Zakoni i propisi - Pravni savjeti 138 19.12.1997 Uredba o izmjenama i dopunama zakona o platnom prometu u zemlji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 104/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 1997. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI

Članak 1.

U Zakonu o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93) u članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Ovlaštene organizacije dužne su tijelima nadležnim za porezni odnosno financijski nadzor, na njihovo traženje, dostaviti podatke o plaćanjima s računa sudionika - pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, za koje vode račune."

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Sudionici - pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost dužni su novčana sredstva voditi na računu kod ovlaštenih organizacija i sva plaćanja obavljati preko tih računa.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost mogu plaćati gotovim novcem na način i pod uvjetima koje propiše Narodna banka Hrvatske".

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

"2) prima u depozit sredstva s računa depozitara, depozite utvrđene zakonom i sredstva na temelju posebnog ugovora."

Članak 4.

Članak 25. mijenja se i glasi:

"Članak 25.

Plaćanje s računa u smislu odredbi članka 3. ovog Zakona, provodi se do visine pokrića na računu. Pokrićem se smatra raspoloživi saldo na računu od prethodnog dana, uvećan za priljev sredstava tijekom dana i sredstva kredita na podlozi ugovora o tekućem računu s depozitnom institucijom u smislu članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, a umanjen za plaćanja u tom danu do časa utvrđivanja pokrića.

Ako se plaćanje provodi pravnoj ili fizičkoj osobi čija se sredstva po viđenju na njenom računu uključuju u depozit druge depozitne institucije, različite od platiteljeve, pored uvjeta pokrića prema odredbama stavka 1. ovoga članka, mora biti zadovoljen i uvjet da istodobno na žiro-računu njegove depozitne institucije postoji potražni saldo najmanje u visini kojom treba zadužiti žiro--račun platitelja."

Članak 5.

Iza članka 25. dodaju se novi članci 25a. i 25b. koji glase:

"Članak 25a.

Ako nakon dnevne obrade naloga u Zavodu, eventualnog angažiranja kredita na tržištu novca i dobivanja kredita od Narodne banke Hrvatske depozitna institucija iskaže negativni saldo na njenom računu ili ako je za pokriće negativnog salda korišten interventni kredit Narodne banke Hrvatske, Zavod će idući radni dan započeti kontrolu primjene odredbe članka 25. stavka 2. ovoga Zakona.

Zavod će provoditi kontrolu primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovog Zakona i u slučaju ako depozitna institucija ima u Zavodu evidentirane nenamirene obveze u smislu članka 33. stavka 4. ovog Zakona.

Ako se zbog kontrole primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovog Zakona ne mogu provoditi zadana plaćanja, Zavod o tome izvještava Narodnu banku Hrvatske i dotičnu depozitnu instituciju.

Članak 25b.

Zavod provodi kontrolu primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovog Zakona dok depozitna institucija ne pokrije negativni saldo na svom računu, ne vrati interventni kredit, odnosno dok ne namiri evidentirane nenamirene obveze u Zavodu.

O eventualnom produženju roka vraćanja interventnog kredita, Narodna banka Hrvatske izvještava Zavod.

Ako depozitna institucija nakon dospijeća ne vrati sredstva interventnog kredita, Zavod ispostavlja nalog i provodi naplatu u korist Narodne banke Hrvatske."

Članak 6.

U članku 26. stavku 1. iza riječi "prisilnu naplatu" stavlja se zarez i dodaju riječi "naloge za plaćanje zakonskih obveza ili javnih prihoda".

Članak 7.

Članak 29. mijenja se i glasi:

"Članak 29.

Sudionici su dužni za svoja novčana sredstva koja se evidentiraju na računima kod Zavoda odrediti jednu ili više depozitnih institucija kod kojih će se ta sredstva dnevno uključivati kao depozit po viđenju i s tim depozitnim institucijama zaključiti ugovor o depozitu.

Sudionik je dužan za svoje redovito poslovanje otvoriti u Zavodu onoliko računa s koliko je depozitnih institucija zaključio ugovor o depozitu.

