Zakoni i propisi - Pravni savjeti 138 19.12.1997 Odluka o obveznicama, visini i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatske obrtničke komore ("Narodne novine", br. 56/94. i 2/95.), Skupština Hrvatske obrtničke komore na 7. redovnoj sjednici održanoj 12. prosinca 1997. godine, donijela je

ODLUKU

O OBVEZNICIMA, VISINI I OSNOVICI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se obveznici, visina i osnovice doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori (u daljnjem tekstu: doprinos), način obračunavanja i plaćanja, te nadzor nad obračunom i uplatom doprinosa.

Članak 2.

Obveznici plaćanja doprinosa su fizičke i pravne osobe, članovi Hrvatske obrtničke komore, koji obavljaju obrt odnosno dopuštene gospodarske djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o obrtu.

Fizičke osobe postaju obveznici plaćanja doprinosa upisom u obrtni registar, a pravne osobe postaju obveznici plaćanja doprinosa danom izdavanja rješenja iz članka 8. stavka 2. Zakona o obrtu.

Članovi Hrvatske obrtničke komore prestaju biti obveznici plaćanja komorskog doprinosa s danom brisanja obrta iz obrtnog registra.

Obveznici plaćanja doprinosa su fizičke i pravne osobe, dragovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore, koji obavljaju druge djelatnosti ako svojim radom unapređuju rad i poslovanje obrta od dana prijema u članstvo Hrvatske obrtničke komore do dana isčlanjenja iz Hrvatske obrtničke komore.

Članak 3.

Doprinos za fizičke osobe, obveznike plaćanja doprinosa, iznosi:

- u paušalnom iznosu mjesečno 12,00 kuna, i

- 0,40% od dohotka odnosno dobiti.

Doprinos za pravne osobe, obveznike plaćanja doprinosa, iznosi 0,357% od isplaćenih plaća i naknada plaća odnosno od dobiti ili viška prihoda nad rashodima ako nemaju iskazane isplate plaća.

Članak 4.

Osnovica doprinosa koji se plaća po stopi od 0,40% za fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, jest dohodak od obrta utvrđen prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, a za fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, jest dobit utvrđena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Osnovica doprinosa koji se plaća po stopi od 0,357%:

a) za pravne osobe, obveznike plaćanja doprinosa, su isplaćene plaće i naknade plaća uposlenicima,

b) za pravne osobe, obveznike plaćanja doprinosa koji nemaju iskazane obračunate i isplaćene plaće i naknade, jest dobit utvrđena prema odredbama Zakona o porezu na dobit, a za pravne osobe koje nisu obveznici poreza na dobit, jest višak prihoda nad rashodima.

Članak 5.

Doprinos u paušalnom iznosu, obveznici, fizičke osobe, uplaćuju prema sjedištu obveznika na uplatni račun broj:

30100-842-...-5236

Na mjesto "..." upisuje se oznaka sjedišta ispostave Porezne uprave s naznakom "Komorski doprinos u paušalnom iznosu". U poziv na broj odobrenja u predpolje upisuje se "12" kao temeljni model plaćanja i u polje matični broj građana (13 znamenaka).

Doprinos po stopi od 0,40% kao i doprinos po stopi od 0,357% obveznici plaćanja doprinosa, fizičke i pravne osobe, obračunavaju i uplaćuju mjesečno s dospijećem petnaesti dan u tekućem mjesecu za protekli mjesec na račun broj:

30100-842-...-5241

Na mjesto "..." upisuje se oznaka grada u kojem je sjedište županije, s naznakom "Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće". U poziv na broj odobrenja:

a) obveznici plaćanja doprinosa fizičke osobe na obrascu platnog prometa koji koriste u predpolje upisuju "12" kao temeljni model plaćanja i u polje matični broj građana (13 znamenaka).

b) obveznici plaćanja doprinosa, pravne osobe, na obrascu platnog prometa koji koriste u predpolje upisuju "05" kao temeljni model plaćanja i u polje matični broj pravne osobe.

Fizičke osobe i pravne osobe, obveznici plaćanja doprinosa od dohotka odnosno dobiti, tijekom godine uplaćuju predujam doprinosa od dohotka odnosno dobiti a konačni obračun obavljaju u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dohodak odnosno poreza na dobit.

Doprinos u paušalnom iznosu, obveznici fizičke osobe, uplaćuju u rokovima dospijeća prema slijedećem rasporedu:

_______________________________________________________________________________________         

            Nadnevak u tekućoj godini        Zaduženje za 
           _______________________________

Tromjesečje       zaduženja    dospijeća        razdoblje 
_______________________________________________________________________________________

   I         15. 01.     31. 01.         siječanj-ožujak 
_______________________________________________________________________________________

  II         15. 04.     30. 04.         travanj-lipanj 
_______________________________________________________________________________________

  III         15. 07.     31. 07.         srpanj-rujan 
_______________________________________________________________________________________

  IV         15. 10.     31. 10.         listopad-prosinac 
_______________________________________________________________________________________

Članak 6.

Za neuplaćene doprinose u roku dospjelosti zaračunavaju se zatezne kamate prema Zakonu o zateznim kamatama i uredbi o visini stope zatezne kamate.

Za više plaćene iznose doprinosa obveznici imaju pravo zatražiti povrat više plaćenih iznosa doprinosa s pripadajućom kamatom iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Obveznici plaćanja doprinosa iz članka 2. ove odluke dužni su do konca veljače u tekućoj godini za proteklu godinu uz godišnju poreznu prijavu priložiti Obrazac KD-Obračun komorskog doprinosa od ------ do ----- 19 --- godine.

Obrazac KD s naputkom za popunjavanje sastavni je dio ove odluke.

Obveza iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na 1997. godinu.

Članak 8.

Područna obrtnička komora je dužna Hrvatskoj obrtničkoj komori za pripadajuća udruženja obrtnika i sebe do 30. studenoga tekuće godine za iduću godinu dostaviti odluke o visini doprinosa.

Pregled visine doprinosa u paušalnim iznosima pod nazivom "Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori" sastavni je dio ove odluke.

Članak 9.

Ključeve raspodjele doprinosa u paušalnim iznosima izrađuju područne obrtničke komore, a za doprinos od dohotka, dobiti ili plaće izrađuje Hrvatska obrtnička komora.

Područne obrtničke komore dužne su dostavljati ključeve raspodjele Hrvatskoj obrtničkoj komori do 15. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

Kontrolu ključeva raspodjele doprinosa u paušalnim iznosima obavlja Hrvatska obrtnička komora.

Zavod za platni promet će temeljem ključeva raspodjele iz stavka 1. ovoga članka raspoređivati uplaćene iznose doprinosa na račune korisnika doprinosa.

Članak 10.

Nadzor nad obračunom i naplatom doprinosa obavlja Hrvatska obrtnička komora.

Članak 11.

Hrvatska obrtnička komora može poslove praćenja i naplate doprinosa povjeriti Poreznoj upravi.

Članak 12.

Područne obrtničke komore s pripadajućim udruženjima obrtnika dužne su ažurno voditi evidencije obveznika plaćanja doprinosa i odgovarajuće podatke dostavljati Hrvatskoj obrtničkoj komori i nadležnim tijelima.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Broj: 130-2-1997.
Zagreb, 12. prosinca 1997.

Predsjednik
Josip Šajnović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.