Zakoni i propisi - Pravni savjeti 142 31.12.1997 Odluka o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1998. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 41. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela

ODLUKU

O OPSEGU KONTINGENATA ZA IZVOZ ROBE U 1988. GODINI

I.

Utvrđuje se opseg izvoznih kontingenata robe iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:

______________________________________________________________________________________________________

Tar.broj Tar.oznaka       Naziv robe                         Opseg
Car.tar. Car.tarife
______________________________________________________________________________________________________
01.02          Žive životinje vrste goveda:
    0102.90     - ostale:
    0102.904    ---junad za tov, mase od 200-320 kg                   50 t
    0102.907    ---telad                                50 t
05.08  0508.00     Koralji i slične tvari, sirovi ili jednostavno
            pripremljeni ali drukčije neobrađeni; ljušture
            mekušaca, ljuskavaca ili bodljikaša, kosti sipe,
            sirovi ili jednostavno pripremljeni ali neisječeni
            u oblike; prah i otpaci tih proizvoda                  5 t
10.05          Kukuruz                              210.000 t
41.01          Sirove krupne i sitne goveđe kože i kože kopitara
             (svježe ili soljene, sušene, piklane ili drukčije
             konzervirane, ali koje nisu štav-ljene, pergamentno
             obrađene niti dalje obrađivane) s dlakom ili bez dlake
             cijepane ili necijepane                       2.500 t
41.02          Sirove ovčje i janječe kože (svježe ili soljene, sušene, 
            lužene, piklane ili drukčije konzervirane ali neštavljene, 
            pergamentno ili transparentno neobrađene, niti drukčije 
            dalje obrađivane), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili 
            necijepane, osim isključenih napomenom 1.c) uz ovo poglavlje      50 t
41.04          Štav-ljene goveđe kože i kože kopitara, bez dlake, osim 
            štavljene kože iz tar. br. 41.08 i 41.09             250.000 m3
44.01          Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima
             ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvna pilovina, 
            otpaci i ostaci drva, aglomerirani ili neaglomerirani u oblicama, 
            briketima, peletama ili u sličnim oblicima:
    4401.10     Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili
            sličnim oblicima                          30.000m3
44.03          Neobrađeno drvo , s korom ili bez kore ili okresano ili grubo 
            neobrađeno (učetvoreno)
    4403.10     - zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima          500m3
    4403.20     - ostalo , od crnogorice
    4403.201    - - - od egzotične crnogorice                     100m3
    4403.202    - - - trupci za rezanje i za furnir od drugog crnogoričnog drva    500m3
    4403.203    - - - celulozno                          23.000m3
    4403.209    - - - ostalo
    4403.9     - ostalo                              2.000m3
    4403.91     - - hrastovo (Quercus spp)
    4403.911    - - - trupci za rezanje i furnir                  8.000m3
    4403.912    - - - celulozno                          45.000m3
    4403.919    - - - ostalo                            5.000m3
    4403.92     - - bukovo (Fagus spp)
    4403.921    - - - za rezanje i furnir                     35.000m3
    4403.922    - - - celulozno                          90.000m3
    4403.929    - - - ostalo                            20.000m3
    4403.99     - - - ostalo:
    4403.991    - - - trupci za rezanje od ostale tvrde bjelogorice:
    4403.9911    - - - trupci za rezanje i furnir od oraha              2.000m3
    4403.9919    - - - ostali                            9.500m3
    4403.992    - - - celulozno drvo od ostale tvrde bjelogorice          35.000m3
    4403.993    - - - trupci za rezanje i za furnir od topole           15.000m3
    4403.994    - - - celulozno drvo od topole                   10.000m3 
    4403.995    - - - trupci za rezanje i za furnir od ostale meke bjelogorice   6.000m3
    4403.996    - - - celulozno drvo od ostale meke bjelogorice          15.000m3
    4403.999    - - - ostalo                            5.000m3
47.07          Papir i karton namijenjeni ponovnoj preradi (reciklaži)
    4707.10     - nebijeljeni kraft-papir ili valoviti papir ili karton        100 t
    4707.20     - papir ili karton dobiven uglavnom od bijeljene kemijske
             celuloze, neobojen u masi                     1.000 t
    4707.30     - papir ili karton dobiven uglavnom od drve-njače (novine, 
            časopisi i slični tiskani materijali):
    4707.301    - - - novinski otpaci i ostaci                   8.000 t
    4707.90     - ostalo, uključujući nesortirane otpatke i ostatke         7.000 t
70.01  7001.00     Staklene krhotine i ostali stakleni otpaci, staklo u masi
    7001.002    - - - ostalo staklo u masi                      150 t

II.

Raspodjelu kontingenata iz točke I. ove Odluke obavlja Ministarstvo gospodarstva (u daljenjem tekstu: Ministarstvo).

Raspodjela kontingenata obavlja se putem javnog natječaja, koji se mora objaviti najmanje 8 dana prije raspodjele u javnim glasilima.

Za poslove iz stavka 1. ove točke u Ministarstvu se osnivaju povjerenstva ovisno o vrsti robe.

Povjerenstva iz stavka 3. ove točke čine predstavnici Ministarstva i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

Iznimno, od stavka 1. ove točke raspodjelu kontingenata i provedbu natječaja za određenu robu Ministarstvo može povjeriti pravnoj osobi u vlasništvu Republike Hrvatske, s time da je Ministarstvo dužno osigurati nadzor nad tako utvrđenom raspodjelom kontingenata.

III.

Iznimno od stavka 2. točke II. ove Odluke, Ministarstvo može za određenu robu obaviti raspodjelu kontingenata i bez javnog natječaja, ako su unaprijed poznati mogući korisnici kontingenata ili ako je njihov broj ograničen.

U slučaju iz stavka 1. ove točke Ministarstvo će raspodijeliti kontingente temeljem zahtjeva korisnika kontingenata.

IV.

Ministar gospodarstva donijet će pravilnik kojim će se utvrditi potonji uvjeti i način provedbe raspodjele kontingenata iz točke I. ove Odluke kao i način rada i odlučivanja povjerenstva osnovanih radi raspodjele kontingenata.

V.

Evidenciju o izvršenom izvozu robe na temelju odobrenog kontingenta obavlja Ministarstvo financija - Carinska uprava i Ministarstvo gospodarstva.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 331-02/97-01/02
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.