Zakoni i propisi - Pravni savjeti 142 31.12.1997 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta koji se uvoze uz primjenu carinskih povlastica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 27. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. i članka 28. stavka 1. točaka 12., 13. i 14. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 64/91, 33/92, 106/93 i 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VRSTI, KOLIČINI I VRIJEDNOSTI PREDMETA KOJI SE UVOZE UZ PRIMJENU CARINSKIH POVLASTICA

I.

Točka I. Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta koji se uvoze uz primjenu carinskih povlastica ("Narodne novine", broj 91/95) mijenja se i glasi:

"I.

Oslobođeni su od plaćanja carine domaći i strani putnici:

a) na predmete osobne prtljage - bez ograničenja vrijednosti

b) na ostale predmete za osobnu uporabu, ako ti predmeti nisu namijenjeni preprodaji - do ukupne vrijednosti od 300,00 kn.

Povlasticom iz stavka 1. ove točke pod b), domaći i strani putnik može se koristiti samo neposredno pri dolasku iz inozemstva."

II.

Točka V. mijenja se i glasi:

"V.

Oslobođeni su od plaćanja carine hrvatski i strani državljani na predmete koje prime iz inozemstva u poštanskim i drugim pošiljkama do ukupne vrijednosti od 300,00 kn. Pošiljke navedene u stavku 1. ove točke čija ukupna vrijednost premašuje svotu od 300,00 kn nisu obuhvaćene ovom povlasticom."

III.

U točki VI. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Oslobođeni su od plaćanja carine državna tijela, trgovačka društva i ustanove, te druge pravne i fizičke osobe - na reklamni materijal i uzorke što ih besplatno primaju iz inozemstva."

U stavku 2. iza riječi "uzorcima" dodaju se riječi: "i reklamnim materijalom", a riječi "10 US dolara" zamjenjuju se riječima "60,00 kn".

IV.

Iza točke XI. dodaje se nova točka XIa., koja glasi:

"XIa.

Na robu koja se uvozi ili prima po osnovi carinskih povlastica iz točaka I., V. i VI. ove Odluke ne obračunava se i ne naplaćuje porez na dodanu vrijednost."

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 413-04/94-01/10
Urbroj: 5030105-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.