Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 12.3.1998 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-39/1998 od 2. ožujka 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda Jurice Malčića, kao predsjednika Vijeća te sudaca Mladena Žuvele i mr. Vojislava Kučekovića, kao članova Vijeća u postupku povodom ustavne tužbe F. P. iz G., na sjednici Vijeća održanoj dana 2. ožujka 1998. godine, jednoglasno je donio slijedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

F. P. iz G., zastupana po punomoćniku D. P., odvjetniku iz K., podnijela je ustavnu tužbu povodom presude Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-5547/1996-4 od 18. rujna 1997. godine. Navedenom presudom odbijena je njezina tužba podnesena radi poništenja rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-42-UP/I-8/2181/1-96 od 16. svibnja 1996. godine, kojim je odbijen zahtjev podnositeljice za primitak u hrvatsko državljanstvo.

Ustavna tužba nije pravodobna.

Odredba članka 28. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91, nastavno: Ustavni zakon) određuje da svatko može podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.

Prema članku 29. Ustavnog zakona ustavna tužba se može podnijeti u roku od mjesec dana računajući od dana primitka odluke kojom je iscrpljen dopušteni pravni put.

Odluku kojom je iscrpljen dopušteni pravni put, a to je u konkretnom slučaju presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-5547/1996-4 od 18. rujna 1997. godine, punomoćnik podnositeljice je primio 13. prosinca 1997. godine.

Podnositeljica je, putem punomoćnika, ustavnu tužbu podnijela 14. siječnja 1998. godine, dakle, nakon proteka roka od mjesec dana.

Naime, rok za podnošenje ustavne tužbe počinje teći od dana primitka odluke kojom je iscrpljen dopušteni pravni put, a završava se protekom onog dana slijedećeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu kada je rok otpočeo. Ako nema tog dana u mjesecu, rok se završava posljednjeg dana tog mjeseca.

Stoga je na temelju članka 26. Ustavnog zakona, a u svezi sa člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) odlučeno kao u izreci.

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-39/1998
Zagreb, 2. ožujka 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
Jurica Malčić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.