Zakoni i propisi - Pravni savjeti 142 31.12.1997 Odluka o obveznim uputama za provedbu politike plaća u 1998. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela

ODLUKU

O OBVEZNIM UPUTAMA ZA PROVEDBU POLITIKE PLAĆA U 1998. GODINI

Plaće vezane uz radni odnos u javnim poduzećima u vlasništvu Republike Hrvatske i to:

- Javno poduzeće "Hrvatske šume", Zagreb

- Javno poduzeće "Hrvatska pošta i telekomunikacije", Zagreb

- Javno poduzeće "Narodne novine", Zagreb

- Javno poduzeće "Hrvatska radiotelevizija", Zagreb

te u trgovačkim društvima u kojima je imatelj dionica, odnosno poslovnih udjela Republika Hrvatska i to:

- "Hrvatske željeznice" d.o.o., Zagreb

- "Hrvatska elektroprivreda" d.d., Zagreb

- "Jadrolinija" d.o.o., Rijeka

- "INA - Industrija nafte" d.d., Zagreb

- "Croatia osiguranje" d.d., Zagreb

- "Plovput" d.o.o., Split,

mogu se isplaćivati u 1998. godini u skladu s kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, sporazumima zaposleničkih vijeća s poslodavcem ili ugovorima o radu, s tim da se ukupna masa bruto plaća svih zaposlenih može povećati samo za dio iznosa iznad određene stope povrata neto imovine, pri čemu se stopa povrata neto imovine izračunava tako da se dobit poslovanja prije poreza (bruto dobit) stavlja u odnos neto vlasničkom imovinom i množi sa 100.

II.

Ostvarenje stope povrata neto imovine izraženo u postoku određuje se kako slijedi:

- za Javno poduzeće "Hrvatske šume", Zagreb 3%

- za Javno poduzeće "Hrvatska pošta i telekomu-
     nikacije", Zagreb 9%

- za Javno poduzeće "Narodne novine", Zagreb 28%

- za Javno poduzeće "Hrvatska radiotelevizija",
     Zagreb 3%

- za "Hrvatske željeznice" d.o.o., Zagreb 1%

- za "Hrvatsku elektroprivredu" d.d., Zagreb 2%

- za "Jadroliniju" d.o.o., Rijeka 2%

- za "INA - Industriju nafte" d.d., Zagreb 8%

- za "Croatia osiguranje" d.d., Zagreb 10%

- za "Plovput" d.o.o., Split 2%

III.

Stopa povrata neto imovine utvrđena za poslovno razdoblje I.-IX. 1997. primjenjuje se za plaće koje će se isplaćivati za sljedeće mjesece u 1998. godini: za siječanj, veljaču, ožujak i travanj.

Stopa povrata neto imovine utvrđena za poslovno razdoblje I.-XII. 1997. primjenjuje se za plaće koje će se isplaćivati u 1998. godini za mjesece: svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac.

Ako se stopa povrata neto imovine ostvari sa više od 2% na neto imovinu od zadane stope, prosječna plaća može porasti za najviše 5% bruto I, ukoliko je ostvareni veći iznos stope povrata dovoljan za povećanje plaća od 5% za cijelo razdoblje primjene ostvarenog iznosa stope povrata neto imovine.

Ako se stopa povrata neto imovine ostvari sa više od 2% na neto imovinu od zadane stope, prosječna plaća može porasti za najviše 7% bruto I ukoliko je ostvareni veći iznos stope povrata dovoljan za povećanje plaća od 7% za cijelo razdoblje primjene ostvarenog iznosa stope povrata neto imovine.

Pravne osobe iz točke I. ove Odluke koje tijekom 1998. godine nisu uspjele ostvariti stopu povrata imovine u visini koja je za svaku pravnu osobu zadana u točki II. ove Odluke ponaosob, mogu izvršiti povećanje plaća u 1998. godini i to u visini koja odgovara stopi porasta troškova života.

IV.

Obvezuju se direktori i upravni odobri, odnosno skupštine, nadzorni odbori i uprave pravnih osoba iz točke I. ove Odluke da sukladno svojim ovlastima i odgovornostima osiguraju provedbu ove Odluke.

V.

Nepridržavanje ove Odluke smatrat će se razlogom zbog kojeg se direktori javnih poduzeća iz točke I. ove odluke mogu razriješiti dužnosti, a uprave trgovačkih društava mogu opozvati.

