Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 11/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 11/1990

Zagreb, 20. ožujka 1990.

130

Ustavni zakon o izmjenama i dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

131

Zakon o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu

132

Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje"

133

Zakon o izmjeni Zakona o rasporedu i korištenju prihoda od osnovnog poreza na promet naftnih derivata i duhana koji pripada Republici

134

Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama

135

Zakon o dopuni Zakona o posebnom porezu na promet proizvoda i usluga

136

Odluka o utvrđivanju iznosa naknade zastupnicima izabranim u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

137

Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Nacionalnog parka i spomen-područja Brioni i četiri člana Nadzornog odbora Poduzeća Nacionalni park "Brioni"

138

Odluka o imenovanju članova Republičkog odbora za nadzor izbora

139

Odluka o verifikaciji mandata zastupnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

140

Odluka o razrješenju dužnosti savjetnika u Predsjedništvu SR Hrvatske i sekretara Savjeta za zaštitu ustavnog poretka

141

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/IV-394/1988 od 25. siječnja 1990.

142

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-85/1989 od 15. veljače 1990.

143

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-132/1989 od 15. veljače 1990.

144

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-291/1989 od 15. veljače 1990.

145

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-130/1989 od 22. veljače 1990.

146

Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije