Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 12.3.1998 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-145/1996 od 4. ožujka 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući povodom ustavne tužbe F. "L. i L. M.", zastupanog od punomoćnika N. H., odvjetnika u Z., na sjednici održanoj dana 4. ožujka 1998. godine, donio je

ODLUKU

1. Ustavna tužba se odbija.

2. Ova odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Ustavnom tužbom od 4. studenoga 1994. godine, podnositelj je pokrenuo ustavnosudski postupak u svezi s presudom Županijskog suda u Z., broj: Gž-2957/1994-2 od 19. srpnja 1994. godine.

Odlučujući povodom navedene ustavne tužbe, Sud je rješenjem, broj: U-III-891/1994 od 8. veljače 1995. godine, tužbu podnositelja odbacio kao nedopuštenu. Ovakvu odluku Sud je donio na temelju odredbi članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), a iz razloga što je tijekom ustavnosudskog postupka utvrđeno kako je podnositelj istovremeno uz ustavnu tužbu izjavio u konkretnom slučaju i reviziju, cijeneći ujedno predmetnu reviziju dopuštenom.

Vrhovni sud Republike Hrvatske svojim rješenjem, broj: Rev 2069/1995-2 od 7. prosinca 1995. godine, temeljem odredbi članka 382. stavka 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91 i 91/92), a uslijed premale vrijednosti tužbenog zahtjeva, odbacio je reviziju podnositelja kao nedopuštenu.

Dana 11. ožujka 1996. godine, a po primitku rješenja Vrhovnog suda kojim je izjavljena revizija odbačena kao nedopuštena, podnositelj je podneskom zatražio pružanje ustavnosudske zaštite na temelju ranije podnijete ustavne tužbe, držeći razvidnim kako je njegova ustavna tužba od 4. studenoga 1994. godine bila pravodobna i dopuštena.

Prihvaćajući danu argumentaciju podnositelja, a na temelju stajališta kako bi u konkretnom slučaju bio neprimjereno podnositelju uskratiti ustavnosudsku zaštitu striktnom primjenom odredbi članka 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, kojima se uređuje pravodobnost kao procesnopravna pretpostavka za odlučivanje, Sud smatra ustavnu tužbu od 4. studenoga 1994. godine, podnesenu u svezi osporavane presude Županijskog suda u Z., broj: Gž-2957/1994-2 od 19. srpnja 1994. godine, dopuštenom.

Osporavanom presudom odbijena je kao neosnovana žalba podnositelja, izjavljena protiv presude Općinskog suda u Z., broj: P-5039/92 od 10. lipnja 1993. godine. Navedenom prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je sada pokojni L. M., svojom oporukom od 24. studenoga 1982. godine, koja nije u koliziji s kasnijom oporukom od 26. prosinca 1984. godine, imenovao i odredio legatarom tužiteljicu J. J. iz M., V. O. broj 3 te odredio legatom sve što posjeduje i sve što je deponirano kod Schweizerischer Bankverein Zürich; nadalje sve što posjeduje i sve što je dponirano kod Dresdner Bank München, kao i sredstva deponirana na tekućem bankarskom računu br. 233191. Slijedom ovakvih utvrđenja, podnositelj je obvezan priznati i dozvoliti uručenje legata tužiteljici prema rješenju Općinskog suda u Z., donesenom u ostavinskom postupku br. O-1656/86 od 24. travnja 1986. godine, uz naknadu parničnog troška.

Osporavanom presudom, prema mišljenju podnositelja, a uslijed nezakonitog postupanja sudova, povrijeđena su ustavna prava iz članka 19., članka 20., članka 28., članka 29. i članka 48. Ustava. Člankom 19. Ustava jamči se utemeljenost na zakonu akata državne uprave, kao i sudska kontrola tih akata. Članak 20. Ustava utvrđuje osobnu odgovornost osoba koje se ogriješe o odredbe Ustava o temeljnim slobodama i pravima čovjeka. Nadalje, članak 28. Ustava određuje kako je svatko nedužan dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja, dok članak 29. jamči strankama pravo na pravičan postupak pred sudovima i drugim državnim tijelima. Člankom 48. Ustava jamči se pravo vlasništva i pravo nasljeđivanja.

Ustavna tužba nije osnovana.

Tijekom parničnog postupka pred sudovima utvrđeno je kako je potraživanje tužiteljice temeljeno na oporučnom raspolaganju ostavitelja, koje nije u koliziji s njegovim ostalim kasnijim oporučnim raspolaganjima, te da određivanje tužiteljice kao singularnog sukcesora ostavitelja nije u suprotnosti s odredbama članka 106. Zakona o nasljeđivanju ("Narodne novine", br. 52/78). Nadalje, utvrdivši da je upravo prava volja ostavitelja bila određivanje legata u korist tužiteljice, sudovi su cijenili predmetni tužbeni zahtjev u cijelosti osnovanim.

Na osnovi činjeničnog stanja utvrđenog u parničnom postupku te na temelju u tom postupku primijenjenog materijalnog prava, a s obzirom na navode podnositelja sadržane u ustavnoj tužbi, utvrđeno je kako su nadležni sudovi osporavane presude donijeli na temelju zakona i u zakonom predviđenom postupku.

Podnositelj neosnovano u ustavnoj tužbi upućuje na postojanje povrede u uvodu navedenih ustavnih prava. Zakonito postupanje sudova, u konkretnoj pravnoj situaciji, ne može si uzeti kao temelj njihove povrede.

Slijedom iznijetog, a utvrdivši nepostojanje povrede ustavnih prava iz članka 19., članka 20., članka 28., članka 29. i članka 48. Ustava, odlučeno je kao u izreci.

Ova odluka temelji se na odredbama članka 59. i članka 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94).

Objava ove odluke temelji se na odredbama članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-145/1996
Zagreb, 4. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: