Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 8.4.1998 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1032/1997, U-I-1156/1997 od 11. ožujka 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu predsjednik Suda Jadranko Crnić te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlozima Aleksandre Micelli Ungar iz Zagreba i Đurđice Krahulec iz Osijeka, na sjednici održanoj dana 11. ožujka 1998. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

I. Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske, članka 6. stavka 2. i članka 9. stavka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", broj 69/97).

II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Aleksandra Micelli Ungar iz Zagreba i Đurđica Krahulec iz Osijeka podnijele su posebne prijedloge za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti, odnosno ustavnosti članka 6. stavka 2. i članka 9. stavka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", broj 69/97).

Osporavani članak 6. stavak 2. propisuje da je obveznik poreza na promet nekretnina svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost koju stječe, dok osporavani članak 9. stavak 4. određuje da se pri zamjeni nekretnina porezna osnovica utvrđuje za svakog sudionika u zamjeni i to prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koju pojedini sudionik stječe zamjenom.

Predlagateljica Aleksandra Micelli Unger smatra da osporavane odredbe čl. 6. i 9. stavljaju sudionike zamjene nekretnina u nejednak položaj u odnosu na sudionike čiste kupoprodaje te su protivne Ustavu, budući da se svi građani u odnosu na prava i obveze moraju jednako tretirati, i da porezna politika ne bi smjela biti destruktivna i na taj način ionako osiromašenom čovjeku otežati rješavanje vitalnih pitanja života i egzistencije kao što je stanovanje.

Predlagateljica Đurđica Krahulec smatra da se navedenom odredbom članka 6. stavka 2., pojedinci stavljaju u povoljniji položaj i da se tom odredbom vrijeđaju temeljne slobode i prava čovjeka i građanina zagarantirane Ustavom, a posebno njegova odredba članka 51. stavka 2., prema kojoj se porezni sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.

Prijedlozi nisu osnovani.

Prema osporavanoj odredbi članka 6. stavka 2. Zakona o porezu na promet nekretnina, porezni obveznik za porez na promet nekretnina je i svaki sudionik u zamjeni nekretnina i to za vrijednost nekretnine koju stječe, čime se samo razrađuje odredba stavka 1. istoga članka, prema kojoj je obveznik poreza na promet nekretnina stjecatelj nekretnine. Nadalje, prema odredbi članka 4. stavka 2. Zakona o porezu na promet nekretnina, pod stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

Iz navedenih odredaba je razvidno da je obveznik poreza na promet nekretnina svaki stjecatelj, bez obzira na način stjecanja, pa time što je kao obveznik iste vrste poreza određen i sudionik u zamjeni nekretnina, nije povrijeđeno načelo jednakosti i pravednosti iz odredbe članka 52. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske. Pri tome je u skladu s istim ustavnim načelom da sudionik u zamjeni bude obveznik poreza na promet za nekretninu koju zamjenom stječe, kao što je to slučaj i u svim drugim načinima stjecanja nekretnine.

Osporavanom odredbom članka 9. stavka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina, određeno je da se za svakog sudionika u zamjeni porezna osnovica utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koju pojedini sudionik stječe zamjenom, što opet samo predstavlja razradu odredbe stavka 1. istoga članka, prema kojoj je osnovica poreza na promet nekretnina tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja.

Dakle, kod svih načina stjecanja nekretnine osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine koja se stječe, zbog čega ovaj Sud nije našao osnove posumnjati u suglasnost odredbe članka 9. stavka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina s načelom jednakosti i pravednosti iz članka 51. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, na kojem načelu se temelji porezni sustav.

Predlagateljica Đurđica Krahulec predložila je do donošenja konačne odluke u postupku ocjene ustavnosti članka 6. stavka 2. Zakona o porezu na promet nekretnina, privremeno tu odredbu obustaviti od izvršenja. Međutim, taj prijedlog nije u skladu s odredbom članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), zbog čega ne bi mogao biti prihvaćen ni u slučaju pokretanja postupka ocjene ustavnosti.

Stoga je temeljem odredbe članka 45. stavka 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 29/94) odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-I-1032/1997
U-I-1156/1997
Zagreb, 11. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.