Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 50/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 50/1994

Zagreb, 30. lipnja 1994.

858

Rezolucija o osudi genocida u obliku masovnog terora i nasilja što ga okupatorske srpske vlasti čine onemogućavanjem opskrbe vodom gradova Biograda n/m, Zadra i okolice

859

Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

860

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja dužnosnika i djelatnika koje imenuje i razrješava Sabor i njegovo radno tijelo

861

Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće i drugih prirnanja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske

862

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove

863

Odluka o imenovanju posebnog izaslanika predsjednika Republike Hrvatske za pregovore i rad s Kontakt grupom i drugim predstavnicima međunarodne zajednice

864

Odluka o razrješenju zamjenika ministra znanosti i tehnologije

865

Odluka o imenovanju zamjenika ministra znanosti i tehnologije

866

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

867

Uredba o izmjeni Uredbe o visini stope zatezne kamate

868

Uredba o izmjeni Uredbe o visini kamata na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

869

Odluka o izmjenama Odluke o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza

870

Odluka o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1994. godini

871

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnoj stopi na dospjelu neplaćenu carinu i druge uvozne pristojbe

872

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze s carinskog područja drugih republika u sklopu bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom

873

Odluka o dopuni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se pri uvozu plaća posebna pristojba

874

Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1995. godinu

875

Odluka o darovanju nekretnina Gradu Gospiću

876

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

877

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata

878

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medianu

879

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničkog bolničkog centra Zagreb

880

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

881

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za tumore, Zagreb

882

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice " Merkur"

883

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za traumatologiju Zagreb

884

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinićke bolnice Osijek

885

Odluka o davanju suglasnosti na Statut boma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova

886

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske

887

Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

888

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

889

Odluka o izmjeni Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima

890

Odluka o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka

891

Odluka o dopuni Odluke o uvjetima pod kojima se domaća i strana valuta, ćekovi i drugi vrijednosni papiri mogu unositi i iznositi iz Republike Hrvatske u poštanskim i drugim pošiljkama

892

Odluka o dopuni Odluke o sprečavanju izloženosti devizne pozicije banaka valutnom riziku

893

Odluka o obvezi banaka da drže određeni iznos u devizama ili likvidnim deviznim plasmanima

894

Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa

895

Pravilnik o iskaznici inspektora rada

896

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-336/1993. od 1. lipnja 1994.

897

Stopa rasta proizvodačkih cijena industrijskih proizvoda za lipanj 1994. godine

898

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u lipnju 1994. godine