Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 11.2.1998 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 25. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", br. 35/95. - pročišćeni tekst i 106/96.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit ("Narodne novine", br. 7/96. i 142/97.) u članku 3. stavku 2. iza riječi: "članka 2. stavka 5. Zakona" riječ "o" se briše i umjesto nje se stavlja "zarez".

U članku 3. stavak 7. se briše, a stavak 8. postaje stavak 7.

Članak 2.

U članku 29. stavku 1. u točki 4. riječi "i poreza" se brišu.

Članak 3.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je porezna prijava (obrazac PD) s prilozima A, B, C i D. Porezni obveznici podnose poreznu prijavu na ovom obrascu i za 1997. godinu.

Članak 4.

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit ("Narodne novine", br. 142/97.) u članku 15. na kraju rečenice umjesto točke se stavlja zarez te se dodaju riječi: "osim članka 1. stavaka 6. i 8., članka 2., članka 5. stavaka 6., 8. i 10., članka 6., članka 9. i članka 12. koji se primjenjuju od 1. siječnja 1998. godine."

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 410/01/97-01/505
Urbroj: 513-07/98-2
Zagreb, 4. veljače 1998.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

                        PD 

MINISTARSTVO FINANCIJA 

POREZNA UPRAVA 

PODRUČNI URED __________________ 

ISPOSTAVA _______________________ 

                  PRIJAVA POREZA NA DOBIT 

_______________________________________________________________________ 

I. PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU              Nadnevak 

                            predaje 

_______________________________________________________________________ 

1. Naziv/ime poreznog obveznika         Matični broj/JMBG  

 
_______________________________________________________________________

2. Adresa sjedišta
Mjesto
Ulica i kućni broj 

_______________________________________________________________________ 

3. Broj žiroračuna 


_______________________________________________________________________ 

4. Žiroračun otvoren kod ovlaštene organizacije za platni promet 
                        (naziv i sjedište) 

_______________________________________________________________________

5. Djelatnost 
_______________________________________________________________________

II. RAZDOBLJE UTVRĐIVANJA DOBITI 

_______________________________________________________________________ 

               (dan/mjesec/godina) 

_______________________________________________________________________ 

Poslovna godina         od           do 

_______________________________________________________________________ 

Dio poslovne godine       od            do 

_______________________________________________________________________ 


Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) 

_______________________________________________________________________

III. POTVRDA PRIMITKA PRIJAVE
(Popunjava Porezna uprava) 


                M. P. 

 ______________________         _______________________

    (nadnevak)                (potpis) 

