Zakoni i propisi - Pravni savjeti 142 31.12.1997 Zakon o nabavi roba, usluga i ustupunju radova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NABAVI ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA

Proglašavam Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. prosinca 1997.

Broj: 081-97-2132/1
Zagreb, 24. prosinca 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O NABAVI ROBA, USLUGA I USTUPANJU RADOVA

DIO I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju temeljna pravila i uvjeti te propisuju načini i postupci za provedbu nabave roba i usluga i ustupanje radova.

Određivanje pojmova

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sjedeća značenja:

1. "Nabava" je stjecanje roba, usluga i ustupanje radova na različite načine, uključujući kupnju, zakup. leasing s obvezom na kupnju ili bez nje, kao i svaki drugi način stjecanja kojim se naručitelju omogućava gospodarsko korištenje roba, usluga i radova,

2. "Naručitelj" je tijelo ili pravna osoba iz članka 3. ovoga Zakona,

3. "Robe" su predmeti i stvari svih vrsta i opisa uključujući sirovine, poluproizvode i proizvode, strojeve, opremu, rezervne dijelove, zatim drugi fizički dijelovi i predmeti, goriva bilo u krutom, tekućem ili plinovitom obliku, kompletni objekti, industrijska i druga postrojenja, uključujući s njima povezane usluge ako njihova vrijednost ne premašuje vrijednost same robe kao što su prijevoz, osiguranje, sastavljanje, pokusni rad, poduka, početno održavanje te druge usluge manje vrijednosti koje su ponuđene i ugovorerne u svezi s glavnim poslom, zatim industrijsko vlasništvo, patenti, licence, prijenos tehnologije i znanja (know-how), računalni programi, sistemski i korisnički programi, te istražni radovi, izrada karata i slični poslovi ako nisu navedeni u točki 4. i 5. ovoga članka,

4. "Radovi" su poslovi vezani za izgradnju (priprema gradilišta, iskop, bušenje, građevinski radovi, ugradnja i sastavljanje opreme ili materijala, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija), obnova građevinskih i drugih objekata (prilagodba, nadogradnja, dogradnja, preuređenje, sanacija, izmjena opreme, izmjena tehnoloških procesa, preinačenje i sl.), rušenje, uklanjanje, popravak, održavanje zgrade i građevine, te bilo koji drugi posao ove prirode koji prati ili je u svezi s izgledom objekta ili mjesta na kojem se obavljaju radovi (ukrašavanje ili dovršavanje, razna snimanja, seizmička i slična istraživanja), s time da vrijednost pojedinih poslova ne smije biti veća od ukupne vrijednosti poslova vezanih za izgradnju,

5. "Usluge" su stručna znanja ili druga tehničko-tehnološka potpora, bilo da ih pruža pojedini stručnjak ili skupina stručnjaka, koji su potrebni naručitelju u svezi s tehničko-tehnološkim, pravnim i gospodarskim poslovima koji uključuju, ali se ne ograničavaju na studije, izradu nacrta i detaljnih programa, projektiranje, pokuse, nadzor, knjigovodstvo, financije, usluge elektroničke obrade podataka i usluge elektroničke razmjene podataka, organizaciju rada, upravljanje, provjeru kakvoće te pribavljanje stručnih savjeta kada se radi o bilo kojem području ili djelatnosti te usluge koje su od opće potrebe i u svezi su s opskrbom energijom, vodom, hranom, prometom, zaštitom okoliša itd., kao i provedba poduke na tim područjima,

6. "Ponuditelj" je domaća ili strana osoba koja sudjeluje u nadmetanju ili isporuci robe, obavljanju usluga ili izvođenju radova. "Domaća osoba" je fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili pravna osoba koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj. "Strana osoba" je fizička osoba s prebivalištem u inozemstvu ili pravna osoba koja ima sjedište u inozemstvu,

7. "Najpovoljnija ponuda" je ponuda s najnižom cijenom, s potpuno istom vrstom, svojstvima i odlikama robe, usluga ili radova koji su traženi dokumentima nadmetanja. Iznimno može biti ponuda koja je procijenjena kao najpovoljnija po cijeni i drugim mjerilima i zahtjevima objavljenim u dokumentima nadmetanja,

8. "Uprava za nabavu" je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva financija koja nadzire nabavu i obavlja druge poslove sukladno ovom Zakonu,

9. "Ugovor o nabavi" je ugovor u pisanom obliku između naručitelja i ponuditelja sklopljen sukladno uvjetima provedenog postupka nabave,

10. "Jamstvo za ponudu" je vrijednosna isprava koju ponuditelj daje naručitelju i kojom se jamči ispunjenje obveza iz članka 32. stavka (1) točke 6. i uključuje takve oblike kao što su bankarske garancije, obveznice, akreditivi, čekovi na kojima je banka primarno odgovorna, gotovinski polozi, mjenice i akceptni nalozi,

11. "Valuta" je obračunska novčana jedinica u kojoj se izražavaju vrijednosti nabave i dokumentacije,

12. "Vrijednost nabave" je svota sredstava iskazana u kunama bez poreza.

Primjena

Članak 3.

Subjekti koji moraju obavljati nabavu sukladno ovom Zakonu jesu:

1. tijela državne uprave i druga tijela državne vlasti,

2. tijela jedinica lokalne uprave i samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave,

3. pravne osobe ako:

- su kao pravne osobe utemeljene posebnim zakonom kao i one koje su u cjelosti u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave,

- ako za redovitu djelatnost i kapitalna ulaganja u cjelosti ili dijelom koriste sredstva koja su raspoređena Državnim proračunom ili proračunskim jedinicama lokalne uprave i samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave,

- koriste proračunska jamstva ili druga osiguranja za plaćanja u svezi s ugovorom o nabavi ili drugu potporu glede preuzetih obveza iz toga ugovora,

- o rezultatima poslovanja podnose godišnje izvješće nadležnom državnom tijelu ili tijelu jedinica lokalne uprave i samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave,

- se na njih odnose obveze koje je u svezi s predmetnom nabavom preuzela Republika Hrvatska međunarodnim ugovorom,

- za nabavu koriste kredite po ugovorima koje je sklopila Vlada Republike Hrvatske ili drugo državno tijelo ili kredite za koje je Vlada Republike Hrvatske ili drugo državno tijelo izdalo jamstva sukladno zakonu,

- za nabavu koriste sredstva izvanproračunskih fondova, i to Fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja, Hrvatskog fonda zdravstvenog osiguranja, Fonda za zapošljavanje, Hrvatskih voda i drugih izvanproračunskih fondova uspostavljenih od Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na svaku nabavu koju obavljaju subjekti iz članka 3. ovoga Zakona a čija je ukupna vrijednost roba, usluga ili radova u proračunskoj godini veća od 200.000,00 kuna.

(2) Naručitelj ne smije dijeliti vrijednost nabave tijekom proračunske godine na svote koje su ispod vrijednosti propisanih stavkom 1. i 4. ovoga članka s namjerom da izbjegne primjenu postupka nabave propisanog ovim Zakonom.

(3) Vlada Republike Hrvatske osnovat će Službu za zajedničku nabavu istovrsnih roba i druge učestale robe (namještaj), usluga i radova koja će za sva ministarstva i tijela državne uprave izvršavati zajedničke nabave sukladno ovom Zakonu.

1. Korisnici proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave koji imaju iste potrebe nabave, tijelo lokalne samouprave i uprave može povjeriti nabavu Službi za zajedničku nabavu iz ovog stavka ili drugoj pravnoj osobi ili odrediti zastupnika koji će za njih voditi postupak nabave i izvršavati nabavu sukladno ovom Zakonu.

2. Iznimke od odredbi iz ovoga stavka odobrava Uprava za nabavu navedena u članku 51. ovoga Zakona.

(4) Ako su predmet nabave robe i radovi čija je ukupna predračunska vrijednost veća od 12,000.000,00 kuna odnosno 6,000,000,00 kuna za usluge, mora se provesti međunarodno javno nadmetanje uz primjenu nacionalne povlastice prema uvjetima iz članka 8. ovoga Zakona.

(5) Odluku o namjeri i uvjetima primjene nacionalne povlastice naručitelj mora najaviti odmah prigodom najave nadmetanja ili objave uvjeta u dokumentaciji postupka nabave. Nakon objave odluke i uvjeta primjena nacionalne povlastice ne može se mijenjati.

(6) Iznimno, međunarodno javno nadmetanje bez primjene nacionalne povlastice sukladno stavku 4. i 5. ovoga članka i članka 8. ovoga Zakona može provesti naručitelj koji dobije prethodno pozitivno mišljenje Hrvatske gospodarske komore i mjerodavnog ministarstva te dobije suglasnost Uprave za nabavu.

(7) Prilikom primjene nacionalne povlastice uzet će se u obzir sve obveze koje je Republika Hrvatska prihvatila međunarodnim sporazumima i ugovorima.

(8) Prava hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata u postupku nadmetanja uređena su Zakonom o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 108/96.) i Pravilnikom o uvjetima, mjerilima, načinu i postupku pod kojima hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata mogu obavljati nabavu roba, usluga ili radova ("Narodne novine", br. 41/97.) pod uvjetom da su sudjelovali u postupku i udovoljavaju uvjetima sposobnosti ponuditelja traženih za dotično javno nadmetanje sukladno odredbama ovoga Zakona.

(9) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se:

1. Na nabavu sredstvima od inozemne javne ili privatne pomoći kao i nabavu sredstvima od zajmova putem sklopljenih međunarodnih sporazuma ako je istovremeno ugovoren postupak i način nabave, ali se i tada vodi računa o interesima domaćeg gospodarstva,

2. Na nabavu opreme za posebne namjene za potrebe obrane ili kada postoji poseban interes. Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministarstva utvrđuje postojanje takvoga posebnog interesa, te daje suglasnost za inimnu nabavu,

3. Na postupke i načine korištenja sredstava izvanrednih potpora iz proračunskih sredstava ili ako su ona pribavljena ili dodijeljena sukladno posebnom propisu o žurnom uklanjanju šteta od prirodnih nepogoda i sličnih iznenadnih nesreća.

Provedba nabave

Članak 5.

(1) Naručitelj mora osnovati povjerenstvo za provedbu nabave.

(2) Povjerenstvo za nabavu priprema i provodi postupak nadmetanja i sukladno ovom Zakonu usmjerava rad stručnih službi naručitelja ili zastupnika kojeg naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova vezanih za potrebe nabave.

(3) Povjerenstvo za nabavu ima najmanje tri člana.

(4) Članovi povjerenstva za nabavu odgovorni su za svoj rad naručitelju.

(5) Nadležno ministarstvo ili državna upravna organizacija kad se radi o korištenju sredstava ili zajmova koji se otplaćuju sredstvima Državnog proračuna, izvanproračunskih fondova na razini Republike Hrvatske, te poglavarstva jedinica lokalne samouprave i uprave kad se radi o sredstvima proračuna tih jedinica, imenuje svoga predstavnika u povjerenstvo za nabavu.

(6) Ako predstavnik tijela iz stavka 5. ovoga članka uoči da dokumentacija ili postupak nisu u skladu s odredbama ovog Zakona, dužan je na to upozoriti naručitelja i predložiti mjere za otklanjanje uočenih nedostataka.

(7) Ako naručitelj ne prihvati predložene mjere za otklanjanje uočenih nedostataka, predstavnik iz stavka 5. ovoga članka odmah će o tome obavijestiti Upravu za nabavu.

Utvrđivanje sposobnosti ponuditelja

Članak 6.

(1) Ponuditelji moraju dokazati sljedeće:

1. da imaju potrebnu stručnu i tehničku sposobnost i znanje, financijsku snagu, opremu i ostale uređaje, sposobnost vođenja poslova ili isporuka, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled, te odgovarajuće zaposleno osoblje kako bi mogli ispuniti ugovor o nabavi,

2. da imaju pravnu odnosno poslovnu sposobnost za sklapanje i izvršavanje ugovora o nabavi, te da su uredno izvršili sve preuzete obveze iz ugovora s naručiteljima iz ovoga Zakona u posljednje tri godine prije novoga nadmetanja,

3. da su platežno sposobni i da nisu prezaduženi, da nisu pod stečajem ili u likvidaciji,

4. da su kao domaća osoba ispunili sve obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj,

5. da njihovi direktori ili druge odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina.