Novčana sredstva na računima depozitara i depoziti utvrđeni zakonom dnevno se uključuju kao depozit po viđenju Narodne banke Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske može, temeljem posebnog ugovora, uključivati u svoj depozit i pojedine račune za naplatu prihoda izvanproračunskih fondova na razini države.

Nalozi za uključenje sredstava iz stavka 1. i 3. ovog članka izvršavaju se istog datuma kada su ispostavljeni".

Članak 8.

Članci 30. i 31. brišu se.

Članak 9.

Članak 33. mijenja se i glasi:

"Članak 33.

Ovlaštena organizacija dužna je naloge za plaćanje primljene od sudionika i drugih ovlaštenih organizacija izvršiti idući radni dan od dana primitka, ako su ispunjeni uvjeti iz ovog Zakona.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ovlaštena organizacija dužna je naloge za plaćanje koje daju Narodna banka Hrvatske, depozitne institucije, državni proračun i korisnici sredstava državnog proračuna, sudionici za plaćanje između deponenata iste depozitne institucije kao i naloge koje Narodna banka Hrvatske svojom odlukom utvrdi s visokim prioritetom izvršiti istoga dana kada ih je primila, ako su ispunjeni uvjeti iz ovog Zakona.

Ovlaštena organizacija dužna je primljene naloge za plaćanje koji se odnose na sudionike čiji se računi vode kod druge ovlaštene organizacije predati Zavodu odmah, a najkasnije idućeg radnog dana.

Nalozi koje se nije moglo provesti zbog neispunjavanja uvjeta iz članka 25. ovog Zakona, evidentiraju se u ovlaštenoj organizaciji prema vremenskom redoslijedu primitka i tim redom ih se provodi čim se ispune uvjeti iz ovog Zakona ili ih se vraća nalogodavatelju ako on to traži.

Ako je zbog ograničenja iz ovog Zakona moguće provesti samo dio naloga, ovlaštena organizacija izvještava o tome dotičnu depozitnu instituciju, koja u dogovoru sa svojim deponentima određuje redoslijed provođenja i o tome izvještava nadležnu ovlaštenu organizaciju.

Odluku iz stavka 2. ovog članka Narodna banka Hrvatske donijet će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe."

Članak 10.

U članku 54. stavku 1. riječi "od 3.000.000 do 10.000.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "od 3.000 do 10.000 kuna", a iza riječi "pravna osoba" dodaju se riječi "i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost".

U stavku 2. riječi "od 100.000 do 500.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "od 100 do 500 kuna".

Članak 11.

U članku 55. stavku 1. riječi "od 10.000.000 do 15.000.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "od 10.000 do 15.000 kuna".

U stavku 1. pod a) iza riječi "pravna osoba" dodaju se riječi "i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost".

U stavku 1. pod a) iza točke 1. dodaju se nove točke 2. i 3. koje glase:

"2. ako obavlja plaćanje gotovim novcem protivno odluci Narodne banke Hrvatske (članak 6. stavak 2.)

3. ako o dospijeću zakonskih obveza ili javnih prihoda ne podnese naloge za plaćanje tih obveza neovisno o raspoloživim sredstvima na računu kod ovlaštene organizacije (članak 58. stavak 1.)"

U stakvu 1. pod b) točke 3., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

"3. ako ne izvrši naloge za plaćanje i ne postupi na način određen u članku 26. ovog Zakona,

6. ako nalog za plaćanje izvrši suprotno odredbi članka 33. ovog Zakona,

7. ako primljeni nalog za plaćanje koji se odnosi na sudionika čiji se računi vode kod druge ovlaštene organizacije ne preda Zavodu u roku (članak 33. stavak 3.)"

U stavku 1. pod b) iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi:

"12. ako na traženje tijela nadležnih za porezni odnosno financijski nadzor ne dostavi podatke o plaćanjima s računa sudionika - pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost (članak 5. stavak 4.)"

U stavku 1. pod c) točka 2. briše se.

U stavku 1. pod d) točka 2. mijenja se i glasi:

"2 ako ne postupi po odredbi članka 29. ovog Zakona".

