Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 11.2.1998 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja osobnog očevidnika državnih službenika i namještenika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 39. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine" broj 74/94, 86/94, 7/95 i članak 12. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika "Narodne novine" broj 75/95) ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OSOBNOG OČEVIDNIKA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja osobnog očevidnika državnih službenika i namještenika svih tijela državne vlasti (u daljnjem tekstu: "osobni očevidnik"), osim državnih službenika i namještenika Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane i tijela sudbene vlasti, kao i način i oblik dostavljanja podataka Ministarstvu uprave u svrhu izrade i vođenja središnjeg popisa državnih službenika i namještenika u tijelima državne vlasti (u daljnjem tekstu: "središnji popis").

Temeljni pojmovi

Članak 2.

Osobni očevidnik je skup svih podataka i isprava, propisanih ovim Pravilnikom, o jednom državnom službeniku odnosno namješteniku (u daljnjem tekstu: "djelatnik"), a vodi se u tijelu državne vlasti u kojem je djelatnik zaposlen.

Osobni očevidnik sadrži osobne podatke djelatnika, podatke o obrazovanju i posebnim znanjima, podatke o članovima obitelji, podatke o zaposlenju i prestanku zaposlenja u tijelu državne vlasti, podatke o zvanjima i položajima službenika, odnosno radnim mjestima namještenika, plaći djelatnika od trenutka zaposlenja u tijelu državne vlasti, ocjene, kazne za povrede službene i radne dužnosti, štete i posebne napomene o radu u tijelu državne vlasti, podatke o privremenim odsutnostima i udaljenjima djelatnika iz službe, podatke o prethodnim zaposlenjima i popisni list.

Članak 3.

Zbirka isprava osobnog očevidnika (u daljnjem tekstu: "zbirka isprava") je dio osobnog očevidnika koji sadrži vjerodostojne isprave i druge dokumente na temelju kojih se obavlja upis podataka u osobni očevidnik.

II. OBLIK I SADRŽAJ OSOBNOG OČEVIDNIKA

Članak 4.

Osobni očevidnik vodi se u elektronskom obliku uz upotrebu računalnog programa odobrenog od strane Ministarstva uprave u svrhu osiguranja jedinstvenosti podataka neophodnih za vođenje središnjeg popisa.

Isprave i drugi dokumenti koji čine zbirku isprava čuvaju se za svakog djelatnika u posebnom fasciklu.

Članak 5.

Osobni očevidnik sadrži sljedeće podatke:

1. Osobni podaci

- Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

- Prezime i ime

- Ime oca ili majke

- Rođeno prezime

- Spol

- Bračno stanje

- Mjesto prebivališta

- Ulica, kućni broj i dodatak kućnom broju

- Poštanski broj mjesta prebivališta

- Općina prebivališta

- Županija prebivališta

- Status stanovanja

- Mjesto rođenja

- Država rođenja

- Narodnost

- Državljanstvo

- Drugo državljanstvo

- Broj osobne iskaznice

- Godina i mjesto izdavanja osobne iskaznice

- Mjesto izdavanja i broj radne knjižice

- Broj zdravstvene iskaznice (broj osigurane osobe)

- Vojna obveza

- Temelj oslobođenja od vojne obveze

- Sudjelovanje u domovinskom ratu

- Trajanje sudjelovanja u domovinskom ratu

- Vrsta invalidnosti

- Postotak invalidnosti

- Napomena

- Datum otvaranja osobnog očevidnika

- Odgovorna osoba

2. Podaci o obrazovanju

Podaci o školovanju

- Stupanj stručnog obrazovanja

- Struka

- Srednja škola

- Viša škola

- Visoka škola

- Magisterij

- Doktorat

- Obrazovanje u tijeku

Posebna znanja

- Strani jezik 1 i stupanj znanja

- Strani jezik 2 i stupanj znanja

- Strani jezik 3 i stupanj znanja

- Poznavanje rada na računalu

- Poznavanje strojopisa

- Vozački ispit

- Ostale djelatnosti

- Napomena

Ostalo

3. Podaci o članovima obitelji

- Prezime

- Ime

- Spol

- JMBG

- Srodstvo

- Status

- Invalidnost

- Obveznik za doprinose

Ostalo

4. Promjene osobnih podataka i podataka o obrazovanju

A. Podaci o zaposlenju

Mjesto rada

- Pripadnost

- Skupina

- Podskupina

- Organizacijska jedinica

- Mjesto

Podaci o zaposlenju

- Broj matične evidencije

- Datum zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni radni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni posebni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Godine službe za promaknuće

- Ukupno uvećani radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Način financiranja

- Zanimanje

- Službenik/namještenik

- Trajanje državne službe/radnog odnosa

- Datum prestanka službe/rada na određeno vrijeme

- Radno vrijeme

- Skraćeno radno vrijeme

- Stručni ispit

- Posebni stručni ispit

- Privremeno smanjenje radne sposobnosti

- Trajno smanjenje radne sposobnosti

- Opis smanjenja radne sposobnosti

- Na raspolaganju

- Trajanje raspolaganja

- Produženi staž (od datuma do datuma)

- Broj telefona u službi/na radnom mjestu

- Broj službene iskaznice i značke

- Broj isprave o zaduženju vatrenog oružja za službene potrebe

- Napomena

- Datum otvaranja podataka o zaposlenju

- Odgovorna osoba

A1. Uvećanja i umanjenja staža

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Posebni staž

- Uvećanje/umanjenje

- Od datuma

- Do datuma

- Trajanje

A2. Privremeno upućivanje na rad

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Vrsta upućivanja

- Od datuma

- Do datuma

- Tijelo državne vlasti i mjesto upućivanja

B. Podaci o prestanku zaposlenja

- Datum prestanka zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Razlog prestanka

- Napomena

- Datum upisa prestanka zaposlenja

- Odgovorna osoba

C. Promjene podataka o zaposlenju

D. Zvanja, položaji i radna mjesta

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Zvanje/radno mjesto

- Položaj

- Zanimanje

E. Podaci o plaći

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Platni razred

- Osnovni koeficijent platnog razreda

- Periodske povišice

- Položajni dodatak

- Dodatak na uvjete rada

- Dodatak na znanstveno zvanje

- Dodaci po posebnim propisima

- Ukupni koeficijent

F. Ocjene

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Ocjena

G. Kazne za povrede službene i radne dužnosti

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Vrsta kazne

- Trajanje kazne

- Napomena

H. Štete

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Opis štete

- Visina štete

I. Posebne napomene o radu

J. Privremena odsutnost

- Godina

- Vrsta odsutnosti

- Datum početka

- Broj dana

K. Udaljenje iz službe

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Razlog udaljenja

- Do datuma

L. Prethodna zaposlenja

- Redni broj

- Naziv poslodavca

- P/V

- Stručna sprema

- Od datuma

- Do datuma

- Radni staž

Popisni list osobnog očevidnika

- Redni broj

- Datum upisa

- Opis uloženog dokumenta

- Odgovorna osoba

- Datum otvaranja popisnog lista

- Odgovorna osoba.

III. VOĐENJE OSOBNOG OČEVIDNIKA

Način vođenja osobnog očevidnika

Članak 6.

Osobni očevidnik vodi se u tijelu državne vlasti u kojem je djelatnik zaposlen.

