Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 11.2.1998 Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 58. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 60/92, 26/93 i 29/94) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija u zdravstvenim ustanovama i ordinacijama (u daljnjem tekstu: bolnička infekcija).

Infekcija nastala kod bolesnika, zdravstvenih djelatnika i medicinskog osoblja za vrijeme boravka, liječenja ili medicinskih zahvata u svim državnim, županijskim i privatnim zdravstvenim ustanovama kao i županijskim i privatnim ordinacijama nezavisno od primarnog oboljenja naziva se (smatra se) bolničkom infekcijom.

Članak 2.

Svi zdravstveni djelatnici i zaposlenici u zdravstvenoj ustanovi i ordinaciji obvezni su u djelokrugu svojih poslova provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija pod uvjetom i na način utvrđen ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Za obavljanje nadzora nad sprečavanjem i suzbijanjem bolničkih infekcija u bolničkim zdravstvenim ustanovama osniva se Državno povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (u daljnjem tekstu: Državno povjerenstvo).

Predsjednika i članove Državnog povjerenstva imenuje ministar zdravstva i sačinjava ga sedam članova:

- doktor medicine specijalist mikrobiologije, doktor medicine specijalist infektologije, doktor medicine specijalist epidemiologije, doktor medicine specijalist kirurgije, doktor medicine specijalist anesteziologije, medicinska sestra, diplomirani pravnik.

Poslove tajnika Državnog povjerenstva obavlja član Državnog povjerenstva - diplomirani pravnik.

Članak 4.

U obavljanju nadzora nad sprečavanjem i suzbijanjem bolničkih infekcija Državno povjerenstvo:

- donosi upute o provedbi mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija,

- donosi upute za rad Bolničkih povjerenstava za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (u daljnjem tekstu: Bolničko povjerenstvo),

- analizira stanje u bolničkim zdravstvenim ustanovama na temelju primljenih prijava bolničkih infekcija i izvješća o radu Bolničkih povjerenstava,

- po potrebi obavlja neposredan uvid u provedbu mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama,

- predlaže program stručnog osposobljavanja zdravstvenih djelatnika za provedbu mjera i postupka za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija,

- podnosi jedanput godišnje ministru zdravstva izvješće o svom radu te poduzetim mjerama,

- surađuje s drugim povjerenstvima te Referentnim centrima Ministarstva zdravstva.

Članak 5.

Predsjednik Državnog povjerenstva saziva sjednice prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Državno povjerenstvo pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Državno povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova.

Državno povjerenstvo donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje postupanje u njegovom djelokrugu rada.

Članak 6.

U svim se bolničkim zdravstvenim ustanovama u cilju sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija osniva Bolničko povjerenstvo, a po potrebi i ustrojbene jedinice za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

Za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u domovima zdravlja koji u svom sastavu imaju u skladu s mrežom zdravstvene djelatnosti operacionu salu, rodilište i stacionar za privremeni smještaj bolesnika, odgovorno je Bolničko povjerenstvo najbliže bolničke zdravstvene ustanove.

Bolničko povjerenstvo jest tijelo zdravstvene ustanove koje obavlja i nadzire sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

Bolničko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće i sačinjava ga pet članova:

- ravnatelj zdravstvene ustanove,

- dva doktora medicine, specijalist mikrobiologije, infektologije, epidemiologije ili anesteziologije,

- glavna sestra zdravstvene ustanove,

- viša medicinska sestra.

U radu Bolničkog povjerenstva po potrebi mogu sudjelovati i drugi zdravstveni djelatnici zdravstvene ustanove.

Ako zdravstvena ustanova nema zaposlene zdravstvene djelatnike iz podstavka 2. stavka 4. ovoga članka, Upravno vijeće može za člana Bolničkog povjerenstva imenovati i zdravstvenog djelatnika zaposlenog u drugoj zdravstvenoj ustanovi sukladno ugovoru koji je ravnatelj obvezan sklopiti s najbližom zdravstvenom ustanovom.