(2) Svi zahtjevi i uvjeti iz ovog članka bit će navedeni u dokumentaciji za sve načine nadmetanja određene u članku 18. ovoga Zakona i vrijedit će jednako za sve ponuditelje uz vođenje računa o pravu ponuditelja na zaštitu intelektualnog vlasništva ili poslovnih tajni.

(3) Naručitelj ne smije postavljati druge zahtjeve o dokazima glede sposobnosti ponuditelja osim navedenih u ovom članku.

(4) Naručitelj će ocijeniti sposobnost ponuditelja u skladu sa zahtjevima o dokazima utvrđivanja sposobnosti i voditi postupak nabave predviđen u dokumentima nadmetanja na način sukladno članku 18. ovoga Zakona.

(5) Naručitelj ne smije primijeniti zahtjeve o dokazima ili voditi postupke nabave koji bi ponuditelje stavljali u neravnopravan položaj.

(6) Naručitelj mora poništiti odabir ako u bilo kojem trenutku utvrdi da je predočeni dokaz ili isprava glede sposobnosti ponuditelja neistinita sadržaja.

(7) Naručitelj ne smije isključiti domaćeg ili stranog ponuditelja zbog nebitnih nedostataka predočenih dokaza ili isprava glede njegove sposobnosti. Ponuda domaćeg ili stranog ponuditelja može biti odbačena ako on propusti odmah ispraviti takve nedostatke na zahtjev naručitelja.

Postupak prednadmetanja

Članak 7.

(1) Prigodom raspisivanja međunarodnog javnog nadmetanja, naručitelj može kao dio postupka nabave provesti postupak prednadmetanja kako bi prije pokretanja postupka nadmetanja i podnošenja ponuda, prijedloga ili ponuda utvrdio koji su ponuditelji sposobni i prihvatljivi.

(2) Postupak prednadmetanja može se provesti i u slučaju nabave roba, usluga i ustupanja radova čija vrijednost tijekom proračunske godine premašuje 400.000,00 kn.

(3) Odredbe o utvrđivanju sposobnosti ponuditelja iz članka 6. ovoga Zakona primjenjuju se i na postupak prednadmetanja.

(4) Ako naručitelj pokrene postupak prednadmetanja, mora pripremiti dokumentaciju koja se odnosi na prednadmetanje za sve ponuditelje koji zatraže navedenu dokumentaciju u skladu s pozivom za prednadmetanje i plate za to određenu naknadu, ako je tražena. Naknada uključuje samo troškove objavljivanja postupka, tiskanja dokumentacije i dostave ponuditeljima.

(5) Dokumentacija iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. upute za pripremu i podnošenje ponuda za prednadmetanje,

2. sažetak sadržaja te glavnih zahtjeva i uvjeta predmetne nabave,

3. popis pismenih dokaza o sposobnosti koje moraju podnijeti ponuditelji,

4. način i mjesto podnošenja ponuda za prednadmetanje i krajnji rok (datum i sat) podnošenja koji daje dovoljno vremena ponuditeljima da pripreme i podnesu svoje ponude uzimajući pri tome u obzir razumne potrebe naručitelja,

5. ostale zahtjeve i uvjete naručitelja koji su u svezi s provedbom ovog Zakona i mogućim drugim propisima vezanim za pripremu i podnošenje ponuda za prednadmetanje i postupak prednadmetanja te

6. podatke navedene u članku 26. ovoga Zakona stavka 1. točke 1. do 5. te u točki 7. i podatak iz točke 10. ako je već poznat i

7. podatke za postupke nabave usluga sukladno članku 38. stavku 1. točki 1., 2. i 3. te podatke iz točke 7., 16. i 19. (ako su već poznati) ovoga Zakona.

(6) Naručitelj mora dati dodatna objašnjenja u svezi s dokumentacijom prednadmetanja ako ponuditelj to od njega zatraži najmanje osam dana prije isteka roka za podnošenje ponuda za prednadmetanje. Naručitelj će odgovoriti u roku od tri dana kako bi omogućio ponuditelju da na vrijeme podnese ponudu za prednadmetanje. Odgovor na takav zahtjev koji bi mogao biti važan i drugim ponuditeljima bit će, a da se pri tome ne otkrije podnositelj zahtjeva, priopćen svim ponuditeljima kojima je naručitelj dostavio dokumentaciju prednadmetanja.

(7) Naručitelj će donijeti odluku uzimajući u obzir sposobnosti svakog ponuditelja koji je podnio ponudu za prednadmetanje. Pri donošenju te odluke naručitelj će primijeniti samo ona mjerila koja su navedena u dokumentaciji prednadmetanja.

(8) Naručitelj će odmah nakon donijete odluke o odabiru obavijestiti svakog ponuditelja koji je podnio ponudu za prednadmetnje o prihvaćanju njegove ponude, a na zahtjev ponuditelja stavit će im na uvid imena svih ponuditelja koji su prihvaćeni u prednadmetanju. Samo ponuditelji koji su prihvaćeni u prednadmetanju imaju pravo sudjelovati u daljnjem postupku nabave.

(9) Naručitelj će ponuditeljima koji nisu prihvaćeni na prednadmetanju na njihov zahtjev priopćiti radi čega su odbijeni, ali nije dužan iznositi dokaze.

(10) Naručitelj može zahtijevati od ponuditelja čija je ponuda prihvaćena na prednadmetanju da ponovo u svezi s nadmetanjem dokaže svoje sposobnosti u skladu s istim mjerilima koja su primijenjena postupkom prednadmetanja. Naručitelj će isključiti svakog ponuditelja koji ne može ponovno dokazati svoje sposobnosti ako se to od njega zatraži. Naručitelj će o prihvatljivosti ponovnih dokaza ili njihovoj neprihvatljivosti odmah obavijestiti svakog ponuditelja od kojeg je tražio da ponovno dokaže svoje sposobnosti.

Sudjelovanje ponuditelja

Članak 8.

(1) Ponuditelji mogu sudjelovati u postupku nabave bez obzira na prebivalište i sjedište, osim u slučaju kad naručitelj odluči sukladno ovom Zakonu ili odredbama drugih zakona ograničiti sudjelovanje u postupku nabave samo na prihvatljive domaće ponuditelje.

(2) Naručitelj pristupa međunarodnom javnom nadmetanju uz primjenu nacionalne povlastice prema članku 4. stavku 4., 5. i 6. ovoga Zakona tako što već u objavi nadmetanja, kao i u zapisniku o postupku nabave mora unijeti odluku o takvoj namjeri, navesti uvjete i način na koji će se primijeniti nacionalna povlastica pri ocjeni i usporedbi ponuda.

(3) Nacionalna povlastica za prihvatljive domaće ponuditelje iznosi 15% od cijene ponuđene robe stranog ponuditelja uvećane za troškove carine, osiguranja i prijevoza (CIF cijena). U svrhu ocjenjivanja i usporedbe ponuda obračunata CIF cijena robe stranog ponuditelja uvećava se za 15%. Prihvatljiv domaći ponuditelj radova ili usluga koristi nacionalnu povlasticu tako da se iznos od 7,5% od ponuđene cijene radova ili od 5% za usluge dodaje ponudama primljenim od stranih ponuditelja.

(4) Radi korištenja nacionalne povlastice ponuditelj mora pružiti dokaze da je kao domaća osoba registriran u Republici Hrvatskoj i da njegova ponuđena proizvođačka cijena roba uključuje najmanje 50% domaće dodane vrijednosti a kod ponuda radova ili usluga da koristi najmanje 50% domaćih roba i materijala i uključuje najmanje 50% domaćih izvoditelja.

(5) Uvjete, način i postupak primjene nacionalne povlastice sukladno odredbama ovoga članka i članka 4. stavka 4., 5. i 6. ovoga Zakona propisat će Vlada Republike Hrvatske.

(6) Kad naručitelj prvi put najavljuje i poziva ponuditelje da sudjeluju u postupku nabave, objavit će odluku da ponuditelji mogu sudjelovati u postupku nabave bez obzira na prebivalište i sjedište i ta se izjava kasnije ne može mijenjati. Ako, međutim, odluči ograničiti sudjelovanje prema stavku 1. ovoga članka, onda će to objaviti u prvoj najavi i raspisivanju nadmetanja.

(7) Za ograničavanje sudjelovanja ponuditelja prema stavku 1. ovoga članka naručitelj mora imati prethodno odobrenje Uprave za nabavu.

Način priopćavanja

Članak 9.

(1) Sva priopćenja, pozivi, dokumentacija, obavijesti i odluke koje prema ovom Zakonu naručitelj ili njegov opunomoćenik daju ponuditelju ili ih ponuditelj daje naručitelju moraju biti u pisanom obliku.

(2) Priopćenja između ponuditelja i naručitelja na koja se odnosi članak 7. stavak 6. i 8., članak 12. stavak 3., članak 31. stavak 2., članak 32. stavak 1. točka 4., članak 34. stavak 1., članak 36. stavak 1., članak 37. stavak 4. i članak 43. ovoga Zakona mogu se davati i drukčije pod uvjetom da se odmah potom potvrde pisanim aktom.

(3) Naručitelj će poštivati objavljeni način priopćavanja i neće zauzeti različit odnos prema ponuditeljima zbog tehničkog izgleda ili oblika u kojem prenose ili primaju pisane dokumente, obavijesti, odluke ili druga priopćenja.

Pravila o dokazima koje daju ponuditelji

Članak 10.

Naručitelj koji zahtijeva ovjerovljavanje dokumenata što ih podnose ponuditelji da bi dokazali svoje sposobnosti u postupku nabave, ne smije postavljati nikakve druge uvjete osim onih koji su propisani zakonima Republike Hrvatske u svezi ovjerovljavanja dokumenata.

Zapisnik o postupku nabave

Članak 11.

(1) O postupku nabave naručitelj obvezno vodi zapisnik koji mora sadržavati:

1. kratki opis robe, usluga ili radova koji se nabavljaju ili opis potrebe zbog koje je naručitelj objavio poziv za podnošenje prijedloga ili ponuda,

2. imena i adrese sjedišta ponuditelja koji su podnijeli ponudu, te ime i adresu ponuditelja koji je izabran,

3. podatke koji se odnose na sposobnosti ponuditelja,

4. cijenu ili mjerila za utvrđivanje cijene te kratki opis ostalih glavnih uvjeta svakog prijedloga, ponude ili ponude sa cijenom, kao i ugovora o nabavi, ako su poznati,

5. sažeti prikaz ocjene i usporedbe prijedloga, ponuda ili ponuda s cijenom s naznakom davanja određene prednosti sukladno s člankom 34. stavkom 4. točkom 3. i člankom 39. stavkom 2. ovoga Zakona.

6. priopćenje ako su sve ponude odbijene na temelju članka 12. ovoga Zakona i navode osnova za takvu odluku,

7. navode razloga ako postupak nabave koji uključuje druge načine, a ne nadmetanje ponuda, nije završio sklapanjem ugovora,

8. podatke predviđene člankom 15. ovoga Zakona ako je prijedlog, ponuda ili ponuda s cijenom odbijena sukladno toj odredbi,

9. navode u skladu s člankom 19. stavkom 4. ovoga Zakona o temeljnim razlozima i okolnostima zbog kojih je naručitelj odabrao upravo taj način nabave kada je mogao koristiti ostale načine nabave sukladno članku 19. stavku 2. ili stavku 3. točki 1. ili 2. ovoga Zakona,

10. razloge ograničenja sudjelovanja ponuditelja u postupku nabave na domaće osobe na temelju članka 8. stavka 1. ovoga Zakona kao i navode o prethodno pribavljenom mišljenju i suglasnost da se međunarodno nadmetanje provede bez korištenja nacionalne povlastice sukladno članku 4. stavku 6. ovoga Zakona.

(2) Nakon što je ponuda prihvaćena ili postupak nabave završen bez sklapanja ugovora naručitelj je dužan na zahtjev ponuditelja sukladno članku 33. stavku 3. ovoga Zakona staviti na uvid dio zapisnika o kojem je riječ u stavku 1. točkama 1. i 2. ovoga članka.

(3) Nakon što je ponuda prihvaćena ili postupak nabave završen bez sklapanja ugovora naručitelj je dužan na zahtjev ponuditelja sukladno članku 34. stavka 3. ovoga Zakona staviti na uvid dio zapisnika o kojem je riječ u stavku 1. točkama 3. do 7. ovoga članka.