UTVRĐIVANJE POREZNE OBVEZE ZA
POSLOVNU GODINU 199--

I. DOBIT/GUBITAK

1. DOBIT/GUBITAK KAO RAZLIKA VLASTITOG KAPITALA NA KRAJU I NA POČETKU RAZDOBLJA UTVRĐIVANJA POREZA

2. UDJELI U POREZNOJ OSNOVICI KOD PODUZETNIKA ČIJA SE DOBIT NE OPOREZUJE JEDINSTVENO (ČLANAK 4. STAVAK 3. ZAKONA)

3. DOBICI IZ UDJELA I DIVIDENDI,
DOBICI OD OTUĐENJA UDJELA,
PRIPISI IZ UDJELA (ČLANAK 4. STAVAK 1. ZAKONA)

4. GUBICI OD OTUĐENJA UDJELA I OTPISI UDJELA (ČLANAK 4. STAVAK 2. ZAKONA)

5. JAVNE ISPLATE I IZUZIMANJA (ČLANAK 5. STAVAK 2. I 3. ZAKONA)

6. SKRIVENE ISPLATE DOBITI (ČLANAK 5. STAVAK 2. ZAKONA)

7. POZITIVNE RAZLIKE IZ STATUSNO-PRAVNIH PROMJENA (ČLANAK 12. ZAKONA)

8. ULAGANJA (ČLANAK 5. STAVAK 4. ZAKONA)

9. PLAĆANJA POREZA NA DOBIT (ČLANAK 3. STAVAK 5. ZAKONA)

10. POVRATI POREZA NA DOBIT (ČLANAK 3. STAVAK 5. ZAKONA)

11. IZNOS AMORTIZACIJE IZNAD NAJVIŠIH POREZNO DOPUSTIVIH STOPA (ČLANAK 6. STAVAK 1. TOČKA 1. ZAKONA)

12. DIO AMORTIZACIJE KOJI RANIJE NIJE BIO PRIZNAT (ČLANAK 6. STAVAK 1. TOČKA 1. ZAKONA)

13. IZNOS PREKOMJERNIH DUŽNIČKIH KAMATA (ČLANAK 6. STAVAK 1. TOČKA 2. ZAKONA)

14. IZNOS PRENISKIH VJEROVNIČKIH KAMATA (ČLANAK 6. STAVAK 1. TOČKA 2. ZAKONA)

15. IZNOS RASHODA KOJI SE NE MOGU ODBITI (ČLANAK 6. STAVAK 1. TOČKA 3., 4., 5., 6. I 7. I STAVAK 2. ZAKONA)

16. NEGATIVNE RAZLIKE IZ STATUSNO-PRAVNIH PROMJENA (ČLANAK 12. ZAKONA)

17. DOBIT (R. BR. 17 = R. BR. 1 + 2 - 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 - 10 + 11 - 12 + 13 + 14 + 15 + 16)

18. GUBITAK (R. BR. 18 = R. BR. 1 + 2 - 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 - 10 + 11 - 12 + 13 + 14 + 15 + 16)

II. ZAŠTITNA KAMATA

19. KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST VLASTITOG KAPITALA NA POČETKU RAZDOBLJA OPOREZIVANJA (PRILOG C, STUPAC 3)

20. KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST UDJELA KOD DRUGIH PODUZETNIKA NA POČETKU RAZDOBLJA OPOREZIVANJA

21. VLASTITI KAPITAL KOJI SE UZIMA U OBZIR PREMA ČLANKU 8. STAVAK 1. TOČKA 1. ZAKONA
(R. BR. 19 - R. BR. 20)

22. STOPA ZAŠTITNE KAMATE

23. IZNOS ZAŠTITNE KAMATE NA VLASTITI KAPITAL S POČETKA RAZDOBLJA OPOREZIVANJA
(R. BR. 21 ¤ R. BR. 22/100)

23a. IZNOS DODATNE ZAŠTITNE KAMATE OBRAČUNANE NA KNJIGOVODSTVENU VRIJEDNOST OBJEKATA I OPREME NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI NA POČETKU RAZDOBLJA OPOREZIVANJA

24. IZNOS ZAŠTITNE KAMATE NA SMANJENJA VLASTITOG KAPITALA TIJEKOM RAZDOBLJA OPOREZIVANJA (PRILOG A, ZBROJ STUPCA 15)

24a. IZNOS DODATNE ZAŠTITNE KAMATE OBRAČUNANE NA TRŽIŠNU VRIJEDNOST OBJEKATA I OPREME KOJI SE IZUZIMAJU TIJEKOM RAZDOBLJA OPOREZIVANJA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

25. IZNOS ZAŠTITNE KAMATE NA POVEĆANJA VLASTITOG KAPITALA TIJEKOM RAZDOBLJA OPOREZIVANJA (PRILOG B, ZBROJ STUPCA 8)

25a. IZNOS DODATNE ZAŠTITNE KAMATE OBRAČUNANE NA TRŽIŠNU VRIJEDNOST OBJEKATA I OPREME KOJI SE ULAŽU TIJEKOM RAZDOBLJA OPOREZIVANJA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

26. IZNOS ZAŠTITNE KAMATE
(R. BR. 23 + 23a - 24 - 24a + 25 + 25a)

III. POREZNA OSNOVICA

27. DOBIT (R. BR. 17 + / - 26) ILI R. BR. 18 + / - 26)

28. PRENESENI UKAMAĆENI GUBITAK (ČLANAK 10. STAVAK 1. ZAKONA)

29. OSNOVICA ZA OPOREZIVANJE ILI NEGATIVAN IZNOS (GUBITAK) ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE OPOREZIVANJA (R. BR. 27-28)

IV. POREZNA OBVEZA

30. OSNOVICA ZA OPOREZIVANJE (R. BR. 29)

31. POREZNA STOPA

32. POREZNA OBVEZA (R. BR. 30 ¤ R. BR. 31/100)

33. OLAKŠICE I OSLOBOĐENJA (ČLANAK 31. ZAKONA)

34. OSLOBOĐENJA PO DRUGIM ZAKONIMA

35. SVOTA POREZA ZA UPLATU

/R. BR. 32 - (R. BR. 33 + R. BR. 34)/

36. UPLAĆENI PREDUJMOVI (PRILOG D, STUPAC 3)

36a. OBRAČUNANI IZNOS ZAŠTITNE KAMATE NA PLAĆENE PREDUJMOVE (PRILOG D, STUPAC 5)

