Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 23.2.1998 Program o privremenom uređenju tržišta šećera u Republici Hrvatskoj za 1997/98. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Polazeći od strateškog značenja proizvodnje šećera unutar hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora i jednog od najvažnijih općih ciljeva strategije razvitka hrvatske poljoprivrede, koji predmnijeva poticanje učinkovitije proizvodnje i marketinga poljoprivrednih proizvoda, uz prihvatljivu i stabilnu razinu cijena, na način koji poboljšava dobrobit proizvođača i potrošača, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 1998. godine, donijela

PROGRAM

O PRIVREMENOM UREĐENJU TRŽIŠTA ŠEĆERA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 1997/98. GODINU

Članak 1.

Vlada Republike Hrvatske donosi Program o privremenom uređenju tržišta šećera s ciljem utvrđivanja temeljnih okvira nužnih za funkcioniranje tržišta šećera u Republici Hrvatskoj. Program će se primjenjivati na sljedeće proizvode:

Tarifni
broj

Tarifna
oznaka

Naziv

17.01    Šećer od šećerne trske i šećerne repe
i kemijski čista saharoza, u krutom
stanju
   1701.9
1701.99
1701.991
- ostalo:
-- ostalo:
---šećer od šećerne trske ili repe,
rafinirani

Članak 2.

Program se primjenjuje na sljedeće hrvatske tvornice šećera:

a) IPK Tvornica šećera Osijek

b) Sladorana d.d., Županja

c) Tvornica šećera Virovitica d.d.

(dalje u tekstu: Tvornice šećera).

Članak 3.

Za Tvornice šećera utvrđuje se godišnja proizvođačka kvota unutar koje će domaće šećerane moći proizvoditi i prodavati bijeli šećer na hrvatskom tržištu. Visinu proizvođačkih kvota i njihov raspored po šećeranama utvrđuju Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i Ministarstvo gospodarstva, na temelju cjelovitih proizvodno-potrošnih bilanci šećera.

Članak 4.

Za razdoblje primjene ovog Programa utvrđuje se ukupna proizvođačka kvota na razini Republike Hrvatske u količini od 144.500 tona sa sljedećim rasporedom:

- IPK Tvornica šećera Osijek 49.100 tona bijelog šećera

- Sladorana d.d., Županja 46.300 tona bijelog šećera

- Tvornica šećera Virovitica d.d. 49.100 tona bijelog šećera

Bijeli šećer iz stavka 1. ovog članka odnosi se na rafinirani šećer bez dodatka arome, boje i drugih dodataka, sa sastojkom saharoze od najmanje 99,5% na bazi polimetrijske metode, vazano na sadržaj suhe tvari.

Iznimno u navedenom Programu priznaje se uključenje u proizvođačku kvotu zaliha vlastitog šećera iz prethodne poslovne godine i šećera proizvedenog na temelju prerade uvozne šećerne repe.

Članak 5.

Programom se također određuju:

- zajamčena cijena bijelog šećera;

- količina proizvedenog bijelog šećera u kampanji 1997. godine i zalihe bijelog šećera domaćih šećerana iz kampanje 1996. godine na koje se može primijeniti sustav zajamčenih cijena.

Članak 6.

Ukoliko Tvornice šećera ne mogu prodati bijeli šećer na domaćem tržištu po cijeni višoj od zajamčene cijene, Vlada je dužna putem svoje specijalizirane ustanove unutar Ministarstva gospodarstva (Ravnateljstva za robne zalihe) preuzeti sav ponuđeni šećer Tvornica šećera po zajamčenim cijenama.

Maksimalna količina koju je Vlada dužna preuzeti u bilo kojem trenutku za vrijeme primjene ovog Programa iznosi jednu dvanaestinu od utvrđene godišnje proizvođačke kvote. Za svako iduće preuzimanje šećera po zajamčenim cijenama mora proteći vremensko razdoblje od najmanje 30 dana.

Članak 7.

Zajamčenu cijenu bijelog šećera utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na usklađeni prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Ministarstva gospodarstva na temelju:

- cijene šećerne repe domaćih proizvođača;

- proizvodnih troškova u skladu s uobičajenim tehnološkim normativima europskih tvornica šećera;

- troškova financiranja zaliha prema prosječnim kamatnim stopama.

Članak 8.

Za vrijeme trajanja ovog Programa utvrđuje se zajamčena cijena za bijeli šećer sukladno članku 5. ovoga Programa u iznosu 3,72 kune/kg.

Zajamčena cijena za bijeli šećer standardne kakvoće odnosi se na nepakirani šećer, izravno iz tvornice, natovaren na prijevozno sredstvo po odabiru kupca.

Zajamčena cijena može se promijeniti u slučaju da se kunski ekvivalent burzovne cijene bijelog šećera (London) utvrđene na dan 18. studenoga 1997. godine poveća ili smanji za više od 7%.

Članak 9.

Utvrđuje se ukupna količina proizvedenog bijelog šećera Tvornica šećera u kampanji 1997. godine sukladno članku 5. ovog Programa u iznosu od 142.000 tona bijelog šećera za koju se može primijeniti sustav zajamčenih cijena.

Raspored za Tvornice šećera je sljedeći:

- IPK Tvornica šećera Osijek 48.600 tona šećera

- Sladorana d.d., Županja 45.300 tona šećera

- Tvornica šećera Virovitica d.d. 48.100 tona šećera

Članak 10.

Utvrđuje se ukupna količina zaliha proizvedenog bijelog šećera Tvornica šećera u kampanji 1996. godine u iznosu od 2.500 tona bijelog šećera za koju se može primijeniti sustav zajamčenih cijena za vrijeme primjene ovog Programa.

Raspored za Tvornice šećera je sljedeći:

- IPK Tvornica šećera Osijek 500 tona šećera

- Sladorana d.d., Županja 1.000 tona šećera

- Tvornica šećera Virovitica d.d. 1.000 tona šećera

Članak 11.

Ukoliko iz bilo kojih razloga, za utvrđeno vrijeme primjene ovog Programa, Tvornice šećera ne budu u mogućnosti ponuditi na domaćem tržištu svu količinu šećera iz godišnje proizvođačke kvote (iz članka 4. ovog Programa), Vlada Republike Hrvatske može intervenirati na tržištu šećera sukladno odredbama Zakona o državnim robnim zalihama, odnosno Zakona o carinskoj tarifi.

Interventne količine iz stavka 1. ovog članka mogu samo pokriti nedostajuće količine iz godišnje proizvođačke kvote iz članka 4. ovog Programa.

Članak 12.

Ravnateljstvo za robne zalihe moći će prodavati bijeli šećer iz utvrđene proizvođačke kvote iz ovog Programa u količini ne većeoj od 8.800 tona.

Ravnateljstvo za robne zalihe može prodavati bijeli šećer iz stavka 1. ovog članka u razdoblju od 15. travnja do 31. kolovoza 1998. godine.

Prodajna cijena bijelog šećera iz stavka 1. ovog članka ne smije biti niža od cijene po kojoj su Tvornice šećera isporučile bijeli šećer iz kampanje 1997. godine Ravnateljstvu za robne zalihe.

Članak 13.

Provedbu ovog Programa nadzirat će Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

Članak 14.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se do 31. kolovoza 1998. godine.

Klasa: 310-26/97-01/02
Urbroj: 5030115-98-2
Zagreb, 19. veljače 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: