Zakoni i propisi - Pravni savjeti 142 31.12.1997 Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 36. stavka 1. točka 6. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93. i 138/97.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 22. prosinca 1997. godine, donio je

ODLUKU

O UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se plaćanje gotovim novcem pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost (u daljnjem tekstu: fizičke osobe).

Pravnom osobom u smislu ove Odluke smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave i uprave, fondovi, trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe.

Članak 2.

Gotov novac u smislu ove Odluke su novčanice kune i kovani novac kune i lipe.

Plaćanjem gotovim novcem između pravnih osoba, između fizičkih osoba te između pravnih i fizičkih osoba u smislu ove Odluke smatra se izravna predaja gotovog novca jedne osobe drugoj, uplata gotovog novca jedne osobe na račun druge osobe koji se vodi u ovlaštenoj organizaciji za obavljanje platnog prometa (u daljnjem tekstu: ovlaštena organizacija) i isplata gotovog novca s računa jedne osobe u ovlaštenoj organizaciji drugoj osobi.

Članak 3.

Pravna i fizička osoba dužna je gotov novac primljen tijekom dana po bilo kojoj osnovi uplatiti na svoj račun kod ovlaštene organizacije istoga dana, a najkasnije idućeg radnog dana.

Članak 4.

Pravna i fizička osoba može zadržati gotov novac u blagajni koncem radnog dana do visine blagajničkog maksimuma.

Visinu blagajničkog maksimuma određuje pravna i fizička osoba sukladno potrebama i uvjetima sigurnosti, a najviše do iznosa iz članka 5. i 6. ove Odluke.

Članak 5.

Kriterij za određivanje iznosa do kojeg može glasiti blagajnički maksimum pravne osobe je veličina pravne osobe, sukladno odredbama Zakona o računovodstvu. Temeljem toga kriterija pravna osoba može odrediti blagajnički maksimum najviše u iznosu od:

- mala pravna osoba 5.000,00 kuna

- srednja pravna osoba 15.000,00 kuna

- velika pravna osoba 30.000,00 kuna

Ostale pravne osobe mogu odrediti blagajnički maksimum u iznosu do 5.000,00 kuna.

Blagajnički maksimum određuje se za pravnu osobu kao cjelinu, i u okviru toga iznosa pravna osoba može odrediti blagajnički maksimum svojim organizacijskim dijelovima.

Fizička osoba može odrediti blagajnički maksimum u iznosu do 3.000,00 kuna.

Članak 6.

Ako ocijeni potrebnim, pravna osoba može temeljem općeg akta povećati iznos blagajničkog maksimuma iz članka 5. ove Odluke:

- do 20% po osnovi specifičnih potreba za gotovim novcem koje proizlaze iz obavljanja registrirane djelatnosti pravne osobe,

- do 10% za svaki organizacijski dio pravne osobe koji ima račun u ovlaštenoj organizaciji.

Članak 7.

Za pravnu i fizičku osobu koja ne utvrdi blagajnički maksimum, primjenjuje se blagajnički maksimum utvrđen u članku 5. ove Odluke.

Članak 8.

Iznos gotovog novca namijenjenog obavljanju platnog prometa kojeg krajem radnog dana mogu zadržati u blagajni i trezoru: podružnica Zavoda za platni promet, banka, štedionica, druga štedno kreditna organizacija i jedinica Hrvatske pošte i telekomunikacija određuje Hrvatska narodna banka, u roku osam dana od dana primitka zahtjeva.

Iznos gotovog novca koji premašuje blagajnički maksimum iz stavka 1. ovog članka banke, štedionica, druga štedno kreditna organizacija i jedinica HPT-a uplaćuje na račun u Zavodu za platni promet.

Članak 9.

Pravna i fizička osoba može plaćati gotovim novcem drugoj pravnoj i fizičkoj osobi za:

- nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 800,00 kuna po jednom računu,

- potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim novcem,

- namjene temeljem posebne odluke guvernera Hrvatske narodne banke.

Članak 10.

Pravna i fizička osoba može plaćati gotovim novcem građanima osim za namjene koje se, prema propisima koji uređuju porez na dohodak, plaćaju putem žiro računa građana.

Članak 11.

Pravna i fizička osoba podiže gotov novac s računa za redovno poslovanje i s drugih računa u ovlaštenoj organizaciji radi plaćanja za namjene iz članka 9. i 10. ove Odluke i za potrebe blagajne.

Prilikom podizanja gotovog novca s računa, pravna i fizička osoba podnosi ovlaštenoj organizaciji specifikaciju s podacima:

- broj i naziv računa s kojeg se novac podiže,

- namjene za koje se novac podiže,

- iznos, za svaku namjenu posebno,

- datum podizanja gotovine,

- pečat i potpis ovlaštene osobe.

Specifikacija se podnosi u jednom primjerku. Ovlaštena organizacija, nakon obavljene isplate, ovjerenu specifikaciju vraća podnositelju koji je čuva s knjigovodstvenom dokumentacijom.

Članak 12.

Izuzetno od odredbi članka 3. ove Odluke, pravna i fizička osoba može izdatke iz članka 9. i 10. ove Odluke, osim isplate plaća i drugih osobnih primanja zaposlenika, plaćati gotovim novcem primljenim na osnovi uplata na blagajni.

Isplate iz stavka 1. ovog članka pravna i fizička osoba dužna je evidentirati na računu kod ovlaštene organizacije najkasnije idući radni dan podnošenjem čeka, uplatnice i specifikacije iz članka 11. ove Odluke.

Izuzetno, pravna osoba koja temeljem propisa organizira igre na sreću, uplate i isplate iz stavka 1. ovog članka evidentira na računu kod ovlaštene organizacije 10. i 25. u mjesecu.

Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na obavljanje bankarsko-depozitnih poslova sa stanovništvom.

Članak 13.

Pravna i fizička osoba koja kod ovlaštene organizacije kod koje vodi račun ima evidentirane nenamirene obveze, čiji je redoslijed plaćanja propisan, ne može zadržati gotov novac u blagajni.

Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je gotov novac uplatiti na svoj račun za redovno poslovanje ili na račun organizacijskog dijela odmah a najkasnije idući radni dan.

Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovog članka ne može obavljati plaćanja gotovim novcem.

Članak 14.

Pravna i fizička osoba ne može temeljem platne kartice, koja glasi na tu osobu, podizati novac putem banke, bankomata, jedinice HPT-a i drugog isplatnog mjesta.

Članak 15.

Kontrolu primjene ove Odluke kod pravnih i fizičkih osoba obavlja Financijska policija i Porezna uprava.

Kontrolu poštivanja odredbi članka 8. ove Odluke obavlja Hrvatska narodna banka.

Članak 16.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem ("Narodne novine" broj 79/95).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

O.br. 416/97.
Zagreb, 22. prosinca 1997.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.