(4) Naručitelju je zabranjeno poonuditeljima otkriti sljedeće:

1. podatak čije bi otkrivanje bilo suprotno zakonu, ili bi spriječilo provedbu zakona ili ne bi bilo u interesu javnosti ili bi štetilo poslovnim interesima naručitelja ili ponuditelja ili bi onemogućilo poštenu utakmicu.

2. podatak glede pregleda, ocjene i usporedbe prijedloga, ponuda ili ponuda s cijenom, te njihovih cijena osim sažetog prikaza spomenutog u stavku 1. točki 5. ovoga članka.

Odbijanje svih prijedloga, ponuda ili ponuda s cijenom

Članak 12.

Naručitelj mora navesti u dokumentaciji za pripremu ponuda ako želi zadržati pravo odbijanja svih prijedloga, ponuda ili ponuda s cijenom prije njihovog prihvaćanja. Obavijest o odbijanju svih prijedloga, ponuda ili ponuda s cijenom odmah će biti upućena svim ponuditeljima i navedeni temeljni razlozi njihovog odbijanja.

Sklapanje ugovora o nabavi

Članak 13.

(1) Prihvaćanje najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora o nabavi izvršava se u skladu s člankom 36. ovoga Zakona.

(2) Kod ograničenih načina nabave sukladno članku 46., 47., 48. i 49. ovoga Zakona obavijest o načinu sklapanja ugovora o nabavi upućuje se ponuditeljima u isto vrijeme kad je zatraženo i podnošenje prijedloga, ponuda ili ponuda s cijenom.

Javna obavijest o sklapanju ugovora o nabavi

Članak 14.

(1) Naručitelj će odmah nakon prihvaćanja najpovoljnije ponude javno objaviti obavijest o odabiru ponuditelja i sklapanju ugovora o nabavi u domaćem dnevnom tisku ili u "Narodnim novinama" ili elektroničkom mediju navedenom u članku 25. ovoga Zakona. Objava se mora dati u istom od navedenih medija gdje je bilo objavljeno nadmetanje.

(2) Propisima i uputama o nabavi biti će uređeni načini objave/tiskanja obavijesti predviđene stavkom 1. ovoga članka.

(3) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na ugovore čija je vrijednost robe, usluga ili radova manja od 18,000.000,00 kuna.

Davanje pogodnosti od strane ponuditelja

Članak 15.

Naručitelj mora odbiti ponudu ako utvrdi da je ponuditelj koji ju je podnio dao ili je pristao dati, izravno ili neizravno, bilo kojem sadašnjem ili bivšem službeniku ili zaposleniku naručitelja ili nekom drugom dužnosniku subjekata iz članka 3. ovoga Zakona nagradu ili pogodnost u bilo kojem obliku, ponudu za zaposlenje ili bilo koju drugu vrijednost kao nuđenje pogodnosti u svezi postupka, odluke ili provedbe postupka nabave. Uz prethodno mišljenje Uprave za nabavu takvo odbijanje ponude kao i razlozi za to bit će uneseni u zapisnik o postupku nabave i odmah priopćeni ponuditelju.

Pravila glede opisa roba, radova ili usluga

Članak 16.

(1) Sve posebitosti opisa, planovi, crteži i nacrti koji navode tehničke osobine ili kakvoću robe, usluga ili radova koji se nabavljaju i uvjeti u svezi s provjerom i metodama provjere, pakiranjem, označavanjem, naljepnicama ili izdavanjem potvrda o usklađenosti, i simbola i izraza ili opisa usluga koji stvaraju prepreke ponuditeljima pri sudjelovanju u postupku nabave, uključujući prepreke koje se temelje na podrijetlu odnosno prebivalištu/sjedištu ponuditelja, neće biti uključeni ili uporabljeni u dokumentima prednadmetanja, dokumentima nadmetanja ili drugim dokumentima kojima se poziva na podnošenje ponuda.

(2) U najvećoj mogućoj mjeri sve posebitosti, planovi, crteži, nacrti i uvjeti uključeni u poziv za podnošenje ponuda zasnivat će se na odgovarajućim objektivnim tehničkim osobinama i svojstvima kakvoće roba, usluga ili radova koji se nabavljaju. Neće se tražiti ili navoditi određeni zaštitni znak, ime, patent, oblik i izgled, tip, određeno podrijetlo ili proizvođač osim u slučaju ako ne postoji, drugi dovoljno precizni ili razumljivi način opisa svojstava robe, usluga ili radova koji se nabavljaju, i to pod uvjetom da su uključene riječi kao "ili odgovarajuće".

(3) Gdje god je to moguće primjenjivat će se nacionalna ili međunarodna klasifikacija s time da uobičajene osobine, uvjeti, znakovi i izrazi u svezi s tehničkim osobinama i osobinama kakvoće robe, radova i usluga koje se nabavljaju prilikom navođenja posebnih opisa, planova, crteža i nacrta trebaju biti sadržani i odgovarati traženima u dokumentima prednadmetanja, dokumentima nadmetanja ili drugim dokumentima kojima se poziva na podnošenje ponuda.

(4) Gdje god je to moguće, uporabit će se uobičajeni trgovački izrazi prilikom izrade opisa uvjeta ugovora o nabavi koji treba biti skloljen kao rezultat postupka nabave, kao i prilikom izrade opisa drugih važnih dokumenata prednadmetanja, dokumenata nadmetanja ili ostalih dokumenata kojima se poziva na podnošenje ponuda.

Jezik

Članak 17.

Dokumentacija za prednadmetanje i nadmetanje, te ostali dokumenti vezani uz nadmetanje pišu se na hrvatskom jeziku kao i u prijevodu na engleski jezik kad je u pitanju međunarodno nadmetanje sukladno odredbama o visini predračunske vrijednosti nabave iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona.

DIO II.

NAČINI NABAVE I UVJETI PROVEDBE NADMETANJA

Načini nabave

Članak 18.

(1) Osnovni način nabave je javno nadmetnaje.

(2) Prednadmetanje se primjenjuje u svrhu prethodnog utvrđivanja sposobnih i prihvatljivih ponuditelja sukladno članku 7. ovoga Zakona.

(3) Ostali načini nabave jesu:

1. Ograničeni načini nabave roba i radova:

a) dvostupanjsko nadmetanje,

b) nadmetanje po pozivu,

c) prikupljanje ponuda s cijenom,

d) izravna pogodba.

2. Ograničeni načini nabave usluga:

a) dvostupanjsko nadmetanje,

b) nadmetanje po pozivu,

c) izravna pogodba.

Odabir načina nabave

Članak 19. d

(1) Naručitelj u pravilu koristi postupak javnog nadmetanja kao osnovni način nabave roba, usluga i radova.

(2) Osim javnog nadmetanja kod nabave roba ili radova naručitelj može koristiti neki od ostalih ograničenih načina, u skladu s uvjetima iz članka 20., 21., 22. ili 23. ovoga Zakona.

(3) Kod nabave usluga naručitelj će koristiti način nabave koji je određen u dijelu VI. ovoga Zakona osim kad naručitelj utvrdi sljedeće:

1. da je moguće navesti posebitosti opisa i da bi bio prikladniji postupak nabave koji uzima u obzir prirodu usluga koje se nabavljaju, ili

2. da je priladnije koristiti ograničeni način nabave opisan u članku 20. do 23. ovoga Zakona, ako je udovoljeno uvjetima za korištenje takva načina nabave.

(4) Ako naručitelj koristi način nabave u s skladu sa stavkom 2. ili 3. ovoga članka, tada treba unijeti u zapisnik, kako nalaže članak 11. ovoga Zakona, izjavu o razlozima i okolnostima zbog kojih je odabrao baš taj način za postupak nabave.

Uvjeti za primjenu dvostupanjskog nadmetanja

Članak 20.

(1) Naručitelj provodi postupak nabave na način dvostupanjskog podnošenja ponuda u skladu s člankom 45. ili će zatražiti prijedloge u skladu s člankom 47. ovoga Zakona u sljedećim okolnostima:

1. kad naručitelj ne može točno navesti posebnosti robe ili radova, ili u slučaju nabave usluga, ne može utvrditi njihove osobine, te da bi našao najbolje rješenje za svoje potrebe:

a) traži ponude ili prijedloge s obzirom na razne načine zadovoljavanja tih potreba, ili

b) zbog tehničkih osobina ili radova, ili zbog prirode traženih usluga, mora pregovarati s ponuditeljima,

2. kad naručitelj želi sklopiti ugovor u svrhu istraživanja, pokusa, proučavanja ili razvoja, osim kad ugovor uključuje proizvodnju robe u količinama dovoljnim da bi se uspostavila njihova tržišna probitačnost ili povratili troškovi istraživanja i razvoja,

3. kad naručitelj primjenjuje ovaj Zakon sukladno obvezama i ovlastima iz članka 4. stavak 4. i 8. ovoga Zakona te utvrdi da je dvostupanjsko nadmetanje najprikladniji način nabave, ili

4. kad je raspisano javno nadmetanje a ni jedna ponuda nije podnesena ili ih je naručitelj sve odbio na temelju članka 12., 15. ili 34. stavka 3. ovoga Zakona i kad prema ocjeni naručitelja ponovljeni postupak vjerojatno ne bi završio ugovorom o nabavi.

Uvjeti za primjenu nadmetanja po pozivu

Članak 21.

(1) Naručitelj može provesti nabavu putem postupka nadmetanja ponudama po pozivu za robe i radove u skladu s člankom 46. a za usluge u skladu s člankom 49. ovoga Zakona ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. roba, usluge ili radovi zbog svojih krajnje složenih ili posebnih svojstava mogu se nabaviti samo od ograničenog broja ponuditelja, ili

2. proveden je postupak prednadmetanja prema članku 7. stavku 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona,

3. vrijeme i novac potrebni za ispitivanje i ocjenu velikog broja ponuda bili bi ne razmjerni vrijednosti robe, usluga ili radova koji se nabavljaju,

4. u hitnim i izvanrednim slučajevima.

(2) Naručitelj koji namjerava koristiti nadmetanje po pozivu mora prije pokretanja postupka tražiti odobrenje Uprave za nabavu. Pisanim zahtjevom treba potanko opisati razloge zbog kojih se namjerava koristiti ovaj postupak i navesti popis ponuditelja koji se namjeravaju pozvati. Uprava za nabavu treba odgovoriti naručitelju u roku od 8 dana od dana kad je zahtjev primljen. Ukoliko u tom roku ne izda mišljenje smatra se da je suglasna.

(3) Ako Uprava za nabavu odbije dati odobrenje, naručitelj je dužan nabavu provesti putem javnog nadmetanja.

Uvjeti za prikupljanje ponuda s cijenom

Članak 22.

(1) Naručitelj temeljem ovog članka i sukladno članku 48. ovoga Zakona pristupa nabavi na način prikupljanja najmanje triju ponuda s cijenom u slučaju kad se nabavlja široko dostupna potrošna roba ili uobičajene usluge i radovi koje ne treba posebno proizvesti ili osigurati izvedbu prema posebnim zahtjevima naručitelja, te koja je već prisutna na tržištu, uvijek kad procijenjena vrijednost po jednoj nabavci ili ukupno u proračunskoj godini ne premašuje iznos od 400.000,00 kn.

(2) Naručitelj ne može dijeliti unutar proračunske godine nabavu istovrsne robe u zasebne ugovore u svrhu izbjegavanja primjene načina nabave prema odredbama ovog članka.

Uvjeti za izravnu pogodbu

Članak 23.

