Zakoni i propisi - Pravni savjeti 136 16.12.1997 Pravilnik o naknadi za obavljanje maloga ribolova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI ZA OBAVLJANJE MALOGA RIBOLOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

- visina novčanog iznosa koji se plaća za obavljanje maloga ribolova;

- način plaćanja naknade za obavljanje maloga ribolova;

- obrazac potvrde o plaćenoj naknadi za obavljanje maloga ribolova.

Članak 2.

Visina naknade za obavljanje maloga ribolova koju plaćaju građani za tekuću kalendarsku godinu (u tekstu koji slijedi: naknada) određuje se u iznosu od:

- 700,00 kuna za osobe od 15 do 60 godina života;

- 350,00 kuna za osobe koje su umirovljenici ili koje su navršile 60 godina života ili koje u tekućoj kalendarskoj godini za koju se plaća naknada navršavaju 60 godina života;

- 100,00 kuna za osobe koje su invalidi Domovinskog rata.

Članak 3.

Naknada se plaća uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Nakon predočenja valjane uplatnice ovlašteniku se izdaje Potvrda o plaćenoj naknadi za obavljanje maloga ribolova za tekuću kalendarsku godinu (u tekstu koji slijedi: potvrda).

(2) Kod izdavanja potvrde za osobe koje su umirovljenici potrebno je prethodno predočiti odrezak mirovine za prethodni mjesec.

(3) Potvrdu izdaje područna jedinica Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (u tekstu koji slijedi: područna jedinica).

Članak 5.

(1) O izdanim potvrdama vodi se središnja evidencija u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

(2) Područna jedinica koja izdaje potvrdu, upisuje na obrazac potvrde sve navedene podatke i nakon toga polovicu obrasca potvrde daje ovlašteniku potvrde, a drugu polovicu obrasca potvrde (na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta) dostavlja u središte Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

Članak 6.

Potvrda je pravokutnog oblika, dimenzije 17x12 milimetara s okomitom perforacijom u sredini i tiskana je sa zaštitom od krivotvorenja.

Članak 7.

S obzirom na novčane iznose na koje glase potvrde tiskaju se tri potvrde i to:

- potvrda na novčani iznos od 700,00 kuna za osobe od 15 do 60 godina života, koja se tiska u svijetlo-plavoj boji;

- potvrda na novčani iznos od 350,00 kuna za osobe koje su umirovljenici ili za osobe koje su navršile 60 godina života ili koje u tekućoj godini za koju se izdaje potvrda navršavaju 60 godina života, koja se tiska u crvenoj boji;

- potvrda na novčani iznos od 100,00 kuna za osobe koje su invalidi Domovinskog rata, koja se tiska u svijetlo-zelenoj boji.

Članak 8.

(1) Na prednjoj strani potvrde na iznos od 700,00 kuna s obje strane perforacije od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

- grb Republike Hrvatske u boji;

- naziv ministarstva koje izdaje potvrdu;

- naziv potvrde, tekuća godina za koju se izdaje potvrda i novčani iznos od 700,00 kuna na koji se izdaje potvrda;

- serijski broj potvrde;

- naznaka da potvrda vrijedi samo za osobe od 15 do 60 godina života.

(2) Na prednjoj strani potvrde na iznos od 350,00 kuna s obje strane perforacije od vrha prema dnu je tekst slijedećeg sadržaja:

- grb Republike Hrvatske u boji;

- naziv ministarstva koje izdaje potvrdu;

- naziv potvrde, tekuća godina za koju se izdaje potvrda i novčani iznos od 350,00 kuna na koji se izdaje potvrda;

- serijski broj potvrde;

- naznaka da potvrda vrijedi samo za osobe koje su umirovljeni ili koje su navršile 60 godina života ili koje u tekućoj godini za koju se izdaje potvrda navršavaju 60 godina života.

