Zakoni i propisi - Pravni savjeti 129 2.12.1997 Pravilnik o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske bolnice, veterinarske klinike i veterinarska privatna praksa za obavljanje pojedinih poslova javnih ovlasti u provedbi mjera za otkrivanje i sprečavanje zaraznih bolesti životinja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 85. stavak 3. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" br.70/97) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI VETERINARSKE BOLNICE, VETERINARSKE KLINIKE I VETERINARSKA PRIVATNA PRAKSA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH POSLOVA JAVNIH OVLASTI U PROVEDBI MJERA ZA OTKRIVANJE I SPREČAVANJE ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA

Članak 1.

(1) Ovim se pravilnikom propisuju posebni uvjeti glede kadrova, načina rada, prostorija, opreme i primjene naknada, kojima moraju udovoljavati veterinarske bolnice, veterinarske klinike i veterinarska privatna praksa, za provedbu obveznog zaštitnog cijepljenja pasa protiv bjesnoće, kao javne ovlasti, u provedbi mjera za otkrivanje i sprečavanje zarazne bolesti.

(2) Ovim se pravilnikom propisuje i postupak za utvrđivanje posebnih uvjeta, vođenje, izdavanje i ovjera dokumentacije te dostavljanje obveznih izvješća u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga pravilnika.

(3) Veterinarske bolnice, veterinarske klinike i veterinari privatne prakse, u okviru stacionarnog obavljanja djelatnosti iz djelokruga svojeg rada, ukoliko udovoljavaju posebno propisanim uvjetima, mogu na temelju rješenja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - Uprave za veterinarstvo, obavljati pojedine poslove iz članka 12. i članka 85., stavka 1. točke 1., 9. i 12. Zakona o veterinarstvu (u daljnjem tekstu Zakon).

Članak 2.

(1) Zahtjev za utvrđivanje udovoljavanja posebnim uvjetima iz ovoga pravilnika podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva - Upravi za veterinarstvo.

(2) Rješenje o udovoljavanju posebnim uvjetima iz ovoga Pravilnika donosi Ravnatelj uprave za veterinarstvo, na prijedlog stručnog povjerenstva koje on osniva.

(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka određuju se javne ovlasti u provedbi obveznog cijepljenja pasa protiv bjesnoće, koje mogu obavljati veterinarske bolnice, veterinarske klinike i veterinari privatne prakse u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Veterinarska bolnica i klinika moraju imati najmanje jednog diplomiranog veterinara s položenim državnim stručnim ispitom te imenovanim za ovlaštenog veterinara u skladu s odredbama članka 140. Zakona.

(2) Veterinar privatne prakse mora imati položen državni stručni ispit.

Članak 4.

(1) Veterinarska bolnica i klinika moraju osigurati kontinuitet stručnog rada te prihvata i davanja podataka tijekom 24 sata.

(2) Veterinari privatne prakse moraju osigurati dvokratno radno vrijeme uz ostvarenje mogućnosti prihvata i davanja podataka tijekom 24 sata.

Članak 5.

Objekt veterinarske bolnice, klinike i privatne prakse u provedbi obveznog cijepljenja pasa protiv bjesnoće mora raspolagati s odvojenom prostorijom, zaštićenom od neovlaštenog ulaska i opremljenom prikladnim kavezom za slučaj potrebe izolacije pasa i mačaka.

Članak 6.

Veterinarska bolnica, klinika i privatna praksa moraju raspolagati s mogućnošću primjerenog vođenja propisane dokumentacije i evidencije cijepljenih pasa, kao i s posebnim upisnikom cijepljenih i označenih pasa s mogućnošću žurnog pretraživanja i pronalaženja podataka prema vlasnicima i brojevima izdanih markica za cijepljene pse, a u obliku posebne kartoteke, odnosno prikladnog programa za računalnu (informatičku) obradu i vođenje podataka.

Članak 7.

Veterinarska bolnica, veterinarska klinika i privatna praksa u provedbi cijepljenja pasa dužne su raspolagati s obveznim oznakama za cijepljene pse odnosno, do donošenja jedinstvene obvezne oznake, moraju raspolagati s markicama za pse vlastite oznake.

Članak 8.

Veterinarske bolnice i veterinarske klinike dužne su pribaviti službeni pečat u skladu sa Zakonom o žigovima i pečatima s grbom Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 33/95).

Članak 9.