Zdravstveni djelatnik - član Bolničkog povjerenstva druge zdravstvene ustanove ne može biti član Bolničkog povjerenstva zdravstvene ustanove u kojoj je zaposlen.

Članak 7.

Bolničko povjerenstvo:

- provodi mjere i obavlja nadzor nad sprečavanjem, suzbijanjem i praćenjem bolničkih infekcija u bolesnika i djelatnika zdravstvene ustanove,

- izrađuje i donosi Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija,

- donosi godišnji plan rada,

- donosi proračun materijalnih troškova,

- organizira tečajeva stručnog usavršavanja zdravstvenih djelatnika za provedbu mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija,

- organizira cijepljenje djelatnika zdravstvene ustanove i bolesnika,

- vodi evidencije bolničkih infekcija,

- pohranjuje pojedinačne prijave bolničkih infekcija za razdoblje od posljednjih pet godina,

- pohranjuje dokumentaciju o kontrolama bolničkih briseva nežive i žive okoline, dezinfekcije i sterilizacije za posljednjih pet godina,

- izrađuje mjesečna i godišnja zbirna izvješća o bolničkim infekcijama u zdravstvenoj ustanovi,

- donosi i druge upute u svezi provođenja Pravilnika,

- surađuje sa Bolničkim povjerenstvom za lijekove.

Članak 8.

Bolničko povjerenstvo podnosi godišnje izvješće o svom radu Državnom povjerenstvu te Upravnom vijeću zdravstvene ustanove.

Članak 9.

Upravno vijeće zdravstvene ustanove imenuje predsjednika Bolničkog povjerenstva.

Predsjednik Bolničkog povjerenstva mora biti doktor medicine specijalist mikrobiologije, infektologije ili epidemiologije.

Na poslovima provođenja mjera i nadzora nad sprečavanjem, suzbijanjem i praćenjem bolničkih infekcija predsjednik povjerenstva obvezan je raditi svakodnevno 2 sata.

Članak 10.

Predsjednik Bolničkog povjerenstva saziva sjednice prema potrebi, a najmanje jedanput u 30 dana.

Bolničko povjerenstvo pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova.

Bolničko povjerenstvo donosi Poslovnik o radu kojim pobliže određuje postupanje u svom djelokrugu rada.

Članak 11.

Mjere i postupci kojima se sprečava nastanak bolničkih infekcija jesu:

- svakodnevni trajni nadzor nad odvijanjem svih mjera sprečavanja, suzbijanja i praćenja bolničkih infekcija,

- trajno informiranje i edukacija osoblja o izbjegavanju bolničkih infekcija,

- kontrola mikrobiološke čistoće osoblja pri čistim poslovima,

- kontrola mikrobiološke čistoće prostora i opreme,

- kontrola sterilizacije,

- kontrola dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,

- prijavljivanje, praćenje i raščlamba bolničkih infekcija,

- suzbijanje nastalih epidemija,

- nadzor u svrhu sigurne prehrane, vodoopskrbe i uklanjanja biološkog, kemijskog ili radiološkog opasnog bolničkog otpada,

- ispravnost objekta i instalacija u smislu građevinsko-arhitektonsko-tehničkog stanja sukladno zakonskim propisima,

- i druge mjere predviđene Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Članak 12.

Sve bolničke infekcije podiježu obvezi prijavljivanja kao i obvezi mikrobiološke obrade.

Bolničke infekcije nakon utvrđivanja prijavljuju se na posebnom obrascu za prijavu bolničke infekcije koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 13.

Prijavu bolničke infekcije ispunjava i potpisuje doktor medicine koji je bolničku infekciju dijagnosticirao te ju u roku od 24 sata obvezno dostavlja Bolničkom povjerenstvu zdravstvene ustanove.