Članak 7.

Upisivanje podataka i druge poslove vezane uz osobni očevidnik provodi osoba odgovorna za vođenje osobnih očevidnika tijela državne vlasti u kojem je djelatnik zaposlen (u daljnjem tekstu: "odgovorna osoba tijela državne vlasti").

Članak 8.

Upisivanje podataka u osobni očevidnik izvodi se na temelju odgovarajućih isprava i dokumenata koji se ulažu u zbirku isprava.

Ukoliko se upis temelji na ispravi ili dokumentu koji se ne ulaže u zbirku isprava (npr. zdravstvena knjižica člana obitelji, izjava o promjeni adrese i sl.), sastavlja se službena bilješka koja se ulaže u zbirku isprava.

Članak 9.

Podaci se upisuju u osobni očevidnik u skladu s Uputom o popunjavanju osobnog očevidnika, koja je otisnuta u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Za upis podataka koriste se arapski brojevi, te velika slova hrvatske abecede. Slova abecede stranih jezika mogu se koristiti kod upisa svih podataka ukoliko izvorni podatak sadrži takva slova.

Svi podaci koji se upisuju kao šifre, moraju biti upisani u obliku kako su navedeni u šifrarnicima koji su otisnuti u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

Podaci upisani u osobni očevidnik ne smiju se brisati niti ispravljati, osim u slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom.

Način brisanja i ispravljanja upisanog podatka određuje se računalnim programom za vođenje osobnog očevidnika.

Otvaranje osobnog očevidnika

Članak 11.

Osobni očevidnik otvara odgovorna osoba tijela državne vlasti neposredno po prvom zaposlenju djelatnika u tijelima državne vlasti.

Članak 12.

Kod otvaranja osobnog očevidnika obavezno se popunjavaju:

1. Osobni podaci

- Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

- Prezime i ime

- Ime oca ili majke

- Rođeno prezime

- Spol

- Bračno stanje

- Mjesto prebivališta

- Ulica, kućni broj i dodatak kućnom broju

- Poštanski broj mjesta prebivališta

- Općina prebivališta

- Županija prebivališta

- Status stanovanja

- Mjesto rođenja

- Država rođenja

- Narodnost

- Državljanstvo

- Drugo državljanstvo

- Broj osobne iskaznice

- Godina i mjesto izdavanja osobne iskaznice

- Mjesto izdavanja i broj radne knjižice

- Broj zdravstvene iskaznice (broj osigurane osobe)

- Vojna obveza

- Temelj oslobođenja od vojne obveze

- Sudjelovanje u domovinskom ratu

- Trajanje sudjelovanja u domovinskom ratu

- Vrsta invalidnosti

- Postotak invalidnosti

- Napomena

- Datum otvaranja osobnog očevidnika

- Odgovorna osoba

2. Podaci o obrazovanju

Podaci o školovanju

- Stupanj stručnog obrazovanja

- Struka

- Srednja škola

- Viša škola

- Visoka škola

- Magisterij

- Doktorat

- Obrazovanje u tijeku

Posebna znanja

- Strani jezik 1 i stupanj znanja

- Strani jezik 2 i stupanj znanja

- Strani jezik 3 i stupanj znanja

- Poznavanje rada na računalu

- Poznavanje strojopisa

- Vozački ispit

- Ostale djelatnosti

- Napomena

Ostalo

A. Podaci o zaposlenju

Mjesto rada

- Pripadnost

- Skupina

- Podskupina

- Organizacijska jedinica

- Mjesto

Podaci o zaposlenju

- Broj matične evidencije

- Datum zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni radni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni posebni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Godine službe za promaknuće

- Ukupni uvećani radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Način financiranja

- Zanimanje

- Službenik/namještenik

- Trajanje državne službe/radnog odnosa

- Datum prestanka službe/rada na određeno vrijeme

- Radno vrijeme

- Skraćeno radno vrijeme

- Stručni ispit

- Posebni stručni ispit

- Privremeno smanjenje radne sposobnosti

- Trajno smanjenje radne sposobnosti

- Opis smanjenja radne sposobnosti

- Na raspolaganju

- Trajanje raspolaganja

- Produženi staž (od datuma do datuma)

- Broj telefona u službi/na radnom mjestu

- Broj službene iskaznice i značke

- Broj isprave o zaduženju vatrenog oružja za službene potrebe

- Napomena

- Datum otvaranja podataka o zaposlenju

- Odgovorna osoba

D. Zvanja, položaji i radna mjesta

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Zvanje/radno mjesto

- Položaj

- Zanimanje

E. Podaci o plaći

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Platni razred

- Osnovni koeficijent platnog razreda

- Periodske povišice

- Položajni dodatak

- Dodatak na uvjete rada

- Dodatak na znanstveno zvanje

- Dodaci po posebnim propisima

- Ukupni koeficijent

Ukoliko se djelatnik ne zapošljava po prvi puta, za svako prethodno zaposlenje obavezno se popunjavaju sljedeći podaci:

L. Prethodna zaposlenja

- Redni broj

- Naziv poslodavca

- P/V

- Stručna sprema

- Od datuma

- Do datuma

- Radni staž

Ukoliko djelatnik ima članove obitelji s kojima živi u zajedničkom kućanstvu, za svakog člana obitelji obavezno se popunjavaju sljedeći podaci:

3. Podaci o članovima obitelji

- Prezime

- Ime

- Spol

- JMBG

- Srodstvo

- Status

- Invalidnost

- Obveznik za doprinose

Ostalo

Za svaku ispravu i druge dokumente temeljem kojih je izvršen upis podataka, a koji se ulažu u zbirku isprava, obavezno se popunjavaju sljedeći podaci:

Popisni list osobnog očevidnika

- Redni broj

- Datum upisa

- Opis uloženog dokumenta

- Odgovorna osoba

- Datum otvaranja popisnog lista

- Odgovorna osoba

Rubrike za koje prilikom popunjavanja osobnog očevidnika nema podataka ostavljaju se nepopunjene, kako bi se omogućio naknadni upis podataka.

Upisivanje novih i promjena postojećih podataka

Članak 13.

Sve promjene podataka o djelatniku odgovorna osoba tijela državne vlasti dužna je odmah unijeti u osobni očevidnik.

Način upisa novih i promjene postojećih podataka određuje se računalnim programom za vođenje osobnog očevidnika.

Članak 14.

Za svaku ispravu i druge dokumente temeljem kojih je upisan novi ili promijenjen postojeći podatak, a koji se ulažu u zbirku isprava, obavezno se popunjavaju sljedeći podaci:

Popisni list osobnog očevidnika

- Redni broj

- Datum upisa

- Opis uloženog dokumenta

- Odgovorna osoba

- Datum otvaranja popisnog lista

- Odgovorna osoba.

Prestanak zaposlenja

Članak 15.

Na temelju rješenja o prestanku zaposlenja u tijelu državne vlasti, na temelju rješenja koje uzrokuje mirovanje staža, kod premještaja djelatnika iz jednog u drugo tijelo državne vlasti, kod internog premještaja djelatnika unutar istog tijela državne vlasti, kod odlaska djelatnika u mirovinu i u slučaju smrti djelatnika obavezno se popunjavaju sljedeći podaci:

B. Podaci o prestanku zaposlenja

- Datum prestanka zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Razlog prestanka

- Napomena

- Datum upisa prestanka zaposlenja

- Odgovorna osoba

Popisni list osobnog očevidnika

- Redni broj

- Datum upisa

- Opis uloženog dokumenta

- Odgovorna osoba

- Datum otvaranja popisnog lista

- Odgovorna osoba.

Članak 16.

Ako djelatniku prestaje zaposlenje u tijelu državne vlasti zbog odlaska u mirovinu, mirovanja radnog staža, smrti ili zapošljavanja kod poslodavca na čije djelatnike se ne odnose odredbe propisa o državnim službenicima i namještenicima, osobni očevidnik ostaje u tom tijelu državne vlasti.

Ponovno zaposlenje u tijelu državne vlasti

Članak 17.

Ako se djelatnik zapošljava u tijelu državne vlasti, a prethodno je već bio zaposlen u nekom drugom tijelu državne vlasti, odgovorna osoba tijela državne vlasti pisanim putem zahtijeva dostavu osobnog očevidnika od tijela državne vlasti u kojem je djelatnik bio prethodno zaposlen.

Odgovorna osoba tijela državne vlasti u kojoj je djelatnik bio prethodno zaposlen za potrebe arhive izrađuje kopiju zbirke isprava, a elektronički zapis osobnog očevidnika i zbirku isprava, dostavlja tijelu državne vlasti u kojem se djelatnik zapošljava.

Članak 18.

Po primitku osobnog očevidnika, odgovorna osoba tijela državne vlasti u kojem se djelatnik zapošljava učitava primljeni osobni očevidnik u postojeću bazu podataka i obavezno popunjava sljedeće podatke:

A. Podaci o zaposlenju

Mjesto rada

- Pripadnost

- Skupina

- Podskupina

- Organizacijska jedinica

- Mjesto

Podaci o zaposlenju

- Broj matične evidencije

- Datum zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni radni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni posebni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Godine službe za promaknuće

- Ukupno uvećani radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Način financiranja

- Zanimanje

- Službenik/namještenik

- Trajanje državne službe/radnog odnosa

- Datum prestanka službe/rada na određeno vrijeme

- Radno vrijeme

- Skraćeno radno vrijeme

- Stručni ispit

- Posebni stručni ispit

- Privremeno smanjenje radne sposobnosti

- Trajno smanjenje radne sposobnosti

- Opis smanjenja radne sposobnosti

- Na raspolaganju

- Trajanje raspolaganja

- Produženi staž (od datuma do datuma)

- Broj telefona u službi/na radnom mjestu

- Broj službene iskaznice i značke

- Broj isprave o zaduženju vatrenog oružja za službene potrebe

- Napomena

- Datum otvaranja podataka o zaposlenju

- Odgovorna osoba

D. Zvanja, položaji i radna mjesta

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Zvanje/radno mjesto

- Položaj

- Zanimanje

E. Podaci o plaći

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Platni razred

- Osnovni koeficijent platnog razreda

- Periodske povišice

- Položajni dodatak

- Dodatak na uvjete rada

- Dodatak za znanstveno zvanje

- Dodaci po posebnim propisima

- Ukupni koeficijent

Za svaku ispravu i druge dokumente temeljem kojih je izvršen upis podataka, a koji se ulažu u zbirku isprava, obavezno se popunjavaju sljedeći podaci:

Popisni list osobnog očevidnika

- Redni broj

- Datum upisa

- Opis uloženog dokumenta

- Odgovorna osoba

- Datum otvaranja popisnog lista

- Odgovorna osoba

Prema potrebi, upisuju se novi ili mijenjaju postojeći podaci u ostalim rubrikama osobnog očevidnika, u skladu s postupkom opisanim u čl. 13. i 14. ovog Pravilnika.

Gubitak ili uništenje osobnog očevidnika

Članak 19.

U slučaju gubitka ili uništenja osobnog očevidnika ili njegovih pojedinih dijelova, čelnik tijela državne vlasti u kojem je vođen ili se vodi osobni očevidnik službenim će putem od Ministarstva uprave zatražiti osobni očevidnik ili njegov dio iz središnjeg popisa.

IV. ČUVANJE OSOBNOG OČEVIDNIKA

Članak 20.

Podaci iz osobnih očevidnika čuvaju se trajno.

Članak 21.

Mjere, sredstva i uvjete osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka iz osobnih očevidnika određuje čelnik tijela državne vlasti.

Članak 22.

Čelnik tijela državne vlasti odgovoran je za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za ažurno unošenje, korištenje, obradu i čuvanje podataka iz osobnih očevidnika.

Pristup podacima osobnog očevidnika koji se vodi na elektroničkom računalu dozvoljen je samo ovlaštenim osobama koje raspolažu odgovarajućom lozinkom. Lozinku dodjeljuje čelnik tijela državne vlasti ili osoba koju on ovlasti.

Članak 23.

Svi podaci koji se unose u osobni očevidnik moraju imati svoju sigurnosnu kopiju pohranjenu na odgovarajućem mediju.

Sigurnosna kopija iz stavka 1. ovoga članka stvara se najmanje jednom tjedno.

Sigurnosna kopija iz stavka 1. ovoga članka čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa, prodora vode ili vatre, i služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka pohranjenih u elektroničkom računalu.

Čelnik tijela državne vlasti utvrdit će pisanim putem mjesto pohrane sigurnosnih kopija i stavka 1. ovoga članka i osobu odgovornu za izradu i čuvanje kopija.

V. DOSTAVA PODATAKA ZA SREDIŠNJI POPIS

Članak 24.

Sva tijela državne vlasti na koja se odnose odredbe propisa o državnim službenicima i namještenicima obvezna su do 10. u mjesecu dostaviti Ministarstvu uprave sve podatke iz osobnih očevidnika sa stanjem zadnjeg dana prethodnog mjeseca u svrhu ažuriranja središnjeg popisa.

Ministarstvo uprave može zatražiti dostavu podataka iz osobnih očevidnika i izvan roka navedenog u stavku 1. ovoga članka.

Članak 25.

Podaci iz osobnih očevidnika koje je tijelo državne vlasti obvezno proslijediti Ministarstvu uprave dostavljaju se putem odgovarajućeg medija ili upotrebom modema i odgovarajućeg komunikacijskog protokola, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na dostavu podataka za središnji popis.

Članak 26.

Ministar uprave će, u roku od 30 dana od dana kad se osiguraju tehničke mogućnosti za računalsko-komunikacijski prijenos podataka između pojedinih tijela državne vlasti i Ministarstva uprave, donijeti naputak o načinu prijenosa, tehničkim uvjetima, te o jedinstvenom sadržaju i obliku prenošenih podataka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Sva tijela državne vlasti dužna su u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dostaviti Ministarstvu uprave popunjene osobne očevidnike svih djelatnika, sa svim podacima, počevši od datuma njihova zaposlenja u tijelu državne vlasti, prema odredbama ovoga Pravilnika, a u svrhu ustanovljenja središnjeg popisa.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-01/97-01/005
Urbroj: 515-03-98-1
Zagreb, 27. siječnja 1998.