36b. UPLAĆENI UKAMAĆENI PREDUJMOVI (PRILOG D, STUPAC 6)

37. RAZLIKA ZA UPLATU (R. BR. 35 - R. BR. 36b)

37a. ZAŠTITNA KAMATA NA RAZLIKU ZA UPLATU

37b. UKUPNA UKAMAĆENA RAZLIKA ZA UPLATU
(R. BR. 37 + 37a)

38. RAZLIKA ZA POVRAT (R. BR. 36b - R. BR. 35.)

38a. ZAŠTITNA KAMATA NA RAZLIKU ZA POVRAT

38b. UKUPNA UKAMAĆENA RAZLIKA ZA POVRAT
(R. BR. 38 + 38a)

39. SVOTA PREDUJMA ZA NAREDNO RAZDOBLJE OPOREZIVANJA (R. BR. 32 / BROJ MJESECI POSLOVANJA)

40. SVOTA PREDUJMA ZA NAREDNO RAZDOBLJE ZA KORISNIKE SLOBODNE ZONE

Sastavio ________________  M. P. ____________________ 

                  Potpis odgovorne 

Nadnevak ______________         osobe 

NAPUTAK ZA POPUNJAVANJE POREZNE PRIJAVE

R. br. 1.: unosi se dobit izračunata kao razlika između vlastitog kapitala na kraju i na početku razdoblja oporezivanja. Ako je razlika kapitala negativna, ostvareni gubitak unosi se s negativnim predznakom.

R. br. 2.: unosi se pripadajući dio zajedničkog dohotka temeljem udjela u zajedničkom obavljanju djelatnosti, odnosno udjela u poduzeću koje se ne oporezuje jedinstveno.

R. br. 3.: unose se dobiti temeljem udjela kod drugih poduzetnika koje su ostvarene tijekom razdoblja oporezivanja. Tu spadaju: dividende i dobici iz udjela, dobici od otuđenja udjela i pripisi udjela.

R. br. 4.: unosi se svota ostvarenih gubitaka na temelju udjela kod drugih poduzetnika koji su ostvareni tijekom razdoblja oporezivanja. Tu spadaju: gubici od otuđenja udjela i otpisi udjela.

R. br. 5.: unosi se svota javnih isplata dobiti i izuzimanja koja su teretila vlastiti kapital tijekom razdoblja oporezivanja koja se provode na temelju unutarnjih odluka poreznog obveznika o raspodjeli dobiti.

R. br. 6.: unosi se svota skrivenih isplata dobiti koje su teretile vlastiti kapital poreznog obveznika tijekom razdoblja oporezivanja.

R. br. 7.: unosi se svota neoporezivih povećanja vlastitog kapitala kod vlasnika udjela koja nastaju prilikom spajanja, diobe, otuđenja, promjene pravnog oblika i likvidacije.

R. br. 8.: unosi se svota ulaganja koja je tijekom razdoblja oporezivanja utjecala na povećanje vlastitog kapitala poreznog obveznika.

R. br. 9.: unosi se svota plaćenog poreza na dobit tijekom razdoblja oporezivanja.

R. br. 10.: unosi se svota vraćenog poreza na dobit tijekom razdoblja oporezivanja.

R. br. 11.: unosi se svota amortizacije iznad porezno dopustivih stopa iz Pravilnika o amortizaciji.

R. br. 12.: unosi se svota amortizacije koja poreznom obvezniku ranije nije bila priznata, ako je koristio veće stope otpisa od porezno dopuštenih, pa u slijedećem razdoblju oporezivanja ima pravo odbijati amortizaciju do porezno dopuštene.

R. br. 13.: unosi se dio prekomjerne dužničke kamate plaćene vjerovniku koji nije obveznik poreza na dobit u dijelu koji je manji od kamate koju daje poslovna banka na oročene štedne uloge s istim rokom ukamaćivanja. Za usporedbu se uzima kamata banke kod koje obveznik poreza na dobit ima deponirana sredstva po viđenju.

R. br. 14.: unosi se dio preniske vjerovničke kamate koju je platio dužnik koji nije obveznik poreza na dobit i to obračunata svota razlike između kamate koju daje poslovna banka na oročene štedne uloge s istim rokom ukamaćivanja i ugovorene kamate.

R. br. 15.: unosi se ukupan iznos svih rashoda koje porezni obveznik ne može odbiti prema članku 6. stavku 1. točkama 3., 4., 5., 6. i 7. i stavku 2. Zakona.

R. br. 16.: unosi se svota smanjenja vlastitog kapitala koja nastaju kod vlasnika udjela prilikom spajanja, diobe, promjene pravnog oblika i likvidacije.