(3) Na prednjoj strani potvrde na iznos od 100,00 kuna s obje strane perforacije od vrha prema dnu je tekst slijedećeg sadržaja:

- grb Republike Hrvatske u boji;

- naziv ministarstva koje izdaje potvrdu;

- naziv potvrde, tekuća godina za koju se izdaje potvrda i novčani iznos od 100,00 kuna na koji se izdaje potvrda;

- naznaku da potvrda vrijedi samo za osobe koje su invalidi Domovinskog rata uz predočenje iskaznice udruge invalida Domovinskog rata.

Članak 9.

(1) Osobi sa stalnim prebivalištem na jednom od slijedećih otoka: Biševo, Drvenik Mali, Drvenik Veli, Dugi otok, Ilovik, Ist, Iž, Kaprije, Koločep, Krapanj, Lastovo, Lopud, Mljet, Molat, Olib, Ošljak, Premuda, Prvić (šibensko otočje), Rava, Rivanj, Sestrunj, Silba, Susak, Šipan, Škarda, Šolta, Unije, Vele Srakane, Vis, Vrgada, Zlarin, Zverinac, Žirje i na poluotoku Pelješcu, koja ima odobrenje za obavljanje maloga ribolova, izdat će se posebna potvrda temeljem koje smije obavljati mali ribolov bez obveze plaćanja naknade (u tekstu koji slijedi: posebna potvrda).

(2) Posebnu potvrdu izdaje područna jedinica.

(3) Posebna potvrda izdaje se ovlašteniku za tekuću kalendarsku godinu nakon predočenja odobrenja za obavljanje malog ribolova i osobne iskaznice.

Članak 10.

Odredbe članka 5. i članka 6. ovog Pravilnika primjenjuju se i na posebnu potvrdu.

Članak 11.

(1) Na prednjoj strani posebne potvrde s obje strane perforacije od vrha prema dnu je tekst slijedećeg sadržaja:

- grb Republike Hrvatske u boji;

- naziv ministarstva koje izdaje posebnu potvrdu;

- naziv posebne potvrde i tekuća godina za koju se izdaje posebna potvrda;

- naznaka da posebna potvrda vrijedi samo za osobe sa stalnim prebivalištem na jednom od slijedećih otoka: Biševo, Drvenik Mali, Drvenik Veli, Dugi otok, Ilovik, Ist, Iž, Kaprije, Koločep, Krapanj, Lastovo, Lopud, Mljet, Molat, Olib, Ošljak, Premuda, Prvić (šibensko otočje), Rava, Rivanj, Sestrunj, Silba, Susak, Šipan, Škarda, Šolta, Unije, Vele Srakane, Vis, Vrgada, Zlarin, Zverinac, Žirje i na poluotoku Pelješcu uz predočenje osobne iskaznice.

(2) Posebna potvrda tiska se u žutoj boji.

Članak 12.

Na poleđini kod sve tri vrste potvrda i kod posebne potvrde, s obje strane perforacije, od vrha prema dnu je pet vodoravnih crta na koje se upisuju slijedeći podatci:

- ime i prezime ovlaštenika;

- adresa prebivališta ovlaštenika (mjesto, ulica i kućni broj);

- JMBG ovlaštenika;

- sjedište područne jedinice koja je izdala potvrdu ili posebnu potvrdu i nadnevak izdavanja (dan, mjesec i godina);

- pečat područne jedinice i potpis službene osobe koja je izdala potvrdu ili posebnu potvrdu.

Članak 13.

Na prednjoj desnoj strani perforacije kod sve tri vrste potvrde i kod posebne potvrde je:

- crvena crta otisnuta dijagonalno od donjeg lijevog do gornjeg desnog kuta;

- tekst kojim je utvrđena obveza da se taj dio potvrde zbog evidencije ispunjen dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

Članak 14.

Obrasci sve tri vrste potvrde i obrazac posebne potvrde s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o naknadi za obavljanje maloga ribolova ("Narodne novine", br. 89/96 i 63/97).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 011-02/97-01/131
Urbroj: 525-01-97-1
Zagreb, 10. prosinca 1997.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.