Ministar uprave
Davorin Mlakar, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prilog 1

U P U T A

O POPUNJAVANJU OSOBNOG OČEVIDNIKA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

1. Osobni podaci

        Podatak                                             Opis podatka
Jedinstveni matični broj građana
(JMBG)
Upisati JMBG djelatnika.
Prezime i ime Upisati prezime i ime djelatnika.
Ime oca ili majke Upisati ime jednog od roditelja djelatnika.
Rođeno prezime Ako je djelatnik mije-njao prezime (npr. žene kod udaje), upisati prezime koje mu
je upisano u rodnom listu ili potvrdi o rođenju.
Spol Upisati M za osobu muškog spola, odnosno Ž za osobu ženskog spola.
Bračno stanje Upisati šifru bračnog stanja prema šifrarniku "Bračno stanje".
Mjesto prebivališta Upisati naziv mjesta prebivališta djelatnika
Ulica, kućni broj i dodatak kućnom
broju
Upisati naziv ulice (ili trga), kućni broj i dodatak kućnom broju (ukoliko postoji).
Poštanski broj mjesta prebivališta Upisati poštanski broj mjesta prebivališta prema važećem popisu objav-ljenom od
strane HPT-a.
Općina prebivališta Upisati šifru općine u kojoj se nalazi mjesto prebivališta djelatnika, prema prilogu
"Naredbe o načinu uplaćiva-nja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te
prihoda za financira-nje drugih javnih potreba" pod nazivom "Popis žiroračuna
proračuna županija i gradova/općina, te brojčane oznake mjerodavnih jedinica
Zavoda za platni promet, ispostava Porezne uprave i gradova/općina po županijama" ("Narodne novine" br. 137/97 i 6/98)
Županija prebivališta Upisati šifru županije u kojoj se nalazi mjesto prebivališta djelatnika, prema
šifrarniku "Županije".
Status stanovanja Upisati šifru statusa stanovanja prema šifrarniku "Status stanovanja".
Mjesto rođenja Upisati naziv mjesta rođenja djelatnika.
Država rođenja Upisati troslovnu oznaku zem-lje u kojoj je djelatnik rođen, prema"Abecednom
popisu zemalja i njihovih oznaka" objav-ljenom u "Uputi o upotrebi slovnih kratica
i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom" ("Narodne novine" br. 48/94).
Narodnost Upisati narodnost djelatnika. Za djelatnika koji se ne želi nacionalno opredijeliti
upisati "Neopredijeljen".
Državljanstvo Upisati državljanstvo djelatnika.
Drugo državljanstvo Za djelatnike s dvojnim državljanstvom upisati drugo državljanstvo.
Broj osobne iskaznice Upisati broj osobne iskaznice djelatnika
Godina i mjesto izdavanja osobne
iskaznice
Upisati godinu i mjesto izdavanja osobne iskaznice.
Mjesto izdavanja i broj radne knjižice Upisati mjesto izdavanja, seriju, broj i registarski broj radne knjižice djelatnika.
Primjer: Zagreb, B, II 198116, 43965
Broj zdravstvene iskaznice (broj
osigurane osobe)
Upisati broj zdravstvene knjižice djelatnika odnosno broj osigurane osobe.
Vojna obveza Upisati šifru reguliranja vojne obveze prema šifrarniku "Vojna obveza".
Temelj oslobođenja od vojne obveze Za djelatnika koji je oslobođen vojne obveze upisati naziv i broj isprave temeljem koje je djelatnik oslobođen vojne obveze.
Sudjelovanje u domovinskom ratu Za djelatnika koji je aktivno sudjelovao u domovinskom ratu, na temelju vjerodostojne isprave upisati oznaku 1.
Trajanje sudjelovanja u domovinskom ratu Za djelatnika koji je aktivno sudjelovao u domovinskom ratu upisati trajanje sudjelovanja u obliku: GGMMDD1.
Vrsta invalidnosti Ukoliko je djelatnik invalid, upisati M za mirnodopskog invalida odnosno invalida rada, R za invalida domovinskog rata ili O za ostale invalide.
Postotak invalidnosti Ukoliko je djelatnik invalid, na temelju vjerodostojne isprave upisati postotak invaliditeta.
Napomena Upisati eventualne napomene ili dodatne podatke koji se odnose na osobne podatke o djelatniku, a nisu obuhvaćeni prethodnim podacima.
Datum otvaranja osobnog očevidnika Upisati datum otvaranja osobnog očevidnika.
Odgovorna osoba Upisati ime i prezime odgovorne osobe.

1 GG označava broj godina
   MM označava broj mjeseci
   DD označava broj dana

2. Podaci o obrazovanju

Podaci o školovanju

      Podatak                     Opis podatka
Stupanj stručnog obrazovanja Upisati šifru stupnja stručnog obrazovanja djelatnika, prema šifrarniku "Stupanj stručnog obrazovanja".
Struka Upisati šifru struke prema internom šifrarniku Ministarstva uprave.
Srednja škola Za djelatnika koji ima završenu srednju školu upisati naziv završene srednje škole, mjesto škole i godinu završetka školovanja.
Viša škola Za djelatnika koji ima završenu višu školu upisati naziv završene više škole, mjesto škole i godinu završetka školovanja.
Visoka škola Za djelatnika koji ima završenu visoku školu upisati naziv završene visoke škole, mjesto škole i godinu završetka školovanja.
Magisterij Za djelatnika koji ima završen znanstveni stupanj magisterija upisati temu, mjesto i datum obrane magistarskog rada, u obliku: DDMMGG2.
Doktorat Za djelatnika koji ima završen znanstveni stupanj doktorata upisati temu, mjesto i datum obrane doktorske disertacije, u obliku: DDMMGG.
Obrazovanje u tijeku Upisati naziv škole koju djelatnik pohađa, mjesto škole, te godinu početka školovanja.

Posebna znanja

Strani jezik 1 i stupanj znanja Ako se djelatnik služi stranim jezikom, upisati naziv jezika kojim se djelatnik služi i šifru stupnja znanja stranog jezika prema šifrarniku "Stupanj znanja stranih jezika".
Strani jezik 2 i stupanj znanja Kao za prethodni podatak.
Strani jezik 3 i stupanj znanja Kao za prethodni podatak.
Poznavanje rada na računalu Za djelatnika koji poznaje rad na računalu upisati šifru stupnja znanja prema šifrarniku "Stupanj poznavanja rada na računalu/strojopisa".
Poznavanje strojopisa Za djelatnika koji poznaje strojopis upisati šifru stupnja znanja prema šifrarniku "Stupanj poznavanja rada na računalu/strojopisa".
Vozački ispit Za djelatnika koji ima položen vozački ispit upisati oznaku položene kategorije.
Ostale djelatnosti Ukoliko se djelatnik izvan rada u tijelu državne vlasti bavi još nekom djelatnošću, opisati
kojom se djelatnošću bavi.
Primjer:
Izvanredni profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
ili
Pilot, ronilac, radio-amater i sl.
Napomena Upisati eventualne napomene ili dodatne podatke koji nisu obuhvaćeni prethodnim podacima,
a odnose se na podatke o posebnim znanjima djelatnika.