(1) Naručitelj se može odlučiti za nabavu od jednog ponuditelja kad:

1. robu, usluge ili radove može nabaviti samo od određenog ponuditelja, ili određeni ponuditelj ima zaštićeno isključivo pravo na tu robu, usluge ili radove, te ne postoji nikakva stvarno prihvatljiva druga slična ili nadomjestak,

2. nastane hitna potreba za robom, uslugama ili radovima te bi pokretanje postupka nadmetanja bilo neprikladno, pod uvjetom da okolnosti koje su uzrok takve hitnosti naručitelj nije mogao predvidjeti, niti su one posljedica njegova sporog djelovanja,

3. zbog državne sigurnosti ili izvanrednih okolnosti, kao što je prirodna ili druga nepogoda većih razmjera hitno je potrebna roba, usluge ili radovi, a druge metode nabave su neprikladne zbog vremenskog trajanja,

4. naručitelj, nakon što je nabavio robu, opremu, tehnologiju ili usluge od ponuditelja, odluči nabaviti dodatne količine od istog ponuditelja zbog ujednačenja ili zbog prikladnosti s postojećom robom, opremom, tehnologijom ili uslugama, uzimajući pri tome u obzir u kojoj je mjeri prijašnja nabava zadovoljila potrebe naručitelja, kao i ograničenu količinu predložene nabave u odnosu na prijašnju nabavu, prihvatljivost cijene i neprikladnost nadomjestka za tu robu ili usluge. Dodatak postojećem ugovoru sukladno ovoj točki moguć je samo jednokratno, i to najviše do 20 % vrijednosti osnovnog ugovora, a uz suglasnost Uprave za nabavu bez rečenih ograničenja u slučajevima dodatnih ugovaranja završnih radnji, nepredviđenih i naknadnih radova kod ugovora o ustupanju radova.

5. želi se sklopiti ugovor s ponuditeljem u svrhu istraživanja, pokusa, proučavanja ili razvoja i promidžbe, osim u slučaju kad ugovor uključuje proizvodnju robe u količinama koje će uspostaviti njihovu tržišnu isplativost ili opravdati sredstva utrošena za istraživanje i razvoj, ili

6. nabavlja na temelju članka 4. stavka 4., 8. i 9. ovoga Zakona, budući da je zaključio da je nabava od jednog ponuditelja izravnom pogodbom najprikladnija metoda.

(2) Naručitelj koji namjerava koristiti postupak nabave od jednog dobavljača izravnom pogodbom mora, prije pokretanja postupka, tražiti suglasnost Uprave za nabavu. Suglasnost se traži pisanim zahtjevom u kojem treba potanko opisati razloge i prednosti zbog koioh se namjerava koristiti postupak nabave od jednog dobavljača i navesti ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor o nabavi. Naručitelj je obvezan uz pisani zahtjev Upravi za nabavu priložiti prethodno stručno mišljenje Hrvatske gospodarske komore koje ona na zahtjev naručitelja daje u roku od 3 dana. Ukoliko u tom roku ne izda mišljenje smatra se da je suglasna. Uprava treba odgovoriti naručitelju u roku od 8 dana od primitka pisanog zahtjeva. Ako Uprava ne odgovori u tom roku smatra se da je suglasna a ako odbije dati odobrenje, naručitelj je dužan nabavu obaviti putem javnog nadmetanja.

(3) Iznimno naručitelj može, uz odobrenje Uprave za nabavu i uz prethodno predočenje iscrpne dokumentacije započeti nabavu od jednog dobavljača kad nabava od određenog ponuditelja služi za postizanje učinaka iz članka 34. stavka 6. točke 3. ili članka 39. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona. Uz zahtjev za odobrenje Uprave za nabavu naručitelj je obvezan priložiti prethodno stručno mišljenje Hrvatske gospodarske komore koje ona na zahtjev naručitelja daje u roku od 3 dana. Ukoliko u tom roku ne izda mišljenje smatra se da je suglasna s prijedlogom. Ako Uprava ne izda odobrenje u roku od 8 dana smatra se da je suglasna, a ako odbije dati odobrenje naručitelj je dužan nabavu obaviti putem javnog nadmetanja.

DIO III.
POSTUPAK NADMETANJA
Nadmetanje za domaće ponuditelje

Članak 24.

(1) Postupak nadmetanja za domaće ponuditelje pokreće se i provodi na način predviđen ovim Zakonom, a ponude se podnose na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu a vrijednost je izražena samo u kunama.

(2) Naručitelj pokreće postupak nabave objavljivanjem nadmetanja za domaće ponuditelje:

1. kad je sudjelovanje ograničeno isključivo na domaće ponuditelje na temelju članka 8. stavak 1., ili

2. kad naručitelj prosudi da će, s obzirom na nisku cijenu robe ili radova koje nabavlja, jedino domaći ponuditelji biti zainteresirani za podnošenje ponuda.

Objavljivanje nadmetanja i prednadmetanja

Članak 25.

(1) Naručitelj će objaviti poziv za nadmetanje, a ako se provodi i za prednadmetanje u domaćem dnevnom tisku ili u "Narodnim novinama", a može objaviti i u elektroničkom mediju (INTERNET) kad vrijednost nabave premašuje iznos od 400.000,00 kn. Objava se daje jednom, a može i više puta u navedenim sredstvima javnih priopćavanja.

(2) Ako vrijednost nabave premašuje iznos od 6.000.000,00 kn odnosno od 12.000.000,00 kn, međunarodno javno nadmetanje i prednadmetanje mora se objaviti najmanje jednom u domaćem dnevnom tisku koji se prodaje i u inozemstvu, tj. istodobno na hrvatskom jeziku i na engleskom odnosno nekom od drugih svjetskih jezika, te u međunarodnim elektroničkim medijima (INTERNET).

Sadržaj poziva za nadmetanje i prednadmetanje

Članak 26.

(1) Poziv za nadmetanje i prednadmetanje mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv i adresu naručitelja,

2. vrstu i količinu, te mjesto isporuke robe koju treba dobaviti ili vrstu usluge i mjesto na kojem će se pružati ili vrstu radova i mjesto gdje se izvode,

3. potrebno vrijeme za dobavu robe ili raspored izvršenja usluge, te završetak radova,

4. mjerila i postupke koji će se primijeniti pri procjeni sposobnosti ponuditelja u skladu s člankom 6. ovoga Zakona.

5. izjavu, koja kasnije ne smije biti izmijenjena, da ponuditelji mogu sudjelovati u postupku nabave bez obzira na prebivalište/sjedište ili izjavu da je sudjelovanje ograničeno na osnovi prebivališta/sjedišta ili da se primjenjuje nacionalna povlastica na temelju članka 8. ovoga Zakona, uz uključivanje domaćih osoba i ponuditelja,

6. način na koji se može dobiti dokumentacija i mjesto gdje se može nabaviti,

7. cijenu, ako je predviđena, koju naručitelj naplaćuje za dokumentaciju nadmetanja,

8. valutu i način plaćanja dokumentacije,

9. jezik ili jezici na kojima se dokumentacija može dobiti,

10. mjesto i krajnji rok za podnošenje ponuda,

11. mjesto, datum i sat otvaranja ponuda.

Dokumentacija za nadmetanje ili prednadmetanje

Članak 27.

(1) Naručitelj treba omogućiti svim ponuditeljima pribavljanje potrebne dokumentacije u skladu s postupcima i zahtjevima koji su navedeni u pozivu za prednadmetanje i nadmetanje. Naručitelj treba pripremiti dokumentaciju za svakog ponuditelja koji plati naknadu, ako je određena, za takvu dokumentaciju. Cijena koju naručitelj može naplatiti za dokumentaciju zasniva se isključivo na troškovima tiskanja i dostave ponuditeljima.

(2) Dokumentacija za nadmetanje i prednadmetanje mora sadržavati iste ključne dijelove, s time da se u postupku prednadmetanja ponuditeljima može dopustiti podnošenje zamjenskih ponuda, vlastitih financijskih i tehničkih rješenja i prijedloga ili pristupa izvršenja nabave.

(3) Naručitelj može, prema vlastitoj ocjeni, u postupku prednadmetanja koristiti u cijelosti ili djelomično dokumentaciju predviđenu za nadmetanje.

(4) Postupak javnog nadmetanja za ustupanje radova ne može se pokrenuti dok se ne pribavi potrebna građevna dozvola.

(5) Vlada Republike Hrvatske može odobriti pokretanje postupka javnog nadmetanja i prije nego je izdana građevna dozvola za strateški važne infrastrukturne projekte prometa i veza, vodoopskrbe, plinofikacije i energetike.

Sadržaj dokumentacije za nadmetanje

Članak 28.

Dokumentacija za nadmetanje mora sadržavati sljedeće:

1. upute za pripremu ponuda,

2. zahtjeve i uvjete, sukladno odredbi članka 6., u svezi s ocjenom sposobnosti ponuditelja i u svezi s ponovnim dokazima o sposobnosti na temelju članka 34. stavak 6. ovoga Zakona,

3. pisane dokaze ili druge podatke koje ponuditelji moraju priložiti da bi dokazali svoje sposobnosti,

4. vrstu, tehnička obilježja i svojstva kakvoće roba, usluga ili radova koje se nabavljaju sukladno članku 16. ovoga Zakona, što uključuje, ali se osobito ne ograničava na odgovarajuće tehničke oznake, planove, crteže i nacrte, količinu robe, sve popratne usluge koje će se izvršiti, mjesto gdje će se izvoditi radovi ili gdje će se izvršiti usluge, željeni ili potrebni rok, ako postoji, do kojega roba treba biti isporučena, radovi izvedeni ili usluge izvršene, podaci i uvjeti iz prethodno pribavljene građevne dozvole kada se radi o ustupanju radova za projekte i programe sukladno odredbama iz članka 27. ovoga Zakona,

5. mjerila koja će naručitelj primijeniti pri utvrđivanju prihvatljive ponude, uključujući i nacionalnu povlasticu na temelju članka 8. kao i sva ostala mjerila osim cijene koje će se primijeniti na temelju članka 34. stavka 4. ovoga Zakona i razmjernu vrijednost tih mjerila,

6. poznate uvjete ugovora o nabavi ili obrazac ugovora ako postoji,

7. navode o dopuštenoj zamjeni glede odlika robe, radova, usluga, uvjeta ugovora ili drugih uvjeta navedenih u dokumentaciji, kao i opis načina na koji će se zamjenske ponude ocjenjivati i uspoređivati,

8. opis dijela ili dijelova za koje se mogu podnijeti ponude ako je ponuditeljima dopušteno podnošenje ponude za samo dio robe, usluga ili radova koji se nabavljaju,

9. način na koji se oblikuje i izražava cijena ponude, uključujući izjavu o tome da li cijena treba pokrivati druge izdatke osim samih troškova robe, usluga ili radova kao što su troškovi prijevoza, osiguranja, bankarski troškovi, carinske obveze i porezi,

10. valutu ili valute u kojima cijena ponude treba biti izražena,

11. jezik ili jezici, sukladno članku 17. ovoga Zakona, na kojima treba pripremiti ponudu,

12. sve zahtjeve naručitelja glede izdavatelja, oblika, iznosa i drugih glavnih uvjeta jamstva za ponudu koje moraju dati ponuditelji, kao i sve takve zahtjeve glede jamstva za izvršenja ugovora o nabavi koje treba dati ponuditelj s kojim se sklapa ugovor o nabavi, uključujući i jamstva za radnu snagu i materijale,

13. navod ako ponuditelj ne može izmijeniti ili povući svoju ponudu prije krajnjeg roka za podnošenje ponuda bez gubitka jamstva za ponudu,

14. način, mjesto i krajnji rok za podnošenje ponuda prema članku 30. ovoga Zakona,

15. način kako, na temelju članka 29. ovoga Zakona ponuditelji mogu tražiti razjašnjenja u svezi s dokumentacijom i priopćenje o tome da li naručitelj namjerava sazvati sastanak ponuditelja,

16. razdoblje za koje vrijedi ponuda sukladno članku 31. ovoga Zakona,

17. mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda prema članku 33. ovoga Zakona,

18. postupak koji će se primijeniti pri otvaranju i pregledavanju ponuda,

19. valuta koja će se primijeniti za ocjenjivanje i uspoređivanje ponuda na temelju članka 34. stavka 5. ovoga Zakona i financijsku ustanovu čiji će se tečaj primijeniti za zamjenu valute ponuda u tu valutu na navedeni datum,

20. pozivanje na ovaj Zakon, propise nabave i druge zakone i propise koji se izravno odnose na postupak nabave, s time da izostavljanje tih pozivanja ne predstavlja osnovu za tužbu prema članku 57. ovoga Zakona niti za traženje odgovornosti naručitelja,

21. ime, zvanje i adresu jednog ili više dužnosnika ili namještenika naručitelja koji su ovlašteni za izravnu vezu s ponuditeljem glede postupka nabave, bez sudjelovanja posrednika,

22. sve obveze koje treba ispuniti ponuditelj neovisno o ugovoru o nabavi, kao što su obveze koje se odnose na trgovinu putem prijeboja ili na prijenos tehnologije,

23. obavijest o pravima predviđenim člankom 57., 58. i 60. ovoga Zakona,

24. ako naručitelj pridržava pravo odbijanja svih ponuda prema članku 12. ovog Zakona, obvezan je navod o tome radi pravodobne obavijesti ponuditelja,

25. sve potrebne radnje nakon prihvaćanja ponude da bi ugovor o nabavi stupio na snagu, uključujući gdje je to potrebno, odobrenje višeg nadležnog tijela ili Vlade sukladno članku 36. ovoga Zakona,

26. sve druge uvjete koje je naručitelj utvrdio u skladu s ovim Zakonom i propisima nabave u svezi s podnošenjem ponuda i primjenom nacionalne povlastice za domaće osobe i ponuditelje.

