Zakoni i propisi - Pravni savjeti 134 12.12.1997 Odluka o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 29. i 67. stavka 1. točke 16. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodna novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst), članka 63. stavak 4. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine br. 91A/93), te članka 51. stavak 4. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" br. 46/97 - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 3. prosinca 1997. godine donio je

ODLUKU

O OBVEZI OVLAŠTENIH BANAKA I ŠTEDIONICA DA DRŽE ODREĐENI IZNOS U DEVIZAMA U INOZEMSTVU RADI ODRŽAVANJA OPĆE LIKVIDNOSTI

I.

Radi održavanja opće likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ovlaštene banke i štedionice dužne su svakodnevno držati iznos u devizama ili drugim deviznim likvidnim plasmanima na svojim računima u inozemstvu u visini od:

- 55% od stanja deviznih sredstava domaćih fizičkih osoba iskazanih na računima 7140, 7141, 73400, 73401, 73403 i 73404.

II.

Banke ovlaštene za poslove sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji i štedionice izvršavaju obvezu iz točke I. ove Odluke putem banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom.

III.

U obračun radi izvršenja obveze iz točke I. ove Odluke ovlaštene banke i štedionice uključuju devizna potraživanja iskazana na računima: 300, 301, 3100, 3101, 3116, 33920-4 i 33927.

Izvršenje obveze iz stavka 1. ove točke prati se temeljem prosječnih dnevnih stanja navedenih računa.

IV.

Radi smanjenja rizika ulaganja devizne štednje na računima u inozemstvu, banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom dužne su redeponirana sredstva devizne štednje, u iznosu propisanom u točki I. ove Odluke, držati u zemljama OECD-a čiji najniži rejting prema međunarodnoj standardizaciji agencija Standard & Poors i IBCA glasi: AA-, odnosno prema agenciji Moodyžs: Aa3.

V.

Banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom su dužne redeponirana sredstva devizne štednje, u iznosu propisanom u točki I. ove Odluke, držati kod banaka čiji je dugoročni investicijski rang ocijenjen, od strane agencija navedenih u točci IV. ove Odluke, s najmanje Aa3, odnosno AA-.

VI.

Banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom su dužne Narodnoj banci Hrvatske dostavljati mjesečna izvješća o stanju iznosa redeponirane devizne štednje, kod svake zemlje, odnosno banke u toj zemlji.

VII.

Banke su dužne svoje poslovanje u smislu točke IV. i točke V. ove Odluke uskladiti do 31. 12. 1997. godine, a najkasnije do isteka ugovorenog roka dospijeća depozita u inozemnim bankama.

VIII.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti ("Narodne novine" br. 109/95, 54/96 i 92/96).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se počevši od 1. 1. 1998. godine.

O.br. 406/97.
Zagreb, 3. prosinca 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.