2  DD označava dan u mjesecu, npr. "01" za prvi dan u mjesecu
   MM označava mjesec u godini, npr. "08" za kolovoz
   GG označava zad-nje dvije znamenke u godini, npr. "98" za 1998. godinu

Ostalo

Upisati ostale podatke o obrazovanju djelatnika koji nisu obuhvaćeni prethodnim podacima, a interesantni su za obavljanje poslova i radnih zadataka na službeničkom odnosno radnom mjestu djelatnika (npr. više završenih fakulteta, više položenih kategorija vozačkog ispita i sl.).

3. Podaci o članovima obitelji

         Podatak                                                            Opis podatka
Prezime Upisati prezime člana obitelji.
Ime Upisati ime člana obitelji.
Spol Upisati M za osobu muškog spola, odnosno Ž za osobu ženskog spola.
JMBG Upisati JMBG člana obitelji.
Srodstvo Upisati srodstvo člana obitelji s djelatnikom, prema šifrarniku "Srodstvo".
Status Upisati šifru statusa člana obitelji prema šifrarniku "Status članova obitelji".
Invalidnost Ukoliko je član obitelji invalid, upisati M za mirnodopskog invalida odnosno invalida rada, R za invalida domovinskog rata ili O za ostale invalide.
Obveznik za doprinose Upisati "DA" za članove obitelji za koje je djelatnik nositelj zdravstvenog osiguranja.

Ostalo

Upisati eventualne dodatne podatke o članovima obitelji djelatnika.

4. Promjene osobnih podataka i podataka o obrazovanju

Prema čl. 13. stavak 2. Pravilnika.

A. Podaci o zaposlenju

Mjesto rada

________________________________________________________________

           PODATAK                                    OPIS PODATKA

________________________________________________________________
Pripadnost

________________________             Za sve podatke, upisati šifre strukture tijela
                                                             
Skupina                                                 državne vlasti prema internom šifrarniku

________________________              Ministarstva uprave.
Podskupina

________________________
Organizacijska jedinica

________________________
Mejsto

________________________

Podaci o zaposlenju

                Podatak                                                        Opis podatka
Broj matične evidencije Upisati redni broj pod kojim je djelatnik uveden u matičnu knjigu kadrovske evidencije tijela državne vlasti u kojem se djelatnik zapošljava, a koji mu se upisuje u radnu knjižicu.
Datum zaposlenja u tijelu državne vlasti Upisati datum zaposle-nja u tijelu državne vlasti u kojem se djelatnik zapošljava, u obliku: DDMMGG.
Ukupni radni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti Upisati ukupni radni staž koji je djelatnik ostvario do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti u kojem se zapošljava, u obliku: GGMMDD.
Ukupni posebni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti Upisati ukupni posebni staž koji je djelatnik ostvario do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti u kojem se djelatnik zapošljava, u obliku: GGMMDD. Podatak se upisuje samo za djelatnike koji imaju posebni staž.
Ukupni radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti Ukoliko je djelatnik prije zaposle-nja u tijelu državne vlasti u kojem se sada zapoš ljava već radio u drugim tijelima državne vlasti, upisati ukupni radni staž koji je djelatnik ostvario na radu u tijelima državne vlasti (bez uvećanja staža), u obliku: GGMMDD.
Godine službe za promaknuće Upisati vrijeme koje se djelatniku priznaje u godine službe za promaknuće, u obliku: GGMMDD.
Ukupno uvećani radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti Ukoliko je djelatnik prije zaposlenja u tijelu državne vlasti u kojem se sada zapoš- ljava već radio u drugim tijelima državne vlasti i to na poslovima na kojima se priznaje uvećanje staža, upisati ukupni iznos uvećanog radnog staža, u obliku: GGDDMM.
Način financiranja Upisati način financiranja službeničkog odnosno namješteničkog radnog mjesta. Za djelatnika koji se financira iz državnog proračuna upisati oznaku 1, a za djelatnika koji se financira iz vlastitih sredstava tijela državne vlasti (samostalno) upisati oznaku 2.
Zanimanje Upisati šifru zanimanja kojeg djelatnik obavlja u tijelu državne vlasti, prema internom šifrarniku Ministarstva uprave.
Službenik/namještenik Za djelatnika koji se zapošljava kao državni službenik upisati oznaku 1, a za djelatnika koji se zapošljava kao namještenik upisati oznaku 2.
Trajanje državne službe/radnog odnosa Za djelatnika koji se zapošljava na neodređeno vrijeme upisati oznaku 1, a za djelatnika koji se zapošljava na određeno vrijeme upisati oznaku 2.
Datum prestanka službe/rada na određeno vrijeme Ako se djelatnik zapoš-ljava na određeno vrijeme, upisati datum prestanka rada na određeno vrijeme, u obliku: DDMMGG.
Radno vrijeme Upisati oznaku 1 za rad u punom radnom vremenu ili oznaku 2 za rad sa skraćenim radnim vremenom.
Skraćeno radno vrijeme Za djelatnika koji se zapoš-ljava sa skraćenim radnim vremenom upisati dnevni broj sati rada, datum početka rada sa skraćenim radnim vremenom, u obliku: DDMMGG i šifru razloga skraćenog radnog vremena prema šifrarniku "Skraćeno radno vrijeme".
Stručni ispit Upisati šifru polaganja stručnog ispita prema šifrarniku "Stručni ispit". Za djelatnika koji je položio stručni ispit upisati datum polaganja stručnog ispita u obliku: DDMMGG.
Posebni stručni ispit Za djelatnika koji mijenja zva-nje ili struku tokom zaposlenja upisati oznaku 1 ukoliko mora polagati posebni dio stručnog ispita ili oznaku 2 ukoliko to nije potrebno.
Privremeno smanjenje radne sposobnosti Za djelatnika sa privremeno smanjenom radnom sposobnošću, upisati postotak smanjenja radne sposobnosti i datum početka smanjenja radne sposobnosti, u obliku: DDMMGG
Trajno smanjenje radne sposobnosti Za djelatnika s trajno smanjenom radnom sposobnošću upisati oznaku 1, i datum početka trajnog smanjenja radne sposobnosti, u obliku: DDMMGG.
Opis smanjenja radne sposobnosti Za djelatnike sa smanjenom (privremenom ili trajnom) radnom sposobnošću ukratko opisati smanjenje radne sposobnosti.
Na raspolaganju Za djelanika koji je stavljen na raspolaga-nje upisati oznaku 1 i datum početka raspolaganja, u obliku: DDMMGG.
Trajanje raspolaganja Za djelatnika koji je stavljen na raspolaganje upisati broj mjeseci trajanja raspolaganja.
Produženi staž (od datuma do datuma) Za djelatnika koji je posebnim rješenjem zadržan na radu nakon navršenih uvjeta za ostvarenje mirovinskog staža, upisati datum početka produženog staža, i datum do kojeg se djelatnik zadržava na radu. Oba datuma upisati u obliku: DDMMGG.
Broj telefona u službi/na radnom mjestu Upisuje se broj telefona djelatnika u službi odnosno na radnom mjestu i to pozivni, pretplatnički i lokalni broj (ako nije direktni telefon). Pozivni broj upisuje se prema važećem popisu objavljenom od strane HPT-a. Razdvajanje pozivnog od pretplatničkog broja i brojeva unutar pretplatničkog broja u svrhu lakše čit-ljivosti izvodi se jednim praznim mjestom, a lokalni broj upisuje se u zagradama iza pretplatničkog broja.
Primjer: 042 51 231 (55)
Broj službene iskaznice i značke Ukoliko djelatnik za potrebe posla kojeg obav-ja posjeduje službenu iskaznicu, upisati broj službene iskaznice. Ako pored službene iskaznice djelatnik posjeduje i službenu značku (ili posjeduje samo službenu značku), upisati i broj službene značke, s tim da se ispred -nje-ga upisuje znak ",". Primjer (samo službena iskaznica): 123456 Primjer (samo službena značka): ,5678910 Primjer (službena iskaznica i značka): 123456,5678910
Broj isprave o zaduženju vatrenog oružja za službene potrebe Ukoliko djelatnik za potrebe posla kojeg obavlja posjeduje vatreno oružje, upisati broj isprave o zaduženju vatrenog oružja za službene potrebe.
Napomena Upisati eventualne napomene ili dodatne podatke koji nisu obuhvaćeni prethodnim podacima, a odnose se na podatke o zaposlenju djelatnika.
Datum otvaranja podataka o zaposlenju Upisati datum otvaranja podataka o zaposlenju.
Odgovorna osoba Upisati ime i prezime odgovorne osobe.