Razjašnjenje i izmjene dokumentacije za nadmetanje

Članak 29.

(1) Ponuditelj može od naručitelja tražiti razjašnjenje dokumentacije. Naručitelj mora odgovoriti na svaki zahtjev ponuditelja za takvim razjašnjenjem koji je primio najkasnije u roku do 8 dana prije krajnjeg roka određenog za podnošenje ponuda. Naručitelj će odgovoriti u roku do 3 dana od dana kad je zahtjev primljen kako bi omogućio ponuditelju da na vrijeme podnese svoju ponudu, i isto tako će, a da ne otkrije podrijetlo zahtjeva, priopćiti razjašnjenje svim ponuditeljima kojima je uručena dokumentacija za nadmetanje.

(2) U bilo koje vrijeme, prije isteka krajnjeg roka za podnošenje ponude, naručitelj može, iz bilo kojeg razloga, prema vlastitoj ocjeni ili kao rezultat ponuditeljeva zahtjeva za razrjašnjenjem, izmijeniti natječajnu dokumentaciju izdavanjem dodatka. Dodatak će odmah biti priopćen svim ponuditeljima kojima je naručitelj uručio dokumentaciju i taj će dodatak obvezivati sve ponuditelje.

(3) Ako naručitelj sazove sastanak ponuditelja, vodit će na tom sastanku zapisnik koji će sadržavati zahtjeve za razjašnjenjem iznesene na tom sastanku glede dokumentacije, kao i odgovore na te zahtjeve, ne navodeći pri tome podrijetlo tih zahtjeva. Zapisnik će odmah dostaviti svim ponuditeljima kojima je dao dokumentaciju, kako bi mogli taj zapisnik uzeti u obzir prilikom pripreme svojih ponuda.

DIO IV.

PODNOŠENJE PONUDA

Članak 30.

(1) Kod određivanja mjesta, datuma i krajnjeg roka za podnošenje ponuda naručitelj će uzeti u obzir složenost nabave, potrebu očekivanog podugovaranja i uobičajeno vrijeme potrebno za podnošenje ponuda poštom kako od domaćih tako i stranih ponuditelja.

(2) Kod javnog nadmetanja i nadmetanja po pozivu rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 15 dana od dana objave javnog nadmetanja, odnosno od dana dostave poziva za podnošenje ponuda, a kod vrlo složenih nabava s međunarodnim nadmetanjem rok će biti 45 dana. Kod ograničenih načina nabave rok ne može biti kraći od 10 dana.

(3) Ako na temelju članka 29. ovoga Zakona naručitelj pruži dodatna razrješenja ili izvrši izmjene u dokumentaciji, ili ako su na sastanku ponuditelja zatražena dodatna razjašnjenja, onda će prije isteka roka za podnošenje ponuda produžiti rok, ako je potrebno, kako bi ponuditelji imali dovoljno vremena da u svojim ponudama uzmu u obzir razjašnjenja i izmjene.

(4) Naručitelj može, po svojoj slobodnoj volji, prije isteka roka za podnošenje ponuda produžiti rok ako jedan ili više ponuditelja ne mogu podnijeti svoje ponude do određenog roka zbog okolnosti izvan njihova utjecaja.

(5) Svi ponuditelji kojima je naručitelj uručio dokumentaciju bit će odmah obaviješteni o svakom produženju roka. Produženje roka mora se i javno objaviti u istim glasilima radi ostalih ponuditelja.

(6) Ponuda se podnosi samo na pisani način, s potpisom i u zapečaćenoj omotnici.

(7) Prava ponuditelja neće biti ugrožena ako podnese ponudu s istim stupnjem vjerodostojnosti, pouzdanosti i povjerljivosti u bilo kojem obliku sukladno dokumentaciji nadmetanja.

(8) Naručitelj će na zahtjev izdati ponuditelju potvrdu na kojoj je upisan datum i vrijeme kad je ponuda primljena. Krajnji rok predaje konačne ponude je istovremeno i datum i vrijeme otvaranja ponuda.

(9) Ponuda koju naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće biti otvorena i bit će vraćena ponuditelju koju je podnio.

Rok valjanosti ponuda, izmjena i povlačenje ponuda

Članak 31.

(1) Rok valjanosti ponuda je rok naveden u dokumentaciji za nadmetanje.

(2) Prije isteka roka valjanosti ponuda naručitelj može zatražiti od ponuditelja da produži taj rok za određeno vrijeme. Ponuditelj može odbiti zahtjev bez gubitka prava na jamstvo za ponudu, i valjanost ponude prestat će istekom neproduženog roka valjanosti.

(3) Ponuditelji koji pristanu na produženje roka valjanosti svojih ponuda, produžit će, ili osigurati produžetak valjanosti jamstva za njihove ponude ili će pribaviti nove koje će pokriti produženi rok valjanosti njihovih ponuda. Za onog ponuditelja čije jamstvo za ponudu ne bude produženo, ili novo ne bude osigurano, smatrat će se da je odbio produžiti rok valjanosti svoje ponude.

(4) Ako nije drukčije predviđeno u dokumentaciji, ponuditelj može izmijeniti ili povući svoju ponudu prije isteka roka za podnošenje (otvaranje) ponuda bez gubitka jamstva za ponudu. Izmjena ili obavijest o povlačenju stupit će na snagu ako ju je naručitelj primio prije isteka roka za podnošenje (otvaranje) ponuda.

Jamstvo za ponudu

Članak 32.

(1) Ako naručitelj zahtijeva od ponuditelja jamstvo za ponudu:

1. taj se zahtjev odnosi na sve ponuditelje,

2. natječajnom dokumentacijom može se zahtijevati da davatelj jamstva za ponudu i potvrditelj, ako je predviđen, kao i oblik i uvjeti jamstva moraju biti prihvatljivi naručitelju,

3. naručitelj neće odbiti jamstvo za ponudu zato što nije bilo izdano od izdatnika u Republici Hrvatskoj, ako su ta vrijednosnica i njezin izdatnik u skladu s ostalim zahtjevima navedenim u dokumentaciji za nadmetanje, osim u slučaju ako bi prihvaćanjem tog jamstva naručitelj postupio suprotno propisima Republike Hrvatske,

4. prije podnošenja ponude, ponuditelj može zahtijevati od naručitelja da potvrdi prihvatljivost predloženog izdatnika jamstva za ponudu, ili predloženog potvrditelja, ako je predviđen, naručitelj će odmah udovoljiti tom zahtjevu,

5. ako naručitelj potvrdi da je predloženi izdatnik prihvatljiv, ili bilo koji predloženi potvrditelj, to ga ne sprečava da odbije jamstvo za ponudu zato što je izdatnik ili potvrditelj postao platežno ili je na neki drugi način kreditno nesposoban,

6. naručitelj će navesti u dokumentaciji sve zahtjeve vezane za izdatnika, kao i vrstu, oblik, iznos i druge glavne uvjete za traženo jamstvo za ponudu, zahtjevi koji se izravno ili neizravno odnose na postupke ponuditelja jesu:

a) povlačenje ili izmjena ponude nakon isteka roka za podnošenje konačnih ponuda ili prije isteka roka ako je tako predviđeno dokumentacijom,

b) odbijanje potpisivanja ugovora o nabavi,

c) odbijanje davanja potrebnog jamstva za izvršenje ugovora, nakon što je ponuda prihvaćena, ili nepoštivanje drugih uvjeta koji prethode potpisivanju ugovora o nabavi navedenim u dokumentaciji za nadmetanje.

(2) Naručitelj neće polagati pravo na iznos jamstva za ponudu, i odmah će vratiti ili osigurati povratak jamstva za ponudu, nakon prvog od sljedećih događaja:

1. isteka roka valjanosti jamstva za ponudu,

2. sklapanja ili stupanja na snagu ugovora o nabavi i stupanja na snagu odredbe o jamstvu za izvršenje ugovora, ako je takvo jamstvo predviđeno dokumentacijom.

3. završetka nadmetanja bez sklapanja ili stupanja na snagu ugovora o nabavi,

4. povlačenje ponude prije isteka roka za podnošenje konačnih ponuda, osim ako prema dokumentaciji takvo povlačenje nije dopušteno.

DIO V.

OCJENJIVANJE I USPOREDBA PONUDA

Otvaranje ponuda

Članak 33.

(1) Ponude se otvaraju u vrijeme koje je navedeno u dokumentaciji nadmetanja kao krajnji rok za podnošenje ponuda, ili u vrijeme koje je utvrđeno kao krajnji rok prilikom produženja roka, na mjestu i u skladu s postupkom utvrđenim u dokumentaciji.

(2) Svim ponuditeljima odnosno njihovim ovlaštenim predstavnicima naručitelj će dopustiti nazočnost pri otvaranju ponuda.

Svoje ovlaštenje predstavnik ponuditelja dokazuje u pisanom obliku.

(3) Ime i adresa svakog ponuditelja čija se ponuda otvara, kao i cijena ponude, bit će priopćeni pri otvaranju ponuda, te odmah uneseni u zapisnik o postupku nadmetanja prema članku 11. ovoga Zakona.

(4) Ponuditelji koji nisu nazočni pri otvaranju ponuda i nitko ih ne zastupa mogu zahtijevati priopćavanje tih podatka.

Ispitivanje, ocjenjivanje i usporedba ponuda

Članak 34.

(1) Naručitelj može zatražiti od ponuditelja objašnjenje njihovih ponuda kao pomoć u ispitivanju, ocjeni i usporedbi ponuda. Nikakve bitne promjene u ponudi, uključujući promjenu cijene i promjene koje bi neprihvatljivu ponudu učinile prihvatljivom ne smiju se zahtijevati, nuditi ili dopustiti od strane naručitelja ili ponuditelja.

(2) Naručitelj će ispraviti samo računske pogreške koje se otkriju za vrijeme ispitivanja ponude i odmah će obavijestiti o svakom takvom ispravku ponuditelja čija je ponuda ispravljena.

(3) Ovisno o stavku 1. ovoga članka naručitelj će ponudu smatrati prihvatljivom ako potpuno udovoljava svim zahtjevima navedenim u dokumentaciji nadmetanja.

(4) Naručitelj će smatrati ponudu prihvatljivom, samo ako sadrži neke manje otklone koji znatnije ne mijenjaju niti odstupaju od svojstava, uvjeta i drugih zahtjeva navedenih u dokumentaciji, ili jedino ako sadrži pogreške ili previde koji se mogu ispraviti a da se ponuda bitno ne mijenja. Sva takva odstupanja bit će u najvećoj mogućoj mjeri količinski određena i uzeta u obzir prilikom ocjenjivanja i uspoređivanja ponuda.

(5) Naručitelj neće prihvatiti ponudu u sljedećim slučajevima:

1. ako ponuditelj nije prihvaćen kao sposoban,

2. ako ponuditelj ne prihvaća ispravak računske pogreške prema stavku 1. ovoga članka,

3. ako ponuda ne odgovara uvjetima nadmetanja,

4. zbog okolnosti navedenih u članku 15. ovoga Zakona.

(6) Radi odabira najpovoljnije ponude naručitelj će ocijeniti i usporediti ponude sukladno mjerilima navedenim u objavi postupka nadmetanja i u dokumentaciji. Neće se koristiti niti jedno drugo mjerilo koje nije navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.

1. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najnižom cijenom, s potpuno istom vrstom, svojstvima i odlukama robe, usluga ili radova koji su traženi dokumentima nadmetanja.

