Zakoni i propisi - Pravni savjeti 142 31.12.1997 Odluka o predmetima koji se uvoze, unose ili primaju u carinsko područje Republike Hrvatske, a ne smatraju se carinskom robom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. stavka 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 64/91, 33/92, 106/93 i 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela

ODLUKU

O PREDMETIMA KOJI SE UVOZE, UNOSE ILI PRIMAJU U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE, A NE SMATRAJU SE CARINSKOM ROBOM

I.

Ne smatraju se carinskom robom (u daljnjem tekstu: necarinska roba) i ne podliježu obvezi plaćanja carine, poreza i drugih davanja, koja se plaćaju pri uvoznom carinjenju robe, predmeti koje u carinsko područje Republike Hrvatske uvoze, unose ili primaju useljenici i povratnici koji se useljavaju ili vraćaju u Republiku Hrvatsku.

Necarinskom robom smatraju se predmeti kućanstva i osobne stvari, po vrsti i količini primjerenoj potrebama kućanstva i u količini koja nije namijenjena za prodaju ili druge poduzetničke svrhe, a koje uvoze, unose ili primaju useljenici i povratnici.

II.

Useljenicima i povratnicima iz točke I. ove Odluke smatraju se:

1. hrvatski državljani i građani hrvatske narodnosti koji se doseljavaju iz drugih država nastalih raspadom bivše SFRJ,

2. hrvatski državljani koji su po bilo kojoj osnovi bili na radu u inozemstvu neprekidno najmanje dvije godine ili 24 mjeseca s prekidima u posljednje 4 godine, odnosno boravili u inozemstvu najmanje sedam godina, a trajno se useljavaju u Republiku Hrvatsku iz ostalih država,

3. hrvatski državljani koji su tijekom Domovinskog rata organizirano izbjegli iz Republike Hrvatske i imaju status izbjeglice prema Zakonu o statusu izbjeglica i prognanika ("Narodne novine", broj 96/93) i nisu izbjegavali obveze po osnovi obrane ili drugih zakonom utvrđenih obveza prema Republici Hrvatskoj, a vraćaju se u Republiku Hrvatsku.

III.

Ovom Odlukom obuhvaćeni su predmeti kućanstva i osobne stvari koje su bile upotrebljavane ili/i za koje korisnik povlastice može predočiti račun ili drugu vjerodostojnu ispravu o njihovoj kupnji ili drugom načinu stjecanja, najmanje jednu godinu prije useljavanja ili povratku u Republiku Hrvatsku.

Povlastica iz točke II. ove Odluke može se koristiti jednokratno.

Ukoliko se korisnik povlastice iz točke II. ove Odluke vrati u inozemstvo prije isteka roka od godinu dana, obavezan je platiti carinu, porez i druga davanja kojih je bio oslobođen pri uvoznom carinjenju robe.

Obračun će se izvršiti prema carinskoj osnovici i stopi carine i poreza utvrđenim pri uvoznom carinjenju robe.

IV.

Ovlašćuje se ministar financija da propiše listu predmeta kućanstva i osobnih stvari koje se smatraju necarinskom robom u skladu s odredbama ove Odluke, te postupak ostvarivanja carinskih i poreznih povlastica po ovoj Odluci.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa:413-01/97-01/11
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.