R. br. 19.: unosi se knjigovodstvena vrijednost vlastitog kapitala s početka razdoblja oporezivanja iz porezne bilance. Ako porezni obveznik ne sastavlja poreznu bilancu, u ovaj redni broj unosi knjigovodstvenu vrijednost vlastitog kapitala s početka razdoblja oporezivanja iz stupca 3 priloga C. Ako je iznos vlastitog kapitala negativan, podatak se unosi s negativnim predznakom.

R. br. 20.: unosi se svota knjigovodstvene vrijednosti udjela s početka razdoblja oporezivanja koje porezni obveznik ima kod drugih poduzetnika.

R. br. 23a.: unosi se olakšica po osnovi zaštitne kamate za obveznike poreza na dobit koji imaju sjedište poduzeća, podružnice ili obrta na području posebne državne skrbi.

Svota zaštitne kamate koja se unosi u ovaj redni broj izračunava se na način da se na knjigovodstvenu vrijednost objekata i opreme koji su iskazani u bilanci na dan 1. siječnja tekuće godine primijene stope zaštitne kamate u skladu sa Zakonom o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 44/96.) i Pravilnikom o poreznim i carinskim povlasticama na područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 57/96).

Knjigovodstvena vrijednost objekata i opreme na dan 1. siječnja tekuće godine jednaka je nabavnoj vrijednosti umanjenoj za obračunani otpis na dan 31. prosinca prethodne godine.

R. br. 24.: unosi se ukupni ukamaćeni iznos svih promjena koje su tijekom razdoblja oporezivanja utjecale na smanjenje vlastitog kapitala iz priloga A (isplate, izuzimanja, plaćanja poreza na dobit, poslovni izdaci iznad porezno dopustivih, plaćanja za stjecanje udjela kod drugih poduzetnika, negativne razlike iz statusno-pravnih promjena te ostale isplate koje su utjecale na smanjenje vlastitog kapitala). Podatak koji se unosi u ovaj redni broj je zbroj stupca 15. priloga A.

R. br. 24a.: unosi se svota obračunane zaštitne kamate na objekte i opremu koji se izuzimaju tijekom razdoblja oporezivanja na području posebne državne skrbi. Osnovicu za obračun zaštitne kamate na objekte i opremu koji se izuzimaju čini tržišna vrijednost na dan izuzimanja.

R. br. 25.: unosi se ukupni ukamaćeni iznos svih promjena koje su utjecale na povećanje vlastitog kapitala iz priloga B (ulaganja, povrati više plaćenog poreza na dobit, primici od otuđenja udjela, pozitivne razlike iz statusno pravnih promjena te sve vrste primitaka na temelju udjela kod poduzetnika). Podatak koji se unosi u ovaj redni broj je zbroj stupca 8. priloga B.

R. br. 25a: unosi se svota obračunane zaštitne kamate na objekte i opremu koji se ulažu tijekom razdoblja oporezivanja na području posebne državne skrbi. Osnovicu za obračun zaštitne kamate čini nabavna vrijednost objekata i opreme u trenutku ulaganja.

R. br. 28.: unosi se preneseni ukamaćeni gubitak iz prethodnih razdoblja oporezivanja. Porezni obveznik unosi najprije gubitak starijeg datuma.

R. br. 34.: unosi se svota oslobođenja prema Zakonu o slobodnim zonama ("Narodne novine", br. 44/96.).

R. br. 40.: unosi se svota predujma za naredno razdoblje za korisnike slobodne zone. Korisnici slobodne zone koji ostvaruju pravo na olakšicu u visini 50% porezne stope izračunavaju predujam za naredno razdoblje na sljedeći način:

Redni broj 32: broj mjeseci poslovanja: 2.

Korisnici slobodne zone koji ostvaruju pravo na olakšicu u visini 100% imaju na ovom rednom broju iskazanu nulu.