A1. Uvećanje i umanjenje staža

Podatak Opis podatka
Redni broj Redni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenja Upisati brojčanu oznaku rješenja.
Datum rješenja Upisati datum rješenja, u obliku: DDMMGG.
Posebni staž Upisati šifru posebnog staža prema šifrarniku "Uvećanja i umanjenja staža".
Uvećanje/umanjenje Upisati broj mjeseci koji se djelatniku priznaju za jednu kalendarsku godinu rada.
Od datuma Upisati datum od kojeg se djelatniku računa posebni staž, u obliku: DDMMGG.
Do datuma Upisati datum do kojeg se djelatniku računa posebni staž, u obliku: DDMMGG.
Trajanje Upisati trajanje posebnog staža, u obliku: GGMMDD.

A2. Privremeno upućivanje na rad

     Podatak                      Opis podatka
Redni broj Redni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenja Upisati brojčanu oznaku rješenja kojim se djelatnik privremeno upućuje na rad.
Datum rješenja Upisati datum rješenja kojim se djelatnik privremeno upućuje na rad, u obliku: DDMMGG.
Vrsta upućivanja Upisati šifru privremenog upućivanja na rad prema šifrarniku "Privremeno upućivanje na rad".
Od datuma Upisati datum od kojeg se djelatnik privremeno upućuje na rad, u obliku: DDMMGG.
Do datuma Upisati datum do kojeg se djelatnik privremeno upućuje na rad (datum prestanka privremenog upućivanja na rad), u obliku: DDMMGG.
Tijelo državne vlasti i mjesto upućivanja Upisati naziv tijela državne vlasti i mjesto u koje se djelatnik privremeno upućuje na rad.

B. Podaci o prestanku zaposlenja

              Podatak                                                          Opis podatka
Datum prestanka zaposlenja u tijelu
državne vlasti
Upisati datum prestanka zaposle-nja u tijelu državne vlasti, u obliku: DDMMGG.
Razlog prestanka Upisati šifru prestanka zaposle-nja prema šifrarniku "Prestanak zaposle-nja, mirova-nje radnog staža i premještaji".
Napomena Upisati eventualne napomene ili dodatne podatke koji nisu obuhvaćeni prethodnim podacima, a odnose se na podatke o prestanku zaposlenja djelatnika u tijelu državne vlasti (npr. upisati kamo djelatnik odlazi iz tijela državne vlasti i sl.).
Datum upisa prestanka zaposlenja Upisati datum unosa podataka o prestanku zaposlenja.
Odgovorna osoba Upisati ime i prezime odgovorne osobe.

C. Promjene podataka o zaposlenju

Prema čl. 13. stavak 2. Pravilnika

D. Zvanje, položaji i radna mjesta

        Podatak                                                  Opis podatka
Redni broj Redni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenja Upisati brojčanu oznaku rješe-nja kojim se djelatnik postav-lja u zva-nje ili imenuje na položaj, odnosno raspoređuje na radno mjesto.
Datum rješe-nja Upisati datum rješenja kojim se djelatnik postavlja u zvanje ili imenuje na položaj, odnosno raspoređuje na radno mjesto, u obliku: DDMMGG.
Zvanje/radno mjesto Upisati šifru zvanja odnosno radnog mjesta djelatnika prema šifrarniku "Zvanja, položaji i radna mjesta".
Položaj Za službenika koji je imenovan na položaj, upisati šifru položaja prema šifrarniku "Zvanja, položaji i radna mjesta".
Zanimanje Upisati šifru zanimanja djelatnika, prema internom šifrarniku Ministarstva uprave.

E. Podaci o plaći

          Podatak                             Opis podatka
Redni broj Redni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenja Upisati brojčanu oznaku rješenja kojim se djelatniku određuje platni razred,
koeficijenti i/ili dodaci za plaću.
Datum rješenja Upisati datum rješenja kojim se djelatniku određuje platni razred, koeficijenti i/ili
dodaci za plaću, u obliku: DDMMGG.
Platni razred Upisati platni razred djelatnika.
Osnovni koeficijent platnog razreda Upisati koeficijent platnog razreda djelatnika.
Periodske povišice Upisati iznos periodske povišice koja pripada djelatniku, ukoliko je ona utvrđena rješenjem.
Položajni dodatak Upisati postotak položajnog dodatka djelatnika ukoliko je on utvrđen rješenjem.
Dodatak na uvjete rada Upisati postotak dodatka na uvjete rada djelatnika ukoliko je on utvrđen rješenjem.
Dodatak za znanstveno zvanje Upisati postotak dodatka na znanstveno zvanje djelatnika ukoliko je on utvrđen rješenjem.
Dodaci po posebnim propisima Upisati postotak dodatka po posebnim propisima ukoliko e on utvrđen rješenjem.
Ukupni koeficijent Iznos ukupnog koeficijenta za određivanje plaće djelatnika.

F. Ocjene

           Podatak                     Opis podatka
Redni broj Redni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenja Upisati brojčanu oznaku rješenja kojim se djelatniku određuje ocjena.
Datum rješenja Upisati datum rješenja kojim se djelatniku određuje ocjena, u obliku: DDMMGG.
Ocjena Upisati šifru ocjene djelatniku prema šifrarniku "Ocjene".

G. Kazne za povrede službene i radne dužnosti

      Podatak                          Opis podatka
Redni broj Redni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenja Upisati brojčanu oznaku rješenja kojim se djelatniku određuje kazna.
Datum rješenja Upisati datum rješenja kojim se djelatniku određuje kazna, u obliku: DDMMGG.
Vrsta kazne Upisati šifru kazne prema šifrarniku "Kazne".
Trajanje kazne Ukoliko je djelatniku kao kazna određeno zaustavljanje u promicanju, uskrata periodske povišice ili otpust iz državne službe sa zabranom ponovnog prijama u državnu službu na vrijeme od 1-3 godine, upisati broj mjeseci trajanja kazne.
Napomena Upisati eventualne napomene ili dodatne podatke o kazni koji nisu obuhvaćeni prethodnim podacima.