VI.

Potrebne podatke i druge odgovarajuće informacije u svrhu kontrole ove Odluke prikuplja i obrađuje Ured za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća Vlade Republike Hrvatske.

VII.

Dosljedno provođenje ove Odluke pratit će Ured za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća Vlade Republike Hrvatske i slijedom toga Vladi Republike Hrvatske predlagati provođenje mjera iz točke III. ove Odluke.

VIII.

Kada Vlada Republike Hrvatske procijeni da su pravne osobe iz točke I. ove Odluke započele ili dovršile postupke restrukturiranja i privatizacije sukladno posebnim zakonima ili odlukama Vlade Republike Hrvatske, izvršit će se temeljita analiza postojećih rezultata vezanih uz provedbu politike plaća i odlukom Vlade Republike Hrvatske korigirat će se provedba ove Odluke.

IX.

Sastavni dio ove Odluke je obrazac za popunjavanje podataka, temeljem kojih će se obavljati kontrola provedbe ove Odluke, kao i mjesečno informiranje Vlade Republike Hrvatske.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

XI.

Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/97-01/11
Urbroj: 5030105-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

IZVJEŠĆE O ISPLAĆENIM PLAĆAMA

Naziv pravne osobe: __________________________________________

Podaci o isplaćenoj plaći u ___________ mjesecu za __________ mjesec
(obavezno zaokružiti: cijela plaća, I. dio plaće za mjesec ___________, 
II. dio plaže za mjesec ____________)

Podaci o plaćama koje su isplaćene za razdoblje I–X. 1997.
________________________________________________________________    
1.   Prosječan broj radnika na bazi sati rada
________________________________________________________________
2.   Ukupan broj stalno zaposlenih radnika
________________________________________________________________
3.   Prosječno isplaćena masa plaća bruto I + god. odmor za I–X. 1997.
________________________________________________________________
4.   Ukupno plaćeni doprinosi za prosječnu plaću bruto I
________________________________________________________________
5.   Prosječno isplaćeni bruto II (redni broj 3+4)
________________________________________________________________
6.   Prosječno isplaćena masa neto plaća (s uključenim god. odmorom)
________________________________________________________________


Podaci o plaćama za izvještajni mjesec
________________________________________________________________
7.   Broj radnika na bazi sati rada
________________________________________________________________
8.   Ukupan broj stalno zaposlenih radnika
________________________________________________________________
9.   Ukupno isplaćena masa plaća bruto I (bez dodatka za god. odmor)
________________________________________________________________
10.   Ukupno plaćeni doprinosi za plaće bruto I
________________________________________________________________
11.   Ukupno isplaćeni bruto II (redni broj 9+10)
________________________________________________________________
12.   Ukupno isplaćena masa neto plaća
________________________________________________________________
13.   Ukupno isplaćena masa bruto I – dodatak za godišnji odmor
________________________________________________________________
14.   Ukupno plaćeni doprinosi na dodatak za godišnji odmor
________________________________________________________________
15.   Ukupno isplaćeni bruto II (redni broj 12+13)
________________________________________________________________
16.   Ukupno isplaćena masa neto – dodatak za godišnji odmor
________________________________________________________________
17.   Broj radnika kojima je isplaćen dodatak za godišnji odmor
________________________________________________________________
18.   Sveukupno isplaćene plaće bruto I (redni broj 9+13)
________________________________________________________________
19.   Sveukupno plaćeni doprinosi na plaće (redni broj 10+14)
________________________________________________________________
20.   Sveukupno isplaćene plaće bruto II (redni broj 11+15)
________________________________________________________________
21.   Sveukupno isplaćena masa neto plaća (redni broj 12+16)
________________________________________________________________
22.   Ostvarena stopa povrata neto imovine za razdoblje I–XII. 1997.
________________________________________________________________
23.   Ostvareni iznos iznad stope povrata neto imov. od zadane stope za I–XII. 1997.
_________________________________________________________________
24.   Isplaćena masa više ostvarene stope povrata za izvještajni mjesec
_________________________________________________________________
25.   Ukupno isplaćena masa iznad stope povrata (kumulativ razdoblja)
_________________________________________________________________U Zagrebu, ___________________ 199 __. godine
                            Odgovorna osoba

                           ________________________

                            (čitko ime i prezime)
                            (pečat i potpis)