2. Iznimno, ako naručitelj namjerava prihvatiti ponudu koja je procijenjena kao najpovoljnija prema cijeni i drugim mjerilima i zahtjevima mora prethodno dobiti suglasnost Uprave za nabavu i to objaviti te unijeti u dokumente nadmetanja. Kada naručitelj donese odluku da kao najpovoljniju ponudu prihvaća ovako odabranu ponudu i na tu odluku prigovori drugi ponuditelj dužan je u roku od 3 dana o tome izvijestiti Upravu za nabavu, a ako to ne učini, odluka o izboru nije valjana. Uprava za nabavu, dužna je očitovati se o prigovoru u roku od 8 dana od dana primitka prigovora od strane naručitelja i o tome izvijestiti Državni ured za reviziju.

3. Pri određivanju najpovoljnije ponude prema ovom stavku točke 2. ovoga članka naručitelj uzima u obzir sljedeće:

- cijenu ponude ovisno o danoj povlastici na temelju točke 4. ovoga stavka, te druga mjerila za bitne sastojnice ponude prema zahtjevima koje je naveo u dokumentima nadmetanja kao što su:

- troškovi korištenja, održavanja i popravka robe i radova, vrijeme isporuke robe, završetka radova, ili izvršenja usluga, funkcionalne karakteristike robe ili radova, uvjeti plaćanja i jamstva vezana za kakvoću, trajnost i pouzdanost roba, radova i usluga,

- odštetni poslovi i prijeboji koje nude ponuditelji, opseg zastupljenosti domaćeg udjela glede proizvodnje, radne snage i materijala u ponudi robe, radova i usluga koje se nude, mogućnost za gospodarski razvoj sadržan u ponudama, uključujući domaća ulaganja i druge poslovne pothvate, poticaj zapošljavanju, davanje određene proizvodnje za domaće dobavljače, prijenos tehnologije i razvoj upravljačkih, znanstvenih i radnih vještina te druge uvjete u svezi s gospodarskom politikom Vlade Republike Hrvatske, kao i

- učinci na nacionalnu obranu i sigurnost.

4. Sukladno članku 8. ovoga Zakona naručitelj prilikom ocjenjivanja i uspoređivanja ponuda primjenjuje nacionalnu povlasticu za domaće robe, daje prednost ponudama domaćih nuditelja usluga ili ponudama domaćih izvoditelja radova. Ta povlastica bit će uračunata u cijenu ponuda sukladno načinu primjene nacionalne povlastice i unesena u zapisnik o postupku nabave.

(7) Kad su cijene ponuda izražene u dvije ili više valuta, cijene svih ponuda pretvaraju se u istu valutu radi usporedbe i procjene prema odredbama članka 28. točke 19. ovoga Zakona.

(8) Naručitelj može zatražiti od ponuditelja čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom prema stavku 6. ovoga članka da ponovno dokaže svoje sposobnosti u skladu s uvjetima i postupcima članka 6. ovoga Zakona. Uvjeti i postupci koji se koriste pri takvu ponovnom dokazivanju moraju biti navedeni u dokumentaciji za nadmetanje. U slučaju provedenog postupka prednadmetanja uvjeti i postupci nadmetanja bit će jednaki onima koji su korišteni u prednadmetanju.

(9) Ako ponuditelj čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom ne može ponovno dokazati svoje sposobnosti, naručitelj će odbiti njegovu ponudu i odabrati sljedeću najpovoljniju ponudu između preostalih ponuda ili odbiti sve ponude sukladno članku 12. ovoga Zakona.

(10) Ako naručitelj utvrdi da se ponuda koja je ocijenjena kao najpovoljnija zasniva na cijeni koja je 25-30% niža od prosječno ponuđene ili uobičajene cijene iste ili slične robe, usluga ili radova na domaćem i/ili međunarodnim tržištima i opravdano posumnja da se radi o demping cijeni ili kod stranog ponuditelja subvenciji strane države ili se radi o namjerno ponuđenoj niskoj cijeni, to će odmah unijejti u zapisnik o postupku nadmetanja, izvijestiti Upravu za nabavu i odbiti takvu ponudu te odabrati sljedeću najpovoljniju ponudu između preostalih ponuda ili će odbiti sve ponude sukladno članku 12. ovoga Zakona. O svojoj odluci naručitelj mora odmah izvijestiti Državni ured za reviziju koji postupa sukladno zakonu o državnoj reviziji.

(11) Činjenice vezane za razmatranje, razjašnjavanje, ocjenjivanje i usporedbu ponuda neće biti otkrivene ponuditeljima ili bilo kojoj drugoj osobi, osim u slučaju predviđenom člankom 11. stavkom 3. ovoga Zakona.

Zabrana pregovaranja s ponuditeljima

Članak 35.

Zabranjeno je bilo kakvo pregovaranje između naručitelja i ponuditelja u svezi s valjanom i konačnom ponudom koja je odabrana kao najpovoljnija ponuda.

Prihvaćanje ponuda i sklapanje ugovora o nabavi

Članak 36.

(1) Naručitelj će prihvatiti najpovoljniju ponudu na temelju odredbi članka 34. stavka 6. ovoga Zakona. Svi ponuditelji moraju biti obaviješteni preporučenim pismom čija je ponuda prihvaćena, u roku od 8 dana od dana odabira.

(2) Naručitelj i ponuditelj čija je ponuda prihvaćena potpisuju ugovor o nabavi u roku od 8 dana, a najkasnije po isteku 30 dana od dana završetka postupka nabave. Ugovor o nabavi mora biti u skladu s ponudom.

(3) Od trenutka slanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka pa do potpisivanja ugovora o nabavi naručitelj i ponuditelj ne smiju poduzimati nikakve radnje koje bi omele sklapanje ugovora o nabavi ili njegovo izvršenje.

(4) ako je ugovor o nabavi uvjetovan suglasnošću nadležnog tijela ili Vlade Republike Hrvatske, potrebno je za sklapanje ugovora pribaviti odgovarajuću suglasnost.

(5) Rok za pribavljanje potrebne suglasnosti računa se od datuma slanja obavijesti o prihvaćanju ponude i mora biti predviđen u dokumentaciji za nadmetanje. Izostanak suglasnosti u predviđenom roku ne utječe na rok valjanoti ponude ili jamstvo za ponudu naveden u dokumentaciji za nadmetanje.

(6) Ako ponuditelj čija je ponuda prihvaćena ne potpiše ugovor o nabavi, ako se to od njega zatraži, ili ne pribavi potrebno jamstvo za izvršenje ugovora, naručitelj će odabrati najpovoljniju ponudu između preostalih važećih ponuda, ili odbiti sve ponude. Ponuditelj čija je ponuda kasnije prihvaćena i ostali ponuditelji bit će obaviješteni kako je predviđeno stavkom 1. ovoga članka.

DIO VI.
NABAVA USLUGA
Obavijest o podnošenju prijedloga

Članak 37.

(1) Prijedlog za usluge je ponuda kojom se omogućuje ponuditelju da osim propisanih elemenata ponudi svoj prijedlog za najpovoljnije izvršenje tražene usluge.

(2) Naručitelj traži od zainteresiranih ponuditelja prijedloge za usluge ili prijave za sudjelovanje u prednadmetanju na temelju oglasa kojim se traži izražavanje interesa za podnošenje prijedloga ili sudjelovanje u prednadmetanju, što ovisi o slučaju. Oglas mora sadržavati ime i adresu naručitelja, kratak opis usluga koje se traže, način dobivanja poziva ili dokumentacije za podnošenje prijedloga ili prednadmetanje, te cijenu dokumentacije za podnošenje prijedloga ili za prednadmetanje, ako postoji.

(3) Oglas treba biti objavljen u skladu s odredbama članka 25. ovoga Zakona.

(4) Naručitelj ne treba primijeniti odredbe iz stavka 2. i 3. ovoga članka u sljedećim slučajevima:

1. kad usluge koje se traže može ponuditi ograničeni broj ponuditelja, uz uvjet da se svi pozovu na podnošenje prijedloga, ili

2. kad bi vrijeme i troškovi koji su potrebni da bi se ispitalo i ocijenilo velik broj prijedloga bili ne razmjerni vrijednosti usluga koje se traže, uz uvjet da se pozove na podnošenje prijedloga najmanje tri ponuditelja.

3. kad se jedino putem nadmetanja po pozivu može osigurati povjerljivost ili kad je takvo nadmetanje potrebno iz razloga nacionalnog interesa, uz uvjet da prijedloge podnesu najmanje tri ponuditelja.

(5) Naručitelj koji ne namjerava primijeniti odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka mora zatražiti suglasnost Uprave za nabavu, a Uprava je dužna odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(6) Naručitelj treba ponuditeljima osigurati potrebnu dokumentaciju za podnošenje prijedloga ili za sudjelovanje u prednadmetanju u skladu s objavljenim postupcima koji sudjeluju u postupku. Cijena koju naručitelj može naplaćivati za dokumentaciju za podnošenje prijedloga i prednadmetanje smije uključivati jedino troškove tiskanja i dostave ponuditeljima. Ako se provodi postupak prednadmetanja, naručitelj treba pribaviti potrebnu dokumentaciju za podnošenje prijedloga za svakog ponuditelja koji je pristupio prednadmetanju.

Sadržaj zahtjeva za podnošenje prijedloga za usluge

Članak 38.

Zahtjev za podnošenje prijedloga mora uključivati sljedeće podatke:

1. naziv i adresu naručitelja,

2. jezik ili jezike na kojima treba pripremiti prijedloge,

3. način, mjesto i rok za podnošenje prijedloga,

4. priopćenje ako naručitelj zadržava pravo na odbijanje svih prijedloga,

5. mjerila i postupke, sukladno s odredbom članka 6. ovoga Zakona o svezi s ocjenom sposobnosti ponuditelja i u svezi s daljnim dokazima o sposobnosti na temelju članka 7. stavka 10. ovoga Zakona,

6. pisane dokaze ili druge podatke ponuditelji moraju priložiti da bi dokazali svoje sposobnosti,

7. opis naravi i traženih svojstava usluga koje se nabavljaju u onom opsegu u kojem je to poznato, što uključuje, ali se ne ograničava na mjesto izvršenja usluga te ako postoji željni ili potrebni rok izvršenja,

8. izjavu da li naručitelj traži prijedloge koji trebaju iznijeti različite načine kako bi se udovoljilo njegovim potrebama,

9. opis dijela ili dijelova za koje se mogu podnijeti prijedlozi ako je ponuditeljima dopušteno da podnesu prijedloge za samo dio usluga koje se traže,

10. valutu ili valute u kojima cijena prijedloga treba biti oblikovana i izražena,

11. način na koji se oblikuje i izražava cijena prijedloga, uključujući izjavu o tome da li cijena treba pokrivati druge elemente osim samih troškova usluga, kao što su naknade za prijevoz, osiguranje, korištenje opreme, carinske obveze i porezi, osim u slučaju kad cijena nije presudna,

12. postupak koji je određen u skladu s člankom 41. stavkom 1. ovoga Zakona za odabir najpovoljnijeg prijedloga,

13. mjerila i razmjernu težinu tih mjerila koje će naručitelj primijeniti pri utvrđivanju najpovoljnijeg prijedloga, te ako je primjenjivao nacionalnu povlasticu na temelju članka 39. stavka 2. ovoga Zakona.

14. valutu koja će se primijeniti za ocjenjivanje i uspoređivanje prijedloga i tečaj koji će se primijeniti za zamjenu u tu valutu ili financijsku ustanovu čiji će se tečaj primjenjivati na dan koji je određen,

15. opis načina na koji će se zamjenski prijedlozi ocjenjivati i uspoređivati ako su dopuštene zamjene glede svojstava usluga, uvjeta ugovora ili drugih navedenih zahtjeva,

16. ime, zvanje i adresu jedne ili više ovlaštenih osoba naručitelja za izravnu vezu s ponuditeljem glede postupka nabave bez sudjelovanja posrednika,

17. način kako na, temelju članka 40. ovoga Zakona ponuditelj mora tražiti razjašnjenja u svezi sa zahtjevom za podnošenje prijedloga, i priopćenje o tome da li naručitelj namjerava sazvati sastanak ponuditelja,

18. poznate uvjete ugovora o nabavi ili obrazac ugovora ako postoji,

19. pozivanje na ovaj Zakon, propise nabave i druge zakone i propise koji se izravno odnose na postupak nabave, s time da izostavljanje tog pozivanja ne predstavlja osnovu za prekršaj prema članku 58. ovog Zakona a niti osnovu za traženje odgovornosti naručitelja,

20. obavijest o pravima ponuditelja predviđenim člancima 54., 55. i 56. ovog Zakona,

21. sve radnje potrebne nakon prihvaćanja prijedloga da bi se sklopio ugovor o nabavi, uključujući, gdje je to potrebno, suglasnost nadležnog tijela ili Vlade Republike Hrvatske sukladno članku 36. ovoga Zakona,

22. sve druge uvjete koje je naručitelj utvrdio u skladu s ovim Zakonom i propisima nabave vezane za podnošenje prijedloga.