O sumnji na bolničku infekciju svaki zdravstveni djelatnik obvezan je upozoriti voditelja odjela zdravstvene ustanove koji je nakon utvrđivanja bolničke infekcije obvezan ispuniti prijavu iz stavka 2. članka 12. ovoga Pravilnika i istu dostaviti Bolničkom povjerenstvu zdravstvene ustanove.

Bolnička infekcija s uzročnikom i antibiogramom obvezno se navodi na otpusnici i otpusnom pismu svakog bolesnika, pri čemu posebno treba naznačiti izolaciju multirezistentnog soja.

Članak 14.

Na temelju pristiglih prijava bolničkih infekcija Bolničko povjerenstvo redovito prati broj i kretanje bolničkih infekcija, vodi evidencije o istima te izrađuje mjesečno pisano izvješće koje se dostavlja ravnatelju zdravstvene ustanove.

Obrazac izvješća o bolničkim infekcijama iz stavka 1. ovog članka tiskan je u Prilogu II.a i II.b ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Bolničko povjerenstvo dvomjesečno dostavlja pisano izvješće o bolničkim infekcijama Državnom povjerenstvu.

Obrazac izvješća iz stavka 3. ovoga članka tiskan je u Prilogu III. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 15.

U slučaju epidemije bolničke infekcije ravnatelj zdravstvene ustanove dužan je odmah izvijestiti ministra zdravstva.

Članak 16.

Postupak provedbe sterilizacije u zdravstvenoj ustanovi prema uputama Državnog povjerenstva utvrđuje Bolničko povjerenstvo zdravstvene ustanove.

Sve naprave za sterilizaciju u zdravstvenoj ustanovi podliježu obveznoj redovitoj kontroli tehničke ispravnosti uz stalnu evidenciju.

Po provedbi propisane sterilizacije i kontrole sterilnosti iste je potrebno evidentirati, a evidenciju pohraniti.

Članak 17.

Postupak provedbe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zdravstvenoj ustanovi prema uputama Državnog povjerenstva utvrđuje Bolničko povjerenstvo.

Dezinfekcija se provodi uz stalni dnevni nadzor uz vođenje evidencije poglavito o vrsti i razrijeđenju dezinficijensa.

Članak 18.

Mikrobiološka čistoća prostora, pribora i osoblja nadzire se uzimanjem određenog broja briseva na način koji prema uputama državnog povjerenstva utvrđuje Bolničko povjerenstvo.

Na temelju stručne procjene Bolničkog povjerenstva nezavisno od nadzora iz stavka 1. ovoga članka, brisevi, odnosno uzorci mogu se uzimati i ciljano radi razjašnjavanja nastalih bolničkih infekcija, uspostave ispravnog načina rada i sl.

Članak 19.

Viša medicinska sestra na poslovima nadzora nad sprečavanjem i suzbijanjem bolničkih infekcija u skladu s ovim Pravilnikom te posebnim uputama Bolničkog povjerenstva:

- nadzire aseptičan rad svih djelatnika zdravstvene ustanove,

- nadzire rad djelatnika na poslovima čišćenja,

- prikuplja i pohranjuje prijave bolničkih infekcija,

- vodi evidencije bolničkih infekcija,

- uzima uzorke dezinficijensa u uporabi te drugih uzoraka za mikrobiološku kontrolu,

- obavlja i druge poslove nadzora nad sprečavanjem i suzbijanjem bolničkih infekcija po nalogu predsjednika Bolničkog povjerenstva.

Navedene poslove obavlja viša medicinska sestra s dodatnom izobrazbom o bolničkim infekcijama kroz puno radno vrijeme.

Viša medicinska sestra odgovorna je za svoj rad predsjedniku Povjerenstva.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija ("Narodne novine" br. 31/94).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/0122
Urbroj: 534-02-30-97-0001
Zagreb, 16. siječnja 1998.

Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

PRILOG I

PRIJAVA BOLNIČKE INFEKCIJE

- Ustanova ____________________________________________________

- Bolnica ______________________________________________________

- Odjel _______________________________________________________

- Odsjek ______________________________________________________

- Ime i prezime __________________________________________________

- JMBG _______________________________________________________

- Spol _________________________________________________________

- Godina rođenja ________________________________________________

- Datum prijama u bolnicu __________________________________________

- Datum nastupa bolničke infekcije ___________________________________

- Uzorak za mikrobiološku pretragu (datum uzimanja i vrsta) ________________

                                                                           Potpis Odjelnog liječnika

- Rezultat mikrobiološke pretrage i osjetljivost na antibiotike

______________________________________________________________

- Dijagnoza bolničke infekcije _______________________________________

- Terapija bolničke infekcije ________________________________________

- Ishod ________________________________________________________

- izliječen,

- kronična infekcija,

- smrt (datum smrti).

- Napomena Povjerenstva (vrsta bolničke infekcije, mogući način nastanka i dr.)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

                                                       Potpis predsjednika Bolničkog povjerenstva

PRILOG II

IZVJEŠĆE O BOLNIČKIM INFEKCIJAMA

- Radna dijagnoza -----------------------------------------------------------------------------------------------

- Odjel/odsjek ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bolnica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRILOG IIa - VRSTA BOLNIČKE INFEKCIJE (zaokružiti na priloženom obrascu)*

Popis sustava/grupe i vrsta bolničke infekcije
______________________________________________________________________________________

MS          Infekcija mokraćnog sustava                                            OUNG Infekcija oka, uha, nosa, grla ili usta

                SIMS    Simptomatska infekcija mokraćnog sustava                       KONJ     Konjuktivitis

               ASB       Asimptomatska bakteriurija                                              OKO       Isključuje konjuktivitis

               OIMS    Ostale infekcije mokraćnog sustava                                   UHO       mastoid

                                                                                                                     USNA     šupljina (usne, jezik ili desni)

 KI          Kirurške infekcije                                                                        SINU       Sinusitis

               KOŽA        Površne infekcije mjesta incizije, osim                           GR          Gornji respiratorni put, faringitis,                                    nakon KBGB** epiglotitis                                                           laringitis,

                           

             KOŽP         Nakon KBGB**, površna infekcija mjesta

                                incizije na prsnom košu                                                 PRS       Infekcije probavnog sustava

             KOŽN      Nakon KBGB**, površna infekcija mjesta                                       GE Gastroenteritis

                              incizije na nozi (donor)                                                                      PS Probavni sustav

              MČ          Duboke infekcije mjesta incizije, osim                                            HEP  Hepatitis

                              nakon KBGB**                                                                            IAB  Intraabdominalna, nespecificirana                                                                                                                                            drugdje

           MČP           +Nakon KBGB**, duboka infekcija mjesta                                NEK Nekrotizirajući enterokolitis

                               incizije na prsnom košu

          MČN           Nakon KBGB**, duboka infekcija mjesta                    DRS     Infekcije donjeg respiratornog sustava,                                incizije na nozi (donor)                                                              isključuje pneumonije

                      

Organ/mjesto kirurške infekcije                                                                               BRON    Bronhitis, traheobronhitis, traheitis,

Oznake specifičnog mjesta:                                                                                                     bez znakova pneumonije

KOST, DOJK, KARD, DISK, UHO, EMET,                                                        PLUĆ ostale infekcije donjeg respiratornog

ENDO, OKO, PS, IAB, IK, ZGL, PLUĆ,                                                                        trakta

MED, MEN, USNA, OREP, OIMS, SA,

SINU, GR, KŽIL, RODN                                                                                  RESP     Infekcije reproduktivnog sustava

                                                                                                                                  EMET    Endometritis

PNEU Pneumonija                                                                                                     EPIZ      Epiziotomija

            PNEU Pneumonija                                                                                        RODN     Rodnica

                                                                                                                                  OREP      Ostale infekcije muškog ili                                                                                                                                            ženskog reproduktivnog sustava

