikupljene tijekom ovog postupka slijedi da Naredba nije izričito stavljena izvan snage i da u praksi postoje dvojbe o njezinoj (ne)primjeni.

Riječ je o propisu koji je donio ministar (zamjenik), a njome je ograničeno jedno od ustavnih prava: jamstvo vlasništva (članak 48.). Dapače, riječ je i o ustavnom načelu (nepovredivost vlasništva) ustanovljenom kao jedno od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske (članak 3.).

Naredbom se, vlasnicima nekretnina u Republici Hrvatskoj koji su državljani SR Jugoslavije, načelno zabranjuje raspolaganje i opterećenje tim nekretninama, a pravni posao sklopljen s tom svrhom bio bi ništav. Za takvu zabranu nema utemeljenja niti u Ustavu niti u Zakonu. Napomenuti je da je ovaj Sud odlukom od 25. rujna 1997. godine, broj: U-I-1037/1995 ("Narodne novine", broj 100/97) ukinuo gotovo identične odredbe (članak 8.) u Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom ("Narodne novine", broj 73/95 i 7/96) jer je našao pored ostalog, da su u protimbi i s odredbom članka 14. stavka 2. Ustava (svi su pred zakonom jednaki) i članka 50. stavak 1. Ustava (zakonom je moguće u interesu Republike ograničiti ili oduzeti vlasništvo, ali samo uz naknadu tržišne vrijednosti). To jednako vrijedi i za rečenu Naredbu.

Ostavljanjem sumnje da je Naredba možda još uvijek na snazi vrijeđa se i jedna od temeljnih vrednota ustavnog poretka: vladavina prava (članak 3.). To se načelo ostvaruje kroz temeljnu odredbu članka 5. stavak 1. Ustava prema kojoj propisi moraju biti u suglasnosti s Ustavnom i zakonom.

Propise koji su očito u protimbi s pravnim poretkom, a za koje postoji makar i eventualna sumnja da su još uvijek na snazi treba, motrište je ovog Suda, ukloniti iz pravnog poretka. To nedvojbeno nalaže osim načela vladavine prava i elementarna potreba za pravnom sigurnošću sviju i svakog.

Valjalo je stoga odlučiti, temeljem odredbe članka 22. stavak 1. Ustavnog zakona, kao u izreci pod II.

Odredba o objavi ove odluke i rješenja (točka III. izreke) utemeljena je na odredbi članka 20. Ustavnog zakona.

Broj: U-II-1259/1997
Zagreb, 31. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.