Zakoni i propisi - Pravni savjeti 134 12.12.1997 Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 50. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97), ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RASPOLAGANJA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA I MJERILIMA SUFINANCIRANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se:

- način raspolaganja sredstvima državnog proračuna za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljem tekstu: predškolski odgoj) i

- mjerila za sufinanciranje pojedinih programa predškolskog odgoja.

Članak 2.

Programi javnih potreba predškolskog odgoja iz članka 1. ovog pravilnika su programi predškolskog odgoja:

- za djecu s teškoćama u razvoju,

- za darovitu djecu,

- za djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu,

- za djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,

- program predškole.

Članak 3.

Programe predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu, a koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama sufinancirat će Ministarstvo prosvjete i športa na način da će osigurati mjesečno sredstva po djetetu u odgojnoj skupini za programe u iznosima kako slijedi:

- 5 satni primarni program 400,00 kn

- 6-7 satni primarni program 600,00 kn

- 8-10 satni primarni program 800,00 kn

Članak 4.

Programe predškolskog odgoja za darovitu djecu koji se ostvaruju u dječjim vrtićima Ministarstvo prosvjete i športa sufinancirat će na način da će se osiguravati sredstva u iznosu od 300,00 kn mjesečno po djetetu u odgojnoj skupini za programe verificirane u Ministarstvu.

Članak 5.

Programe predškolskog odgoja za djecu hrvatskih građana u inozemstvu, Ministarstvo prosvjete i športa sufinancirat će u dijelu koji se odnosi na organizaciju stručnih seminara odgojitelja i stručnih suradnika.

Članak 6.

Programe predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu, a koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama sufinancirat će Ministarstvo prosvjete i športa na način da će osiguravati mjesečno sredstva po djetetu u odgojnoj skupini za programe u iznosima kako slijedi:

- 5 satni primarni program 25,00 kn

- 6-7 satni primarni program 50,00 kn

- 8-10 satni primarni program 75,00 kn

Članak 7.

Program predškole koji se ostvaruje u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama Ministarstvo prosvjete i športa sufinancirat će na način da će osigurati sredstva u iznosu od 20,00 kn mjesečno po djetetu u odgojnoj skupini.

Članak 8.

Do donošenja Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama broj djece u odgojnim skupinama utvrđivat će se:

- u programima za djecu s teškoćama u razvoju sukladno Odluci o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju ("Narodne novine", broj 47/87),

- u programima za djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina sukladno Odluci o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi ("Narodne novine", broj 29/83) te propisima kojima se uređuju prava pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

- u programima predškole sukladno Odluci o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi ("Narodne novine", broj 29/83).

Članak 9.

Dječji vrtići i druge pravne osobe iz članka 2. ovog pravilnika koje ostvaruju program predškolskog odgoja dužni su Ministarstvu prosvjete i športa dostaviti godišnje planove i programe rada s djecom koji poglavito trebaju sadržavati podatke o broju djece i broju odgojnih skupina za te programe.

U slučaju promjene broja djece u odgojnim skupinama, dječji vrtići i druge pravne osobe su dužni te promjene iskazati na obrascima i dostaviti Ministarstvu prosvjete i športa.

Članak 10.

Ministarstvo prosvjete i športa sufinancirat će program predškolskog odgoja onim dječjim vrtićima i pravnim osobama kojima je prethodno izdalo odgovarajuću suglasnost za izvođenje tog programa.

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 601-01/97-01/347
Urbroj: 532-1/97-1
Zagreb, 8. prosinca 1997.

Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.