Zakoni i propisi - Pravni savjeti 134 12.12.1997 Odluka o osnovici i stopi za obračunavanje i plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1998. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" br. 66/91 i 73/91), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 5. sjednici 8. prosinca 1997. donosi

ODLUKU

O OSNOVICI I STOPI ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI U 1998. GODINI

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i stopa za obračunavanje i plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1998. godini.

Doprinos po ovoj Odluci obračunavaju i plaćaju pravne osobe (trgovačka društva) - članice Hrvatske gospodarske komore, koje su u 1997. godini ostvarile ukupni prihod veći od iznosa godišnje vrijednosti isporuka dobara i obavljenih usluga, utvrđenog u članku 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: obveznici doprinosa).

Doprinos se uplaćuje mjesečno.

Članak 2.

Obveznik doprinosa izračunava svoju godišnju obvezu tako da osnovicu koju čini njegov ukupni prihod iskazan u Računu dobiti i gubitaka za 1997. godinu (za male i srednje poduzetnike - red. br. 7, za velike poduzetnike - red. br. 36) pomnoži sa stopom 0,05%.

Članak 3.

Doprinos za mjesece: siječanj, veljaču, ožujak i travanj 1998. godine obveznik doprinosa uplaćuje kao predujam.

Visinu mjesečnog predujma iz stavka 1. ovog članka obveznik doprinosa izračunava tako, da osnovicu koju čini masa plaća isplaćena u mjesecu za koji se uplaćuje predujam pomnoži sa stopom 0,357%.

Plaća, u smislu stavka 2. ovog članka, sastoji se od plaće ostvarene u skladu s propisima o radu, uvećane za zakonom propisane obveze iz plaća.

Mjesečni predujam obveznik doprinosa uplaćuje na dan uplate zakonom propisanih obveza iz plaća.

Članak 4.

Doprinos za mjesece: svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 1998. godine obveznik doprinosa uplaćuje u visini 1/12 godišnje obveze utvrđene u skladu s člankom 2. ove Odluke.

Doprinos iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 5.

Doprinos se uplaćuje na račun broj: 30102-637-3567 - Hrvatska gospodarska komora - kod Zavoda za platni promet.

Članak 6.

Obveznik doprinosa podnosi do 30. travnja 1998. nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac KD, koji je sastavni dio ove Odluke.

Obrazac KD obveznik doprinosa podnosi zajedno s obrascem Računa dobiti i gubitaka za 1997. godinu, a za razliku po obračunu iz obrasca KD utvrđuje danom podnošenja.

Nadzor i evidenciju obračuna i uplate doprinosa provodi Porezna uprava.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.

Broj: I-55/345/3-1997.
Zagreb, 8. prosinca 1997.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

                    Obrazac KD 

                    Nadležna ispostava Porezne uprave 

Obveznik doprinosa 

--------------------- 

(naziv tvrtke) 

--------------------- 

(Adresa, mjesto i ulica) 

--------------------- 

(Šifra djelatnosti) 

--------------------- 

(Matični broj tvrtke)


                    Obračun doprinosa
                 Hrvatskoj gospodarskoj komori
                     u 1998. godini

__________________________________________________________________________________________

R.BR.                  OPIS                   IZNOS 
__________________________________________________________________________________________

1                OSNOVICA = UKUPAN PRIHOD 
                ___________________________________________

                RAČUN DOBITI I GUBITAKA
                red. br. 7 za male i srednje poduzetnike
                red. br. 36 za velike poduzetnike 
_________________________________________________________________________________________

2                STOPA                      0.05% 
_________________________________________________________________________________________

3                OBVEZA (R.BR. 1 ¤ R. BR. 2) /100 
_________________________________________________________________________________________

4                UPLAĆENI PREDUJMOVI 
_________________________________________________________________________________________

5                RAZLIKA ZA UPLATU 
_________________________________________________________________________________________

6                RAZLIKA ZA POVRAT 
_________________________________________________________________________________________

7                MJESEČNA OBVEZA R.BR 3 / 12 mjeseci
_________________________________________________________________________________________

VODITELJ                             ZAKONSKI 
RAČUNOVODSTVA:          M.P.              PREDSTAVNIK: 

--------------------                      -----------------