H. Štete

         Podatak                           Opis podatka
Redni broj Redni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenja Upisati brojčanu oznaku rješenja kojim se djelatniku određuje visina štete.
Datum rješenja Upisati datum rješenja kojim se djelatniku određuje visina štete, u obliku: DDMMGG.
Opis štete Upisati kratki opis učinjene štete.
Visina štete Upisati iznos štete koji je djelatnik dužan nadoknaditi.

I. Posebne napomene o radu

Upisati eventualne posebne napomene o radu djelatnika koji nisu obuhvaćeni prethodnim podacima, a interesantni su za obavljanje poslova i radnih zadataka na službeničkom odnosno namješteničkom mjestu.

J. Privremena odsutnost

    Podatak                                Opis podatka
Redni broj Redni broj upisa podatka.
Godina Upisati kalendarsku godinu za koju se upisuje vrsta privremene odsutnosti.
Vrsta odsutnosti Upisati šifru privremene odsutnosti prema šifrarniku "Privremena odsutnost".
Datum početka Upisati datum početka privremene odsutnosti, u obliku: DDMMGG. (Za ukupno bolovanje u toku kalendarske godine, datum ostaviti nepopunjen.)
Broj dana Upisati broj dana privremene odsutnosti djelatnika.

K. Udaljenje iz službe

        Podatak                     Opis podatka
Redni broj Redni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenja
Upisati brojčanu oznaku rješenja o udaljenju djelatnika iz službe.
Datum rješenja Upisati datum rješenja o udaljenju djelatnika iz službe, u obliku: DDMMGG.
Razlog udaljenja Upisati šifru razloga udaljenja djelatnika prema šifrarniku "Udaljenje iz službe".
Do datuma Upisati datum do kojeg je djelatnik udaljen iz službe, u obliku: DDMMGG.

L. Prethodna zaposlenja

     Podatak                                 Opis podatka
Redni broj Redni broj upisa podatka.
Naziv poslodavca Upisati naziv i sjedište poslodavca.
P/V Ukoliko je prethodno zaposlenje bilo u tijelu državne vlasti upisati oznaku "V", a za sve ostale poslodavce "P".
Stručna sprema Upisati stupanj stručnog obrazovanja kojeg je djelatnik imao prilikom prethodnog zaposlenja, prema šifrarniku "Stupanj stručnog obrazovanja".
Od datuma Upisati datum nastupa prethodnog zaposlenja u obliku: DDMMGG.
Do datuma Upisati datum prestanka prethodnog zaposlenja u obliku: DDMMGG.
Radni staž Upisati trajanje prethodnog zaposlenja u obliku: GGMMDD.

Popisni list osobnog očevidnika

             Podatak                              Opis podatka
Redni broj Redni broj upisa podatka.
Datum upisa Upisati datum ulaganja priloga, dokumenta, službene bilješke
ili isprave u zbirku isprava.
Opis uloženog dokumenta Upisati brojčanu oznaku rješenja odnosno vrstu i opis dokumenta
koji se ulaže u zbirku isprava.
Odgovorna osoba Upisati ime i prezime odgovorne osobe koja ulaže dokument u
zbirku isprava.
Datum otvaranja popisnog lista Upisati datum otvaranja popisnog lista.
Odgovorna osoba Upisati ime i prezime odgovorne osobe.

Prilog 2

Š I F R A R N I C I
KOJI SE KORISTE PRILIKOM VOĐENJA OSOBNOG OČEVIDNIKA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Prilikom vođenja osobnog očevidnika koriste se sljedeći šifrarnici:

 1. Bračno stanje

 2. Županije

 3. Status stanovanja

 4. Vojna obveza

 5. Stupanj stručnog obrazovanja

 6. Stupanj znanja stranih jezika

 7. Stupanj poznavanja rada na računalu/strojopisa

 8. Srodstvo

 9. Status članova obitelji

10. Skraćeno radno vrijeme

11. Stručni ispit

12. Uvećanja i umanjenja staža

13. Privremeno upućivanje na rad

14. Prestanak zaposlenja, mirovanje radnog staža i premještaji

15. Zvanja, položaji i radna mjesta

16. Ocjene

17. Kazne

18. Privremena odsutnost

19. Udaljenje iz službe


1. BRAČNO STANJE

ŠIFRA NAZIV
     1 NEOŽENJEN/NEUDATA
     2 OŽENJEN/UDATA
     3 RAZVEDEN/RAZVEDENA
     4 UDOVAC/UDOVICA

2. ŽUPANIJE

ŠIFRA NAZIV
01    ZAGREBAČKA
02  KRAPINSKO-ZAGORSKA
03 SISAČKO-MOSLAVAČKA
04  KARLOVAČKA
05 VARAŽDINSKA
06 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
07 BJELOVARSKO-BILOGORSKA
08 PRIMORSKO-GORANSKA
09 LIČKO-SENJSKA
10 VIROVITIČKO-PODRAVSKA
11 POŽEŠKO-SLAVONSKA
12 BRODSKO-POSAVSKA
13  ZADARSKA
14 OSJEČKO-BARANJSKA
15  ŠIBENSKO-KNINSKA
16 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
17 SPLITSKO-DALMATINSKA
18 ISTARSKA
19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA
20 MEĐIMURSKA

3. STATUS STANOVANJA

ŠIFRA NAZIV
  1 VLASNIK STANA ILI KUĆE
  2 STANAR
  3 SUSTANAR
  4 SUVLASNIK STANA ILI KUĆE
  5 PODSTANAR
  6 KOD RODITELJA
  7 OSTALO

4. VOJNA OBVEZA

ŠIFRA NAZIV
  1 DA
  2 NE
  3 OSLOBOĐEN
  4 NE PODLIJEŽE VOJNOJ OBVEZI

5. STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA

ŠIFRA NAZIV
01 NEKVALIFICIRANI DJELATNIK (NKV)
02 PRIUČENI DJELATNIK (PKV) I NIŽE
STRUČNO OBRAZOVANJE (NSS)
03 KVALIFICIRANI DJELATNIK (KV)
04 SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE (SSS)
05 VISOKOKVALIFICIRANI DJELATNIK (VKV)
06 VIŠE STRUČNO OBRAZOVANJE (VS)
07 VISOKO STRUČNO OBRAZOVANJE (VSS)
08 VISOKO STRUČNO OBRAZOVANJE -
MAGISTAR
09 VISOKO STRUČNO OBRAZOVANJE -
DR. ZNANOSTI

6. STUPANJ ZNANJA STRANIH JEZIKA

ŠIFRA NAZIV
  1 GOVORI I PIŠE
  2 GOVORI
  3 RAZUMIJE

7. STUPANJ POZNAVANJA RADA NA RAČUNALU/STROJOPISA

ŠIFRA NAZIV
  1 ODLIČNO
  2 NAROČITO DOBRO
  3 DOBRO
  4 SLABO

8. SRODSTVO

ŠIFRA NAZIV
01 USVOJITELJ
02 USVOJENIK
03 BRAČNI DRUG
04 OTAC/MAJKA
05 OČUH/MAĆEHA
06 SIN/KĆI
07 PASTORAK/PASTORKA
08 BRAT/SESTRA
09 SVEKAR/SVEKRVA
10 PUNAC/PUNICA
11 ZET/SNAHA
12 DJED/BAKA
13 UNUK/UNUKA
14 OSTALI