SEPS    Sepsa

             LSEP    Laboratorijski potvrđena sepsa

            KSEP    Klinička sepsa                                                                        KMČ      Infekcije kože i mekih česti

                                                                                                                                       KOŽA     Koža

KZ        Infekcija kosti i zglobova                                                                                 MČ         Meke česti

              KOST   Osteomijelitis                                                                                       DEKU      Dekubitus

                 ZGL    Zglob ili burza                                                                                      OPEK      Opekotina

               DISK    prostor                                                                                                DOJK      Absces dojke ili mastitis

                                                                                                                                        UMB      Omfalitis

SŽS        Infekcija središnjeg živčanog sustava                                                           PUST       Pustuloza dječje dobi

              IK        Intrakranijalna infekcija                                                                          CIRK       Cirkunizacija                                                                                                                                                         novorođenčeta

          MEN        Meningitis ili ventrikulitis

             SA         Spinalni absces bez meningitisa                                                   SI                      Sustavne infekcije

                                                                                                                                      DI             Diseminirana infekcija

KŽS        Infekcije krvožilnog sustava

           KŽIL        Arterijska ili venska infekcija

         ENDO        Endokarditis

         KARD       Miokarditis ili perikarditis

           MED        Mediastinitis

________________________________________________________________________________________________

* CDC DEFINICIJA BOLNIČKIH INFEKCIJA

** KBGB = KABG - Prsni koš & Noga

(KABG = koronarni arterijski bypass graft)

PRILOG IIb

UZROČNICI BOLNIČKE INFEKCIJE

- Uzročnik ____________________________________________________________

- Odjel/odsjek _________________________________________________________

- Bolnica _____________________________________________________________

- Staphylococcus aureus __________________________________________________

- Staphylococcus aureus (MRSA) ___________________________________________

- Staphylococcus epidermidis (MRSE) ________________________________________

- Acinetobacter spp. ______________________________________________________

- Pseudomonas spp. ______________________________________________________

- Klebsiella spp. _________________________________________________________

- Enterobacter spp. ______________________________________________________

- Serratia spp. __________________________________________________________

- Escherichia coli ________________________________________________________

- Salmonella spp. ________________________________________________________

- Enterococcus spp. ______________________________________________________

- Streptococcus spp. _____________________________________________________

- Candida spp. _________________________________________________________

- Hepatitis B virus _______________________________________________________

- Hepatitis C virus _______________________________________________________

- HIV ________________________________________________________________

- Virus influenzae ________________________________________________________

- Mycoplasma pneumoniae ________________________________________________

- Legionella pneumophila __________________________________________________

- ostalo _______________________________________________________________

PRILOG III

SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠĆA BOLNIČKOG POVJERENSTVA ZA BOLNIČKE INFEKCIJE

1.     OPĆI PODACI O USTANOVI

2.     RAD BOLNIČKOG POVJERENSTVA

3.     PODACI O BOLNIČKIM INFEKCIJAMA (prijave: ukupan broj, pojavnost bolničkih infekcija po mjesecima; po         medicinskim radilištima, dijagnoza bolničkih infekcija, uzročnici bolničkih infekcija, ishod bolničkih infekcija)

4.     NADZOR NAD PROVOĐENJEM MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA        (OSTALE DJELATNOSTI POVJERENSTVA ZA BOLNIČKE INFEKCIJE (sterilizacija, dezinfekcija, dezinsekcija,        deratizacija, čišćenje…)

5.     MIKROBIOLOŠKO PRAĆENJE ŽIVE I NEŽIVE SREDINE (uzorci, vrsta, soj, mjesto i učestalost uzimanja, izolati)

6.     USAVRŠAVANJE DJELATNIKA IZ PODRUČJA BOLNIČKIH INFEKCIJA

7.     CIJEPLJENJE I SUSTAVNI PREGLEDI

8.     SURADNJA S POVJERENSTVOM ZA LIJEKOVE

9.     ZAKLJUČAK