Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 23.2.1998 Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za mine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 1998. godine, donijela

UREDBU

O OSNIVANJU HRVATSKOG CENTRA ZA MINE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se ustanova pod nazivom: Hrvatski centar za mine.

Sjedište Hrvatskog centra za mine je u Sisku, Ivana Meštrovića 30.

Članak 2.

Osnivač Hrvatskog centra za mine je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Djelatnosti Hrvatskog centra za mine su:

1. prikupljanje i obrada podataka o područjima i objektima zagađenim minskoeksplozivnim napravama i vođenje evidencije,

2. vođenje evidencije o razminiranim područjima,

3. predlaganje Vladi Republike Hrvatske naknadne prednosti u razminiranju, nakon što je donesen Plan razminiranja područja i/ili građevina Republike Hrvatske (dalje: Plan),

4. vođenje brige o obavješćivanju stanovništva o opasnosti od minskoeksplozivnih sredstava i njihovoj obuci, izrađivanje prosudbe o ugroženosti pojedinih područja koja su zagađena minskoeksplozivnim napravama,

5. poslovi obilježavanja područja zagađenih minskoeksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojnim sredstvima,

6. poslovi istraživanja i razvoja tehnologije razminiranja,

7. koordinacija rada međunarodnih eksperata koji se bave pitanjem razminiranja u Republici Hrvatskoj,

8. drugi poslovi u svezi s razminiranjem određeni zakonom ili po zahtjevu Vlade.

Hrvatski centar za mine ne može mijenjati djelatnost iz stavka 1. ovoga članka bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Hrvatskim centrom za mine upravlja Savjet.

Savjet ima predsjednika i šest članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Savjet donosi odluke većinom glasova svih članova Savjeta.

Članovi Savjeta ne mogu biti osobe koje se bave poslovima razminiranja i/ili su osnivači pravne osobe koja je registrirana za obavljanje poslova razminiranja.

Članak 5.

Savjet donosi statut uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Savjet donosi godišnji program rada Hrvatskog centra za mine, prati njegovo izvršenje, donosi proračun prihoda i rashoda, odlučuje o kupnji, prodaji i drugom raspolaganju nekretninama, te odlučuje o drugim bitnim pitanjima vezanim za rad utvrđenim statutom Hrvatskog centra za mine.

Savjet ne može, bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, donijeti odluku o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina.

Savjet donosi poslovnik o svom radu.

Članak 6.

Radom Hrvatskog centra za mine rukovodi ravnatelj kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

Ravnatelj Hrvatskog centra za mine imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Ravnatelj Hrvatskog centra za mine organizira i vodi rad i poslovanje, te predstavlja i zastupa Hrvatski centar za mine. Ravnatelj obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim statutom.

Ravnatelj može bez suglasnosti Savjeta sklapati poslove o stjecanju i otuđenju imovine do iznosa utvrđenog Statutom.

Članak 8.

Sredstva za osnivanje i početak rada Hrvatskog centra za mine osigurava osnivač u izinosu od 750.000 kn.

Sredstva za poslovanje i rad Hrvatski centar za mine pribavlja iz državnog proračuna, obavljanjem djelatnosti i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Hrvatski centar za mine ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti.

Odluku o upotrebi dobiti iz stavka 3. ovoga članka donosi Savjet uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 9.

Hrvatski centar za mine za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Hrvatskog centra za mine.

Članak 10.

Unutarnje ustrojstvo Hrvatskog centra za mine uredit će se Statutom, sukladno zakonu i ovoj Uredbi.

Članak 11.

Prava i obveze osnivača i Hrvatskog centra za mine koja nisu uređena ovom Uredbom uređuju se statutom.

Članak 12.

Rad Hrvatskog centra za mine je javan.

O javnosti rada skrbi ravnatelj.

Podaci koji nisu dostupni javnosti određuju se aktom Hrvatskog centra za mine koji donosi Savjet.

Članak 13.

U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i članove Savjeta, te ravnatelja Hrvatskog centra za mine.

Savjet je dužan, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijeti Statut i druge akte potrebne za rad Hrvatskog centra za mine.

Članak 14.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja koji će obaviti pripreme za početak rada i podnijeti prijavu za upis u sudski registar Hrvatskog centra za mine, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 15.

Hrvatski centar za mine počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 16.

Danom početka rada Hrvatskog centra za mine, prestaje s radom Povjerenstvo za pitanja razminiranja.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/98-02/05
Urbroj: 5030107-98-1
Zagreb, 19. veljače 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.