U stavku 1. pod d) točka 3. briše se.

U stavku 2. riječi "od 300.000 do 1.000.000 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "od 300 do 1.000 kuna".

Članak 12.

U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Pravna osoba i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost dužne su o dospijeću zakonskih obveza ili javnih prihoda podnijeti naloge za plaćanje tih obveza ovlaštenoj organizaciji u kojoj vode račune, neovisno o raspoloživim sredstvima na računima."

Članak 13.

Članak 61. mijenja se i glasi:

"Članak 61.

Ovlaštena organizacija neće provesti naloge za plaćanje uz koje se istodobno moraju platiti zakonske obveze ili javni prihod ako prethodno nisu plaćene te obveze.

Ovlaštena organizacija iz prethodnog stavka obavlja kontrolu točnosti obračuna i uplata doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće.

Ako pravna osoba i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost ne isplaćuje plaću dužna je podnijeti ovlaštenoj organizaciji naloge za uplatu doprinosa u rokovima utvrđenim posebnim propisima.

Ukoliko pravna osoba i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost iz prethodnog stavka ne podnese naloge za uplatu doprinosa, ovlaštena organizacija dužna je izvršiti obračun i naplatu s računa te pravne osobe i fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost na temelju broja zaposlenih iz posljednjeg obračuna plaće.

Naloge za uplatu doprinosa iz ovog članka ovlaštena organizacija izvršava prije evidentiranih naloga po članku 33. stavku 4. ovoga Zakona.

Pravne osobe koje isplaćuju dividende ili akontacije dividendi, dužne su pri davanju naloga za isplatu dividende podnijeti ovlaštenoj organizaciji potvrde Porezne uprave, Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da su u cijelosti podmirile obveze uplate poreza, prireza i doprinosa. Ukoliko pravne osobe ne podnesu navedene potvrde, ovlaštena organizacija neće provesti naloge za isplatu dividende."

Članak 14.

Iza članka 61. dodaje se novi članak 61a. koji glasi:

"Članak 61a.

Ovlaštena organizacija kod koje se vode novčana sredstva pravne ili fizičke osobe izvršava rješenje inspektora financijske policije kojim je toj osobi naloženo plaćanje javnih prihoda.

Novčanom kaznom od 4.000 do 40.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup ovlaštena organizacija ako ne izvrši rješenje iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 500 do 2.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u ovlaštenoj organizaciji ako ne izvrši rješenje iz stavka 1. ovog članka."

Članak 15.

Iza članka 61a. dodaje se novi članak 61b. koji glasi:

"Članak 61b.

Iznimno od odredbi članka 33. stavka 4. i članka 61. stavka 5. ovog Zakona, ovlaštena organizacija izvršava naloge za plaćanje sudionika iz sredstava dobivenih na osnovi rješenja Vlade Republike Hrvatske prije svih drugih nepodmirenih obveza sudionika".

Članak 16.

Sudionici koji na dan početka primjene ove Uredbe imaju zaključene ugovore o uključivanju svojih novčanih sredstava u depozit više depozitnih institucija, dok te ugovore ne usklade s odredbama stavka 1. i 2. članka 29. Zakona o platnom prometu u zemlji, ne mogu obavljati plaćanja sa svog računa.

Članak 17.

Sudionici koji na dan početka primjene ove Uredbe nisu imali zaključene ugovore o deponiranju sredstava sa svojeg računa niti s jednom depozitnom institucijom ne mogu obavljati plaćanja sa svojeg računa dok ne postupe u skladu s odredbama stavaka 1. i 2. članka 29. Zakona o platnom prometu u zemlji.

Članak 18.

Potanje naputke za provedbu ove Uredbe koji se odnose na postupanje Zavoda i vlasnika računa otvorenih u Zavodu donosi glavni direktor Zavoda.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 32/97).

Provedbeni propisi doneseni na temelju Uredbe iz stavka 1. ovog članka ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja novih provedbenih propisa na temelju ove Uredbe.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 450-08/97-01/04
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 18. prosinca 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.