Mjerila za ocjenjivanje prijedloga

Članak 39.

(1) Naručitelj ustanovljava mjerila za ocjenjivanje prijedloga i određuje razmjernu vrijednost tih mjerila i način na koji se primjenjuju pri ocjenjivanju prijedloga. U pozivu za podnošenje prijedloga navode se isključivo sljedeća mjerila koja se odnose na:

1. sposobnost, iskustvo, poslovne preporuke, pouzdanost, stručnu i rukovodstvenu sposobnost ponuditelja kao i osoblja koje je uključeno u davanje usluga,

2. učinkovitost prijedloga glede zadovoljenja potreba naručitelja,

3. cijenu prijedloga, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, kao i sve popratne ili vezane troškove,

4. opseg u kojem u izvedbi sudjeluju domaći ponuditelji, mogućnosti gospodarskog razvoja koje su sadržane u prijedlogu, uključujući ulaganja i ostale poslovne pothvate, poticaj zapošljavanja, prijenos tehnologije, razvoj upravljačkih, znanstvenih i radnih vještina i odštetnih poslova koje nude ponuditelji,

5. nacionalnu obranu i sigurnost.

(2) Za ocjenjivanje prijedloga poslova projektiranja i stručnog nadzora prema posebnom propisu primjenjivat će se cjenik usluga Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.

(3) Naručitelj može dati prednost domaćim ponuditeljima usluga sukladno propisima nabave i omogućiti primjenu nacionalne povlastice prema članku 8. ovoga Zakona.

Razjašnjenje i izmjene poziva za podnošenje prijedloga

Članak 40.

Razjašnjenje i izmjene dokumentacije i poziva za podnošenje prijedloga provode se sukladno odredbama članka 29. ovoga Zakona.

Postupak odabira

Članak 41.

(1) Naručitelj odabire najpovoljniji prijedlog prema članku 42. ili članku 43. ovoga Zakona, o čemu ponuditelje obavještava u svom zahtjevu za podnošenje prijedloga.

(2) Naručitelj treba u zapisnik koji se vodi u skladu sa člankom 11. ovoga Zakona unijeti izjavu o temeljnim razlozima i okolnostima na kojima je zasnovano korištenje postupka odabira u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Naručitelj se može prilikom postupka odabira obratiti skupini neovisnih vanjskih stručnjaka.

Postupak odabira bez pregovora

Članak 42.

(1) Naručitelj koji koristi postupak naveden u ovom članku propisat će početnu kakvoću i tehničke čimbenike, u skladu s mjerilima navedenim uz one koji se odnose na cijenu u zahtjevu za podnošenje prijedloga sukladno članku 39. ovoga Zakona. Naručitelj će ocijeniti svaki prijedlog u skladu s mjerilima i razmjernom vrijednošću i načinom primjene mjerila navedenih u nadmetanju. Nakon toga naručitelj će usporediti cijene prijedloga koji su zadovoljili početne zahtjeve.

(2) Najpovoljnijim prijedlogom smatrat će se:

1. prijedlog s najnižom cijenom,

2. prijedlog koji je osim cijene ocijenjen najpovoljnijim i s obzirom na mjerila navedena u stavku 1. ovoga članka.

Odabir s naknadnim pregovorima

Članak 43.

Naručitelj koji koristi postupak naveden u ovom članku pristupit će pregovorima s ponuditeljima prema sljedećem postupku,

1. propisat će početnu najnižu kakvoću i tehničke čimbenike,

2. pozvat će na pregovore o cijeni njegova prijedloga onog ponuditelja koji je prema članku 42. stavku 1. ovoga Zakona postigao najbolji uspjeh,

3. obavijestit će sve ponuditelje koji su zadovoljili početne zahtjeve da bi mogli doći u obzir za pregovore ako pregovori s bolje ocijenjenim ponuditeljima ne uslijede potpisivanjem ugovora o nabavi,

4. obavijestit će ostale ponuditelje da nisu zadovoljili zadane početne uvjete,

5. ako naručitelj zaključi da pregovori s ponuditeljem iz točke 2. ovoga članka neće uslijediti ugovorom o nabavi, naručitelj će ga obavijestiti da prekida pregovore,

6. nakon toga naručitelj će pozvati ponuditelja sa sljedećim najboljim uspjehom na pregovore, ako pregovori s tim ponuditeljem ne uslijede ugovorom o nabavi, naručitelj će redom pozivati na pregovore ostale ponuditelje sve dok se ne potpiše ugovor o nabavi ili se odbiju sve preostale ponude,

7. ako pregovori uslijede ugovorom o nabavi, naručitelj će preostale ponuditelje obavijestiti o odabiru.

Tajnost

Članak 44.

Naručitelj će se prema prijedlozima odnositi tako da njihov sadržaj ne doznaju drugi ponuditelji. Svi su pregovori vođeni na temelju članka 43. ovoga Zakona povjerljivi. Sukladno članku 11. ovoga Zakona nijedna stranka neće bez privole druge stranke otkriti podatke u svezi s cijenom, tehničkim ili drugim obavijestima koje se odnose na pregovore.

DIO VII.

POSTUPCI ZA OGRANIČENE NAČINE NABAVE

Dvostupanjsko nadmetanje

Članak 45.

(1) Uvjeti za postupak dvostupanjskog nadmetanja određeni su u članku 20. ovoga Zakona.

(2) Dokumentacijom za nadmetanje pozvat će se ponuditelji da u prvom stupnju podnošenja ponuda podnesu početne ponude koje sadrže prijedloge bez cijena. Tom dokumentacijom mogu se zahtijevati prijedlozi vezani za tehničke osobine, svojstva, kakvoću ili druge svrhe i namjene robe, radova ili usluga, kao i uvjete ugovora koji se odnose na isporuku i gdje se to pokaže pogodnim, za stručnu i tehničku sposobnost ponuditelja.

(3) Naručitelj može tijekom prvog stupnja pregovarati sa svakim ponuditeljem čija ponuda nije odbijena na temelju članka 12., 15. ili 34. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) U drugom stupnju podnošenja ponuda naručitelj će pozvati ponuditelje čije ponude nisu odbijene da podnesu konačne ponude s cijenama s obzirom na određeni skup traženih osobina. Pri navođenju tih osobina naručitelj može poništiti ili izmijeniti bilo koji dio koji je prvotno naveden u dokumentaciji za nadmetanje i koji se odnosi na tehničke osobine ili kakvoću robe, radova ili usluga, kao i mjerila navedena u toj dokumentaciji za ocjenu i usporedbu ponuda, te može dodati nove osobine ili mjerila koja su u skladu s ovim Zakonom. Svako takvo poništenje, izmjena ili dodatak bit će priopćeni ponuditeljima u pozivu za podnašanje konačne ponude. Ponuditelj koji ne želi podnijeti konačnu ponudu može odustati bez gubitka jamstva za ponudu, ako je bilo traženo. Konačne ponude bit će ocijenjene i uspoređene kako bi se utvrdila najpovoljnija ponuda prema članku 34. stavku 6. ovoga Zakona.

Nadmetanje po pozivu (za robe i radove)

Članak 46.

(1) Naručitelj pokreće ograničeno nadmetanje ponudama po pozivu na temelju uvjeta utvrđenih u članku 21. ovoga Zakona pozivajući na podnošenje ponuda ponuditelje od kojih se može očekivati ponuda traženih roba ili radova.

(2) Naručitelj će odabrati najmanje tri ponuditelja kojima upućuje poziv kako bi osigurao učinkovito nadmetnaje.

(3) Na ograničeno nadmetanje ponudama po pozivu primjenjuju se odredbe dijela III. ovoga Zakona osim članka 25. ovoga Zakona.

Nadmetanje po pozivu (prikupljanje prijedloga za robe i radove)

Članak 47.

(1) Sukladno uvjetima utvrđenim u članku 21. ovoga Zakona naručitelj će pozvati i pribaviti prijedloge od onoliko ponuditelja koliko je to praktično provedivo, a najmanje od trojice.

(2) Naručitelj mora ustanoviti mjerila za ocjenjivanje prijedloga i ustanoviti razmjernu vrijednost tih mjerila, te način na koji će se primijeniti pri konačnom ocjenjivanju prijedloga. Mjerila će se odnositi na:

1. odgovarajuće upravljačko i tehničko znanje ponuditelja,

2. učinkovitost prijedloga ponuditelja u odnosu na zadovoljavanje potreba naručitelja, i

3. cijenu koju navodi ponuditelj za robe i za izvođenje svog prijedloga i troškove rada, održavanja ili za popravak predložene robe i radova.

(3) Poziv za podnošenje prijedloga što ga izdaje naručitelj sadrži sljedeće podatke:

1. naziv ili ime i adresu naručitelja,

2. opis onoga što se nabavlja uključujući tehničke i druge odrednice s kojima prijedlog mora biti usklađen, kao i, u slučaju nabave radova, mjesto na kojem radove trebe izvesti, s pripadajućim uslugama,

3. mjerila za ocjenjivanje prijedloga, izražene u novčanom obliku, koliko je to praktično provedivo, razmjernu vrijednost koja će se dati svakoj pojedinoj odrednici i način na koji će se primjenjivati pri ocjenjivanju prijedloga, i

4. željeni izgled i sve upute, uključujući i rokove, koji se odnose na prijedlog.

(4) Svaka izmjena ili objašnjenje zahtjeva iz poziva za podnošenje prijedloga, uključujući izmjenu mjerila za ocjenjivanje prijedloga, bit će priopćeni svim ponuditeljima koji sudjeluju u ovom postupku.

(5) Naručitelj će postupati s prijedlozima na takav način da izbjegne otkrivanje njihova sadržaja ponuditeljima.

(6) Naručitelj može pregovarati s ponuditeljima o njihovim prijedlozima i može zatražiti ili dopustiti njihovu promjenu, pod uvjetom da je zadovoljeno sljedeće:

1. svi pregovori između naručitelja i ponuditelja bit će povjerljivi,

2. nijedna strana u pregovorima neće otkriti drugoj osobi nikakve tehničke podatke, cijenu ili druge tržišne podatke vezane za pregovore bez pristanka druge strane,

3. mogućnost sudjelovanja u pregovorima daje se svim ponuditeljima čiji prijedlozi nisu odbijeni.

(7) Po završetku pregovora naručitelj će zahtijevati od ponuditelja koji i dalje sudjeluju u postupku da podnesu do određenog datuma konačne ponude.

(8) Naručitelj će primijeniti sljedeće postupke pri ocjeni prijedloga:

1. samo mjerila spomenuta u stavku 3. ovoga članka i navedena u pozivu za podnošenje prijedloga bit će uzeta u obzir,

2. odvojeno od cijene procijenit će se u kojoj mjeri prijedlog učinkovito zadovoljava potrebe naručitelja,

3. naručitelj će razmotriti cijeni prijedloga tek nakon završetka tehničke procjene.

(9) Naručitelj će sklopiti ugovor s ponuditeljem čiji prijedlog najbolje zadovoljava njegove potrebe i zahtjeve prema utvrđenim mjerilima za ocjenjivanje prijedloga navedenim u pozivu za podnošenje prijedloga.

Prikupljanje ponuda s cijenom

Članak 48.

(1) Sukladno uvjetima utvrđenim u članku 22. ovoga Zakona naručitelj traži najmanje tri ponude s cijenom za nabavu gotove istovrsne robe i potrošnog materijala manje pojedinačne vrijednosti, robe potrebne za održavanje, ili kod radova malog opsega, ako vrijednost po jednoj nabavci ili ukupno u proračunskoj godini ne prelazi 400.000,00 kuna.

(2) Svaki ponuditelj od kojeg se traži ponuda s cijenom mora biti obaviješten koji ostali elementi osim cijene same robe ili usluga, kao što je prijevoz i troškovi osiguranja, carine i pristojbe, moraju biti uključeni u cijenu.