(1) Veterinarska bolnica, veterinarska klinika i privatna praksa, pri provedbi cijepljenja pasa protiv bjesnoće, kao poslova javnih ovlasti u provedbi mjera za otkrivanje i suzbijanje zaraznih bolesti životinja, dužne su pridržavati se jedinstvenih cijena za ove veterinarske usluge.

(2) Privatna veterinarska praksa dužna je za troškove upisa pasa, vođenja upisnika pasa i izdavanje službene dokumentacije, po svakom cijepljenom psu platiti naknadu u korist Fonda za zdravstvenu zaštitu životinja, u skladu sa u ove svrhe, predviđenim dijelom ukupno propisane naknade za cijepljenje pasa protiv bjesnoće i sukladno dostavljenom iskazu o cijepljenju iz članka 10. točke 3. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

1. U obavljanju poslova iz članka 1., stavka 1. ovoga Pravilnika veterinarska bolnica, veterinarska klinika i privatna veterinarska praksa dužne su voditi ambulantni dnevnik, dokumentaciju o cijepljenim psima te postupati u skladu s odredbama stavka 1., 2., 3., 4. i 7. članka 17. Zakona.

2. U obavljanju poslova zdravstvene zaštite životinja i cijepljenja pasa protiv bjesnoće, veterinarske bolnice, veterinarske klinike i privatna veterinarska praksa dužne su voditi propisanu dokumentaciju i evidenciju u skladu s odredbama Pravilnika o vođenju dokumentacije i evidencije te dostavljanju izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti ("Narodne novine" br. 4/86) po članku 2., stavak 2. točka 2a (Obrazac br. 2a) i članku 2., stavak 2. točka 4. (Obrazac br. 4.) te dostavljati izvješća prema članku 6. alineje 1. i 3. istoga Pravilnika.

3. Privatna veterinarska praksa dužna je, uz dokumentaciju iz točke 1. i 2. ovoga članka, voditi iskaz cijepljenih pasa sukladan sadržaju obvezne dokumentacije iz članka 2., stavak 2. točka 2, a (Obrazac 2a) Pravilnika o vođenju dokumentacije i evidencije te dostavljanju izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti ("Narodne novine" br. 4/86), u tri primjerka, od kojih po jedan dostavlja Upravi za veterinarstvo i nadležnom veterinarskom uredu u roku sedam dana za svako isteklo mjesečno razdoblje.

4. Veterinarska bolnica, veterinarska klinika i privatna veterinarska praksa, nakon istjeka obveznog roka za provedbu akcije cijepljenja protiv bjesnoće dužne su, u roku 15 dana, dostaviti nadležnom veterinarskom uredu iskaz svih vlasnika, koji svoje evidentirane pse nisu priveli obveznom cijepljenju, odnosno koje nisu odjavili, kao i iskaz svih vlasnika, koji su odjavili već evidentirane pse.

5. Veterinarske bolnice, klinike i privatna praksa dužne su za cijepljene pse, uz obveznu oznaku - markicu, izdavati Internacionalnu svjedodžbu o cijepljenju za pse i mačke.

6. Ovjeru cijepljenja kao i potvrde o cijepljenju pasa u slučaju ugriza osoba, veterinarske bolnice i klinike obavljaju službenim štambiljom i pečatom ovlaštene veterinarske organizacije uz potpis i faksimil ovlaštenog veterinara.

7. Privatna praksa obavlja ovjeru cijepljenja sa službenim štambiljom uz potpis i faksimil veterinara.

8. Svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja, kao i ovjeru međunarodnih svjedodžbi (certifikata) za pse i mačke u pratnji posjednika u međunarodnom prometu, mogu izdavati, odnosno obavljati isključivo veterinarske organizacije-veterinarske bolnice i klinike uz pečat, potpis i ovjeru ovlaštenog veterinara.

9. Za pse i mačke, cijepljene u privatnoj veterinarskoj praksi koji se u pratnji posjednika kreću u međunarodnom prometu, ovjeru međunarodne svjedodžbe (certifikata), kao i izdavanje potvrde u slučaju ugriza, obavlja nadležni veterinarski ured na temelju dostavljenog Iskaza o cijepljenim psima iz točke 3. ovoga članka i uredne ovjere o cijepljenju veterinara privatne prakse iz točke 6. ovoga članka.

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/97-01/742
Urbroj: 525-01-97-01
Zagreb, 21. studenog 1997.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.