9. STATUS ČLANOVA OBITELJI

ŠIFRA NAZIV
  1 PREDŠKOLSKI UZRAST
  2 UČENIK OSNOVNE ŠKOLE
  3 UČENIK SREDNJE ŠKOLE
  4 STUDENT
  5 NEZAPOSLEN
  6 ZAPOSLEN
  7 UMIROVLJENIK

10. SKRAĆENO RADNO VRIJEME

ŠIFRA NAZIV
  1
  2
SMANJENA RADNA SPOSOBNOST
TJELESNO OŠTEĆENJE
  3 KRONIČNO OBOLJENJE
  4 OSTALO

11. STRUČNI ISPIT

ŠIFRA NAZIV
  1 POLOŽIO
  2 OSLOBOĐEN POLAGANJA
  3 NIJE POLOŽIO
  9 NE PODLIJEŽE OBVEZI POLAGANJA

12. UVEĆANJA I UMANJENJA STAŽA

ŠIFRA NAZIV
  1 UVEĆANJE STAŽA TEMELJEM UVJETA RADA
  2 UVEĆANJE STAŽA TEMELJEM TJELESNOG
OŠTEĆENJA
  6 UMANJENJE STAŽA (SKRAĆENO RADNO VRIJEME
- OSTATAK RADNOG VREMENA U MIROVINI)
  9 OSTALO

13. PRIVREMENO UPUĆIVANJE NA RAD

ŠIFRA NAZIV
  1 DO 3 MJESECA
  12 DO 6 MJESECI, UZ PRISTANAK DJELATNIKA
  21 DO IZVRŠENJA ZADATKA

14. PRESTANAK ZAPOSLENJA, MIROVANJE RADNOG STAŽA I PREMJEŠTAJI

ŠIFRA NAZIV
11 SPORAZUM (ODLAZAK IZ DRŽAVNE SLUŽBE)
12 SPORAZUM (PRIJEVREMENA STAROSNA MIROVINA)
13 SPORAZUM (STAROSNA MIROVINA)
21 ZBOG PROTEKA ROKA (ZA SLUŽBENIKE) ODNOSNO
ZBOG ISTEKA VREMENA NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR
(ZA NAMJE- ŠTENIKE) NA ODREĐENO VRIJEME
31 OTKAZ
41 OTPUST PO PROTEKU PROBNOG ROKA
42 OTPUST ZBOG ISTEKA TRAJANJA RASPOLAGANJA
43 OTPUST ZBOG OCJENE (AKO JE DJELAT- NIK DVIJE GODINE
UZASTOPCE OCIJENJEN OCJENOM "NE ZADOVOLJAVA")
44 OTPUST PO ODLUCI SLUŽBENIČKOG SUDA
51 PO SILI ZAKONA (KAD DJELATNIK BUDE IZABRAN ILI IMENOVAN
NA DUŽNOST KOJA PREMA POSEBNIM PROPISIMA NIJE SPOJIVA
SA DRŽAVNOM SLUŽBOM)
52 PO SILI ZAKONA (KAD NADLEŽNO TIJELO MIROVINSKO-INVALIDSKOG
OSIGURANJA UTVRDI DA JE DJELATNIK TRAJNO I POTPUNO NESPOSOBAN
ZA SLUŽBU - INVALIDSKA MIROVINA)
53 PO SILI ZAKONA (KAD DJELATNIK OSTVARI UVJETE ZA STJECANJE PRAVA
NA MIROVINU SA 40 GODINA MIROVINSKOG STAŽA)
54 PO SILI ZAKONA (KAD JE DJELATNIK OSU ĐEN NA KAZNU ZATVORA
U TRAJANJU DUŽEM OD 6 MJESECI)
55 PO SILI ZAKONA (KAD SE SAZNA DA JE U VRIJEME PRIJAMA DJELATNIKA
U DRŽAVNU SLUŽBU POSTOJALA ZAPREKA IZ ČL. 15. STAVKA 1. ZAKONA
O DRŽAVNIM SLUŽBE- NICIMA I NAMJEŠTENICIMA I O PLAĆAMA NOSITELJA
PRAVOSUDNIH DUŽNOSTI)
56 PO SILI ZAKONA (KAD SE STEKNU OKOL- NOSTI KOJE PREDSTAVLJAJU
ZAPREKU ZA PRIJAM DJELATNIKA U DRŽAVNU SLUŽBU IZ ČL. 16. STAVKA
1. ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA I O PLA ĆAMA
NOSITELJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSTI)
57 PO SILI ZAKONA (KAD SE DJELATNIK NEOPRAVDANO NE JAVI NA DUŽNOST
U ROKU PET RADNIH DANA UZASTOPCE)
58 PO SILI ZAKONA (ISTEKOM POSLJEDNJEG ROKA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG
STRUČNOG ISPITA)
61 ODLUKOM NADLEŽNOG SUDA
71 MIROVANJE RADNOG STAŽA PO OSNOVI VOJNE SLUŽBE
72 MIROVANJE RADNOG STAŽA PO OSNOVI KORIŠTENJA PRAVA NA
PRODUŽENI PORO DNI DOPUST U SKLADU SA ZAKONOM O RADU
73 MIROVANJE RADNOG STAŽA PO OSNOVI KORIŠTENJA NEPLAĆENOG
DOPUSTA DU ŽEG OD MJESEC DANA
81 PREMJEŠTAJ U DRUGO TIJELO DRŽAVNE VLASTI
82 INTERNI PREMJEŠTAJ UNUTAR ISTOG TIJELA DRŽAVNE VLASTI
91 SMRT DJELATNIKA
99 OSTALO

15. ZVANJA, POLOŽAJI I RADNA MJESTA

Državni službenici:

Namještenici:


16. OCJENE

ŠIFRA NAZIV
  1 NE ZADOVOLJAVA
  2 ZADOVOLJAVA
  3 USPJEŠAN
  4 NAROČITO USPJEŠAN

17. KAZNE

ŠIFRA NAZIV
L1 OPOMENA
L2 NOVČANA KAZNA U VISINI 10% MJESEČNE
PLAĆE ISPLAĆENE U MJESECU KADA JE
KAZNA IZREČENA
T1 JAVNA OPOMENA
T2 NOVČANA KAZNA U VISINI 20% UKUPNE PLAĆE
ISPLAĆENE U MJESECU KADA JE KAZNA IZREČENA
T3 ZAUSTAVLJANJE U PROMICANJU U VIŠI PLATNI
RAZRED ZA VRIJEME DO 1 GODINE
T4 USKRATA PERIODSKE POVIŠICE ZA VRIJEME DO 1 GODINE
T5 SMJENJIVANJE S POLOŽAJA
T6 OTPUST IZ DRŽAVNE SLUŽBE SA ZABRA- NOM PONOVNOG
PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU NA VRIJEME OD 1-3 GODINE
T7 OTPUST IZ DRŽAVNE SLUŽBE S TRAJNOM ZABRANOM
PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU

18. PRIVREMENA ODSUTNOST

ŠIFRA NAZIV
  1 NEPLAĆENI DOPUST DO MJESEC DANA
  2 OBVEZATNI PORODNI DOPUST
  3 UKUPNO BOLOVANJE U TOKU KALENDARSKE GODINE
  4 PRODUŽENI PORODNI DOPUST (PLAĆENI)
  9 OSTALO