(3) Svakom ponuditelju dopušteno je podnijeti samo jednu ponudu s cijenom i nije mu dopušteno mijenjati svoju ponudu. Nikakvih pregovora o konačnoj ponudi neće biti između naručitelja i ponuditelja.

(4) Ugovor o nabavi bit će sklopljen s ponuditeljem koji je dao ponudu s najnižom cijenom i koja zadovoljava potrebe i uvjete naručitelja.

Nadmetanje po pozivu (za usluge)

Članak 49.

(1) Naručitelj će pripremiti popis mogućih ponuditelja i prirediti upute i procjene troškova. Upute sadržavaju ciljeve i opseg usluga kao i očekivane učinke usluga.

(2) Naručitelj će najmanje trojici iskusnih ponuditelja dostaviti pozivno pismo s opisom traženih usluga.

(3) Pozivno pismo sadrži kratak opis zadatka, način ocjenjivanja, vrijeme predviđeno za podnošenje ponuda, rok vađenja ponuda, vrijeme predviđeno za pregovaranje i dodjelu zadatka. Uz pozivno pismo moraju biti priložene upute i nacrt ugovora.

(4) Pozivno pismo sa svim prilozima treba poslati ponuditeljima s popisa iz stavka (1) ovog članka od kojih se traži da dostave svoje ponude u dvjema odvojenim omotnicama. U jednu omotnicu treba staviti ponudu s tehničkim podacima, a u drugu cijenu ponuđenih usluga.

(5) Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, navedenog u pozivnom pismu, naručitelj će osnovati povjerenstvo, koje će otvoriti omotnice s tehničkim podacima, ocijeniti ih pomoću skale raspona 100 bodova kako bi ih se moglo usporediti.

(6) Nakon ocjene i sređivanja ponuda s tehničkim podacima, povjerenstvo otvara omotnice s cijenama, a naručitelj će započeti pregovore s ciljem zaključenja ugovora s onim ponuditeljem, koji je za obavljanje zadatka ponudio najnižu cijenu i nalazi se unutar 20% najviše ocijenjenih ponuda s tehničkim podacima.

(7) Pregovori će se baviti poboljšanjem predloženih uvjeta, planom rada koji je dio tehničkog dijela ponude, vremenskim rasporedom, planom putovanja i financijskim dijelom ponude.

(8) Odredbe stavka 2. do 7. ovoga članka ne primjenjuju se na usluge pojedinačnih stručnjaka. Za tu svrhu treba prirediti popis od tri podobna stručnjaka. Tako izabranim pojedincima treba poslati jednostavno pozivno pismo s uputama. Oni će na poziv odgovoriti tako da predoče svoj radni životopis s preporukama. Naručitelj će zatim ocijeniti njihovu stručnu spremu, iskustvo, znanje jezika itd., koristeći sustav bodova, a ugovor će potpisati s osobom, koja postigne najviši broj bodova.

(9) U slučaju da se potrebno znanje ne nudi ili ne postoji na domaćem tržištu, naručitelj će, nakon dogovaranja s Upravom za nabavu pozvati inozemne ponuditelje usluga u skladu sa stavkom 2. do 7. ovoga članka naročito kada se radi o velikim poslovima, ili u skladu sa stavkom 8. ovoga članka kad se radi o stručnjacima/pojedincima.

Nepristrano postupanje i tajnost

Članak 50.

(1) Naručitelj će, bez obzira na odabrani način nabave sukladno ovom Zakonu, učiniti sve da osigura nepristrano postupanje i tajnost u postupku nabave. Nikakvi podaci glede tijeka postupka nabave neće biti dostupni onima koji u nadmetanju ne sudjeluju, a sudionici neće jedni drugima odavati nikakve podatke o tijeku nabave.

(2) Naručitelj treba čuvati dokumentaciju o nabavi (ponude, ugovori i sl.) i snosi odgovornost za njihovo čuvanje do 24 mjeseca, osim u slučaju iz članka 56. ovoga Zakona.

DIO VIII.

PROVEDBA I NADZOR

Članak 51.

Uprava za nabavu je Uprava za nabavu i informatizaciju koja je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva financija koja nadzire nabavu i obavlja druge poslove sukladno ovom Zakonu.

Članak 52.

Ako Uprava za nabavu sama ustanovi ili primi prigovor naručitelja ili ponuditelja o povredi odredbi ovoga Zakona i drugih propisa o nabavi ona predlaže sudionicima nabave mirno rješavanje spornih pitanja. Ako Uprava za nabavu utvrdi da djelo ima obilježja kaznenog djela ili prekršaja, podnosi kaznenu prijavu, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 53.

(1) Pomoćnik ministra financija koji upravlja radom Uprave za nabavu u slučaju povreda ili nepostupanja sukladno Zakonu i kad ocjeni da su moguće financijske štete predlaže ministru financija poduzimanje privremene mjere za ublažavanje posljedica do odluke ministra financija o obustavi isplate sredstava proračunskim korisnicima koji ne obavljaju nabavu postupcima i na način koji su sukladni odredbama ovoga Zakona.

(2) O težoj povredi ovoga Zakona i prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Uprava za nabavu obavještava Državni ured za reviziju.

DIO IX.

PRIGOVORI NA NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU NABAVE

Prigovor naručitelju

Članak 54.

(1) Radi zaštite svojih prava ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može u roku od tri dana od primitka pisane obavijesti o odabiru ponuditelja uložiti prigovor na nepravilnosti u postupku. Ponuditelj podnosi prigovor u pisanom obliku naručitelju, a kopiju prigovora dostavlja Upravi za nabavu.

(2) Prigovor uložen u propisanom roku zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi.

(3) U prigovoru je potrebno navesti na što se odnosi prigovor, razloge prigovora i prijedlog potrebitih radnji da se otklone nepravilnosti.

(4) Naručitelj mora odgovoriti ponuditelju na prigovor u roku od osam dana od primitka prigovora i otkloniti eventualne nepravilnosti, a kopiju odgovora uputiti Upravi za nabavu.

Prigovor Upravi za nabavu

Članak 55.

(1) Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može u slučaju negativnog odgovora naručitelja na prigovor ili njegovo nepostupanje sukladno članku 54. stavku 4. ovoga Zakona uložiti pisani prigovor upravi za nabavu u roku od tri dana od proteka roka za primitak odgovora naručitelja. Kopiju prigovora ponuditelj upućuje naručitelju.

(2) Prigovor uložen u propisanom roku zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi.

(3) U prigovoru je potrebno navesti ime i sjedište ponuditelja, naziv ili ime i sjedište naručitelja, kratko izlaganje za što se podnosi prigovor i razloge prigovora te prijedlog otklanjanja nepravilnosti. Uz prigovor se mora podnijeti kopija objave nadmetanja, odnosno poziva na nadmetanje i prednadmetanje ili davanje prijedloga, kopija obavijesti o odabranom ponuditelju, dokaz o datumu primitka obavijesti te kopije prigovora naručitelju i njegova odgovora ako je primljen.

(4) Na zahtjev Uprave za nabavu naručitelj je dužan dostaviti, odnosno omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju nadmetanja i po potrebi omogućiti očevid.

(5) Uprava za nabavu donijet će rješenje u roku od 15 dana od primitka uloženog prigovora, odnosno od dostave dokumentacije nadmetanja.

(6) Rješenje iz stavka 5. ovoga članka je konačno.

(7) Jedan primjerak rješenja Uprava za nabavu dostavlja Državnom uredu za reviziju.

(8) Ako Uprava za nabavu ne donese rješenje u roku iz stavka 5. ovoga članka, smatra se da je prigovor odbijen.

Pravo na sudsku zaštitu

Članak 56.

Protiv rješenja o prigovoru Uprave za nabavu može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

DIO X.

KAZNENE ODREDBE

Članak 57.

Ništavi su ugovori sklopljeni protivno Zakonom propisanim postupcima, radnjama i djelima kojima se vrši podjela vrijednosti nabave na svote koje su ispod propisanih vrijednosti da bi se izbjegla primjena pojedinih odredbi Zakona, neovlašteno provodi međunarodno javno nadmetanje bez primjene nacionalne povlastice, vrši nabava prijebojem tražbina tj. bez provedenog postupka nadmetanja, provodi nabava s različitim od ovim Zakonom utvrđenih uvjeta ili sklapa ugovor s ponuditeljem koji nije odabran kao najpovoljniji, ustupa izvedba radova ili povjerava provedba nabave trećoj osobi ili osobi na koju se ne odnosi Zakon kako bi se time izbjegla primjena Zakona, te iz razloga izmjena i dopuna ugovora o nabavi roba i usluga kojima se protivno članku 23. stavka 1. točki 4. i članku 61. ovoga Zakona ugovaraju jednokratne ili višekratne dodatne nabave u svoti koja je veća za preko 20% od vrijednosti nabave ugovorene osnovnim ugovorom.

Članak 58.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba naručitelja za sljedeće prekršaje:

1. ako nabavi robu, usluge ili ustupi radove bez provedbe postupka nabave po ovom Zakonu,

2. ako bez odobrenja Uprave za nabavu provodi postupak nabave po kraćim rokovima ili načinima za koje je propisano odobrenje ili suglasnost,

3. ako ne omogući svim ponuditeljima pribavljanje potrebne dokumentacije u skladu s postupcima i zahtjevima navedenim u pozivu za prednametanje i nadmetanje,

4. ako ne omogući svim ponuditeljima, odnosno njihovim ovlaštenim predstavnicima ili opunomoćenicima nazočnost pri otvaranju ponuda,

5. ako pregovara s ponuditeljima u svezi s konačnom i odabranom najpovoljnijom ponudom,

6. ako pri odabiru najpovoljnije ponude primjenjuje mjerila koja nisu navedena u dokumentaciji za nadmetanje i bez ovlaštenja ne primjenjuje nacionalnu povlasticu za domaće osobe i ponuditelje u međunarodnom javnom nadmetanju,

7. ako ponuditelju koji je sudjelovao u postupku nadmetanja ne dostavi u propisanom roku pisanu obavijest o odabiru ponuditelja,

8. ako ne sklopi ugovor o nabavi sukladno uvjetima provedenog postupka nabave ili ako ugovor sklopi po drukčijim uvjetima od traženih odnosno onih koje je ponudio najpovoljniji ponuditelj,

9. ako na zahtjev Uprave za nabavu ne dostavi u traženom roku cjelokupnu dokumentaciju nabave, ne omogući uvid u cjelokupnu dokumentaciju ili ne omogući očevid,

10. ako ne čuva dokumentaciju o nabavi sukladno propisima,

11. ako za nadmetanje i donošenje odluke kojom prihvaća ponudu umjesto najniže cijene primjeni onu koja je procijenjena kao najbolja prema cijeni i drugim mjerilima i zahtjevima objavljenim u dokumentima nadmetanja nema prethodnu suglasnost Uprave za nabavu.

DIO XI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Podzakonski akti

Članak 59.

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 60.

(1) Ministar financija donosi provedbene propise za primjenu ovoga Zakona i upute o načinu vođenja evidencija potrebitih za praćenje proračunskih primitaka i izdataka subjekata i pravnih osoba navedenih u članku 3. ovoga Zakona i koje moraju obavljati nabavu prema ovome Zakonu.

(2) Naputke za primjenu pojedinih načina nabave s odgovarajućim standardnim obrascima ministar financija donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ostali ministri dužni su donijeti u odnosu na djelokrug rada svojih ministarstava posebne propise i poduzeti mjere potrebite za usklađenu provedbu ovog Zakona u roku od 30 dana od dana objave naputaka iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Vlada Republike Hrvatske donijet će posebni propis za postupak nadmetanja te utvrditi mjerila i način izbora najpovoljnijeg ponuditelja za infrastrukturne projekte koji se dodjeljuju, grade, koriste i preuzimaju po (BOT) modelu.

Članak 61.

(1) Svi ranije sklopljeni dugoročni ugovori o nabavi, po isteku valjanosti, moraju se obnoviti sukladno ovom Zakonu.

(2) Svi postupci nabave koji su počeli i za koje nije sklopljen ugovor o nabavi do dana primjene ovoga Zakona dovršit će se na temelju postupka nabave prema Uredbi o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova ("Narodne novine", br. 33/97.).

Članak 62.

Šezdesetog dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova ("Narodne novine", br. 33/97.).

Članak 63.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se nakon 60 dana od stupanja na snagu.

Klasa: 301-03/95-01/02
Zagreb, 19. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.