Prilog A:

OBRAČUN ZAŠTITNE KAMATE NA SMANJENJA VLASTITOG KAPITALA TIJEKOM
RAZDOBLJA OPOREZIVANJA PREMA ČLANKU 7. ZAKONA I ČLANKU 8. PRAVILNIKA

      Mjesec         Izdaci za stje-
 canje udjela kod 
       drugih
   poduzetnika
  uključivo unos
 ulaganja u drugo
     poduzeće
     Negativne     
     razlike iz
     statusno-
     -pravnih
     promjena
   Isplate dobiti  
    na temelju
    unutarnjih
  odluka (javne
      isplate
     dobiti)
       Ostale     
     isplate    
    Izuzimanja   
    vlasnika za
      privatne
       svrhe
     Plaćanje     
   poreza na
      dobit
    Skrivene      isplate
   i izuzimanja
    (skrivene        isplate
      dobiti)      vlasniku
  i drugim fizič-
  kim i pravnim
    osobama
          1            2           3          4           5           6           7
    Siječanj
    Veljača
    Ožujak
    Travanj
    Svibanj
    Lipanj
    Srpanj
    Kolovoz
    Rujan
    Listopad
    Studeni
    Prosinac
    Ukupno

Prilog A:

                   

                   |                           Rashodi koji se ne mogu odbiti                                  |
                   |                                        (od 8 do 12)                                                |

   Mjesec Svota
prekomjerne
dužničke
i preniske
vjerovničke
kamate
Izdaci po osnovi
naknade ma-
terijalnih i dru-
gih troškova
iznad propisa-
nih iznosa
Izdaci za
reprezenta-
ciju
30% izdataka
osobnih auto-
mobila i drugih
sredstava za
osobni
prijevoz
Nepo-
slovni
izdaci
Ukupna
smanjenja
vlastitog
kapitala
(zbroj stupca
1 do 12)
Zaštitna
kamata
Obračunani
iznos
zaštitne
kamate
(stupac 13x14)
        8            9        10               11             12              13            14               15   
   Siječanj   
   Veljača  
   Ožujak
   Travanj
   Svibanj
   Lipanj
   Srpanj
   Kolovoz
   Rujan
   Listopad
   Studeni
   Prosinac
   Ukupno

Prilog B:

OBRAČUN ZAŠTITNE KAMATE NA POVEĆANJA VLASTITOG KAPITALA TIJEKOM
RAZDOBLJA OPOREZIVANJA PREMA ČLANKU 7. ZAKONA I ČLANKU 8. PRAVILNIKA

   Mjesec       Ulaganja  
   na temelju  
   unutarnjih
    akata i
    ostala
   ulaganja
   kapitala
  Povrat  
    više
 plaćenog
 poreza na
    dobit
   Primici od   
   otuđenja
   udjela kod
     drugih
  poduzetnika
   Pozitivne  
  razlike iz
  statusno-
  -pravnih
  promjena
   Ostali 
  primici na
   temelju
   udjela
    kod
   drugih
 poduzetnika
   Ukupna
  povećanja
   vlastitog
   kapitala
  (zbroj stupca
     1 do 5)
   Zaštitna  
   kamata
Obračunani
     iznos
    zaštitne
    kamate
(stupac 6x7)
      1        2          3        4            5          6       7           8
 Siječanj                                                                 
 Veljača 
 Ožujak
 Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
 Studeni
 Prosinac
 Ukupno

Prilog C:

PREGLED RAZLIKA IZMEĐU STANJA VLASTITOG KAPITALA UTVRĐENOG PREMA POREZNIM PROPISIMA I STANJA VLASTITOG KAPITALA UTVRĐENOG PREMA RAČUNOVODSTVENIM
PROPISIMA U SVRHU OBRAČUNA ZAŠTITNE KAMATE

  Vlastiti kapital prema
računovodstvenoj bilanci
  na početku razdoblja
        oporezivanja
  Razlika u metodi  
  otpisa i procjene
  Vlastiti kapital prema  
    poreznoj bilanci na
     početku razdoblja
    oporezivanja (1+2)
  Svota razlika u metodi  
    otpisa i procjene u
           razdoblju
        oporezivanja
  Zbroj razlika u metodi  
    otpisa i procjene na
        kraju razdoblja
     oporezivanja (2+4)
                 1              2                 3                 4                  5

Prilog D:

PREGLED PLAĆENIH PREDUJMOVA POREZA NA DOBIT

Mjesec   Iznos plaćenog  
    predujma u
     tuzemstvu
  Iznos plaćenog  
    predujma u
    inozemstvu
  koji se može
     uračunati
   Ukupni
   uplaćeni
   predujam
 (stupac 1+2)
     Zaštitna    
     kamata
    Obračunani
    iznos zaštitne
  kamate na plaćene 
     predujmove
   Uplaćeni
  ukamaćeni
   predujam
          1          2         3         4                5          6           
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Ukupno
Obračunani
iznos zatezne
kamate zbog
nepravodob-
nog plaćanja
predujmova
Uplaćeni
iznos zatezne
kamate zbog
nepravodob-
nog plaćanja
predujmova