Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 12.3.1998 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-26/1997 od 4. ožujka 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu poduzeća "Luka Rijeka" za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa sa zakonom, na sjednici održanoj dana 4. ožujka 1998. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti odredbi članka 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda ("Narodne novine", br. 21/96) sa zakonom.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Poduzeće "Luka Rijeka" predložilo je ovom Sudu da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti sa zakonom propisa navedenog u izreci. Prema navodima prijedloga, osporeni propis nije u suglasju s odredbama članka 276. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91), a prema kojim odredbama se izvršavanje odluka upravnih tijela radi ispunjenja novčanih obveza provodi sudskim putem.

Prijedlog nije osnovan.

Osporenim propisom utvrđen je način prisilne naplate dospjelih, a neplaćenih iznosa naknade za zaštitu voda na temelju izvršnog rješenja Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda", u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu u zemlji.

Odredbama članka 27. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/93), propisano je da se naplata javnih prihoda, koju ne izvrši obveznik, obavlja po ovlaštenoj organizaciji, među kojima je i Zavod za platni promet, ispostavljanjem naloga za naplatu ako do roka dospijeća to ne učini obveznik ili ako ne pruži dokaze da je obveza namirena.

Prema odredbama članka 4. stavka 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", br. 107/95), naknada za zaštitu voda je javni prihod, koji se prisilno naplaćuje po Zakonu o platnom prometu u zemlji, a ne po odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Ovo je sukladno i odredbama članka 2. Zakona o općem upravnom postupku, po kojima se pojedina pitanja postupka mogu, za pojedinu upravnu oblast, urediti drukčije nego što su uređena tim Zakonom. Upravo to je propisano naprijed navedenim odredbama Zakona o platnom prometu u zemlji.

Prema izloženom, osporena odredba Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda nije u nesuglasju sa Zakonom.

Svoja prava podnositelj prijedloga može štititi u upravnom postupku koji prethodi prisilnoj naplati, a koji se postupak vodi po odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Zbog izloženog, riješeno je kao u izreci.

Dio rješenja o objavi zasniva se na odredbama članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).

Broj: U-II-26/1997
Zagreb, 4. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: